Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2018.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Dyrektor komórki organizacyjnej, której zakres zadań uległ zmianie w związku z wejściem w życie zarządzenia, przekaże, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego kierowanej przez siebie komórki do Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji.
§  3.  Traci moc zarządzenie Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 17 i 21).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Regulamin organizacyjny Ministerstwa Cyfryzacji, zwany dalej "Regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministerstwem" oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji, zwanemu dalej "Ministrem", lub przez Ministra nadzorowanych.
§  2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Członkach Kierownictwa Ministerstwa należy przez to rozumieć: Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  3. 
1.  Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
2.  W wykonywaniu określonych zadań Ministra wspierają Pełnomocnicy i podlegają mu bezpośrednio.
3.  Minister, w drodze zarządzenia, ustanawia pełnomocnika, określając szczegółowy zakres jego zadań i uprawnień oraz wskazuje komórkę organizacyjną, która zapewnia jego obsługę.
§  4. 
1.  Komórkami organizacyjnymi kierują dyrektorzy samodzielnie albo przy pomocy wyznaczonych przez siebie osób spośród zastępców dyrektorów, naczelników wydziałów lub koordynatorów zespołów. W komórce organizacyjnej mogą być ustanowieni zastępcy dyrektorów odpowiedzialni za określony strategiczny projekt lub zagadnienie dziedzinowe.
2.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych ustalają, zgodnie z obowiązującym wykazem stanowisk urzędniczych, zakres obowiązków pracowników i organizują pracę w kierowanych komórkach organizacyjnych, zapewniając sprawne, terminowe i właściwe wykonywanie zadań wyznaczonych tym komórkom.
3.  Do zadań dyrektora komórki organizacyjnej należy w szczególności:
1) występowanie na zewnątrz w imieniu kierowanej komórki organizacyjnej w sprawach należących do zakresu jej zadań;
2) podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć, w ramach udzielonych upoważnień;
3) zapewnienie wykonywania zadań ustalonych w Regulaminie oraz innych przepisach;
4) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w szczególności przygotowywanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, planów działalności i sprawozdań z ich wykonania w zakresie swojej właściwości;
5) zapewnienie przestrzegania przez pracowników wytycznych w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
6) zapewnianie przestrzegania przez pracowników dyscypliny i czasu pracy, przepisów regulaminu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
7) zapewnienie przestrzegania przez pracowników obowiązujących w Ministerstwie instrukcji bezpieczeństwa, kontroli dostępu i postępowania w sytuacjach kryzysowych;
8) zapewnienie realizacji zadań w zakresie przygotowań obronnych Ministerstwa;
9) zapewnianie gospodarnego, celowego i prawidłowego wydatkowania środków budżetowych przy realizacji zadań;
10) sporządzanie planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną oraz monitorowanie wydatkowania środków finansowych ujętych w planie wydatków rzeczowych;
11) zapewnianie realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Ministerstwa;
12) zapewnianie, aby Członkom Kierownictwa Ministerstwa były przedkładane do rozstrzygnięcia wyłącznie sprawy o charakterze strategicznym lub zastrzeżone do decyzji Członków Kierownictwa Ministerstwa;
13) nadzór nad realizacją zawartych umów.
4.  W komórkach organizacyjnych o strukturze bezwydziałowej, w przypadku wyodrębnienia zespołowych stanowisk do określonych spraw, Dyrektor Generalny Ministerstwa albo dyrektor komórki organizacyjnej wyznacza koordynatora zespołu, określając jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności.
5.  Pracownicy zatrudnieni na jednoosobowych, wyodrębnionych stanowiskach do określonych spraw, podlegają bezpośrednio dyrektorowi komórki organizacyjnej albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej.
§  5. 
1.  Dyrektora komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora komórki organizacyjnej, a jeżeli w komórce organizacyjnej utworzono więcej niż jedno stanowisko zastępcy dyrektora - wskazany przez dyrektora komórki organizacyjnej zastępca dyrektora.
2.  W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej lub w przypadku nieobecności w pracy zastępcy dyrektora, dyrektor komórki organizacyjnej powierza zastępstwo wyznaczonemu naczelnikowi wydziału, a w komórkach bezwydziałowych - wyznaczonemu pracownikowi, zawiadamiając o tym nadzorującego albo wykonującego wobec komórki organizacyjnej czynności kierownictwa odpowiednio Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
3.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Ministerstwa może upoważnić do zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej w czasie jego nieobecności osobę inną niż wskazane w ust. 1 i 2.
§  6. 
1.  Komórka organizacyjna w zakresie swojego działania:
1) realizuje zadania Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
2) współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji ich zadań, a także z samodzielnym Zespołem Audytu Wewnętrznego w związku z realizacją czynności audytowych;
3) uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego, w tym budżetu zadaniowego przez przedkładanie propozycji celów, mierników, funkcji, zadań, podzadań i działań oraz monitoruje na podstawie mierników stopień realizacji celów;
4) prowadzi sprawy dotyczące umów międzynarodowych w zakresie właściwości Ministra, a w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej współdziała z Departamentem Polityki Międzynarodowej, a w szczególności na bieżąco przekazuje temu departamentowi informacje o działach podejmowanych w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej;
5) monitoruje zmiany w obszarze prawa Unii Europejskiej pozostające we właściwości Ministra oraz uczestniczy w pracach nad projektami aktów prawa Unii Europejskiej pozostającymi we właściwości Ministra;
6) współpracuje z Departamentem Prawnym w pracach legislacyjnych, w tym przedstawia rozwiązania merytoryczne wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji;
7) przygotowuje projekty dokumentów rządowych innych niż akty normatywne pozostające we właściwości Ministra;
8) systematycznie analizuje dokumenty rządowe pozostające w jej właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, a w przypadku powzięcia informacji o potrzebie opracowania:
a) projektu dokumentu rządowego niebędącego aktem normatywnym - rozpoczyna prace nad tym projektem,
b) projektu aktu normatywnego - przedstawia Departamentowi Prawnemu rozwiązania merytoryczne wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji;
9) przygotowuje projekty aktów administracyjnych.
2.  Komórki organizacyjne, które realizują zadania związane z nadzorem Ministra nad jednostkami lub z podległością jednostek wobec Ministra zapewniają funkcjonowanie systemu nadzoru nad tymi jednostkami, w szczególności monitorują realizację zadań i celów tych jednostek, jak również wykorzystanie zasobów, a także weryfikują informację sprawozdawczą.
3.  Komórki organizacyjne w ramach posiadanych kompetencji realizują zadania wynikające z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2020 i analizują pozostające w zakresie ich zadań projekty dokumentów rządowych pod kątem ewentualnych zagrożeń korupcyjnych.
4.  Komórki organizacyjne są obowiązane do współdziałania ze sobą oraz z Gabinetem Politycznym Ministra w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zagadnieniami.
§  7.  W Ministerstwie działają na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:
1) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Inspektor Ochrony Danych;
3) Kierownik komórki audytu wewnętrznego;
4) Komitet Audytu.
§  8. 
1.  W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych.
2.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Ministerstwa może wyrazić zgodę na wydzielenie w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych zespołów w ramach wydziałów.
§  9. 
1.  Dokumenty sporządzane w komórkach organizacyjnych przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa akceptuje dyrektor komórki organizacyjnej lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej, która sporządziła dokument.
2.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych podpisują:
1) dokumenty inne niż wymienione w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych komórkach organizacyjnych w zakresie udzielonych im upoważnień.
3.  Dokumenty inne niż wymienione w ust. 1 związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk mogą podpisywać, na podstawie szczegółowego upoważnienia dyrektora komórki organizacyjnej, odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.
§  10.  Pracownicy Ministerstwa mogą dokonywać określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia udzielonego przez Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, odpowiednio w zakresie ich właściwości.
§  11. 
1.  Komórki organizacyjne realizują zadania:
1) będące w ich właściwości zgodnie z Regulaminem;
2) wspólne określone w § 6 Regulaminu;
3) w których wykonują funkcję koordynacyjną względem innych komórek organizacyjnych oraz przy których współpracują przy realizacji zadania jako komórki wspomagające z innymi komórkami organizacyjnymi;
4) określone w przepisach odrębnych;
5) wyznaczone im na podstawie decyzji Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
2.  Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do której zakresu zadań należy dana sprawa zgodnie z Regulaminem, albo - jeżeli nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości komórki organizacyjnej - prowadząca sprawy tematycznie związane lub o zbliżonym charakterze.
3.  W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej właściwą do jego realizacji jest ta komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub istota zadania.
4.  Jeżeli komórka organizacyjna nie uważa się za właściwą w sprawie, przekazuje sprawę bezpośrednio komórce organizacyjnej, która jej zdaniem jest właściwa.
5.  Spory kompetencyjne pomiędzy:
1) komórkami organizacyjnymi - rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa;
2) komórkami organizacyjnymi a jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez Ministra nadzorowanymi, a także pomiędzy tymi jednostkami - rozstrzyga Minister.
6.  Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku komórek organizacyjnych, Członek Kierownictwa Ministerstwa może zobowiązać dyrektorów komórek organizacyjnych do wyznaczenia z kierowanych przez nich komórek organizacyjnych pracowników, którzy będą współpracować przy realizacji danego zadania. Przy realizacji zadania może również uczestniczyć przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra oraz przedstawiciel jednostki podległej Ministrowi lub przez Ministra nadzorowanej.

Rozdział  2

Zakresy zadań Gabinetu Politycznego Ministra i komórek organizacyjnych Ministerstwa

§  12.  Do zakresu zadań Gabinetu Politycznego Ministra (GP) należy w szczególności zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu.
§  13. 
1.  Do zakresu zadań Biura Ministra (BM) należy w szczególności:
1) obsługa parlamentarna Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu, w tym udzielanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów, komisji sejmowych i senackich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach parlamentarnych, a także Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych podmiotów o podobnym charakterze;
2) zapewnienie obsługi Członków Kierownictwa Ministerstwa w szczególności w zakresie obsługi sekretarskiej, organizacji wizyt i spotkań na szczeblu krajowym, obsługi krajowych wyjazdów służbowych oraz uczestnictwa w posiedzeniach podmiotów zewnętrznych i organów;
3) wykonywanie zadań związanych z polityką informacyjną Ministerstwa;
4) obsługa interesariuszy Ministerstwa w zakresie skarg, wniosków, petycji, wniosków o dostęp do informacji publicznej, wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, wniosków dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, obsługa infolinii Ministerstwa oraz infolinii "Informacja dla Obywatela";
5) organizowanie i obsługa posiedzeń Rady do Spraw Cyfryzacji;
6) prowadzenie kontroli, współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie oraz prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania przez Ministra nadzoru nad fundacjami;
7) koordynacja realizacji spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym i Centralnym Ośrodkiem Informatyki;
8) koordynowanie działań z zakresu kontroli zarządczej prowadzonej przez Ministra;
9) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu audytu wewnętrznego;
10) 1  prowadzenie spraw związanych z podległością wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
11) 2  obsługa Pełnomocnika Ministra do spraw Społeczeństwa Informacyjnego.
2.  Sprawy z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie, w tym zapewnienie obsługi Komitetu Audytu, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, prowadzi znajdujący się organizacyjnie w Biurze Ministra, podległy w zakresie swoich obowiązków Ministrowi, kierownik samodzielnego Zespołu Audytu Wewnętrznego.
§  14. 
1.  Do zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów (DBiF) należy w szczególności realizacja zadań związanych z:
1) planowaniem i realizowaniem budżetu w części 27 - Informatyzacja oraz nadzorem nad wykonaniem tej części budżetu, w tym opracowywanie wystąpień do Rady Ministrów lub Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych wraz z odpowiednimi projektami aktów normatywnych z uzasadnieniami i oceną skutków regulacji;
2) planowaniem i realizowaniem budżetu dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie i nadzorem nad jego wykonaniem;
3) planowaniem i gospodarowaniem środkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Ministerstwa oraz naliczaniem, wypłacaniem i rozliczaniem wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy pracowników lub umów cywilno-prawnych, a także prowadzeniem rozliczeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) obsługą finansowo - księgową i sprawozdawczością w zakresie:
a) budżetu w części 27 - Informatyzacja,
b) budżetu dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie,
c) Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
5) prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz koordynacja spraw związanych z zamówieniami realizowanymi przez centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej;
6) prowadzeniem ewidencji składników majątkowych Ministerstwa;
7) prowadzeniem spraw związanych z przekazywaniem dotacji udzielanych jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz dokonywanie finansowej oceny realizacji zadań przez te jednostki;
8) wykonywaniem zastępstwa procesowego Ministra przed sądami administracyjnymi, na podstawie upoważnienia, w sprawach pozostających we właściwości Departamentu, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek organizacyjnych.
2.  Główny księgowy nadzoruje i zapewnia poprawność i rzetelność prowadzenia rachunkowości budżetu w części 27 - Informatyzacja, w tym w Ministerstwie oraz Funduszu Celowym - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości.
§  15.  Do zakresu zadań Departamentu Cyberbezpieczeństwa (DC) należy w

szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
2) wykonywanie zadań Ministra w zakresie krajowej infrastruktury zaufania oraz prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;
3) współpraca międzynarodowa w zakresie, o którym mowa w pkt 1, 2, 4 i 6;
4) zapewnienie realizacji zadań Ministra w zakresie obronności państwa;
5) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa publicznego w zakresie telekomunikacji wynikających z ustawy - Prawo telekomunikacyjne;
6) prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego;
7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym.
§  16.  Do zakresu zadań Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji

(DODiRK) należy w szczególności:

1) kreowanie polityki otwartości danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w tym implementacja do polskiego porządku prawnego aktów prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie;
2) kreowanie polityki i realizacja zadań w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (kompetencji cyfrowych) oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;
3) prowadzenie spraw związanych z dostępnością stron internetowych i aplikacji sektora publicznego, w tym implementacja do polskiego porządku prawnego aktów prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie;
4) współpraca międzynarodowa w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3;
5) prowadzenie spraw związanych z dostępnością specjalistów branży informatycznej w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
6) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej;
7) realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Otwierania Danych Publicznych, w tym koordynacja działań realizatorów Programu i obsługa Pełnomocnika Ministra do spraw otwartości danych;
8) realizacja projektów dotyczących cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwanego dalej "POPC", i pełnienie w imieniu Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 3. osi priorytetowej POPC.
§  17.  Do zakresu zadań Departamentu Polityki Międzynarodowej (DPM) należy w szczególności:
1) kształtowanie i realizacja polityki międzynarodowej Ministerstwa w obszarach niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, w tym udział w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej, a także prowadzenie innych spraw wynikających z międzynarodowego charakteru zadań z zakresu właściwości Ministra, w tym koordynacja udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;
2) koordynowanie kształtowania i realizacji polityki międzynarodowej Ministerstwa w obszarach zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;
3) prowadzenie spraw związanych z gospodarką cyfrową;
4) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w zakresie niezastrzeżonym dla pozostałych komórek organizacyjnych;
5) koordynowanie realizacji Programu współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz udział w merytorycznej współpracy Ministra z organizacjami i zrzeszeniami gospodarczymi i społecznymi aktywnymi w obszarze cyfryzacji;
6) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie realizacji zadań dotyczących kształtowania wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej;
7) koordynacja obsługi Komitetu do Spraw Europejskich;
8) obsługa merytoryczna i organizacyjna Członków Kierownictwa Ministerstwa w sprawach międzynarodowych;
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów dotyczących zakupu biletów lotniczych oraz tłumaczeń specjalistycznych;
10) 3  (uchylony).
11) 4  realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie realizacji projektów pomocy technicznej w zakresie 4. osi priorytetowej POPC oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
§  18.  Do zakresu zadań Departamentu Prawnego (DP) należy w szczególności:
1) prowadzenie, we współpracy z właściwymi w sprawie komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z procesem legislacyjnym projektów dokumentów rządowych, w tym opracowywanie projektów aktów normatywnych pozostających we właściwości Ministra, z wyłączeniem projektów strategicznych dokumentów rządowych, o których mowa w § 23 pkt 6 oraz projektów aktów normatywnych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1;
2) wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej w zakresie niezastrzeżonym dla pozostałych komórek organizacyjnych oraz koordynowanie procesu udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw;
3) koordynowanie procesu uzgadniania i przygotowywanie projektów stanowisk Ministra wobec dokumentów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
4) koordynowanie procesu dotyczącego zawierania umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości Ministra oraz prowadzenie spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania tych umów;
5) redakcja Dziennika Urzędowego Ministra.
§  19.  Do zakresu zadań Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych (DRUC) należy w szczególności:
1 realizacja zadań związanych z dofinansowaniem projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne na podstawie art. 12c z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) realizacja zadań związanych z rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną oraz opracowywanie i upowszechnianie standardów budowy tych usług, w szczególności realizacja projektów strategicznych: e-Doręczenia, e-Zamówienia, Cyfrowa Piaskownica Administracji, Rejestr Pełnomocnictw, mDokumenty;
3) realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej;
4) realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu dostępu do informacji publicznej, integracji stron internetowych administracji publicznej oraz zadań związanych ze Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej;
5) realizacja zadań Ministra wynikających z uchwały Rady Ministrów w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy "Obywatel", z wyłączeniem prowadzenia infolinii;
6) rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), za której funkcjonowanie odpowiada Minister;
7) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia dla realizacji e-usług.
§  20.  Do zakresu zadań Departamentu Systemów Państwowych (DSP) należy w

szczególności:

1) rozwój systemów teleinformatycznych, za których funkcjonowanie odpowiada Minister, z wyłączeniem rozwoju systemów zastrzeżonych do wyłącznej właściwości innych komórek organizacyjnych;
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem systemów teleinformatycznych, za których funkcjonowanie odpowiada Minister, w tym udostępnianie, przekazywanie i wymiana danych oraz kontrola spełniania warunków dostępu do danych;
3) administrowanie Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów;
4) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, rejestracji pojazdów, ewidencji kierowców oraz dokumentów paszportowych;
6) współpraca z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie przekazywania, z rejestrów i ewidencji pozostających w kompetencji Departamentu, danych niezbędnych do dokonywania wpisów do Krajowego Systemu Informatycznego oraz w zakresie funkcjonowania i utrzymywania sieci dedykowanych do obsługi systemów teleinformatycznych;
7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem, kontrolą i eksploatacją Centrum Certyfikacji oraz rozwojem Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI);
8) prowadzenie spraw związanych z budową i rozwojem krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, w tym związanych z funkcjonowaniem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz nadzorem nad krajowym schematem identyfikacji elektronicznej;
9) prowadzenie spraw związanych z publicznym systemem identyfikacji elektronicznej, w tym profilem zaufanym oraz podpisem zaufanym;
10) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie gromadzenia, prowadzenia i utrzymania danych infrastruktury i systemów teleinformatycznych;
11) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem adresacją IP wykorzystywaną na rzecz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych;
12) weryfikacja i publikacja wzorów dokumentów elektronicznych, w tym zapewnianie interoperacyjności dokumentów w ramach Centralnej Ewidencji Wzorów Dokumentów Elektronicznych;
13) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej;
14) zarządzanie Programem Wspólna Infrastruktura Państwa i projektami realizowanymi w ramach tego Programu;
15) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki.
§  21.  Do zakresu zadań Departamentu Telekomunikacji (DT) należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw dotyczących telekomunikacji, w szczególności wynikających z ustaw:
a) Prawo telekomunikacyjne - z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 15 pkt 5,
b) o kompatybilności elektromagnetycznej,
c) o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
d) o systemie oceny zgodności,
e) o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2) koordynacja działań związanych z realizacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
3) koordynacja działań związanych z wdrażaniem sieci 5G w Polsce oraz inicjatywą WiFi4EU;
4) współpraca międzynarodowa w zakresie regulacji dotyczących łączności elektronicznej oraz w ramach międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych i widma radiowego, a także pełnienie roli Broadband Competence Office dla Polski;
5) wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy Prawo budowlane - w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz ustawy o drogach publicznych dotyczących zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego;
6) prowadzenie spraw związanych z procesem cyfryzacji radiofonii i telewizji;
7) wydawanie decyzji autoryzacyjnych i notyfikacji;
8) prowadzenie spraw związanych z sieciami szerokopasmowymi, w tym związanych z realizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz koordynacją budowy sieci szerokopasmowych;
9) pełnienie w imieniu Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 1. osi priorytetowej POPC oraz realizacja projektu wspierającego wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej;
10) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:
a) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
b) Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym.
§  22. 
1.  Do zakresu zadań Departamentu Zarządzania Danymi (DZD) należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw krajowych z zakresu kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;
2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem danymi, w tym dotyczących systemów teleinformatycznych administracji publicznej w obszarze przetwarzania danych;
3) realizacja projektu strategicznego - Zintegrowana Platforma Analityczna, a także innych projektów dotyczących zagadnień: blockchain, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), Big data, w szczególności koordynacja działań pozostałych komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych Ministrowi w tym zakresie;
4) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie, w tym dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), z wyłączeniem spraw dotyczących informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;
5) 5  (uchylony);
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym wykonywanie zadań inspektora ochrony danych w Ministerstwie.
2.  Zadania z zakresu ochrony danych osobowych w Ministerstwie prowadzi znajdujący się organizacyjnie w Departamencie Zarządzania Danymi, podległy w zakresie swoich obowiązków Ministrowi, Inspektor Ochrony Danych.
§  23.  Do zakresu zadań Biura Analiz i Projektów Strategicznych (BAiPS) należy w szczególności:
1) zarządzanie portfelem projektów realizowanych przez Ministra, w tym strategiczne zarządzanie finansami portfela projektów;
2) wsparcie administracyjne, finansowe i w zakresie zamówień publicznych projektów z portfela projektów realizowanych przez Ministra;
3) przygotowanie i utrzymanie Architektury Informacyjnej Państwa oraz prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych administracji publicznej;
4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy - Prawo wodne, w szczególności związanych z nadzorem Ministra nad prowadzeniem ewidencji melioracji wodnych oraz systemu informacyjnego gospodarowania wodami, a także nad utrzymaniem Hydroportalu;
5) prowadzenie analiz w zakresie związanym z cyfryzacją oraz współpraca z Radą do spraw Cyfryzacji;
6) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, projektów dokumentów strategicznych w obszarze informatyzacji pozostających we właściwości Ministra i prowadzenie spraw związanych z procesem legislacyjnym w odniesieniu do tych projektów, a także koordynowanie opracowywania wkładów i opinii do projektów dokumentów strategicznych przekazywanych Ministrowi do konsultacji lub uzgodnienia;
7) kreowanie polityki w obszarze budowy i rozwoju e-Administracji, w tym w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie;
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w tym obsługa sekretariatu tego Komitetu;
9) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 2. osi priorytetowej POPC oraz funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
10) 6  realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 2. osi priorytetowej POPC wynikających z Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji POPC, w zakresie inwentaryzacji zasobów systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz gromadzenia i utrzymywania danych dotyczących systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
§  24. 
1.  Do zakresu zadań Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania, utrzymywania i bezpieczeństwa Ministerstwa, gospodarki transportowej oraz zapewnienie dostaw i usług umożliwiających właściwe bieżące funkcjonowanie Ministerstwa, z wyłączeniem dostaw i usług na potrzeby administrowania wewnętrznymi systemami teleinformatycznymi wspierającymi pracę Ministerstwa;
2) prowadzenie spraw związanych z procesami inwestycyjnymi dotyczącymi obiektu Ministerstwa;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dyrektora generalnego urzędu, w tym prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, a także z obszaru rozwoju zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawozdawczości i współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Ministerstwie;
4) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie jego kompetencji oraz powoływaniem i odwoływaniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
5) prowadzenie Kancelarii Głównej Ministerstwa, obsługa skrzynki mc@mc.gov.pl oraz wykonywanie zadań archiwum zakładowego w Ministerstwie;
6) zapewnienie obsługi prawnej w sprawach z zakresu zadań Biura, w tym zastępstwo procesowe Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa przed sądami;
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz z organizacją i funkcjonowaniem systemu informacji niejawnych w Ministerstwie;
8) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w resorcie cyfryzacji.
2.  W strukturze Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje pion ochrony informacji niejawnych, którym kieruje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podległy w zakresie wykonywania swoich zadań bezpośrednio Ministrowi.

Rozdział  3

Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane

§  25.  Zakres zadań i tryb pracy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez Ministra nadzorowanych określają w szczególności odpowiednio:
1) ustawa o finansach publicznych;
2) ustawa o instytutach badawczych;
3) akty normatywne o utworzeniu tych jednostek;
4) nadane tym jednostkom statuty i regulaminy.
§  26.  Wewnętrzne regulaminy organizacyjne jednostek podległych Ministrowi są zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
1 Załącznik § 13 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 14 z dnia 7 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 2019 r.
2 Załącznik § 13 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.
3 Załącznik § 17 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.
4 Załącznik § 17 pkt 11 dodany przez § 1 zarządzenia nr 22 z dnia 9 września 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2019 r.
5 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 14 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 2019 r.
6 Załącznik § 23 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 14 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MC.2019.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 2019 r.