Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Aktywów Państwowych, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Aktywów Państwowych opracują i przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Aktywów Państwowych do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych (Dz. Urz. Min. Akt. Państw. poz. 9).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

ROZDZIAŁ  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwany dalej "regulaminem", określa ogólny zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej "ministerstwem".
2. 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
członek kierownictwa ministerstwa - ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego;
2)
departament - departament lub biuro.

ROZDZIAŁ  2

Organizacja pracy

§  2. 
Minister kieruje ministerstwem przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, szefa Gabinetu Politycznego oraz dyrektorów departamentów.
§  3. 
1. 
Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu i określa, m.in. zasady podejścia procesowego, zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem.
2. 
Dyrektor generalny wykonuje czynności Administratora Danych Osobowych określone w przepisach o ochronie danych osobowych.
§  4. 
1. 
Departamentem kieruje dyrektor. W departamencie mogą być ustanowieni zastępcy dyrektora.
2. 
Departament może składać się z wydziałów, zespołów i samodzielnych stanowisk pracy.
3. 
Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów, zespołami kierują koordynatorzy zespołów.
4. 
W przypadku wieloosobowego samodzielnego stanowiska pracy, do kierowania nim może zostać wyznaczony koordynator.
5. 
Dyrektora departamentu, w czasie jego nieobecności, zastępuje jego zastępca, a jeżeli w departamencie utworzono więcej niż jedno stanowisko zastępcy dyrektora - zastępca wskazany przez dyrektora.
6. 
W departamentach, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora lub w przypadku nieobecności w pracy zastępcy dyrektora, dyrektor departamentu wyznacza osobę zastępującą go w czasie nieobecności, zawiadamiając o tym dyrektora generalnego ministerstwa i wskazując zakres udzielonego upoważnienia.
7. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor generalny ministerstwa może upoważnić do zastępowania dyrektora departamentu, w czasie jego nieobecności, osobę inną niż wskazane w ust. 5 i 6.
8. 
Zadania doraźne mogą być realizowane w grupach roboczych, wyznaczonych przez członków kierownictwa lub dyrektorów i ich zastępców.
§  5. 
1. 
Dyrektor departamentu, w zakresie zadań departamentu, jest upoważniony do zaciągania i wykonywania zobowiązań finansowych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, w przypadku zamówień publicznych ujętych w planie zamówień lub planie finansowym ministerstwa, bez konieczności aprobaty wniosku przez dyrektora generalnego, w tym do zawierania i realizacji umów z nich wynikających.
2. 
W przypadku nieobecności dyrektora departamentu zastępca dyrektora, o którym mowa w § 4 ust. 5, może zaciągać i realizować zobowiązania określone w ust. 1.
3. 
Dyrektor departamentu i zastępca dyrektora obejmując stanowisko, potwierdza w formie pisemnego oświadczania, że przyjmuje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej ministerstwa, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ  3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§  6. 
1. 
Do zadań dyrektora departamentu należy w szczególności:
1)
zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań;
2)
organizacja i wewnętrzny podział pracy, w tym przygotowanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu;
3)
doskonalenie organizacji i metod pracy;
4)
podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji członków kierownictwa;
5)
podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu członków kierownictwa, w ramach udzielonych upoważnień;
6)
ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków pracowników oraz przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania pracowników;
7)
zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;
8)
realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym obronności i zarządzania kryzysowego;
9)
zapewnienie przestrzegania przez pracowników dyscypliny i czasu pracy oraz corocznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego;
10)
zapewnienie przestrzegania przez członków korpusu służby cywilnej wytycznych w zakresie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.
2. 
Dyrektor jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z dyrektorem Departamentu Prawnego oraz dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu, w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia powodującego konieczność jego opracowania albo dokonania jego istotnej zmiany.
3. 
Dyrektor, jako właściciel procesów, jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z innymi właścicielami procesów oraz dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego opisów procesów, których jest opiekunem, w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania ich istotnej zmiany.
§  7. 
Zastępca dyrektora oraz naczelnik wydziału działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań i odpowiada za realizację zadań komórki organizacyjnej w zakresie ustalonym w regulaminie wewnętrznym komórki lub przez dyrektora, w szczególności odpowiada za:
1)
organizowanie pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych mu pracowników;
2)
kontrolowanie dyscypliny pracy.
§  8. 
1. 
Dyrektor departamentu lub zastępca dyrektora departamentu akceptuje dokumenty przedkładane do podpisu członkowi kierownictwa ministerstwa.
2. 
Dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów departamentów podpisują:
1)
dokumenty inne niż wymienione w ust. 1;
2)
decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych departamentach w zakresie udzielonych im upoważnień.
3. 
Dokumenty inne niż wymienione w ust. 1 i 2 związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk mogą podpisywać, na podstawie szczegółowego upoważnienia dyrektora departamentu, odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają akceptacji Inspektora ochrony danych, jeżeli dotyczą spraw pozostających w zakresie jego właściwości.

ROZDZIAŁ  4

Podstawowe zadania departamentów

§  9. 
Departament, w zakresie swojej właściwości:
1)
realizuje zadania ministra i dyrektora generalnego ministerstwa;
2)
w trakcie realizacji zadań współdziała z departamentami, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oraz partnerami społecznymi i innymi podmiotami zewnętrznymi;
3)
współpracuje z innymi departamentami przy realizacji ich zadań;
4)
uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego;
5)
prowadzi systematyczną identyfikację procesów służących realizacji zadań określonych w pkt 1-4 oraz zarządza i doskonali procesy, których właścicielem jest dyrektor departamentu;
6)
systematycznie analizuje dokumenty rządowe i inne akty normatywne pozostające w jego właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, a w przypadku konieczności zmiany odpowiada za jej sprawne przeprowadzenie;
7)
monitoruje zmiany w obszarze prawa krajowego i międzynarodowego oraz uczestniczy w pracach nad projektami tych zmian;
8)
sporządza opinie w zakresie kompetencji departamentu;
9)
przygotowuje w zakresie swojej działalności upoważnienia lub pełnomocnictwa do załatwiania spraw i podpisywania pism;
10)
udziela niezbędnej pomocy Inspektorowi ochrony danych w zakresie realizacji przez niego zadań związanych z ochroną danych osobowych.
§  10. 
Zadania departamentu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny, zawierający w szczególności:
1)
szczegółowy zakres zadań departamentu;
2)
strukturę organizacyjną departamentu wraz ze schematem organizacyjnym;
3)
organizację zarządzania departamentem;
4)
listę procesów, których właścicielem jest dyrektor departamentu;
5)
listę aktów normatywnych będących we właściwości departamentu;
6)
zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy dyrektora, naczelnikowi wydziału, koordynatorowi zespołu oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska.
§  11. 
1. 
Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, który zgodnie z regulaminem prowadzi sprawy z danego zakresu, albo - jeżeli nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości, departament prowadzący sprawy tematycznie związane lub o zbliżonym charakterze.
2. 
Jeżeli departament nie uważa się za właściwy w sprawie, przekazuje sprawę bezpośrednio departamentowi, który jego zdaniem jest właściwy.
3. 
W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu właściwym do jego realizacji lub koordynacji jest ten departament, do którego należy większość zagadnień lub istota zadania.
4. 
Departament koordynujący:
1)
przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;
2)
wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;
3)
wyznacza terminy realizacji prac.
5. 
Spory kompetencyjne między departamentami ministerstwa rozstrzyga dyrektor generalny.

ROZDZIAŁ  5

Struktura organizacyjna ministerstwa

§  12. 
W skład ministerstwa wchodzi:
1)
Departament Analiz i Sprawozdawczości - DAS;
2)
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - DZK;
3)
Departament Budżetu i Finansów - DBF;
4)
Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych - DFE;
5)
Departament Górnictwa - DGA;
6)
Departament Komunikacji - DKO;
7)
Departament Kontroli i Audytu - DKA;
8)
Departament Nadzoru I - DN I;
9)
Departament Nadzoru II - DN II;
10)
Departament Prawny - DP;
11)
Biuro Administracyjne - BA;
12)
Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego - BRN;
13)
Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;
14)
Biuro Ministra - BM;
15)
Gabinet Polityczny - GP.
§  13. 
Gabinet Polityczny odpowiada za koordynację i realizację spraw, które wynikają z jego funkcji politycznej.
§  14. 
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio ministrowi.
§  15. 
Inspektor ochrony danych, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, podlega bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ  6

Zakresy działania departamentów

Departament Analiz i Sprawozdawczości (DAS)

§  16. 
1. 
Departament Analiz i Sprawozdawczości odpowiada za inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie projektów strategicznych dokumentów rządowych o zasięgu międzyresortowym w zakresie kompetencji ministra.
2. 
Departament, w zakresie prowadzonych przez Skarb Państwa transakcji kapitałowych:
1)
opiniuje, pod względem ekonomiczno-finansowym, analizy i wyceny zewnętrznych doradców oraz sporządza, na potrzeby ministerstwa, analizy w procesach:
a)
podziału, łączenia lub przekształcenia spółek z udziałem Skarbu Państwa,
b)
umorzenia akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa,
c)
wnoszenia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
d)
transakcji nabycia i sprzedaży akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa;
2)
współpracuje z innymi departamentami i podmiotami, m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach z zewnętrznymi doradcami wspierającymi ministra w realizowanych transakcjach kapitałowych;
3)
gromadzi informacje na temat przebiegu transakcji kapitałowych oraz stanu realizacji poszczególnych projektów;
4)
przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa ministerstwa okresowe raporty dotyczące realizowanych transakcji kapitałowych.
3. 
Departament przygotowuje stanowisko ministra na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa nieobjętych nadzorem właścicielskim ministra.
4. 
Departament dokonuje analiz:
1)
o charakterze horyzontalnym lub strategicznym dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa na potrzeby członków kierownictwa ministerstwa;
2)
mających na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa;
3)
wybranych procesów i zjawisk gospodarczych związanych z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
4)
bieżących dotyczących notowań akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
5. 
Departament we współpracy z właściwymi departamentami opracowuje informacje o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa.
6. 
Departament opiniuje pod względem ekonomiczno-finansowym, na wniosek departamentu prowadzącego, sprawy związane z nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, przedłożone przez spółki wybrane dokumenty strategiczne wymagające podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników spółki.
7. 
Departament opracowuje sprawozdania dotyczące spółek z udziałem Skarbu Państwa na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz innych organów administracji, a w szczególności na potrzeby statystyki publicznej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny oraz koordynuje działania w tym zakresie.
8. 
Departament odpowiada za współpracę z KPRM w zakresie zarządzania uprawnieniami pracowników ministerstwa do dostępu do "Zintegrowanego Systemu Informatycznego db KPRM";
9. 
Departament odpowiada za realizację przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117 i 284).

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DZK)

§  17. 
1. 
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za:
1)
pozamilitarne przygotowania obronne w działach administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin;
2)
ochronę obowiązkową obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;
3)
realizację działań z zakresu obrony cywilnej;
4)
ustalanie granic terenów zamkniętych oraz nadzorowanie prac na terenach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo i obronność państwa;
5)
zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych we współpracy z Biurem Administracyjnym;
6)
realizację i koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;
7)
realizację i koordynację działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;
8)
realizację przepisów ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012 oraz z 2020 r. poz. 284);
9)
sprawy z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności opiniowanie projektów aktów normatywnych;
10)
współpracę w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;
11)
opracowywanie, we współpracy z pozostałymi departamentami, stanowisk ministra oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC a także informowanie departamentów o toczących się i planowanych pracach KRMC i zespołów zadaniowych KRMC;
12)
prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa informacji w ministerstwie, w tym sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym ministerstwa;
13)
realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz zapewnienie obsługi wszystkich dokumentów niejawnych przetwarzanych w ministerstwie;
14)
koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020.
2. 
Departament współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie zadań związanych z cyberbezpieczeństwem wewnętrznym, opiniowaniem projektów aktów prawnych i projektów informatycznych przekazywanych przez KRMC oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.
3. 
W strukturze departamentu działa Inspektor ochrony danych, który monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. 
W strukturze departamentu działa Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który wykonuje zadania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nadzoruje ochronę informacji niejawnych w ministerstwie.

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§  18. 
Departament Budżetu i Finansów odpowiada za sprawy dotyczące konstruowania i monitorowania realizacji budżetu ministra - dysponenta części 48 - Gospodarka złożami kopalin i 55 - Aktywa państwowe we współpracy z departamentami ministerstwa oraz za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym za:
1)
przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;
2)
obsługę finansowo-księgową budżetu ministra - dysponenta części 48 - Gospodarka złożami kopalin i 55 - Aktywa państwowe oraz sprawozdawczość budżetową i finansową;
3)
zadania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;
4)
rozliczenia podróży służbowych oraz rozliczenia podatku od towarów i usług;
5)
prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;
6)
dokonywanie okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
7)
prowadzenie ewidencji księgowej akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa, których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister.

Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych (DFE)

§  19. 
1. 
Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych odpowiada za:
1)
analizę możliwości uzyskiwania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Polityki Spójności UE oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), przez poszczególne spółki z udziałem Skarbu Państwa ze wszystkich sektorów gospodarki, szczególnie pod kątem przygotowania portfela projektów pod okres programowania 2021-2027;
2)
analizę możliwości uzyskiwania wsparcia przez poszczególne spółki z udziałem Skarbu Państwa z innych źródeł zewnętrznych, m.in: programy zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską, zwaną dalej "KE" (Horizon 2020, investEU), Fundusz Sprawiedliwej Transformacji;
3)
stałą współpracę z zarządami spółek z udziałem Skarbu Państwa, mającej na celu wsparcie i monitoring pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności oraz środków zarządzanych bezpośrednio przez KE;
4)
wykorzystywanie narzędzi nadzorczych wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa, będących beneficjentami polityki spójności, w szczególności projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), dla zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji inwestycji;
5)
uczestnictwo w opiniowaniu kryteriów wyboru projektów oraz samych projektów, w których potencjalnymi beneficjentami mogą być spółki z udziałem Skarbu Państwa;
6)
animację partnerstw krajowych i międzynarodowych na potrzeby pozyskiwania finansowania zarówno ze środków polityki spójności jak również ze źródeł bezpośrednio zarządzanych przez KE;
7)
opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy publicznej;
8)
prowadzenie spójnej polityki międzynarodowej ministerstwa, w tym polityki europejskiej, we współpracy z innymi departamentami;
9)
sprawy związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wynikających z kompetencji ministra na poziomie Rady Europejskiej, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) i Rady Ministrów UE;
10)
prowadzenie spraw związanych z wypracowaniem stanowiska ministerstwa wobec priorytetów Prezydencji w Radzie UE;
11)
przygotowanie i koordynację przygotowania stanowiska ministerstwa na posiedzenia organów przygotowawczych Rady UE;
12)
koordynację współpracy członków kierownictwa ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi;
13)
koordynację zadań związanych z postępowaniami prowadzonymi przez Komisję Europejską w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE w zakresie kompetencji ministra oraz monitorowanie transpozycji prawa UE;
14)
koordynację przygotowania stanowiska ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej.
2. 
Departament odpowiada za zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
3. 
Departament zapewnia obsługę prac Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa w zakresie zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa (Dz. U. poz. 2351).

Departament Górnictwa (DGA)

§  20. 
1. 
Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego oraz zadań związanych z przemysłem koksowniczym, a także za prowadzenie spraw z zakresu gospodarki złożami kopalin.
2. 
Do zadań departamentu należy w szczególności:
1)
monitoring procesów funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego;
2)
prowadzenie spraw związanych z przyjętymi przez Radę Ministrów programami sektorowymi górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego;
3)
realizacja zadań ministra wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495);
4)
finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821);
5)
monitoring przebiegu likwidacji zakładów górniczych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771) wraz z finansowaniem zadań;
6)
prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych dla górnictwa sektora węgla kamiennego;
7)
prowadzenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobyciem;
8)
uzgadnianie koncesji, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;
9)
prowadzenie badań statystycznych w zakresie węgla kamiennego i brunatnego oraz koksownictwa;
10)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi;
11)
prowadzenie spraw związanych z monitoringiem przemysłu koksowniczego;
12)
prowadzenie spraw związanych z problematyką technologii czystego węgla, w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla;
13)
realizacja zadań z zakresu wydobycia metanu z pokładów węgla;
14)
współpraca międzynarodowa w zakresie górnictwa węgla kamiennego, w tym w szczególności w ramach Euracol (Dialog Węglowy), MAE i Programu Wsparcia Komisji Europejskiej w procesie transformacji regionów górniczych oraz wysokoemisyjnych;
15)
uczestnictwo w dialogu społecznym m.in. poprzez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego do spraw Branży Węgla Brunatnego;
16)
prowadzenie spraw związanych z właściwością ministra w sprawach fundacji, których statutowe cele działalności związane są z właściwością departamentu;
17)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad Wyższym Urzędem Górniczym, w tym nad opracowaniem planów działalności i sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej;
18)
realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, odznak resortowych i stopni górniczych.
3. 
Departament Górnictwa odpowiada za:
1)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym:
a)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra, w szczególności wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
b)
wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,
c)
monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
d)
wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;
2)
pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;
3)
udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;
4)
opracowanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister;
5)
prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;
6)
prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek;
7)
współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji i udziałów w spółkach będących w kompetencji ministra

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu.

Departament Komunikacji (DKO)

§  21. 
1. 
Departament Komunikacji odpowiada za sprawy z zakresu obsługi informacyjnej i medialnej ministerstwa oraz ministra, w tym w szczególności:
1)
zapewnia obsługę medialną członków kierownictwa ministerstwa, nadzoruje i koordynuje kontakty z mediami;
2)
koordynuje obecność ministerstwa w mediach społecznościowych;
3)
odpowiada za realizację działań komunikacyjnych dotyczących ministerstwa;
4)
odpowiada za sprawy związane z kierunkami komunikacji ministerstwa;
5)
koordynuje sprawy związane z wizerunkiem ministerstwa;
6)
odpowiada za udzielanie odpowiedzi na wnioski obywateli przesłane do ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446);
7)
pełni nadzór administracyjny nad zewnętrznym portalem ministerstwa oraz przygotowuje i publikuje materiały informacyjne na stronach internetowych ministerstwa;
8)
zapewnia monitorowanie środków społecznego przekazu w zakresie działania ministerstwa i członków kierownictwa ministerstwa oraz opracowanie przeglądu mediów dla członków kierownictwa ministerstwa i pracowników ministerstwa;
9)
pełni nadzór administracyjny nad wewnętrznym portalem ministerstwa oraz prowadzi działania w zakresie komunikacji wewnętrznej ministerstwa;
10)
koordynuje opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) i sprawozdania z jego realizacji;
11)
zapewnia dostawę prasy oraz dostęp do płatnych mediów w Internecie dla ministerstwa.
2. 
Departament Komunikacji odpowiada za udzielanie w terminie odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu i Senatu oraz Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także na interpelacje, zapytania oraz interwencje poselskie i senatorskie, w oparciu o projekty odpowiedzi przygotowane przez departamenty.

Departament Kontroli i Audytu (DKA)

§  22. 
1. 
Departament Kontroli i Audytu odpowiada za:
1)
planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych oraz jednostek i spółek, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
2)
obsługę kontroli zewnętrznych;
3)
wewnętrzną kontrolę instytucjonalną;
4)
przygotowywanie zbiorczych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
5)
przyjmowanie, w tym poprzez obsługę Infolinii dla Obywatela, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do ministra oraz ministerstwa - w zakresie niepowierzonym innym departamentom,
6)
sporządzanie okresowych analiz i opracowań dotyczących spraw rozpatrzonych przez departament;
7)
prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie corocznej zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach we współpracy z innymi departamentami;
8)
prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników ministerstwa.
2. 
W strukturze departamentu funkcjonuje wyodrębnione Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz Karta audytu wewnętrznego zatwierdzona przez ministra.

Departament Nadzoru I (DN I)

§  23. 
1. 
Departament Nadzoru I odpowiada za:
1)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym:
a)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra, w szczególności wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
b)
wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,
c)
monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
d)
wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;
2)
pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;
3)
udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;
4)
opracowanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister;
5)
prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z udziałem Skarbu Państwa;
6)
prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek;
7)
współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji i udziałów w spółkach będących w kompetencji ministra

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu.

2. 
Departament pełni wiodącą rolę w opracowywaniu wytycznych dotyczących współpracy między organami spółek.
3. 
Departament odpowiada za obsługę sekretariatów członków kierownictwa ministerstwa nadzorujących prace tego departamentu.

Departament Nadzoru II (DN II)

§  24. 
1. 
Departament Nadzoru II odpowiada za:
1)
prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym:
a)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra, w szczególności wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
b)
wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,
c)
monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
d)
wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;
2)
pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;
3)
udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;
4)
opracowanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister;
5)
prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;
6)
prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek;
7)
współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji i udziałów w spółkach będących w kompetencji ministra

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu.

3. 
Departament odpowiada za tematykę spraw offsetowych, w tym Komitetu Offsetowego i Komitetu ds. Umów Offsetowych oraz zespołów negocjacyjnych, związanych z umowami offsetowymi, spraw związanych z funkcjonowaniem krajowego przemysłu zbrojeniowego i obsługą ministra w obszarach związanych z Zespołem Trójstronnym ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych przy Radzie Dialogu Społecznego.
4. 
Departament koordynuje proces nieodpłatnego zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników i rybaków, o którym mowa w art. 36-38d oraz art. 63 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181) oraz w innych ustawach odwołujących się do nieodpłatnego zbywania akcji osobom uprawnionym wspomnianym w powyższej ustawie.
5. 
Departament zapewnia obsługę prac Pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
6. 
Departament odpowiada za obsługę sekretariatów członków kierownictwa ministerstwa nadzorujących prace tego departamentu.

Departament Prawny (DP)

§  25. 
1. 
Departament Prawny odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej ministra i ministerstwa, w tym:
1)
wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przygotowuje i składa pisma procesowe oraz wnosi skargi kasacyjne oraz wykonuje czynności procesowe w toku postępowania karnego - na podstawie stanowiska przedstawionego przez właściwą komórkę organizacyjną;
2)
wydaje opinie prawne na wniosek komórek organizacyjnych zawierający opis stanu faktycznego sprawy oraz stanowisko komórki organizacyjnej w sprawie będącej przedmiotem wniosku;
3)
opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych oraz sprzeciwy od decyzji, projekty zawiadomień o możliwości popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, projekty pełnomocnictw i upoważnień, projekty umów i porozumień oraz innych oświadczeń woli składanych w imieniu Skarbu Państwa, w tym projekty uchwał walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółek, w których prawa z udziałów lub akcji wykonuje minister;
4)
koordynuje współpracę z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowuje wystąpienia do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty stanowisk przekazywanych do Trybunału Konstytucyjnego;
5)
zapewnia jednolitą interpretację przepisów w ministerstwie dla ochrony interesu Skarbu Państwa;
6)
odpowiada za poprawność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowanych w ministerstwie;
7)
zapewnienia poprawność formalnoprawną tekstów jednolitych aktów normatywnych opracowywanych przez właściwe komórki merytoryczne;
8)
opiniuje pod względem prawnym projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowane przez właściwe komórki merytoryczne oraz projekty aktów normatywnych przekazane do opinii inicjowane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
10)
przygotowuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mających istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości ministra, po uprzednim przedstawieniu stanowiska przez komórkę wnioskującą;
11)
ogłasza właściwe akty normatywne ministra w Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych;
12)
kieruje akty prawne i inne dokumenty do redakcji Dziennika Ustaw RP i Dziennika Urzędowego RP "Monitor Polski" w celu ich ogłoszenia;
13)
prowadzi wykaz prac ministra.
2. 
W przypadku zatrudnienia radcy prawnego w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w komórce organizacyjnej innej niż Departament Prawny, wykonuje on zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 na rzecz tej komórki. W celu zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów w ministerstwie dla ochrony interesu Skarbu Państwa w sprawach szczególnie skomplikowanych, nietypowych lub istotnych dla funkcjonowania ministerstwa, komórka organizacyjna zatrudniająca radcę prawnego występuje o opinię do Departamentu Prawnego dołączając do wniosku stanowisko radcy prawnego w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Biuro Administracyjne (BA)

§  26. 
Biuro Administracyjne odpowiada za:
1)
prowadzenie obsługi administracyjnej ministerstwa, w tym zarządzanie powierzchnią biurową i użytkową;
2)
współpracę z zarządcą budynku w zakresie ochrony fizycznej, monitoringu i zarządzania kluczami;
3)
gospodarkę majątkową, w tym za prowadzenie magazynów ministerstwa;
4)
prowadzenie gospodarki transportowej;
5)
sprawy zamówień publicznych;
6)
wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
7)
prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą techniczno-eksploatacyjną ministerstwa.

Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego (BRN)

§  27. 
Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego odpowiada za prowadzenie spraw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2375), zwanego dalej "Pełnomocnikiem do spraw reformy nadzoru właścicielskiego", a w szczególności za:
1)
obsługę Pełnomocnika do spraw reformy nadzoru właścicielskiego w zakresie jego uprawnień do przygotowania reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa;
2)
zapewnienie wsparcia eksperckiego dla Pełnomocnika do spraw reformy nadzoru właścicielskiego;
3)
zapewnienie obsługi oraz wsparcia analitycznego zespołom eksperckim powołanym w zakresie właściwości Pełnomocnika do spraw reformy nadzoru właścicielskiego.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§  28. 
Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:
1)
zarządzanie zasobami ludzkimi;
2)
organizację ministerstwa, w tym za działania podnoszące jakość i efektywność pracy;
3)
koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą i planami działalności;
4)
opracowanie rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
5)
prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
6)
obsługę organizacyjną rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej ministerstwa;
7)
informatyzację ministerstwa, również w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, a także za współpracę z właściwymi departamentami w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych, wprowadzanych przez nie i wynikających z ich wyłącznych kompetencji;
8)
zarządzanie dokumentacją i koordynowanie czynności kancelaryjnych;
9)
prowadzenie archiwum ministerstwa;
10)
obsługę kancelaryjną ministerstwa, tym dekretowanie korespondencji kierowanej do ministerstwa;
11)
obsługę sekretariatu Dyrektora Generalnego.
2. 
Biuro Dyrektora Generalnego współpracuje z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań związanych z cyberbezpieczeństwem wewnętrznym, opiniowaniem projektów aktów prawnych i projektów informatycznych przekazywanych przez KRMC oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Biuro Ministra (BM)

§  29. 
Biuro Ministra odpowiada za:
1)
wspomaganie ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, dekretowanie korespondencji kierowanej do ministra oraz obsługę sekretariatu ministra i szefa Gabinetu Politycznego;
2)
koordynowanie prac oraz udziału ministra i członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz wykonywania zadań nałożonych na ministra, zawartych w protokołach ustaleń Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów;
3)
koordynowanie opiniowania projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz przewidzianych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Społeczny Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;
4)
koordynowanie udziału przedstawicieli ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynowanie spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez ministra;
5)
realizację zadań wynikających z art. 8a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dotyczących egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 735);
6)
koordynowanie:
a)
prac oraz udziału ministra i członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Sejmu, Senatu i komisji sejmowych i senackich oraz kierowanie spraw z tym związanych do załatwienia do właściwych departamentów,
b)
prac związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem wykazu prac Rady Ministrów w zakresie właściwości ministra, w zakresie aktów prawnych oraz ich założeń,
c)
współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
d)
na polecenie ministra, realizacji wybranych spraw znajdujących się w rozproszonej właściwości departamentów oraz opracowuje niezbędne w tym zakresie materiały;
6)
koordynowanie współpracy z Radą Ochrony Pracy;
7)
koordynowanie prac związanych z obsługą Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;
8)
organizację i obsługę spotkań oraz wizyt krajowych i zagranicznych ministra i koordynację wizyt krajowych i zagranicznych pozostałych członków kierownictwa ministerstwa;
9)
koordynowanie spraw wizowych pracowników ministerstwa;
10)
obsługę protokolarną oraz koordynowanie spraw udzielania patronatów honorowych przez ministra, prowadzenie elektronicznego rejestru zaproszeń na imprezy krajowe, otrzymywanych przez członków kierownictwa ministerstwa oraz elektronicznego rejestru zaproszeń i próśb o spotkanie kierowanych do ministra.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).