Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2023.78

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej "Regulaminem".
§  2. 
(pominięty).
§  3. 
(pominięty).
§  4. 
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 103, 104, 112 i 127 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2021 r. poz. 5).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 60 pkt 5 załącznika do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Ministerstwem", wymienionych w zarządzeniu nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 1183).
§  2. 
Ministerstwo zapewnia obsługę Ministra Finansów, zwanego dalej "Ministrem", w zakresie zadań określonych w przepisach odrębnych i innych dokumentach dla ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych oraz ogólnie, w zakresie tych działów, dla Ministra jako organu administracji rządowej.

Rozdział  2

Organizacja Ministerstwa

§  3. 
1. 
W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Ministra - BMI;
2)
(uchylony);
2a)
Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej - DAK;
3)
Departament Analiz Podatkowych - DAP;
4)
Departament Audytu Środków Publicznych - DAS;
5)
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji - DB;
6)
Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej - DBM;
7)
Departament Budżetu Państwa - BP;
8)
Departament Ceł - DC;
9)
Departament Długu Publicznego - DP;
10)
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości - DWR;
11)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej - FS;
12)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej - FG;
13)
Departament Finansów i Księgowości - FK;
14)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego - ST;
15)
Departament Gwarancji i Poręczeń - DG;
16)
Departament Informacji Finansowej - IF;
17)
Departament Instytucji Płatniczej - IP;
18)
Departament Kluczowych Podmiotów - DKP;
19)
Departament Nadzoru nad Kontrolami - DNK;
20)
(uchylony);
20a)
Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej - DKS;
21)
Departament Orzecznictwa Podatkowego - DOP;
22)
Departament Poboru Opłat Drogowych - DPO;
23)
Departament Poboru Podatków - DPP;
24)
Departament Podatków Dochodowych - DD;
25)
Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier - DAG;
26)
Departament Podatku od Towarów i Usług - PT;
27)
Departament Polityki Makroekonomicznej - PM;
28)
Departament Polityki Podatkowej - DSP;
29)
Departament Prawny - PR;
30)
Departament Relacji z Klientami - DRK;
31)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego - FN;
32)
(uchylony);
32a)
Departament Strategii- DST;
33)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych - PG;
34)
Departament Współpracy Międzynarodowej - WM;
35)
(uchylony);
35a)
Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej - DWK;
35b)
Departament Zarządzania Informatyzacją- DZI;
36)
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej - DZP;
37)
Biuro Administracyjne - BAD;
38)
Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;
39)
Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych - BDF;
40)
Biuro Inspekcji Wewnętrznej - BIW;
41)
Biuro Komunikacji i Promocji - BKP;
42)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego - BKA.
2. 
Jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w Ministerstwie są następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Audytu Środków Publicznych;
1a)
Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
Departament Ceł;
4)
Departament Kluczowych Podmiotów;
5)
Departament Nadzoru nad Kontrolami;
6)
(uchylony);
6a)
Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej;
7)
Departament Orzecznictwa Podatkowego;
8)
Departament Poboru Opłat Drogowych;
9)
Departament Poboru Podatków;
10)
Departament Relacji z Klientami;
11)
(uchylony);
11a)
Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej;
12)
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej;
13)
Biuro Inspekcji Wewnętrznej.
§  4. 
1. 
W Ministerstwie działają, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:
1)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS);
2)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF);
3)
Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;
4)
Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;
5)
Pełnomocnicy Rządu, ustanowieni na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. 1188, z późn. zm.), których obsługę zapewnia Ministerstwo.
2. 
W Ministerstwie działają, na podstawie odrębnych przepisów:
1)
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
1a)
Pełnomocnik do Spraw Otwartości Danych;
2)
Inspektor Ochrony Danych (IOD);
3)
kierownik komórki audytu wewnętrznego;
4)
rzecznik prasowy;
5)
Komisja Dyscyplinarna Ministerstwa Finansów;
6)
komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
a)
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,
b)
Międzyresortowa Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych.
3. 
Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega utworzony w Ministerstwie pion do spraw ochrony informacji niejawnych, w skład którego wchodzą:
1)
komórka wewnętrzna do spraw kancelarii tajnych;
2)
komórka wewnętrzna do spraw ochrony informacji niejawnych;
3)
pracownicy wydziałów terenowych komórek organizacyjnych Ministerstwa, wyznaczeni do realizacji zadań kancelarii tajnej.
4. 
Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra, działającymi na podstawie odrębnych przepisów, są:
1)
Rada Rozwoju Rynku Finansowego;
2)
Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
§  5. 
1. 
Minister, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny Ministerstwa i Szef Gabinetu Politycznego tworzą Kierownictwo Ministerstwa.
2. 
Posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa przewodniczy Minister, a w przypadku nieobecności Ministra albo na jego polecenie, wyznaczony sekretarz stanu albo podsekretarz stanu.
3. 
W posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa, mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez członka Kierownictwa Ministerstwa.
4. 
W przypadku nieobecności członka Kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniu bierze udział osoba wyznaczona przez członka Kierownictwa Ministerstwa.
§  6. 
1. 
Cele i zadania Ministerstwa są realizowane w płaszczyźnie:
1)
organizacyjnej - zgodnie z Regulaminem, wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi komórek organizacyjnych i określonymi w tych regulaminach strukturami organizacyjnymi, a także występującymi zależnościami funkcjonalnymi pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz w ramach zadań komitetów, rad, komisji, zespołów i grup roboczych, powoływanych w trybie odrębnym;
2)
procesowej - w ramach procesów występujących w Ministerstwie, w tym określonych w regulacjach wewnętrznych, normujących określone obszary działalności Ministerstwa;
3)
projektowej - w ramach projektów określonych w regulacjach wewnętrznych.
2. 
Komitety, rady, komisje, zespoły i grupy robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być powoływane przez:
1)
Ministra;
2)
Szefa KAS;
3)
GIIF;
4)
Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
3. 
Podmioty wymienione w ust. 2, powołując komitet, radę, komisję, zespół albo grupę roboczą, określają cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.
4. 
Minister, Dyrektor Generalny Ministerstwa albo Szef KAS mogą odrębnym zarządzeniem określić szczegółowe zadania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych oraz sposób postępowania na poszczególnych etapach procesów występujących w Ministerstwie.

Rozdział  3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§  7. 
Minister kieruje Ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.
§  8. 
1. 
Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
2. 
Zakresy czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz zakres, w jakim sekretarz stanu zastępuje Ministra określa odrębne zarządzenie Ministra.
3. 
Zakres czynności Zastępcy Szefa KAS wyznaczonego do zastępowania Szefa KAS określa odrębne zarządzenie Szefa KAS.
4. 
Ustalając zakresy czynności, o których mowa w ust. 2, Minister zatwierdza schemat organizacyjny Ministerstwa, przedstawiający podporządkowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
§  9. 
1. 
Minister może upoważnić, w formie pisemnej, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektora komórki organizacyjnej lub innych pracowników Ministerstwa, do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu, w tym do załatwiania spraw w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
2. 
Z upoważnienia Ministra, Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonuje zadania i kompetencje organu nadzorującego określone w art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 47 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.), w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Ministerstwa.
3. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Ministerstwa oraz plan zakupów i zamówień Ministerstwa.
4. 
Zatwierdzenie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 3, lub rocznego planu zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Biuro Administracyjne dla nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby Ministerstwa, jest równoznaczne z wyrażeniem przez organ nadzorujący zgód, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5. 
W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań, upoważnia się dyrektorów komórek organizacyjnych, które zostały wskazane odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa, jako komórki merytoryczne albo pracownika kierującego komórką organizacyjną w przypadku wakatu na stanowiskach dyrektora i zastępców dyrektorów tych komórek, do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa - Ministra albo Ministerstwa.
6. 
Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej jest upoważniony do zaciągania zobowiązań:
1)
w przypadku wakatu na stanowisku dyrektora albo zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności;
2)
wynikających z zawartych umów.
7. 
W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań związanych z podróżami służbowymi krajowymi lub zagranicznymi oraz użytkowaniem prywatnych środków transportu do celów służbowych, upoważnia się delegujących w rozumieniu odrębnych zarządzeń Dyrektora Generalnego Ministerstwa dotyczących odpowiednio podróży służbowych na obszarze kraju, podróży służbowych poza granicami kraju oraz przejazdów służbowych prywatnymi środkami transportu, do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa - Ministra albo Ministerstwa, do wysokości środków ujętych odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa dla komórki organizacyjnej delegującego, wskazanej w tym planie jako komórka merytoryczna.
8. 
W przypadku gdy delegującym jest Minister albo członek Kierownictwa komórką organizacyjną delegującego, o której mowa w ust. 7, jest odpowiednio Biuro Ministra lub komórka organizacyjna osoby delegowanej.
9. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5-7, obejmuje upoważnienie do zaciągania zobowiązania, które ma zostać sfinansowane w:
1)
danym roku budżetowym - do wysokości kwoty ujętej w:
a)
planie finansowym Ministerstwa albo
b)
projekcie tego planu - w przypadku gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa, albo
c)
decyzji Ministra o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia

- przeznaczonej na dane zadanie ujęte w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa;

2)
roku następnym lub kolejnych latach - w przypadku gdy:
a)
dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa albo
b)
kwota dotycząca wartości zobowiązania, które ma być zaciągnięte została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa na następny rok budżetowy, jako przeznaczona na dany cel lub zadanie ujęto odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa albo planie zakupów i zamówień Ministerstwa albo
c)
kwota zobowiązania zostanie sfinansowana ze środków objętych decyzją Ministra o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia.
10. 
Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu odpowiednio przez głównego księgowego Ministerstwa albo głównego księgowego danej części budżetowej.
§  10. 
1. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.), w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973), w szczególności realizuje politykę personalną w Ministerstwie oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie, zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania i organizację pracy, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
2. 
Dyrektora Generalnego Ministerstwa w czasie nieobecności zastępuje dyrektor komórki organizacyjnej, wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa w uzgodnieniu z Ministrem.
§  11. 
1. 
Zasady zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne określają odrębne przepisy.
2. 
W zakresie określonym odrębnymi przepisami dyrektor komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami organizacyjnymi, których wydatki są ujmowane w częściach budżetu państwa, którymi dysponuje Minister, wykonuje zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej.
3. 
W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych przez Biuro Administracyjne zadania dysponenta części budżetowej wykonuje Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości. Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości jest upoważniony do wykonywania tych zadań wyłącznie w przypadku wakatu na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości albo zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.
§  12. 
Sprawy dotyczące pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Ministra, Szefa KAS, GIIF i Dyrektora Generalnego Ministerstwa reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  13. 
1. 
Komórki organizacyjne realizują zadania w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie, zgodnie z kierunkami określonymi przez Kierownictwo Ministerstwa lub członka Kierownictwa Ministerstwa.
2. 
Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa.
3. 
W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota sprawy wymagającej załatwienia.
4. 
Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii.
5. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4, koordynując realizację określonego zadania:
1)
udostępnia komórkom organizacyjnym współpracującym przy realizacji tego zadania znajdujące się w jej posiadaniu materiały;
2)
wnioskuje o przedstawienie przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania niezbędnych opinii, informacji lub dokumentów i wskazuje termin ich przedstawienia.
§  14. 
1. 
Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań:
1)
przez komórki organizacyjne w pionie nadzorowanym przez członka Kierownictwa - rozstrzyga ten członek Kierownictwa;
2)
przez jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie - rozstrzyga Szef KAS;
3)
w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 - rozstrzyga Minister, na podstawie rekomendacji Dyrektora Generalnego.
2. 
Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa oraz komórkom organizacyjnym uczestniczącym w sporze kompetencyjnym.
§  15. 
Obsługę członków Kierownictwa Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych zapewniają sekretariaty.

Rozdział  4

Zasady organizacji komórek organizacyjnych

§  16. 
1. 
Komórki organizacyjne działają na podstawie Regulaminu i wewnętrznych regulaminów organizacyjnych tych komórek.
2. 
W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić: wydziały, wydziały terenowe, zespoły, zespoły terenowe, wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy, wieloosobowe terenowe lub jednoosobowe terenowe stanowiska pracy i sekretariaty, zwane dalej "komórkami wewnętrznymi".
3. 
W komórce organizacyjnej może zostać utworzony wydział lub wydział terenowy, w przypadku gdy rodzaj spraw i zakres pracy wymaga co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.
4. 
W komórce organizacyjnej może zostać utworzony zespół lub zespół terenowy, w przypadku gdy do realizacji określonych zadań nie jest celowe utworzenie wydziału lub wydziału terenowego, a zakres prac wymaga co najmniej 3 pracowników, w tym kierującego zespołem.
5. 
Wieloosobowe stanowisko pracy lub wieloosobowe terenowe stanowisko pracy może zostać utworzone, w przypadku gdy jednorodne zadania są realizowane przez 2 lub więcej pracowników.
6. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa może wyrazić zgodę na utworzenie wydziału lub wydziału terenowego w składzie mniejszym niż określony w ust. 3.
§  17. 
1. 
Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej określa w szczególności:
1)
strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej oraz schemat organizacyjny;
2)
organizację zarządzania komórką organizacyjną, w tym:
a)
zastępowanie dyrektora komórki organizacyjnej,
b)
zakresy uprawnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcom dyrektora lub innym pracownikom komórki organizacyjnej;
3)
szczegółowe zakresy zadań komórek wewnętrznych.
2. 
Dyrektor komórki organizacyjnej opracowuje i przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.
§  18. 
1. 
Do realizacji okresowych zadań dyrektor komórki organizacyjnej może powoływać, spośród pracowników komórki organizacyjnej, zespoły wewnętrzne, określając cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.
2. 
Powołanie zespołu wewnętrznego nie wymaga wprowadzenia zmian do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej.
3. 
O powołaniu zespołu wewnętrznego dyrektor komórki organizacyjnej zawiadamia niezwłocznie Dyrektora Generalnego Ministerstwa, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

Rozdział  5

Zarządzanie komórkami organizacyjnymi

§  19. 
Zadania kadry kierowniczej w zakresie zarządzania komórką organizacyjną realizują dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy oraz naczelnicy wydziałów, a także pracownicy kierujący zespołami, stosownie do ustalonej struktury organizacyjnej komórki organizacyjnej.
§  20. 
1. 
Dyrektor komórki organizacyjnej kieruje pracą oraz zapewnia wykonywanie zadań komórki organizacyjnej.
2. 
Dyrektor komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny w szczególności za:
1)
prawidłową, efektywną i terminową realizację celów i zadań komórki organizacyjnej, określonych w Regulaminie, wewnętrznym regulaminie organizacyjnym i innych regulacjach wewnętrznych oraz zleconych przez Kierownictwo Ministerstwa, Ministra lub nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa;
2)
zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Kierownictwo Ministerstwa, Ministra lub nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
3)
włączanie IOD w sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności konsultowanie:
a)
przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na etapie ich planowania,
b)
oceny skutków dla ochrony danych planowanych operacji przetwarzania,
c)
projektowania i rozwoju systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,
d)
projektów aktów prawnych, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów, w tym związanych z organizacją Ministerstwa i relacjami Ministerstwa z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, mających związek z przetwarzaniem lub ochroną danych osobowych,
e)
projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
f)
projektów pism dotyczących ochrony danych osobowych kierowanych do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi albo przez niego nadzorowanych, urzędów obsługujących organy administracji publicznej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej albo przez nich nadzorowanych oraz innych podmiotów spoza Ministerstwa;
3a)
włączanie Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych, w szczególności konsultowanie:
a)
przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym na etapie ich planowania,
b)
projektowania i rozwoju systemów informatycznych przetwarzających informacje niejawne,
c)
projektów aktów prawnych, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów, w tym związanych z organizacją Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, mających związek z przetwarzaniem lub ochroną informacji niejawnych,
d)
projektów pism dotyczących ochrony informacji niejawnych kierowanych do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi albo przez niego nadzorowanych, urzędów obsługujących organy administracji publicznej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej albo przez nich nadzorowanych oraz innych podmiotów spoza Ministerstwa;
4)
właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników komórki organizacyjnej;
5)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";
6)
prognozowanie dochodów i planowanie wydatków budżetowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa, ustanowionych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
7)
zapewnienie przestrzegania w komórce organizacyjnej przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, a także tajemnicy skarbowej;
8)
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;
9)
monitorowanie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, przebiegu procesu legislacyjnego, w tym terminów ogłaszania aktów prawnych;
10)
informowanie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej:
a)
członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego komórkę,
b)
Departamentu Prawnego

- o ryzyku niedotrzymania terminów w toku procesu legislacyjnego, w tym terminu ogłoszenia aktu prawnego.

3. 
Dyrektor komórki organizacyjnej wspiera Dyrektora Generalnego Ministerstwa w realizacji polityki personalnej, w szczególności odpowiada, w zakresie kierowanej komórki organizacyjnej, za:
1)
zarządzanie obiegiem informacji oraz zapewnienie pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do właściwej realizacji powierzonych im zadań;
2)
przekazywanie pracownikom okresowych informacji o wynikach i efektach ich pracy;
3)
zapewnienie dzielenia się przez pracowników wiedzą;
4)
dbałość o rozwój zawodowy pracowników;
5)
składanie wniosków w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych pracowników;
6)
ocenę bezpośrednio podległych pracowników;
7)
nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.
§  21. 
1. 
Dyrektor komórki organizacyjnej:
1)
reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach zewnętrznych;
2)
podpisuje opracowane w komórce organizacyjnej wyjaśnienia przepisów dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, niezastrzeżone dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa;
3)
udziela informacji, wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, niezastrzeżonych dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa;
4)
reprezentuje Ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu właściwości i zadań komórki organizacyjnej, niezastrzeżonych dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa.
2. 
Dyrektor komórki organizacyjnej wykonuje zadania wynikające z innych regulacji wewnętrznych oraz realizuje uprawnienia przekazane odrębnym upoważnieniem.
3. 
Dyrektor komórki organizacyjnej, zgodnie z zakresem działania komórki organizacyjnej, którą kieruje:
1)
podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób w szczególności:
a)
pisma i materiały kierowane do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa,
b)
pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;
2)
akceptuje pisma i materiały kierowane do podpisu Ministra oraz do podpisu innych członków Kierownictwa Ministerstwa;
3)
podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi upoważnieniami.
4. 
Dyrektor komórki organizacyjnej określa cele i zadania komórki organizacyjnej w perspektywie nie krótszej niż rok, które winny być powiązane z celami ujętymi w "Planie działalności Ministra Finansów" na dany rok, dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz podejmuje działania umożliwiające ich realizację w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając w szczególności:
1)
wiarygodność sprawozdań, informacji i materiałów wytwarzanych lub przetwarzanych w komórce organizacyjnej;
2)
ochronę zasobów, w tym danych osobowych i informacji niejawnych;
3)
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
4)
efektywność i skuteczność przepływu informacji w komórce organizacyjnej oraz pomiędzy komórką organizacyjną a innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań.
5. 
Dyrektor komórki organizacyjnej może upoważnić, w formie imiennego upoważnienia lub decyzji kompetencyjnej, pracowników komórki organizacyjnej do prowadzenia określonych spraw i podpisywania pism w swoim imieniu. Kopię upoważnienia lub decyzji kompetencyjnej dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego.
6. 
W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora albo w czasie nieobecności dyrektora, komórką organizacyjną kieruje:
1)
zastępca dyrektora określony w regulaminie wewnętrznym tej komórki;
2)
pracownik wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa w porozumieniu z nadzorującym członkiem Kierownictwa Ministerstwa - w przypadku wakatu na stanowisku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności.
§  22. 
Dyrektor komórki organizacyjnej współdziała z dyrektorami innych komórek organizacyjnych przy realizacji zadań lub przygotowywaniu propozycji rozstrzygnięć przekraczających zakres działania kierowanej komórki organizacyjnej.
§  23. 
1. 
Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym tej komórki oraz odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.
2. 
Do obowiązków zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej należy:
1)
organizowanie pracy oraz kontrola realizacji zadań przez podległe komórki wewnętrzne;
2)
zapewnienie dyscypliny pracy w podległych komórkach wewnętrznych.
3. 
Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej:
1)
odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie celów i zadań przez podległe komórki wewnętrzne;
2)
podejmuje decyzje oraz podpisuje lub akceptuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległych komórek wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej lub udzielonym odrębnie upoważnieniem;
3)
przekazuje podległym komórkom wewnętrznym dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;
4)
reprezentuje podległe komórki wewnętrzne w zakresie określonym w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej;
5)
zapewnia wymianę informacji w podległych komórkach wewnętrznych, a także z pozostałymi zastępcami dyrektora oraz komórkami wewnętrznymi;
6)
przedstawia dyrektorowi opinie i wnioski w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do podległych pracowników;
7)
dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników oraz przekazuje im okresowe informacje o wynikach i efektach ich pracy;
8)
wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.
§  24. 
1. 
Naczelnik wydziału oraz pracownik kierujący zespołem realizują powierzone zadania zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym komórki organizacyjnej.
2. 
Do obowiązków naczelnika wydziału oraz pracownika kierującego zespołem należy:
1)
organizowanie pracy oraz kontrola realizacji zadań przez pracowników kierowanego wydziału albo zespołu;
2)
kontrolowanie dyscypliny pracy w kierowanym wydziale albo zespole.
3. 
Naczelnik wydziału oraz pracownik kierujący zespołem:
1)
odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań przez pracowników kierowanego wydziału albo zespołu;
2)
podejmuje decyzje oraz podpisuje lub akceptuje pisma w sprawach z zakresu zadań kierowanego wydziału albo zespołu, określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej oraz w sprawach wykraczających poza zakres zadań kierowanego wydziału albo zespołu, przekazanych mu do realizacji;
3)
przekazuje pracownikom kierowanego wydziału albo zespołu dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;
4)
reprezentuje kierowany wydział albo zespół lub komórkę organizacyjną w zakresie określonym przez przełożonych;
5)
zapewnia wymianę informacji wewnątrz kierowanego wydziału albo zespołu, a także z pozostałymi komórkami wewnętrznymi;
6)
przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do pracowników wydziału/zespołu;
7)
dokonuje oceny pracowników kierowanego wydziału albo zespołu oraz przekazuje im okresowe informacje o wynikach i efektach ich pracy;
8)
wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział  6

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

§  25. 
1. 
Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z aktów prawnych, dokumentów o charakterze strategicznym w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, programów rządowych i innych dokumentów oraz regulacji wewnętrznych, a także do realizacji poleceń Kierownictwa Ministerstwa lub członka Kierownictwa Ministerstwa.
2. 
Komórki organizacyjne uczestniczą, zgodnie ze swoją właściwością, w realizacji zadań, za których koordynację odpowiadają inne komórki organizacyjne, w szczególności poprzez przedstawianie stanowiska, opinii, udostępnianie materiałów i udzielanie informacji oraz wspólne prowadzenie prac.
3. 
Komórki organizacyjne są obowiązane do ścisłego współdziałania, przy wykonywaniu zadań poprzez dokonywanie uzgodnień albo zasięganie opinii komórek organizacyjnych, które zadania te wykonują lub których zadania te dotyczą.
4. 
Komórki organizacyjne występując o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii przedstawiają informacje i materiały niezbędne do zajęcia stanowiska lub wyrażenia opinii oraz wskazują problem wymagający rozwiązania.
5. 
Komórki organizacyjne występując do Departamentu Prawnego o wyrażenie opinii, przedstawiają informacje i materiały niezbędne do wyrażenia tej opinii, wskazują zagadnienie prawne wymagające wyrażenia opinii oraz przedstawiają własne stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia.
6. 
W przypadkach, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. d, komórki organizacyjne przekazują do zaopiniowania przez Departament Prawny wyłącznie projekty ustaw, projekty rozporządzeń, w odniesieniu do których Minister jest organem współdziałającym w ich wydaniu, a także projekty rozporządzeń, dotyczące działania Ministra. W pozostałych przypadkach, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. d, przekazując projekt aktu normatywnego albo innego dokumentu rządowego do zaopiniowania przez Departament Prawny, komórki organizacyjne wskazują zagadnienie legislacyjno-prawne, które wymaga rozstrzygnięcia wraz z własnym stanowiskiem w tej sprawie.
§  26. 
1. 
Departament Prawny zarządza procesem legislacyjnym w Ministerstwie, w szczególności może wyznaczyć komórkę wiodącą do prowadzenia uzgodnień z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz konsultacji publicznych i opiniowania projektów, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. a.
2. 
Komórki organizacyjne uzgadniają z Departamentem Prawnym projekty opinii i stanowisk Ministra, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. e.
§  27. 
1. 
Departament Polityki Podatkowej realizuje zadania Ministra w zakresie kształtowania polityki podatkowej, w tym wyznacza kierunki realizowanej polityki podatkowej.
2. 
Komórki organizacyjne właściwe w sprawach prowadzenia legislacji uzgadniają z Departamentem Polityki Podatkowej:
1)
kierunki proponowanych rozwiązań w odniesieniu do zagadnień prawa podatkowego;
2)
zasadność wydania interpretacji ogólnej lub ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów (objaśnień podatkowych).
3. 
Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie uzgadniają stanowisko KAS w zakresie proponowanych rozwiązań legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego z:
1)
Departamentem Kluczowych Podmiotów - w zakresie schematów podatkowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, środków ograniczających umowne korzyści, porozumienia inwestycyjnego, uprzednich porozumień cenowych i procedur wzajemnego porozumiewania się mających na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych oraz współdziałania,
2)
Departamentem Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie wymiany informacji podatkowych,
3)
Departamentem Orzecznictwa Podatkowego - w zakresie innym niż określony w pkt 1 i 2

- które przekazują stanowisko KAS do Departamentu Polityki Podatkowej.

§  28. 
1. 
Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie, w zakresie swojej właściwości, przekazują do Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczących ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o KAS".
2. 
Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie prowadzą, w zakresie swojej właściwości, legislację w odniesieniu do aktów wykonawczych do ustawy o KAS.
§  29. 
1. 
Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, realizują zadania:
1)
związane z projektami aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:
a)
opracowują projekty dokumentów rządowych należących do właściwości Ministra, w tym projekty aktów normatywnych, oceny skutków regulacji, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej (UE) i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej (RP),
b)
prowadzą uzgodnienia wewnętrzne projektów, o których mowa w lit. a,
c)
opiniują projekty, o których mowa w lit. a,
d)
uzgadniają projekty dokumentów rządowych opracowywane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,
e)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw;
2)
związane z projektami regulacji wewnętrznych, w tym projektami zarządzeń, regulaminów, informacji, procedur wewnętrznych, w szczególności:
a)
opracowują projekty regulacji wewnętrznych,
b)
prowadzą uzgodnienia wewnętrzne projektów regulacji wewnętrznych,
c)
opiniują projekty regulacji wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne.
2. 
Komórki organizacyjne przy opracowywaniu ocen skutków regulacji dotyczących prawa podatkowego w zakresie porównania z rozwiązaniami w innych krajach współpracują z Departamentem Analiz Podatkowych.
3. 
Jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie przedstawiają stanowisko do projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i e, do:
1)
Departamentu Orzecznictwa Podatkowego - w zakresie dotyczącym prawa podatkowego, z wyłączeniem kwestii, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 1 i 2,
2)
Departamentu Kluczowych Podmiotów - w zakresie, o którym mowa w § 27 ust. 3 pkt 1,
3)
Departamentu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej - w zakresie, o którym mowa w § 27 ust. 3 pkt 2,
4)
Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej - w innych przypadkach niż kwestie dotyczące prawa podatkowego

- które opracowują stanowisko KAS do tych projektów.

§  30. 
1. 
Ponadto, komórki organizacyjne w zakresie swojej właściwości, realizują zadania:
1)
związane z prawem UE w szczególności:
a)
analizują prawo UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,
b)
biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także współpracują z Komisją Europejską i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz z państwami członkowskimi UE,
c)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rady Ministrów do projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE oraz pogłębionych informacji na temat oceny wpływu,
d)
zapewniają, w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, dokonanie prawidłowej i terminowej transpozycji przepisów prawa UE do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,
e)
prowadzą sprawy dotyczące notyfikacji norm i przepisów technicznych a także notyfikacji przepisów i wymogów wynikających z dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36), w zakresie właściwości Ministra,
f)
przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk RP w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
g)
wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej;
2)
związane ze sporządzaniem, w zakresie oceny skutków regulacji, analiz wpływu na sektor finansów publicznych dla projektów aktów normatywnych dotyczących prawa podatkowego, dla których nie opracowano takiej oceny, w tym do poselskich i senackich projektów ustaw;
3)
związane z zapewnieniem jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, w szczególności przez:
a)
przygotowywanie interpretacji ogólnych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,
b)
przygotowywanie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów (objaśnień podatkowych),
c)
współdziałanie z Departamentem Orzecznictwa Podatkowego w zakresie nadzoru nad:
jednolitością interpretacji indywidualnych, wiążących informacji stawkowych i wiążących informacji akcyzowych,
wsparciem klasyfikacyjnym w obszarze klasyfikacji do spraw VAT w zakresie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych;
4)
związane z prognozowaniem dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów;
5)
związane z szacowaniem kosztów stosowania preferencji podatkowych;
6)
związane z opracowywaniem wzorów formularzy, broszur informacyjnych oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;
7)
związane ze współpracą międzynarodową w szczególności:
a)
prowadzą sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych RP,
b)
prowadzą, w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, sprawy umów międzynarodowych,
c)
przygotowują zagraniczne podróże służbowe pracowników, w szczególności poprzez przygotowywanie instrukcji oraz sprawozdań z wyjazdów,
d)
koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań międzynarodowych;
8)
związane z zarządzaniem finansami Ministerstwa w szczególności:
a)
przygotowują materiały do projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej Ministerstwa,
b)
przygotowują propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponentów II i III stopnia, ustanowionych odrębnie,
c)
wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej;
9)
związane z wykonywaniem obowiązków organu administracji rządowej w szczególności:
a)
dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, w sposób zapewniający ich jednolite stosowanie,
b)
dokonują ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także przygotowują propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych,
c)
prowadzą sprawy w zakresie uznawania kwalifikacji uzyskanych w państwach UE,
d)
prowadzą sprawy w zakresie związanym ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji,
e)
opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego,
f)
opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, a także ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów,
g)
przygotowują odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji,
h)
realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), z wyłączeniem zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek i przekazywaniem informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, które realizuje Biuro Ministra na podstawie informacji przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne,
i)
udostępniają wymagane przez ustawę informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (BIP MF),
j)
wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,
k)
wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji, określone odrębnymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,
l)
opracowują oraz konsultują z Departamentem Prawnym projekty opinii sporządzanych na wniosek Rządowego Centrum Legislacji w związku z opracowywaniem przez Rządowe Centrum Legislacji stanowiska Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny;
10)
związane z pełnieniem przez dyrektora lub zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej roli właściciela biznesowego systemu informatycznego w szczególności:
a)
sprawują merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu informatycznego,
b)
monitorują wpływ zmian prawnych na działanie systemu informatycznego oraz inicjują działania w tym zakresie,
c)
definiują wymagania dla systemów informatycznych, niezbędne dla prawidłowej i efektywnej realizacji zadań i przebiegu procesów biznesowych,
d)
opracowują i wdrażają procedury ustalające zasady realizacji zadań, przebieg procesów biznesowych,
e)
wprowadzają i aktualizują dane dotyczące systemu informatycznego w dedykowanych narzędziach,
f)
dysponują danymi przetwarzanymi w systemie informatycznym;
11)
związane z planowaniem zmian systemu informacyjnego Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych z wykorzystaniem zarządzania architekturą korporacyjną;
12)
związane z przygotowywaniem projektu ustawy budżetowej i jej wykonywaniem;
13)
związane z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy z zakresu finansów publicznych, podatków, ceł, instytucji finansowych i innej związanej z zakresem działalności Ministra, w szczególności poprzez:
a)
przygotowywanie materiałów i informacji, w tym przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych Ministerstwa,
b)
zapewnienie merytorycznego wsparcia w zakresie projektów i kampanii edukacyjno-promocyjnych;
14)
związane z przekazywaniem pracownikom innych komórek organizacyjnych wiedzy z zakresu działalności Ministra;
15)
związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym, w szczególności współdziałają z:
a)
Biurem Ministra w zakresie:
udostępniania informacji publicznej na wniosek i przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie,
spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego ze względu na cele fundacji,
delegowania przedstawicieli Ministra i Ministerstwa do prac w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach i innych ciałach powołanych przez podmioty zewnętrzne,
realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w sprawach dotyczących prowadzenia ewidencji wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową,
organizacji służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra,
b)
Biurem Komunikacji i Promocji w zakresie:
realizacji polityki medialnej, organizacji konferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami i wypowiedzi dla prasy, a także regularnego przekazywania informacji o działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,
realizacji polityki promocyjnej i informacyjnej Ministerstwa poprzez regularne przekazywanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach komórek organizacyjnych oraz uzgadnianie planowanych i prowadzonych działań w tym zakresie, - kształtowania pozytywnego wizerunku Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
prowadzenia portalu Ministerstwa, w tym BIP MF,
c)
Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie spraw związanych:
ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji,
z robotyzacją procesów,
d)
Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych, spraw obronnych, zarządzaniem kryzysowym, ciągłością działania Ministerstwa,
e)
Departamentem Budżetu Państwa w zakresie:
przygotowywania projektu ustawy budżetowej,
wykonywania budżetu państwa,
planowania i zarządzania limitami wydatków w ujęciu wieloletnim,
f)
Departamentem Wspierania Polityk Gospodarczych w sprawach związanych z:
monitorowaniem pomocy publicznej,
wdrażaniem reform, raportowaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością oraz osiąganiem i utrzymaniem kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
g)
Departamentem Finansów i Księgowości w zakresie przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu, w tym dokonywaniem zmian w planach wydatków dysponentów części 19 budżetu państwa,
h)
Departamentem Orzecznictwa Podatkowego w zakresie:
interpretacji indywidualnych oraz postępowań dotyczących ich zmian,
rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi nadzorowanymi przez Szefa KAS,
wiążących informacji stawkowych oraz postępowań w sprawie ich zmiany albo uchylenia,
wiążących informacji akcyzowych oraz postępowań w sprawie ich zmiany albo uchylenia,
ha)
Departamentem Ceł w sprawach wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu,
i)
Departamentem Polityki Makroekonomicznej w zakresie:
przygotowywania analiz i prognoz niezbędnych do określania i realizacji polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej oraz integracji gospodarczej i walutowej w UE,
współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym, w tym opracowywania danych statystycznych określonych w Programie badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie sektora instytucji rządowych i samorządowych,
działań dyskrecjonalnych uwzględnianych w procesie budżetowym, w tym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
j)
Departamentem Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w zakresie prowadzenia przeglądów wydatków publicznych oraz ocen planowania i gospodarowania środkami publicznymi,
k)
Departamentem Prawnym w zakresie procesu legislacyjnego, w tym wykonania niezrealizowanych upoważnień ustawowych,
l)
Departamentem Zarządzania Informatyzacją w zakresie:
projektów dokumentów rządowych mających wpływ na systemy informatyczne w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
(uchylone),
spraw dotyczących budowy, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,
m)
Departamentem Współpracy Międzynarodowej w sprawach z zakresu:
współpracy międzynarodowej,
procesu decyzyjnego w UE,
obsługi systemów: Solvit, Internal Market Scoreboard, e-step, IMI moduł usługowy oraz THEMIS (moduły: Directives, Infringements, EU-PILOT),
realizacji Semestru Europejskiego,
n)
Departamentem Strategii w zakresie:
planowania strategicznego Ministra, w tym monitorowania oraz sprawozdawczości,
kontroli zarządczej, w tym przygotowywania planu działalności Ministra, sprawozdania z jego realizacji oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
zarządzania portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
o)
Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie:
kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,
planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zwanej dalej "ustawą o kontroli w administracji rządowej", - petycji, skarg i wniosków, w tym przyjmowania interesantów,
przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Ministerstwa,
działań związanych z objęciem osłoną antykorupcyjną realizowanych przedsięwzięć,
p)
Biurem Administracyjnym w sprawach zamówień publicznych, w tym w sprawach zawartych umów;
16)
wspomagające realizację zadań podstawowych w szczególności:
a)
wykonują zadania związane z kontrolą zarządczą w Ministerstwie, w tym z procesami wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa i jednostek w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz monitorowaniem realizacji wyznaczonych celów i zadań, zarządzaniem ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, samooceną i monitorowaniem systemu kontroli zarządczej, uzyskiwaniem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, a także z procesami opracowywania planu działalności dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
b)
prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystyki publicznej,
c)
współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami oraz partnerami społecznymi;
17)
związane ze współpracą z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz spółką celową Aplikacje Krytyczne w zakresie:
a)
projektowania systemów informatycznych, w tym poprzez dostarczanie wymagań oraz uzgadnianie założeń dotyczących budowy lub rozwoju tych systemów na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych,
b)
budowy, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,
c)
spraw związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
d)
usług informatycznych świadczonych na rzecz komórki organizacyjnej;
18)
związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz zastępstwem procesowym w postępowaniach w sprawach sądowo-administracyjnych;
19)
związane z zastępstwem procesowym w postępowaniach w sprawach przed sądami powszechnymi;
20)
związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dokonują oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, we współpracy z IOD;
21)
związane z zawieraniem ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, na podstawie ustawy o finansach publicznych;
22)
wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, z późn. zm.);
23)
związane z realizacją projektów na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych;
24)
związane z wprowadzaniem informacji celnej lub skarbowej do Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA;
25)
wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w tym realizują zadania w zakresie wdrażania reform, raportowania, monitorowania i sprawozdawczości, osiągania i utrzymania kamieni milowych oraz przeprowadzania kontroli realizacji tych zadań przy użyciu Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz z wykorzystaniem i użytkowaniem danych z narzędzia informatycznego Arachne;
26)
wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).
2. 
Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez Ministra lub innego członka Kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział  7

Zakres zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa

§  31. 
1. 
Biuro Ministra odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością Ministra, jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów, wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organami wewnętrznymi Rady Ministrów, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.
2. 
Do zadań Biura Ministra należy w szczególności:
1)
przygotowywanie i obsługa posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa;
2)
przygotowywanie wniosków w sprawie:
a)
rekomendacji kandydatów na stanowiska sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu,
b)
delegowania przedstawicieli Ministra do organów spółek, fundacji oraz innych podmiotów, w których jest reprezentowany Skarb Państwa,
c)
reprezentowania Rządu RP na posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu oraz komisji sejmowych i senackich;
3)
koordynowanie udostępniania informacji publicznej na wniosek i przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, w tym ich udostępnianie i przekazywanie na podstawie informacji przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
4)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra obowiązków i uprawnień ministra właściwego ze względu na cele fundacji, w stosunku do których pełni rolę fundatora oraz w stosunku do których przysługują mu uprawnienia osobiste, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Informacji Finansowej;
4a)
prowadzenie spraw sądowych w zakresie fundacji nadzorowanych przez Ministra, w zakresie właściwości Biura Ministra, w tym zastępstwo procesowe w tych sprawach;
5)
koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach i innych podmiotach powoływanych przez organy zewnętrzne;
6)
(uchylony);
7)
wykonywanie zadań Ministra w zakresie nadzoru nad Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych;
8)
(uchylony);
9)
zarządzanie korespondencją kierowaną do Ministra;
10)
organizowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra;
11)
prowadzenie spraw protokolarnych Ministra;
12)
zapewnienie obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa Ministerstwa.
§  31a. 
Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za realizację zadań związanych z:
1)
określaniem standardów dla prowadzonej w KAS działalności analitycznej;
2)
działalnością analityczną, prognostyczną i badawczą oraz analizą ryzyka w odniesieniu do zjawisk występujących we właściwości KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Kluczowych Podmiotów i Departament Nadzoru nad Kontrolami;
3)
działalnością analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących w obszarze ceł;
4)
prowadzeniem grupowej analizy ryzyka, o której mowa w dziale IIIB rozdziale 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", w zakresie identyfikacji ryzyka wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego;
5)
realizowaniem zadań w zakresie:
a)
JPK VAT,
b)
Krajowego Systemu eFaktur;
6)
przekazywaniem Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji na podstawie art. 299f Ordynacji podatkowej;
7)
udostępnianiem danych organom KAS i GIIF, na podstawie art. 297c Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem danych pozyskanych zgodnie z art. 119zs tej ustawy;
8)
udostępnianiem innym organom danych i informacji podatkowych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;
9)
współpracą z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w obszarze handlu zagranicznego;
10)
wspieranie jednostek organizacyjnych KAS w Ministerstwie w zakresie rozwoju narzędzi analitycznych wykorzystywanych przez KAS w obszarze realizowanych zadań, w szczególności analizy ryzyka, typowania podmiotów do czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej;
11)
wsparciem Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Rozwoju Sztucznej Inteligencji w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją wdrożenia Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;
12)
tworzeniem produktów zaawansowanej analityki danych w oparciu o metody sztucznej inteligencji.
§  32. 
(uchylony).
§  33. 
1. 
Departament Analiz Podatkowych odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem analiz porównawczych o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia celów fiskalnych, społecznych i gospodarczych, dotyczących przyjętych w innych krajach rozwiązań legislacyjnych.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
monitorowanie ustawodawstwa, orzecznictwa oraz dorobku doktryny prawa państw członkowskich UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie rozwiązań o charakterze uszczelniającym system podatkowy, proprzedsiębiorczym i budżetowym;
2)
przygotowywanie analiz porównawczych dotyczących rozwiązań w zakresie materialnego prawa podatkowego, procesowego, finansowego, handlowego, i gospodarczego innych państw, dokonywanie oceny możliwości ich przeniesienia na grunt prawa polskiego oraz współpraca w tym zakresie z partnerami zagranicznymi;
3)
współpraca z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i innymi jednostkami naukowymi w zakresie identyfikowania i wykorzystywania dorobku naukowego w obszarach działalności Ministerstwa;
4)
wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad Instytutem Finansów;
5)
wspieranie komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania oceny skutków regulacji dołączanych do projektów aktów normatywnych w części dotyczącej rozwiązań funkcjonujących w innych krajach;
6)
współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej przy inicjowaniu kierunków rozwoju systemu podatkowego w kontekście rozwiązań przyjętych w innych krajach.
§  34. 
1. 
Departament Audytu Środków Publicznych odpowiada za:
1)
realizację zadań w zakresie audytu i kontroli w zakresie, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 1-1c ustawy o KAS, z wyłączeniem zadań określonych w art. 25 ust. 1 pkt 5 tej ustawy oraz zadań realizowanych przez Departament Nadzoru nad Kontrolami;
2)
nadzór nad audytem i jego koordynowanie w odniesieniu do zadań wykonywanych przez dyrektora izby administracji skarbowej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS w odniesieniu do art. 14 ust. 1 pkt 10a tej ustawy;
3)
koordynację działalności dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie realizacji audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7 ustawy o KAS;
4)
wykonywanie funkcji:
a)
specjalnej jednostki, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 13 ustawy o KAS,
b)
instytucji audytowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy o KAS,
c)
organu audytowego dla środków przyznawanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w drodze decyzji, na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 311 z 14.11.2002, str. 3, z późn. zm.),
4a)
wykonywanie zadań, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 13a ustawy o KAS;
4b)
nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez dyrektora izby administracji skarbowej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5a ustawy o KAS;
5)
wykonywanie zadań AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service - jednostki koordynującej, we współpracy z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF, zwalczanie nadużyć finansowych), o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 18 ustawy o KAS;
6)
(uchylony).
2. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą o KAS w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
§  35. 
1. 
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji odpowiada za realizację zadań związanych z ochroną fizyczną, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym ochroną danych osobowych, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, w tym ochroną infrastruktury krytycznej, pozamilitarnym przygotowaniem obronnym oraz za obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i IOD.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
określanie zasad w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz nadzór nad ich stosowaniem;
2)
koordynowanie systemem zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji;
3)
realizowanie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4)
koordynowanie i wspieranie działań komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych;
5)
organizowanie ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego w Ministerstwie;
6)
zapewnienie ochrony osób i mienia w Ministerstwie;
7)
organizowanie wykonywania zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;
8)
zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków Ministerstwa;
9)
określanie standardów zabezpieczeń systemów infrastruktury teleinformatycznej oraz nadzór nad CIRF w zakresie wdrażania i monitorowania tych zabezpieczeń;
10)
współpraca z izbą rozliczeniową w rozumieniu działu IIIB Ordynacji podatkowej, w zakresie:
a)
wprowadzania środków zabezpieczających proces przetwarzania i przechowywania danych osobowych w związku z dostępem Szefa KAS do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR),
b)
naruszenia zasad lub uchybień dotyczących bezpieczeństwa danych lub komunikacji z systemem STIR, w tym obsługa we współpracy z CIRF, powiadomień izby rozliczeniowej o naruszeniu zasad lub uchybień dotyczących bezpieczeństwa danych lub komunikacji ze STIR;
11)
koordynowanie zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania Ministerstwa i nadzór nad jej realizacją;
12)
projektowanie, utrzymywanie, rozwijanie i integrowanie architektury procesów biznesowych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
13)
realizowanie oraz koordynowanie działań związanych z:
a)
zarządzaniem kryzysowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122),
b)
planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.) 65);
14)
organizowanie oraz koordynowanie udziału Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach i testach z obszarów zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, ciągłości działania Ministerstwa i bezpieczeństwa informacji.
§  36. 
Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za:
1)
realizację zadań:
a)
o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o KAS,
b)
w zakresie rozwoju infrastruktury majątkowej KAS;
2)
prowadzenie spraw wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami celno-skarbowymi", pełniących służbę w Ministerstwie;
3)
prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania, na podstawie art. 131 § 2 pkt 3 i 4 oraz art. 131a Ordynacji podatkowej, odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadkach wyłączenia organu podatkowego;
4)
koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją usług druku i dystrybucji formularzy, broszur informacyjnych związanych z zadaniami KAS, legitymacji służbowych i odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej";
4a)
koordynowanie zadań w zakresie stosowania Ceremoniału Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
(uchylony);
6)
sprawowanie nadzoru nad działalnością Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS).
§  37. 
1. 
Departament Budżetu Państwa odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem projektu ustawy budżetowej i wykonywaniem budżetu państwa, w tym w układzie zadaniowym, opracowywaniem zasad organizacji sektora finansów publicznych, określaniem struktury układu zadaniowego oraz nieprzekraczalnego limitu wydatków.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
opracowywanie projektu ustawy budżetowej, w tym koordynowanie pracy komórek organizacyjnych na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej oraz uchwalania budżetu;
2)
opracowanie sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w części 73 - ZUS i 72 - KRUS oraz planów finansowych państwowych funduszy celowych z obszaru ubezpieczenia społecznego;
3)
określanie i monitorowanie nieprzekraczalnego limitu wydatków, w tym prowadzenie niezbędnych analiz;
4)
planowanie i zarządzanie limitami wydatków w ujęciu wieloletnim, w tym analizowanie wpływu projektowanych rozwiązań na limity wydatków określonych w Stabilizującej Regule Wydatkowej;
5)
opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu państwa, jego bieżąca analiza, realizacja i aktualizacja oraz ustalanie miesięcznych i dziennych limitów środków na finansowanie wydatków;
6)
obsługa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w tym zarządzanie wolnymi środkami budżetu państwa, w zakresie przekazywania dysponentom środków pieniężnych na wydatki, zwroty z tytułu nadpłaconych dochodów oraz operacji dotyczących przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu;
7)
analizowanie wykonania budżetu państwa na podstawie raportów i sprawozdań, w tym opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej (wraz z informacją o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym) oraz półrocznych informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej;
8)
dostarczanie terminowej i rzetelnej informacji sprawozdawczej, w tym opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu państwa, opracowywanie i publikowanie szacunkowych oraz miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa, codziennych raportów o stanie środków na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa (dochody, wydatki, deficyt i źródła jego finansowania);
9)
prowadzenie rachunkowości budżetu państwa;
10)
prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i weryfikacji zmian planu finansowego w zakresie rezerwy ogólnej i rezerw celowych (część 81 i 83);
11)
opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - Trezor;
12)
określanie, we współpracy z dysponentami, obszarów działań państwa (funkcji), zadań, podzadań i działań w układzie zadaniowym, opisu celów zadań i podzadań oraz mierników stopnia ich realizacji;
13)
opracowywanie i wdrażanie zmian dotyczących systemu budżetowego;
14)
prowadzenie spraw dotyczących organizacji sektora finansów publicznych, w tym weryfikacja listy jednostek sektora finansów publicznych zgromadzonej w rejestrze umów jednostek sektora finansów publicznych.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach ustawy o finansach publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych.
4. 
W Departamencie są realizowane zadania głównego księgowego budżetu państwa.
§  38. 
1. 
Departament Ceł:
1)
odpowiada za realizację zadań wynikających z polityki celnej, unijnego i krajowego prawa celnego, w tym jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2073, z późn. zm.) oraz do prowadzenia legislacji w tym zakresie;
2)
jest właściwy w sprawach ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą;
3)
prowadzi sprawy związane z wnioskami o dokonanie wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
ewidencja i statystyka INTRASTAT;
2)
prowadzenie spraw związanych z karami pieniężnymi za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
3)
nadzór nad prowadzonymi przez organy KAS:
a)
czynnościami audytowymi, o których mowa w art. 99 ustawy o KAS,
b)
kontrolami celno-skarbowymi w zakresie przestrzegania przepisów:
prawa celnego, wykonywanych na podstawie art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. WE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.),
dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej,
c)
kontrolami i obsługą podróżnych oraz kontrolami towarów na przejściach granicznych,
d)
postępowaniami w sprawach dotyczących wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu;
3a)
koordynowanie działań w zakresie zachowania jednolitości i prawidłowości klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej (CN) na potrzeby wiążących informacji taryfowych oraz w zakresie zachowania jednolitości i prawidłowości ustalania pochodzenia towarów na potrzeby wiążących informacji o pochodzeniu;
3b)
nadzór nad działalnością Dyrektora KIS, w zakresie właściwości Departamentu;
4)
realizacja programu "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych";
4a)
realizowanie zadań w zakresie zapewnienia ciągłości działania i jakości komponentów Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC);
4b)
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów w obszarze wymiany towarowej z zagranicą i zabezpieczeń należności celnych i podatkowych, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi KAS i CIRF;
5)
współpraca międzynarodowa w zakresie obrotu towarami strategicznymi oraz nieproliferacji broni masowego rażenia w ramach organizacji międzynarodowych, reżimów kontrolnych, umów i porozumień międzynarodowych oraz projektów i programów finansowanych ze źródeł krajowych lub zewnętrznych.
§  39. 
1. 
Departament Długu Publicznego odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw budżetu w zakresie:
1)
zarządzania długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa;
2)
finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
3)
emisji skarbowych papierów wartościowych;
4)
obsługi długu Skarbu Państwa;
5)
statystyki i prognoz długu publicznego oraz kosztów jego obsługi;
6)
współpracy z agencjami ratingowymi w zakresie oceny wiarygodności kredytowej RP.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych, w tym:
a)
określanie zasad Systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych,
b)
nadzór nad rynkiem wtórnym skarbowych papierów wartościowych prowadzonym na platformie elektronicznej,
c)
dokonywanie transakcji warunkowych na obligacjach skarbowych wspomagających płynność rynku;
2)
konsolidacja zarządzania płynnością części jednostek sektora finansów publicznych oraz zarządzanie środkami złożonymi na rachunkach depozytowych Ministra;
3)
zarządzanie skonsolidowanymi środkami walutowymi będącymi w dyspozycji Ministra, w tym dokonywanie lokat, sprzedaż walut, zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych;
4)
zarządzanie systemem finansowania programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe";
5)
zapewnienie i utrzymywanie infrastruktury niezbędnej do zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa;
6)
obsługa części 79 budżetu państwa - Obsługa długu Skarbu Państwa.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:
1)
ustawą o finansach publicznych - w zakresie działu II Państwowy dług publiczny;
2)
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.) - w zakresie sprawozdawczości dotyczącej stanu i obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.
§  40. 
1. 
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:
1)
koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych, oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi;
2)
rachunkowości podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także w zakresie spraw dotyczących rewizji finansowej i sprawozdawczości niefinansowej.
2. 
Departament jest właściwy w sprawach przeglądów wydatków publicznych oraz zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń osób w stanie spoczynku.
3. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
koordynowanie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
2)
sporządzanie ocen efektywności dokonywania wydatków ze środków publicznych, w tym efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym;
3)
dokonywanie przeglądów wydatków publicznych;
4)
koordynowanie opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych w zakresie zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń osób w stanie spoczynku;
5)
dokonywanie oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 176 ustawy o finansach publicznych;
6)
zapewnienie spójności i jednolitości systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
7)
tworzenie rozwiązań w zakresie rewizji finansowej, nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami oraz działalnością firm audytorskich, samorządem zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego;
8)
tworzenie rozwiązań w zakresie sprawozdawczości niefinansowej;
9)
wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad Polską Agencją Nadzoru Audytowego;
10)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów;
11)
prowadzenie spraw związanych z zawodami księgowymi;
12)
współpraca z Departamentem Kluczowych Podmiotów w zakresie niezależnego audytu funkcji podatkowej.
4. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:
1)
ustawą o finansach publicznych w zakresie:
a)
kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego,
b)
rachunkowości oraz głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych;
2)
ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533, z późn. zm.);
3)
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
4)
ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015).
5. 
Departament realizuje zadania powierzone ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych jako Instytucji Pośredniczącej dla projektu dotyczącego rachunkowości i rewizji, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
6. 
Departament zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Komitetu Standardów Rachunkowości.
§  41. 
Departament Finansowania Sfery Budżetowej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:
1)
przygotowywania projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych:
a)
finansowanych w działach:

630 - Turystyka, 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 750 - Administracja publiczna, 752 - Obrona narodowa, 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w zakresie części: 04 - Sąd Najwyższy, 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, 06 - Trybunał Konstytucyjny, 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 15/00 - Sądy Powszechne, 29 - Obrona narodowa, 37 - Sprawiedliwość, 42 - Sprawy wewnętrzne, 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury), 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 755 - Wymiar sprawiedliwości, 758 - Różne rozliczenia (w zakresie części 85/00 - Województwa, z wyłączeniem wydatków na prywatyzację), 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 - Rodzina, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 - Kultura fizyczna,

b)
w koordynowanych częściach:

16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 17 - Administracja publiczna, 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 25 - Kultura fizyczna, 27 - Informatyzacja, 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 29 - Obrona Narodowa, 30 - Oświata i wychowanie, 31 - Praca, 37 - Sprawiedliwość, 40 - Turystyka, 42 - Sprawy wewnętrzne, 45 - Sprawy Zagraniczne, 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 44 - Zabezpieczenie społeczne, 46 - Zdrowie, 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne, 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 58 - Główny Urząd Statystyczny, 59 - Agencja Wywiadu, 63 - Rodzina, 66 - Rzecznik Praw Pacjenta, 67 - Polska Akademia Nauk, 75 - Rządowe Centrum Legislacji, 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe, 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, 89 - Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, 85/00 - Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), 86/00 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze (49 odrębnych części budżetowych);

2)
prowadzenia spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w częściach: 01 - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 02 - Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 03 - Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 04 - Sąd Najwyższy, 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, 06 - Trybunał Konstytucyjny, 07 - Najwyższa Izba Kontroli, 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich, 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 10 - Urząd Ochrony Danych Osobowych, 11 - Krajowe Biuro Wyborcze, 12 - Państwowa Inspekcja Pracy, 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 14 - Rzecznik Praw Dziecka, 15/00 - Sądy Powszechne, 52 - Krajowa Rada Sądownictwa;
3)
opracowywania, na podstawie projektów przekazanych przez właściwych dysponentów, planów finansowych:
a)
państwowych funduszy celowych - Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Aktywacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Funduszu Medycznego, Funduszu Szerokopasmowego, Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, Funduszu Cyberbezpieczeństwa,
b)
instytucji gospodarki budżetowej - Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centrum Usług Logistycznych, Krajowego Instytutu Mediów, Centrum Cyberbezpieczeństwa, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centralnego Ośrodka Sportu, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia,
c)
agencji wykonawczych - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Agencji Mienia Wojskowego, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
d)
państwowych osób prawnych - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskiej Agencji Antydopingowej, Polskiego Laboratorium Antydopingowego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Instytutu Europy Środkowej, Centrum Łukasiewicz, Agencji Badań Medycznych;
4)
opracowywania półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów oraz z realizacji planów finansowych wymienionych w pkt 3;
5)
przygotowywania projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa oraz projektów decyzji o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa określonych przedsięwzięć w danym roku budżetowym - w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów, z wyłączeniem dotacji do zadań pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych;
6)
nadzoru nad gospodarką finansową Narodowego Funduszu Zdrowia;
7)
uzgadniania planu finansowego Funduszu Kredytów Studenckich, Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i Funduszu Polskiej Nauki;
8)
koordynowania prac związanych z Planem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców;
9)
opracowania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa dotyczących uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy, z wyłączeniem funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz opracowywania i uzgadniania dokumentów rządowych przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w tym zakresie;
10)
koordynowania prac w zakresie opracowania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem opracowywania i uzgadniania dokumentów rządowych przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w tym zakresie;
11)
prowadzenia postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach dotacji celowych i dochodów podlegających zwrotowi do budżetu państwa na podstawie ustawy o finansach publicznych, w zakresie właściwości Departamentu.
§  42. 
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:
1)
przygotowywania projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych:
a)
finansowanych w działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 050 - Rybołówstwo i rybactwo, 100 - Górnictwo i kopalnictwo, 150 - Przetwórstwo przemysłowe, 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 - Handel, 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, z wyłączeniem geodezji i kartografii, 720 - Informatyka, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody oraz w zakresie wydatków w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w części 85/00 - Województwa,
b)
w koordynowanych częściach: 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem geodezji i kartografii, 20 - Gospodarka, 21 - Gospodarka morska, 22 - Gospodarka wodna, 26 - Łączność, 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 34 - Rozwój regionalny, 35 - Rynki rolne, 39 - Transport, 41 - Środowisko, 47 - Energia, 48 - Gospodarka złożami kopalin, 49 -Urząd Zamówień Publicznych, 50 - Urząd Regulacji Energetyki, 51 - Klimat, 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 55 - Aktywa Państwowe, 60 - Wyższy Urząd Górniczy, 61 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 62 - Rybołówstwo, 64 - Główny Urząd Miar, 65 - Polski Komitet Normalizacyjny, 68 - Państwowa Agencja Atomistyki, 69 - Żegluga śródlądowa, 71 - Urząd Transportu Kolejowego, 74 - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej, 85/00 - Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), z wyłączeniem dochodów z tytułu: dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
2)
uzgadniania, na podstawie przekazanych przez właściwych dysponentów, projektów planów finansowych:
a)
państwowych funduszy celowych - Funduszu Rekompensacyjnego, Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, Funduszu Dostępności,
b)
agencji wykonawczych - Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Kosmicznej,
c)
państwowych osób prawnych - Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Akredytacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 23 parków narodowych;
3)
uzgadniania projektów planów finansowych funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego: Funduszu Dopłat, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat do Oprocentowania;
4)
opracowywania półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i działów oraz planów finansowych wymienionych w pkt 2 oraz planów wydatków ujmowanych w grupie "wydatki majątkowe", z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, planowanych przez inne komórki organizacyjne, w tym wydatków Ministra Obrony Narodowej;
5)
finansowania inwestycji państwowych jednostek budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, ujmowanych w grupie "Wydatki majątkowe", w tym:
a)
planowania wydatków i dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
b)
rozpatrywanie wniosków dysponentów o przeniesienie wydatków inwestycyjnych

- z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych planowanych przez inne komórki organizacyjne, w tym wydatków Ministra Obrony Narodowej;

6)
przygotowywania, wynikających z właściwości Departamentu, projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie koordynowanych części i działów, w tym w zakresie podziału rezerw na inwestycje oraz projektów decyzji o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa określonych przedsięwzięć w danym roku budżetowym;
7)
(uchylony);
8)
(uchylony).
§  43. 
Departament Finansów i Księgowości odpowiada za realizację zadań związanych z:
1)
planowaniem i realizowaniem budżetu części 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz nadzorem nad wykonaniem budżetu części 19;
2)
planowaniem i realizowaniem budżetu dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie i nadzorem nad jego wykonaniem;
3)
obsługą finansowo-księgową i sprawozdawczością w zakresie:
a)
części 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe,
b)
dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie,
c)
Funduszu Reprywatyzacji,
ca)
Funduszu Edukacji Finansowej,
d)
poboru opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą;
4)
prowadzeniem ewidencji składników majątkowych Ministerstwa;
5)
zarządzaniem procesem delegowania w podróże służbowe oraz obsługą zagranicznych wyjazdów służbowych.
§  44. 
1. 
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie systemu finansów samorządu terytorialnego.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z planowaniem i ustalaniem kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa oraz podziałem rezerw subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
2)
ustalanie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego kwot subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa, a także informowanie tych jednostek o wysokości ustalonych kwot;
3)
przygotowywanie zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz informacji z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
4)
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych ze sprawozdań budżetowych i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie niezbędnych informacji o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego;
5)
obsługa oraz zapewnienie utrzymania, zmian i rozbudowy informatycznych systemów zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego;
6)
udział w pracach zespołów problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia tych zespołów;
7)
monitorowanie i analizowanie terminowości i prawidłowości regulowania zobowiązań z tytułu zwrotów nienależnie otrzymanych części subwencji ogólnej, a także inicjowanie postępowania egzekucyjnego wobec jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wpłat do budżetu państwa i nienależnie otrzymanych części subwencji ogólnej;
8)
prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów i wydatków w części 82 budżetu państwa - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie tej części budżetowej;
9)
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach z zakresu subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz ich rozliczania.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:
1)
ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267);
2)
ustawą o finansach publicznych - w zakresie budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
§  45. 
1. 
Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, niektórych osób prawnych, Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych, Funduszu Gwarancji Płynnościowych i Funduszu Gwarancji Kryzysowych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych, a także za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie właściwości Ministra oraz wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie narzędzi jego finansowania.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie spraw dotyczących:
a)
udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa oraz zarządzanie portfelem udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa,
b)
udzielania pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego oraz zarządzanie portfelem udzielonych pożyczek,
c)
partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w zakresie dotyczącym sprawozdawczości oraz wyrażania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgody na realizację zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
2)
zarządzanie systemem poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w ramach realizacji programów rządowych, w szczególności wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych i Funduszu Gwarancji Kryzysowych;
3)
monitorowanie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej państwowych osób prawnych;
4)
zapewnianie dostępności finansowych instrumentów wsparcia eksportu w ramach polityki Rządu RP oraz zasad UE i OECD poprzez rozwijanie współpracy międzyrządowej w zakresie umów kredytowych finansujących polski eksport, realizację programu rządowego związanego z finansowaniem eksportu oraz Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych;
5)
wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135);
6)
wydawanie opinii o planowanym przez podmiot publiczny sposobie realizacji inwestycji w zakresie wpływu planowanych wydatków na bezpieczeństwo finansów publicznych.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:
1)
ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2023 r. poz. 926, z późn. zm.);
2)
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;
3)
ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208);
4)
ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30, z późn. zm.).
§  46. 
Departament Informacji Finansowej:
1)
jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie;
2)
jest właściwy w sprawach przeprowadzania kontroli:
a)
o których mowa w art. 143c pkt 1 ustawy o KAS,
b)
wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dla których organem właściwym jest minister kierujący działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
3)
administruje systemem informatycznym GIIF;
4)
zapewnia obsługę Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
5)
prowadzi, w zakresie swojej właściwości, archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§  47. 
1. 
Departament Instytucji Płatniczej odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich, obsługę współfinansowania budżetowego, obsługę finansową środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
przygotowywanie, wykonywanie i sprawozdawczość budżetu środków europejskich i budżetu państwa dla zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i państw członkowskich EFTA;
2)
obsługa finansowa środków pochodzących z budżetu UE oraz państw członkowskich EFTA, w tym prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych na rachunkach bankowych do obsługi tych środków;
3)
realizowanie projektów pomocy technicznej w ramach programów finansowanych z budżetu UE oraz państw członkowskich EFTA;
4)
wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wykluczonych;
5)
prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych, proceduralnych i analitycznych związanych z wdrażaniem programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i państw członkowskich EFTA, z wyłączeniem obszaru Wspólnej Polityki Rolnej;
6)
akredytowanie i monitorowanie agencji płatniczych.
3. 
Departament jest właściwy w zakresie części 87 budżetu państwa, w szczególności prowadzi obsługę finansowo-księgową i sprawozdawczość w tym zakresie.
4. 
Departament jest właściwy w zakresie części 97 budżetu państwa.
5. 
Departament zapewnia obsługę Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego.
§  48. 
1. 
Departament Kluczowych Podmiotów odpowiada za:
1)
wykonywanie zadań w zakresie:
a)
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
b)
środków ograniczających umowne korzyści,
c)
cen transferowych,
d)
współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej,
e)
porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w dziale IIC Ordynacji podatkowej,
f)
informacji o schematach podatkowych, o których mowa w dziale III w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej,
g)
strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.) oraz obowiązków informacyjnych związanych z jej realizacją,
h)
podatkowej obsługi inwestora;
2)
sprawy z zakresu kluczowych klientów KAS, z wyłączeniem nadzoru nad kontrolami podatkowymi oraz kontrolami celno-skarbowymi prowadzonymi przez organy KAS.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie indywidualnych postępowań związanych z eliminowaniem podwójnego opodatkowania w sprawach dotyczących zysków podmiotów powiązanych;
2)
prowadzenie spraw z zakresu uprzednich porozumień cenowych;
3)
realizowanie Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności ICAP (International Compliance Assurance Programme);
4)
typowanie podmiotów do kontroli w zakresie cen transferowych, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, środków ograniczających umowne korzyści oraz wprowadzania i stosowania wewnętrznych procedur w rozumieniu art. 86l Ordynacji podatkowej, w tym przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych oraz przekazywanie wyników typowania do Departamentu Nadzoru nad Kontrolami;
5)
typowanie kluczowych podmiotów do kontroli lub innych czynności weryfikacyjnych, w tym przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych, zlecanie przeprowadzenia czynności sprawdzających oraz przekazywanie wyników typowania do Departamentu Nadzoru nad Kontrolami;
6)
prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14e § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, w zakresie wystąpienia przesłanki wymienionej w art. 14b § 5b pkt 1 i 2 tej ustawy;
7)
przeprowadzanie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, których celem jest weryfikacja stosowania uprzedniego porozumienia cenowego przez podmioty powiązane oraz kontroli, o której mowa w art. 126 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 948);
8)
realizowanie Europejskiego Programu Zapewnienia Zgodności ETACA (European Trust and Cooperation Approach).
§  49. 
Departament Nadzoru nad Kontrolami odpowiada za:
1)
nadzór nad prowadzonymi przez organy KAS:
a)
kontrolami celno-skarbowymi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Ceł oraz Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,
b)
kontrolami podatkowymi,
c)
czynnościami sprawdzającymi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Kluczowych Podmiotów,
d)
czynnościami audytowymi, o których mowa w art. 99a ustawy o KAS,
e)
urzędowym sprawdzeniem w obszarze gier hazardowych,
f)
analizami oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem składanych na podstawie ustawy o KAS,
g)
działaniami w zakresie współpracy z instytucjami międzynarodowymi, instytucjami UE oraz organami państw członkowskich UE dotyczycącymi pomocy administracyjnej i kontroli, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej,
h)
kontrolami oraz stosowaniem procedur kontroli w obszarze wymiany informacji podatkowych, o których mowa w art. 68 oraz art. 87a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2023 r. poz. 241) oraz art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2023 r. poz. 41);
2)
typowanie do kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej;
3)
prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia organu podatkowego do prowadzenia kontroli podatkowych, o którym mowa w art. 18c § 1 Ordynacji podatkowej;
4)
wykonywanie zadań Szefa KAS w zakresie przeciwdziałania wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej oraz pełnieniem roli operatora biznesowego dla STIR;
5)
udostępnianie informacji, danych i dokumentów na podstawie art. 297c § 1 Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej;
6)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej związaną z udzielaniem zezwoleń oraz zatwierdzaniem regulaminów gier, w tym przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczeń finansowych oraz związanych z zatwierdzaniem lokalizacji salonu gier na automatach;
7)
prowadzenie spraw związanych z Rejestrem Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych;
8)
prowadzenie analiz w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych posiadających majątek o wartości przekraczającej 4 mln PLN;
9)
przeprowadzanie audytu środków pochodzących z UE dotyczących projektów, w których beneficjentem jest Departament Audytu Środków Publicznych;
10)
wykonywanie zadań Szefa KAS, o których mowa w:
a)
dziale Va ustawy o KAS,
b)
ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497);
11)
przekazywanie Europejskiemu Urzędowi do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) informacji w ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 18b ustawy o KAS.
§  49a. 
1. 
Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za obsługę Szefa KAS oraz realizację zadań Ministra i Szefa KAS w zakresie:
1)
zadań KAS związanych z jej organizacją;
2)
zadań, organizacji i funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, KSS oraz Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), z wyłączeniem spraw z zakresu kluczowych podmiotów;
3)
określania rocznych kierunków działania i rozwoju KAS;
4)
kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych KAS;
5)
nadzoru nad działalnością organów KAS, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;
6)
prowadzenia kontroli w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej w:
a)
izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych,
b)
KSS,
c)
KIS.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
obsługa Szefa KAS, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych, w tym:
a)
prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych, w tym zastępstwo procesowe w sprawach,
b)
rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora KIS i Dyrektora KSS z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych w tym zakresie,
c)
rozpatrywanie wniosków złożonych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu udostępniania informacji publicznej, zakończonych rozstrzygnięciami wydanymi przez dyrektorów izb administracji skarbowej, Dyrektora KIS, Dyrektora KSS i Szefa KAS;
2)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia organizacji i instytucji dotyczące izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, KIS, KSS i pracowników tych jednostek, na podstawie informacji przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne KAS w Ministerstwie;
3)
koordynowanie procesu udzielania przez jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie odpowiedzi na:
a)
wystąpienia naczelnych organów państwa, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów w sprawach KAS,
b)
interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego w sprawach KAS;
4)
koordynowanie współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych jednostek organizacyjnych KAS;
5)
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach ponagleń, do rozpatrzenia których właściwy jest Szef KAS;
6)
przygotowywanie sprawozdania z działalności KAS, o którym mowa w art. 12c ust. 2 ustawy o KAS;
6a)
monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych w KAS, w szczególności sprzyjających nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne;
7)
(uchylony);
8)
opracowywanie szczegółowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych, KSS, KIS oraz koordynowanie ich wdrażania i realizacji;
9)
prowadzenie rejestrów:
a)
porozumień zawieranych przez Szefa KAS z jednostkami i podmiotami zewnętrznymi,
b)
zarządzeń Szefa KAS

- z wyłączeniem regulacji o charakterze niejawnym.

3. 
Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia legislacji w zakresie ustawy o KAS oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, będących w zakresie właściwości Departamentu.
§  50. 
(uchylony).
§  51. 
Departament Orzecznictwa Podatkowego odpowiada za realizację zadań Szefa KAS w zakresie:
1)
nadzoru nad:
a)
jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe,
b)
interpretacjami indywidualnymi oraz wiążącymi informacjami stawkowymi i wiążącymi informacjami akcyzowymi wydawanymi przez Dyrektora KIS;
2)
prowadzenia postępowań w sprawie:
a)
zmiany interpretacji indywidualnej,
b)
uchylenia interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14e § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej, w zakresie wystąpienia przesłanki wymienionej w art. 14b § 5b pkt 3 tej ustawy,
c)
zmiany albo uchylenia wiążącej informacji stawkowej,
d)
zmiany albo uchylenia wiążącej informacji akcyzowej;
3)
nadzoru nad postępowaniami podatkowymi;
3a)
prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia organu podatkowego do prowadzenia postępowań podatkowych, o którym mowa w art. 18c § 1 Ordynacji podatkowej;
3b)
występowanie do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej wiążącej informacji stawkowej;
3c)
występowanie do Dyrektora KIS z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej wiążącej informacji akcyzowej;
4)
wydawania opinii dotyczących uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), na podstawie art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej;
5)
prowadzenia postępowań w sprawie sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi, do rozstrzygania których właściwy jest Szef KAS;
6)
rozpatrywania wniosków o wyrażenie przez Szefa KAS zgody na ujawnienie przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
7)
nadzoru nad działalnością Dyrektora KIS, w zakresie właściwości Departamentu.
§  52. 
1. 
Departament Poboru Opłat Drogowych jest właściwy w sprawach regulowanych:
1)
ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z późn. zm.),
2)
ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących opłaty paliwowej

- oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie.

2. 
Departament odpowiada w szczególności za:
1)
realizowanie zadań związanych z majątkiem będącym elementem systemów elektronicznego poboru opłat, z wyłączeniem zadań realizowanych przez CIRF i Biuro Administracyjne;
2)
realizowanie zadań w zakresie utrzymania i serwisu stacjonarnych, mobilnych i przenośnych urządzeń i systemów służących do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą.
§  53. 
1. 
Departament Poboru Podatków odpowiada za realizację zadań Ministra i Szefa KAS w zakresie nadzoru nad:
1)
poborem i egzekucją podatków i innych należności pieniężnych:
a)
pozostających we właściwości rzeczowej naczelników urzędów skarbowych,
b)
za których wymiar odpowiadają naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
2)
odzyskiwaniem mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13-16 ustawy o KAS albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeks karny skarbowy";
3)
likwidacją ruchomości, których własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa;
4)
prowadzeniem spraw regulowanych ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, późn. zm.), w zakresie zabezpieczeń majątkowych;
5)
jednolitym stosowaniem przepisów w zakresie egzekucji i zabezpieczenia należności pieniężnych przez organy KAS.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra i Szefa KAS w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach:
a)
postanowień w zakresie egzekucji oraz zabezpieczenia należności pieniężnych - jako organ odwoławczy oraz w trybach nadzwyczajnych,
b)
rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami egzekucyjnymi,
c)
rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów izb administracji skarbowej w sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych;
2)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3)
przetwarzanie i udostępnianie krajowych i międzynarodowych informacji podatkowych, w zakresie właściwości Departamentu;
4)
prowadzenie spraw związanych z:
a)
Centralnym Rejestrem Podmiotów - Krajową Ewidencją Podatników,
b)
Centralnym Rejestrem Danych Podatkowych,
c)
Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych,
d)
Rejestrem Zastawów Skarbowych,
e)
obsługą e-sprawozdań finansowych,
f)
obsługą kas rejestrujących, we współpracy z CIRF,
g)
przekazywaniem środków z rachunku podatku od towarów i usług (VAT) na rachunek rozliczeniowy oraz dokonywaniem zwrotów na rachunek VAT,
h)
Rejestrem Należności Publicznoprawnych,
i)
Serwisem Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ministerstwa Finansów,
j)
Elektronicznym Tytułem Wykonawczym;
5)
projektowanie, budowa i wdrażanie elektronicznych usług dla administracji skarbowej;
6)
zawieranie i utrzymanie umów na usługi płatnicze dla jednostek organizacyjnych KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o KAS.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach prowadzenia legislacji w odniesieniu do zagadnień regulowanych ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500, z późn. zm.).
§  54. 
Departament Podatków Dochodowych:
1)
jest właściwy w sprawach regulowanych:
a)
ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.),
b)
ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, z późn. zm.),
c)
ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
d)
ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 985),
e)
ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1704),
f)
ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych,
g)
(uchylona),
h)
ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w zakresie działu V w odniesieniu do wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (Country by Country Reporting, CbC),
i)
konwencją 90/436/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 160 z 30.06.2005, str. 11, z późn. zm.)

- oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie;

2)
realizuje zadania związane z zawieraniem porozumień w indywidualnych sprawach w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania, z wyłączeniem spraw dotyczących zysków podmiotów powiązanych;
3)
realizuje zadania związane z koordynowaniem prowadzenia postępowań arbitrażowych w sprawach nierozstrzygniętych w drodze wzajemnego porozumienia.
§  55. 
Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier:
1)
jest właściwy w sprawach regulowanych:
a)
ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542),
b)
ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1539),
c)
ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227),
d)
ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - w zakresie opłaty paliwowej,
e)
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) - w zakresie opłaty emisyjnej,
f)
ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356, z późn. zm.), w zakresie określania stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego,
g)
ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), w zakresie opłaty od środków spożywczych

- oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie;

2)
realizuje zadania ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie biokomponentów, biopaliw ciekłych oraz monitorowania jakości paliw ciekłych;
3)
prowadzi Centralne Biuro Łącznikowe do Spraw Akcyzy (CELO) oraz współpracuje z jednostką wyznaczoną do spraw współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy;
4)
wykonuje zadania związane z realizacją polityki energetycznej i klimatycznej, w zakresie podatku akcyzowego;
5)
(uchylony);
6)
monitoruje rynek wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, rynek niektórych kopalin i rynek gier hazardowych.
§  56. 
Departament Podatku od Towarów i Usług:
1)
jest właściwy w sprawach regulowanych:
a)
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
b)
ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776)

- oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie;

2)
sprawuje nadzór nad systemem kas rejestrujących w zakresie realizacji zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3)
prowadzi sprawy związane z wyliczeniem zharmonizowanej bazy VAT dla oszacowania środków własnych UE.
§  57. 
1. 
Departament Polityki Makroekonomicznej odpowiada za przygotowywanie analiz i prognoz niezbędnych w celu określania i realizacji polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej, koordynacji polityk ekonomicznych i budżetowych państw członkowskich UE oraz związanych z integracją gospodarczą i walutową w UE.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
przygotowywanie analiz i prognoz dotyczących głównych wielkości makroekonomicznych, dochodów budżetu państwa z VAT, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych oraz wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych;
2)
przygotowywanie aktualizacji Programu Konwergencji w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Państwa;
3)
przygotowywanie założeń do projektu budżetu państwa;
4)
opracowywanie analiz i innych materiałów związanych z problematyką integracji gospodarczej i walutowej w UE;
5)
opracowywanie danych statystycznych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych w ramach nadzoru budżetowego UE oraz na potrzeby Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
6)
pozyskiwanie i utrzymywanie zasobów informacyjnych w informatycznych systemach wspomagających monitorowanie procesów makroekonomicznych i tworzenie analiz makroekonomicznych;
7)
obliczanie kwoty wydatków organów i jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową;
8)
analiza przestrzegania wymogów rozporządzenia Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 209 z 02.08.1997, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz. Urz. UE L 209 z 02.08.1997, str. 6, z późn. zm.), dotyczących wyniku nominalnego oraz strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych w art. 104 ust. 1 pkt 1 oraz art. 138 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
§  58. 
1. 
Departament Polityki Podatkowej:
1)
odpowiada za kształtowanie polityki podatkowej;
2)
jest właściwy w sprawach regulowanych:
a)
Ordynacją podatkową,
b)
ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117),
c)
ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
d)
ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (Dz. U. poz. 2244),
e)
ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.),
f)
ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
g)
Kodeksem karnym skarbowym,
h)
ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne,
i)
w międzynarodowych umowach w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i wymiany informacji podatkowych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych,
j)
ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 623),
k)
ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 148),
l)
ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.),
m)
ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),
n)
ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z późn. zm.),
o)
ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170, z późn. zm.),
p)
ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z późn. zm.),
r)
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.),
s)
ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165, z późn. zm.), w zakresie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

- oraz prowadzenia legislacji w tym zakresie;

3)
(uchylony);
4)
odpowiada za prowadzenie polityki w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji podatkowych.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
współpraca międzynarodowa w zakresie właściwości Departamentu oraz podatków dochodowych we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, w szczególności udział w pracach grup roboczych OECD, komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, z wyłączeniem zadań związanych z cenami transferowymi oraz realizacją projektu do spraw Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania i Przenoszeniu Zysku 2.0;
2)
negocjowanie projektów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania oraz wymiany informacji podatkowych;
3)
wypracowywanie, w ramach procedur wzajemnego porozumiewania, porozumień z zakresu unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, z wyłączeniem spraw indywidualnych;
4)
określanie zasad zwrotu jednostkom samorządu terytorialnego utraconych dochodów za niektóre przedmioty opodatkowania zwolnione z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego;
5)
realizowanie zadań związanych z ewidencją podatkową nieruchomości w zakresie jej współdziałania ze Zintegrowanym System Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) oraz z tworzeniem koncepcji rozwiązań usprawniających realizację polityki podatkowej gmin, w tym zapewnienie informacji do monitorowania systemu opodatkowania nieruchomości;
6)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków:
a)
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
b)
Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania;
7)
prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań, o których mowa w art. 119zzj § 2 Ordynacji podatkowej;
8)
koordynowania działań dotyczących ułatwień w zakresie podatków dla przedsiębiorców;
9)
realizowanie zadań związanych ze wspieraniem krajów rozwijających się, w zakresie podatków, we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej.
3. 
Departament zapewnia obsługę administracyjno-biurową:
1)
Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania;
2)
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
§  59. 
1. 
Departament Prawny odpowiada za realizację zadań w zakresie świadczenia pomocy prawnej i obsługi prawnej w sprawach należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra, w tym obsługi postępowań legislacyjnych i zastępstwa procesowego oraz edukację w zakresie spraw należących do właściwości Ministra, Szefa KAS i urzędu obsługującego Ministra.
2. 
Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:
1)
zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw dotyczących fundacji nadzorowanych przez Ministra będących we właściwości Biura Ministra, zamówień publicznych, prawa celnego oraz spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celno-skarbowych;
2)
świadczenie pomocy prawnej, w tym opiniowanie projektów porozumień i ugód oraz decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych;
3)
współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;
4)
obsługa prawna Szefa KAS w zakresie spraw cywilnych oraz spraw związanych z budżetem i majątkiem, z wyłączeniem spraw kadrowych, w tym związków zawodowych oraz spraw związanych z funkcjonariuszami celno-skarbowymi;
5)
zapewnienie poprawności pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie oraz zapewnienie poprawności formalnoprawnej tekstów jednolitych aktów normatywnych;
6)
uzgadnianie, opracowanych przez naczelny organ administracji rządowej, projektów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, o Krajowym Rejestrze Karnym, o księgach wieczystych i hipotece, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe, Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie, o radcach prawnych, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo zamówień publicznych oraz projektów ustaw z zakresu informatyzacji i cyfryzacji, a także projektów ustaw zmieniających albo projektów ustaw wprowadzających wymienione ustawy oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, jeżeli zakres przedmiotowy proponowanych zmian nie wiąże się jednoznacznie z właściwością innej komórki organizacyjnej;
7)
prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra;
8)
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra Finansów;
9)
prowadzenie rejestru obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra;
10)
prowadzenie zbiorów aktów prawnych wydawanych przez Ministra, w tym wydawanych wspólnie albo w porozumieniu oraz, po przekazaniu aktów prawnych przez właściwe komórki organizacyjne, zbiorów aktów prawnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa, Szefa KAS, GIIF;
11)
koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji;
11a)
obsługa Rady Edukacji Finansowej oraz Funduszu Edukacji Finansowej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Finansów i Księgowości;
11b)
realizowanie zadań dotyczących edukacji w zakresie spraw należących do właściwości Ministra, Szefa KAS i urzędu obsługującego Ministra, w tym w zakresie działalności międzynarodowej;
12)
prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania przepisów dotyczących opłat legalizacyjnych i kar, przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.);
13)
prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem świadczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym w trybie art. 1060 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego;
14)
prowadzenie spraw dotyczących międzynarodowych układów odszkodowawczych;
15)
prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności przejętych po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa;
16)
rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych;
17)
realizowanie zadań Ministra określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem hipotek ustanowionych na rzecz spółek Skarbu Państwa z ksiąg wieczystych w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r. poz. 146, z późn. zm.) oraz wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, przekazanych Ministrowi na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy;
18)
przyjmowanie sprawozdań finansowych o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120);
19)
prowadzenie spraw, w zakresie należącym do właściwości Ministra, związanych z finansowaniem przez budżet państwa partii politycznych oraz komitetów wyborczych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1215), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.), w tym współuczestniczenie w procedurze przekazywania uprawnionym partiom politycznym oraz komitetom wyborczym należnych im subwencji lub dotacji;
20)
prowadzenie spraw, w zakresie należącym do właściwości Ministra, związanych z udziałem w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347, z późn. zm.);
21)
prowadzenie spraw należących do właściwości Ministra, związanych z roszczeniami dotyczącymi praw majątkowych związanych z tzw. "martwymi kontami szwajcarskimi".
§  60. 
Departament Relacji z Klientami odpowiada za:
1)
realizację zadań wykonywanych na rzecz klientów KAS, będących osobami fizycznymi oraz mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w zakresie:
a)
projektowania, modelowania oraz wdrażania usług,
b)
rozwoju kanałów, standaryzacji i jakości obsługi,
c)
zarządzania relacjami, w tym opracowywanie i wdrażanie nowych form współpracy;
2)
opracowywanie i nadzorowanie wdrożenia strategii:
a)
doświadczeń klientów KAS, w tym projektowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie i wdrażanie procedur i standardów obsługi klientów KAS,
b)
zarządzania obsługą bezpośrednią w KAS i podnoszeniem jej jakości;
3)
nadzór nad działalnością dyrektora KIS, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych, w zakresie właściwości Departamentu;
4)
realizowanie Programu Klient w Centrum Uwagi KAS;
5)
realizowanie zadań związanych z serwisem pomocy technicznej systemów i aplikacji przeznaczonych do obsługi klienta w KAS, w szczególności: e-Urząd Skarbowy, e-Deklaracje, Twój e-PIT, JPK, kasy online, e-sprawozdania finansowe, wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
§  61. 
1. 
Departament Rozwoju Rynku Finansowego odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w zakresie:
1)
rynku finansowego;
2)
instytucji i usług finansowych w sektorze bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz w sektorze usług i systemów płatniczych, jak również stabilności finansowej i zarządzania w sytuacji transgranicznego kryzysu finansowego;
3)
działań zmierzających do jednolitego stosowania przepisów prawa w zakresie rynku finansowego;
4)
realizacji zadań wynikających z członkostwa Ministra w organie nadzoru nad rynkiem finansowym - Komisji Nadzoru Finansowego;
4a)
koordynowania wdrażania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego;
5)
współpracy z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego i instytucji finansowych oraz w związku z zawieraniem umów, porozumień i konwencji międzynarodowych;
6)
realizacji zadań Ministra w zakresie nadzoru nad działalnością:
a)
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
b)
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
c)
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;
7)
koordynowania prac w zakresie przygotowania projektu planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Rzecznika Finansowego oraz w zakresie planu finansowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
8)
prowadzenia spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz członków Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy.
2. 
Departament realizuje zadania Ministra wynikające z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153), z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:
1)
ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253, z późn. zm.);
2)
ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm.);
3)
ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930);
4)
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 110);
5)
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025);
6)
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.);
7)
ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 1595);
8)
ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1581);
9)
ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego;
10)
ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111);
11)
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207);
12)
ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277, z późn. zm.);
13)
ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, z późn. zm.);
14)
ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133);
15)
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792);
16)
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710);
17)
ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm.);
18)
ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1413);
19)
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2;
20)
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z późn. zm.);
21)
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 188);
22)
ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, z późn. zm.);
23)
ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 776);
24)
ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, z późn. zm.);
25)
ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 396, z późn. zm.);
26)
ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360, z późn. zm.);
27)
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, z późn. zm.);
28)
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2536);
29)
ustawą z dnia z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452).
4. 
Departament zapewnia obsługę Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w systemie finansowym.
§  61a. 
Departament Strategii odpowiada za realizację zadań związanych z:
1)
nadzorem nad procesami zarządczymi, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego oraz zarządzania zmianą;
2)
strategicznym planowaniem zmian, w tym w zakresie funkcjonowania KAS oraz oceny i analizy kierunków dalszego rozwoju i zmian;
3)
koordynacją kontroli zarządczej w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
4)
rozwojem i dostarczaniem informacji zarządczej dla Kierownictwa Ministerstwa w zakresie wpływów do budżetu, opóźnień oraz innych wskaźników;
5)
wspieraniem automatyzacji i digitalizacji procesów w Ministerstwie poprzez wykorzystanie istniejących oraz rozwój nowych produktów analityki danych;
6)
zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w Ministerstwie;
7)
zarządzaniem portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
8)
koordynowaniem, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi KAS w Ministerstwie, zadań w zakresie kształtowania polityki państwa dotyczącej zadań KAS;
9)
koordynowaniem realizacji zadań KAS i nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej, poprzez:
a)
żądanie informacji, materiałów oraz wyjaśnień i dokumentów z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne KAS,
b)
zlecanie przeprowadzenia analiz w określonym zakresie,
c)
analizę sprawozdania z działalności KAS, o którym mowa w art. 12c ust. 2 ustawy o KAS;
10)
(uchylony);
11)
obsługą Pełnomocnika do Spraw Otwartości Danych.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
opracowywanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS i Ministerstwa;
2)
(uchylony).
§  62. 
(uchylony).
§  63. 
1. 
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych odpowiada za realizację zadań dotyczących analizy i oceny wpływu strategii gospodarczych i regulacji prawnych na finanse publiczne, gospodarkę narodową i długofalowy rozwój RP w obszarach w szczególności związanych z:
1)
budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem,
2)
gospodarką z uwzględnieniem sektora wydobywczego, metalurgicznego i stoczniowego, gospodarką morską i rybołówstwem,
3)
rolnictwem, rynkami rolnymi i rozwojem wsi, w tym Wspólną Polityką Rolną,
4)
rozwojem regionalnym,
5)
środowiskiem i gospodarką wodną,
6)
transportem i łącznością,
7)
energią i klimatem

- z wyłączeniem przepływów środków finansowych w ramach budżetu państwa oraz pochodzących z budżetu środków UE.

2. 
Do zadań Departamentu należy:
1)
realizowanie zadań dotyczących:
a)
Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego, Funduszu Żeglugi Śródlądowej, Funduszu Inwestycji Kapitałowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
b)
Funduszu Strefowego, z wyłączeniem planu finansowego,
c)
Funduszu Reprywatyzacji, z wyłączeniem obsługi finansowo-księgowej;
2)
koordynowanie zadań dotyczących systemu notyfikacji przepisów technicznych, pełnienie funkcji koordynatora w Ministerstwie w zakresie systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;
2a)
koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem reform, raportowaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością oraz osiąganiem i utrzymaniem kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
3)
realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektów aktów normatywnych w szczególności w zakresie:
a)
finansowania jednostek doradztwa rolniczego,
b)
gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
c)
opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy oraz organy administracji probierczej,
d)
oprocentowania długoterminowych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej,
e)
dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat oraz dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
f)
maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich,
g)
dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych,
h)
wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
i)
reprywatyzacji;
4)
prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów z tytułu dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
5)
realizowanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);
6)
wspomaganie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach udzielania pomocy publicznej;
7)
realizowanie zadań związanych z obsługą Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji;
8)
realizowanie zadań Ministra wynikających z uczestnictwa w Komitecie do Spraw Umów Offsetowych działającym przy ministrze właściwym do spraw gospodarki;
9)
realizowanie spraw związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego;
10)
realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826);
11)
realizowanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dotyczących wykonywania w imieniu Skarbu Państwa uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa do składnika mienia państwowego;
12)
prowadzenie spraw, w zakresie należącym do właściwości Ministra, związanych ze stwierdzeniem nieważności orzeczeń Ministra Skarbu o przejęciu na własność Skarbu Państwa przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego;
13)
analiza zagadnień prawnych i ekonomicznych dotyczących zadań i programów gospodarczych realizowanych przez dysponentów części budżetowych właściwych dla Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej;
14)
opiniowanie wniosków w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego oraz realizacji programów naprawczych.
3. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).
§  64. 
1. 
Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:
1)
koordynowanie spraw wynikających z członkostwa RP w UE, w zakresie właściwości Ministra;
2)
realizację zadań Ministra wynikających z członkostwa i współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MIF) oraz organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi;
3)
realizację zadań Ministra w obszarze dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej;
4)
działania Ministra w zakresie współpracy rozwojowej;
5)
sprawy regulowane ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 309) oraz prowadzenie legislacji w tym zakresie.
2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań komórek organizacyjnych związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych oraz działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i pozostałymi instytucjami UE;
1a)
koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem przez RP prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
2)
współpraca z MIF:
a)
Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych,
b)
Bankiem Rozwoju Rady Europy,
c)
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
d)
Grupą Banku Światowego:
Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
Międzynarodową Korporacją Finansową,
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju,
Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych,
e)
Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym,
f)
Międzynarodowym Funduszem Walutowym,
g)
Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej,
h)
Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym;
3)
współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Ministra, w szczególności:
a)
OECD,
b)
Radą Europy,
c)
Systemem Narodów Zjednoczonych,
d)
Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);
4)
koordynowanie spraw związanych z udziałem właściwego członka Kierownictwa Ministerstwa w pracach:
a)
Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) oraz wypracowaniem stanowiska Ministra do dokumentów rozpatrywanych przez KSE,
b)
Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP;
5)
prowadzenie działań związanych z uczestnictwem RP w systemie środków własnych UE;
6)
realizowanie działań związanych z rocznym budżetem UE oraz prowadzenie prac analitycznych związanych z negocjacjami, przeglądami i rewizjami wieloletnich ram finansowych UE, a także konsekwencjami budżetowymi zmian w politykach wspólnotowych;
6a)
koordynowanie działań dotyczących problematyki reformy Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) oraz prowadzenie spraw i analiz związanych z politykami UE w zakresie właściwości Ministra;
6b)
prowadzenie spraw związanych z pożyczką z instrumentu SURE ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 159 z 20.05.2020, str. 1);
6c)
koordynowanie przygotowywania stanowisk RP do projektów zmian rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.);
6d)
koordynowanie zadań Ministra związanych z udziałem RP w Inicjatywie Trójmorza;
6e)
koordynowanie zadań dotyczących notyfikacji, o których mowa w art. 15 ust. 7 oraz art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym;
7)
współpraca z państwami członkowskimi UE, krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwami spoza tych ugrupowań - w zakresie właściwości Ministra;
8)
współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie realizacji polskiej polityki zagranicznej, w tym monitorowanie i dokonywanie analizy polityki zagranicznej RP pod kątem skutków finansowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki zagranicznej przez Ministra;
9)
opiniowanie pod kątem zgodności z prawem UE należących do właściwości Ministra projektów aktów normatywnych;
10)
koordynowanie działań związanych z udziałem Ministra w postępowaniach w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał EFTA;
11)
koordynowanie spraw związanych z postępowaniami wszczynanymi przez Komisję Europejską w procedurze EU-Pilot lub na podstawie art. 258 i art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
11a)
koordynowanie współpracy z Centrum Solvit oraz spraw w ramach systemu IMI - moduł usługowy;
12)
koordynowanie i monitorowanie prac dotyczących transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów prawa UE z zakresu działania Ministra;
13)
inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie udziału Ministerstwa w realizacji Semestru Europejskiego;
14)
planowanie i prowadzenie polityki dewizowej Ministra;
15)
przygotowywanie projektów stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz do umów zawieranych przez UE z jednej strony z innymi państwami lub podmiotami prawa międzynarodowego;
16)
negocjowanie i wykonywanie zawieranych przez Ministra umów kredytowych z MIF oraz umów z innymi państwami, a także koordynowanie i monitorowanie przepływów środków finansowych związanych z tymi umowami;
17)
prowadzenie działań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających ze sprawowania przez Ministra, członków Kierownictwa Ministerstwa oraz pracowników Ministerstwa funkcji w organach MIF;
18)
prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji należności Skarbu Państwa od rządów innych państw.
3. 
Departament zapewnienia obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie.
4. 
Departament jest właściwy w zakresie części 84 budżetu państwa - Środki własne UE, w szczególności prowadzi obsługę finansowo-księgową i sprawozdawczość tej części.
§  64a. 
1. 
Departament Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada za realizację zadań Szefa KAS w zakresie współpracy międzynarodowej KAS w szczególności za:
1)
koordynację, prowadzenie i rozwijanie relacji KAS z UE oraz państwami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi;
2)
prowadzenie spraw w obszarze wymiany informacji celnych, podatkowych, wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych;
3)
sprawy związane z funkcjonowaniem przedstawicieli KAS do spraw współpracy celno-skarbowej w placówkach zagranicznych, w zakresie właściwości Departamentu;
4)
prowadzenie Regionalnego Biura Łącznikowego Światowej Organizacji Celnej Europa Środkowo-Wschodnia (RILO ECE);
5)
koordynowanie udziału Szefa KAS oraz jego przedstawicieli w pracach gremiów organów przygotowawczych Rady UE, Komisji Europejskiej, organizacjach międzynarodowych oraz w innych międzynarodowych gremiach w sprawach celnych i podatkowych wysokiego szczebla;
6)
przetwarzanie i udostępnianie krajowych i międzynarodowych informacji podatkowych, w zakresie właściwości Departamentu;
7)
realizowanie projektów pomocowych dotyczących działań związanych z ochroną granic, zwalczaniem przestępczości transgranicznej i zorganizowanej oraz ochroną interesów finansowych RP i UE, w tym pozyskiwanie środków finansowych UE.
§  65. 
Departament Zarządzania Informatyzacją odpowiada za:
1)
wyznaczanie strategii i kierunków rozwoju informatyzacji w Ministerstwie i KAS, w tym w zakresie rozwoju i utrzymania usług informatycznych, we współpracy z Szefem KAS;
2)
utrzymywanie modelu architektury korporacyjnej oraz analizę strategicznych dokumentów Ministerstwa i KAS w zakresie wymagań dla architektury korporacyjnej;
3)
koordynowanie spraw dotyczących budowy i rozwoju systemów informatycznych, w tym realizowanych w ramach projektów, w Ministerstwie oraz KAS;
4)
koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem systemów informatycznych Ministerstwa oraz KAS oraz usługami informatycznymi na rzecz Ministerstwa oraz KAS;
5)
sprawy regulowane ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 186), w tym w zakresie realizacji umowy oświadczenie usług, o której mowa w art. 9 tej ustawy;
6)
sprawowanie nadzoru nad działalnością CIRF, w tym weryfikowanie i akceptowanie budżetu CIRF, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji.
§  66. 
1. 
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej odpowiada za realizację zadań Ministra i Szefa KAS w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania:
1)
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,
2)
przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeks karny",
3)
przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom

- zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym ustawą o KAS.

2. 
Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie:
a)
postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa i wykroczenia,
b)
zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw i wykroczeń - w zakresie określonym w ustawie o KAS oraz w przepisach odrębnych;
2)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzorowania, koordynowania i wykonywania czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 ustawy o KAS, w celu wykonywania zadań wskazanych w art. 2 ust. 1, pkt 1, 2, 13-15 i 16a tej ustawy;
3)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzorowania, koordynowania i wykonywania czynności, o których mowa w art. 133 ustawy o KAS;
4)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
5)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13-15 ustawy o KAS albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego;
6)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 Kodeksu karnego, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
7)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie sprawozdawczości, wynikających ze stosowania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147, z późn. zm.);
8)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie monitorowania i kontroli przewozu towarów, wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104, z późn. zm.);
9)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie wykonywania kontroli celno-skarbowych, o których mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2 i 10 ustawy o KAS, wykonywanych przez komórki realizacji urzędów celno-skarbowych;
10)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie:
a)
kontroli celno-skarbowej wykonywanej przez komórki kontroli celno-skarbowej rynku dotyczących:
przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,
przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
rodzaju paliwa,
sprzedaży detalicznej, w tym realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,
b)
przeprowadzania urzędowego sprawdzenia w celu ustalenia, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz ustalenia, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym,
c)
kontroli zgodności ze stanem faktycznym wpisów zawartych w ewidencji leżakowania, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.) oraz karcie leżakowania, o której mowa w art. 12b ust. 1 tej ustawy;
11)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie stosowania przez funkcjonariuszy celno-skarbowych tymczasowego zajęcia ruchomości;
12)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie dokonywania nabycia sprawdzającego;
13)
nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników urzędów celno-skarbowych w zakresie kontroli uiszczania opłaty elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wykonywanej w zakresie kontroli celno-skarbowej przez funkcjonariuszy celno-skarbowych;
14)
współpraca z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz nakładania kar pieniężnych za naruszenie obowiązku uiszczenia tej opłaty;
15)
weryfikowanie zapisów zawartych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS związanych z nieuiszczeniem opłaty elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
16)
rozstrzyganie sporów o właściwość między organami KAS w zakresie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;
17)
nadzór nad jednostkami organizacyjnymi KAS realizującymi zadania scentralizowane w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej;
18)
nadzór nad stosowaniem analizy kryminalnej dla potrzeb realizacji zadań związanych z wykrywaniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz przestępstw i wykroczeń o których mowa w ust. 1;
19)
prowadzenie całodobowego Centrum Koordynacji Działań;
20)
wykonywanie zadań podmiotu uprawnionego wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2448) w zakresie zadań Szefa KAS realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych;
21)
realizowanie zadań punktu kontaktowego właściwego w sprawach przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera, o którym mowa w ustawie z dania 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. z 2022 r. poz. 1441);
22)
wykonywanie obowiązku wynikającego z art. 189e ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.) w zakresie zadań KAS;
23)
zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej pracownikom i funkcjonariuszom celno-skarbowym jednostek organizacyjnych KAS, a także innym organom i instytucjom państwowym oraz nadzór nad tymi czynnościami realizowanymi przez naczelników urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
24)
weryfikacja kandydatów do służby celno-skarbowej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze w jednostkach organizacyjnych KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
25)
prowadzenie oraz koordynowanie spraw dotyczących badań psychologicznych i psychofizjologicznych kandydatów do służby celno-skarbowej i funkcjonariuszy celno-skarbowych w jednostkach organizacyjnych KAS, w których są wykonywane czynności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy o KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
26)
współpraca z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także z innymi organami oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych, zagranicznych służb finansowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości, w zakresie właściwości Departamentu;
27)
wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej, wynikających z art. 5 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi z dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31);
28)
wykonywanie umów z koncernami tytoniowymi;
29)
wydawanie opinii Szefa KAS, o których mowa w art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
30)
sprawowanie nadzoru nad naczelnikami urzędów celno-skarbowych w zakresie realizacji kontroli spełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
31)
obsługa w zakresie rejestrowania pojazdów KAS wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową w Ministerstwie;
32)
administrowanie i gospodarowanie mieniem operacyjnym, wykorzystywanym na potrzeby Departamentu oraz prowadzenie zamówień publicznych w zakresie wyposażenia Departamentu w sprzęt specjalistyczny;
33)
obsługa funduszu operacyjnego, w tym dysponentów funduszu, z wyłączeniem Biura Inspekcji Wewnętrznej;
34)
wydawanie dokumentów legalizacyjnych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
35)
(uchylony).
3. 
Departament w zakresie właściwości prowadzi centralną ewidencję operacyjną i archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. 
Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.
§  67. 
1. 
Biuro Administracyjne odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa związanych z zapewnieniem warunków działania i funkcjonowania urzędu w zakresie:
1)
zamówień publicznych, w tym obsługi prawnej zamówień publicznych oraz umów w sprawie zamówienia publicznego;
2)
zapewnienia obsługi kancelaryjnej, w tym prowadzenia Kancelarii Ministerstwa;
3)
zarządzania obiegiem i archiwizacją dokumentów, w tym prowadzenia archiwum zakładowego dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;
4)
zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie oraz lokalami Ministerstwa, w tym zapewnienia niezbędnych usług i dostaw oraz rozliczeń związanych z ich eksploatacją;
5)
zapewnienia gotowości eksploatacyjnej nieruchomości i lokali wskazanych w pkt 4, z wyłączeniem infrastruktury i systemów pozostających w zakresie zadań pozostałych komórek organizacyjnych;
6)
zapewnienia obsługi gospodarczej nieruchomości i lokali, o których mowa w pkt 4;
7)
organizacji stanowisk pracy, wyposażenia pracowników w meble, sprzęt biurowy i materiały biurowe oraz gospodarowania mieniem, w tym mieniem IT użyczonym przez CIRF na rzecz Ministerstwa, a także zapewnienia dostępu do innych usług i dostaw niezbędnych do funkcjonowania urzędu, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;
8)
realizacji usług transportowych i poligraficznych.
2. 
Biuro Administracyjne wspiera komórki organizacyjne w realizacji procesu zawierania ugód w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego.
3. 
Biuro Administracyjne współpracuje z CIRF poprzez umożliwienie wykonywania zadań z zakresu IT na rzecz Ministerstwa, w szczególności w zakresie organizacji i udostępnienia niezbędnych do tego celu stanowisk pracy dla pracowników CIRF w wymiarze i zakresie uzgodnionym z CIRF.
4. 
Biuro Administracyjne realizuje zadania związane z rejestrem umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, we współpracy z CIRF.
§  68. 
Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa w zakresie:
1)
organizacji Ministerstwa;
2)
naboru pracowników do pracy w Ministerstwie;
3)
prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie;
4)
powoływania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie;
5)
oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Ministerstwa, w tym członków Kierownictwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;
6)
planowania i gospodarowania środkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Ministerstwa;
7)
naliczania wynagrodzeń i uposażeń;
8)
rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;
9)
administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
10)
bezpieczeństwa i higieny pracy;
11)
dostarczania, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie robotyzacji procesów w Ministerstwie, w tym rozwiązań informatycznych, we współpracy z komórkami organizacyjnym oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
13)
koordynacji w Ministerstwie spraw związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.
§  69. 
1. 
Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności w zakresie:
1)
obsługi prawnej i administracyjno-technicznej:
a)
Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,
b)
Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców,
c)
Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych,
d)
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców, właściwych w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej;
2)
powoływania lub odwoływania Przewodniczących Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej instancji i ich zastępców, członków Głównej Komisji Orzekającej, członków Międzyresortowej Komisji Orzekającej, zastępców Głównego Rzecznika oraz rzeczników dyscypliny i ich zastępców;
3)
prowadzenia rejestru prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania o karalność;
4)
wykonywania czynności związanych z nadzorem Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej nad komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorem Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych nad działalnością rzeczników dyscypliny i ich zastępców.
2. 
Biuro jest właściwe w sprawach regulowanych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.) oraz prowadzenie legislacji w tym zakresie.
§  70. 
1. 
Biuro Inspekcji Wewnętrznej odpowiada za realizację zadań związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw określonych w:
1)
art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy celno-skarbowych, w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
2)
art. 229-230a Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami celno-skarbowymi, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy celno-skarbowych;
3)
art. 190, art. 222, art. 223, art. 226, art. 235, art. 236 i art. 238 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom celno-skarbowym podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców;
4)
art. 239 Kodeksu karnego, w przypadku osób pomagających sprawcom przestępstw określonych w pkt 1-3.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
wykonywanie oraz wsparcie czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy o KAS w celu wykonywania zadań wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 16, 16a oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 tej ustawy oraz na zlecenie Szefa KAS, w szczególnych sytuacjach, w celu wykonywania zadań wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 13-15 tej ustawy;
2)
realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o KAS;
3)
wykonywanie oraz wsparcie czynności dochodzeniowo-śledczych;
4)
realizowanie zadań w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, w zakresie niezastrzeżonym dla Biura Dyrektora Generalnego;
5)
monitorowanie i analizowanie zjawisk sprzyjających korupcji w KAS;
6)
gospodarowanie funduszem operacyjnym, w tym jego obsługa w zakresie właściwości Biura,
7)
administrowanie i gospodarowanie mieniem operacyjnym wykorzystywanym na potrzeby Biura, prowadzenie procedur zamówień publicznych w zakresie wyposażenia Biura w sprzęt specjalistyczny;
8)
współpraca z uprawnionymi organami w zakresie zwalczania przestępczości oraz wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
9)
prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie właściwości Biura;
10)
uczestniczenie w naborze kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej, przewidzianych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w Biurze;
11)
prowadzenie i koordynowanie spraw dotyczących badań psychologicznych i psychofizjologicznych kandydatów na stanowiska w Biurze, na których wykonywane są czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1,2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1,2 i 5 i art. 133 ustawy o KAS oraz przeprowadzanie badań w celu sprawdzenia przydatności do służby w Biurze funkcjonariuszy celno-skarbowych wykonujących te czynności oraz funkcjonariuszy celno-skarbowych przewidzianych do wykonywania tych czynności w Biurze, w zakresie wskazanym w regulacjach wewnętrznych;
12)
wykonywanie zadań i uprawnień ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących nadzoru nad realizacją zadań KAS w zakresie:
a)
prawidłowości realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu,
b)
prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych,
c)
rozpoznawania i wykrywania popełnianych przez funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego oraz przestępstw skarbowych, a także zapobiegania tym przestępstwom;
d)
realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, a także ich analizy przez właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
e)
przestrzegania zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS,
f)
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Służbę Celno-Skarbową;
13)
wydawanie dokumentów legalizacyjnych na potrzeby zadań realizowanych przez Biuro;
14)
zapewnienie ochrony fizycznej i technicznej, w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom celno-skarbowym, a także innym osobom, organom i instytucjom państwowym na potrzeby zadań realizowanych w Biurze.
§  71. 
1. 
Biuro Komunikacji i Promocji odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością promocyjną i informacyjną w zakresie spraw należących do właściwości Ministra, Szefa KAS i urzędu obsługującego Ministra, jak również za kształtowanie wizerunku Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
prowadzenie polityki medialnej oraz zapewnienie obsługi Ministra, Szefa KAS i Ministerstwa w tym zakresie;
2)
popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością Ministerstwa, analiza przekazywanych przez komórki merytoryczne informacji oraz tworzenie długofalowych strategii i kampanii informacyjno-promocyjnych;
3)
koordynowanie komunikacji wewnętrznej w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w szczególności poprzez współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz komórkami właściwymi do spraw komunikacji w izbach administracji skarbowej, KIS oraz KSS;
4)
koordynowanie komunikacji zewnętrznej w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w szczególności poprzez zapewnienie spójności działań informacyjnych rzeczników prasowych w izbach administracji skarbowej i KIS z działaniami informacyjnymi rzecznika prasowego Szefa KAS;
5)
administrowanie i nadzór nad rozwojem portalu i profili społecznościowych Ministerstwa, w tym uzgadnianie z właściwymi komórkami organizacyjnymi funkcjonowania stron internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
6)
koordynowanie prowadzenia BIP MF;
7)
koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji w Portalu danych;
8)
koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w tym opracowanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projektu sprawozdania z realizacji tego programu za rok poprzedni.
§  72. 
1. 
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada za:
1)
prowadzenie kontroli wewnętrznej;
2)
prowadzenie kontroli w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej w:
a)
jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych KAS,
b)
uzasadnionych przypadkach, w jednostkach organizacyjnych KAS, w zakresie środków budżetowych części 19 budżetu państwa,
c)
podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;
3)
prowadzenie audytu wewnętrznego;
4)
koordynowanie:
a)
kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,
b)
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
c)
przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "nieprawidłowościami".
2. 
Do zadań Biura należy w szczególności:
1)
przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji;
2)
prowadzenie kontroli, o których mowa w art. 119zv § 9 Ordynacji podatkowej oraz przekazywanie ich wyników do Departamentu Strategii;
3)
prowadzenie audytu wewnętrznego, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji;
4)
współpraca z audytorami wewnętrznymi w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5)
obsługa Komitetu Audytu dla działów: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe;
6)
koordynowanie organizacji kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;
7)
koordynowanie procesu udzielania przez komórki organizacyjne odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Ministra związaną z przeprowadzanymi kontrolami przez zewnętrzne organy kontroli;
8)
monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne wniosków i zaleceń pokontrolnych;
9)
koordynowanie działań związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością z działalności kontrolnej realizowanej przez Ministra na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej;
10)
koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);
11)
koordynowanie rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
12)
przygotowywanie i aktualizowanie rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także koordynowanie ich wdrażania i realizacji w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych KAS;
13)
realizowanie zadań dotyczących zgłoszeń lub sygnałów o nieprawidłowościach, zdarzeniach i okolicznościach, mających negatywny wpływ na działanie Ministerstwa;
14)
gromadzenie informacji o zgłaszanych:
a)
zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kierowanych przez komórki organizacyjne do organów ścigania, z wyłączeniem informacji będących w posiadaniu Departamentu Informacji Finansowej, Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej i Biura Inspekcji Wewnętrznej,
b)
przez komórki organizacyjne wnioskach o objęcie osłoną antykorupcyjną realizowanych przedsięwzięć;
15)
(uchylony).