Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRR.2013.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Projektów Europejskich, zwanego dalej "Centrum", który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum.
2. Regulamin organizacyjny Centrum stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§  1. Centrum Projektów Europejskich, zwane dalej "Centrum", realizuje zadania określone w Statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Europejskich.
§  2.
1. W skład Centrum wchodzą:
1) Dyrektor;
2) Zastępca Dyrektora do Spraw Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Centralnego Punktu Informacyjnego;
3) Zastępca Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych - zwani dalej "Zastępcami Dyrektora";
4) Główny Księgowy;
5) Radca Prawny;
6) Wydział Finansowy;
7) Wydział Administracji;
8) Wydział Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich;
9) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 z siedzibą w Krakowie (WST PL-SK);
10) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 z siedzibą w Gdańsku (WST PB);
11) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 z siedzibą w Zielonej Górze (WST PL-BB);
12) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 z siedzibą w Warszawie (WST PL-BY-UA);
13) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 z siedzibą w Warszawie (WST LT-PL-RU);
14) Wydział Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS);
15) Wydział Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (KIW);
16) Centralny Punkt Informacyjny (CPI);
17) Sekretariat.
2. Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.
§  3.
1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - 16.
2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony w trybie określonym w § 16 ust. 1.
4. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.
5. Dyrektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.
6. Dyrektor może, w trybie określonym w § 16 ust. 1, upoważnić Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - 16, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§  4. Do zadań Dyrektora Centrum należy kierowanie działalnością Centrum, w szczególności:
1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z:
a) przepisów o finansach publicznych,
b) przepisów o rachunkowości;
2) wypełnianie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części budżetowej;
3) bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Wydziału Administracji, Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Sekretariatu.
§  5.
1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw KOEFS, KIW i CPI należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą pracą KOEFS, KIW i CPI;
2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelników KOEFS, KIW oraz koordynatora CPI;
3) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem Strategii Centrum Projektów Europejskich, zwanej dalej "Strategią", w tym koordynacja zadań związanych z monitorowaniem realizacji Strategii we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;
4) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem w Centrum systemu kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania przez cele;
5) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.
2. Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych, należy w szczególności:
1) bezpośrednie nadzorowanie Kierowników Wspólnych Sekretariatów Technicznych, w zakresie określonym Porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnia 2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Państwową Jednostką Budżetową - Centrum Projektów Europejskich;
2) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.
§  6. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą pracą Wydziału Finansowego;
2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelnika Wydziału Finansowego;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) obsługiwanych przez Centrum;
4) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.
§  7. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi legislacyjnej Centrum, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;
2) prowadzenie obsługi prawnej Centrum:
a) opiniowanie projektów umów,
b) wydawanie opinii prawnych,
c) reprezentowanie Centrum przed sądami, innymi organami i instytucjami.
§  8. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:
1) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej;
2) sporządzanie planu finansowego we współpracy z odpowiednią Instytucją zarządzającą, dokonywanie bieżących korekt w planie finansowym;
3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
4) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
5) dokonywanie analiz finansowych i ocen w zakresie działalności finansowej Centrum;
6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą wynagrodzeń pracowników Centrum oraz wynagrodzeń bezosobowych.
§  9. Do zadań Wydziału Administracji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu informacji i promocji Centrum;
2) obsługa administracyjna Centrum, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia, łączności, transportu,
b) gospodarowania mieniem, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;
3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją Centrum;
5) realizowanie zadań związanych z kontrolą w zakresie działania Centrum;
6) planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego;
7) prowadzenie archiwum zakładowego;
8) organizacja kontroli warunków pracy w Centrum, w tym przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
9) prowadzenie rejestrów umów, pełnomocnictw i upoważnień;
10) publikowanie w formie elektronicznej w intranecie wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Centrum oraz decyzji i zarządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego.
§  10. Do zadań Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:
1) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników Centrum;
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
3) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw płacowo-kadrowych;
4) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;
5) koordynowanie prac związanych z procesem ocen okresowych pracowników oraz analizowanie ich wyników;
6) organizowanie w Centrum staży, praktyk oraz wolontariatu;
7) prowadzenie spraw zawiązanych z rozwojem zawodowym pracowników;
8) realizowanie zadań związanych z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§  11. Do zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych dla programów EWT: Polska - Republika Słowacka, Południowy Bałtyk i Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia, oraz zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych dla programów EISP: Polska - Białoruś - Ukraina i Litwa - Polska - Rosja, należy w szczególności:
1) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego, oraz w stosownych przypadkach, Instytucji Audytowej w realizacji ich obowiązków;
2) promowanie programów i rozpowszechnianie informacji o programach oraz ich celach;
3) udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom dotyczących warunków uzyskania dofinansowania ze środków programów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie;
4) przygotowanie zestawu dokumentów dla wnioskodawców oraz zapewnienie dostępności dokumentów dla beneficjentów programów;
5) ogłaszanie i organizacja naboru projektów;
6) rejestrowanie projektów;
7) koordynacja procesu oceny wniosków projektowych;
8) organizacja posiedzeń komitetów i grup roboczych utworzonych w ramach programów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetów i grup roboczych;
9) wdrażanie decyzji Komitetu Monitorującego;
10) weryfikacja raportów sporządzanych przez beneficjentów programów;
11) przygotowywanie raportów z realizacji programów;
12) organizowanie szkoleń w zakresie programów EWT oraz EISP.
2. W skład Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 wchodzą następujące zespoły:
1) Zespół do Spraw Programowych;
2) Zespół do Spraw Projektowych;
3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;
4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.
3. W skład Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 wchodzą następujące zespoły:
1) Zespół do Spraw Projektowych I;
2) Zespół do Spraw Projektowych II;
3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;
4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.
§  12.
1. Do zadań Wydziału KOEFS należą zadania związane z koordynacją funkcjonowania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), koordynacją punktów informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej "PO KL", w Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących II stopnia, wsparciem pracowników w instytucjach realizujących PO KL oraz prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych propagujących ten program, w szczególności:
1) certyfikacja pracowników oraz usług ROEFS, a także monitorowanie działań ROEFS, w tym realizacja badań ewaluacyjnych związanych z realizowanymi przez ROEFS działaniami;
2) kontrola i nadzór nad ROEFS w zakresie tworzenia i wdrażania standardów działania ROEFS;
3) obsługa ogólnopolskiej infolinii Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); wydawanie publikacji poświęconych EFS; organizacja kampanii i akcji promocyjnych poświęconych EFS;
4) realizacja szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji PO KL oraz członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych;
5) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, grup roboczych poświęconych wdrażaniu Programu, w tym organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego PO KL (KM PO KL) oraz pełnienie roli wspólnego Sekretariatu dla 6 grup roboczych funkcjonujących przy KM PO KL w zakresie administracyjno-technicznym;
6) koordynacja punktów informacyjnych PO KL w Instytucjach Pośredniczących oraz w Instytucjach Pośredniczących II stopnia.
2. W skład Wydziału KOEFS wchodzą następujące zespoły:
1) Zespół do Spraw Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego;
2) Zespół do Spraw Informacji;
3) Zespół do Spraw Szkoleń i Doradztwa.
§  13.
1. Do zadań Wydziału KIW należy koordynacja działań związanych z wyborem i realizacją projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej oraz współpracą ponadnarodową, a w szczególności:
1) pełnienie roli szkoleniowo - doradczej, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentów i materiałów w zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;
2) wspieranie i koordynowanie Instytucji Pośredniczących w procesie planowania, wyboru oraz realizacji projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, w tym informowanie Instytucji Pośredniczących na temat tych projektów realizowanych w ramach PO KL i o ich rezultatach;
3) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Grupy Roboczej ds. horyzontalnych w kwestiach dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, w tym przy aktualizacji Tematów projektów innowacyjnych oraz przy realizacji Planu Komunikacji PO KL;
4) zarządzanie wypracowanymi rezultatami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki na poziomie projektów, w tym prowadzenie współpracy z mediami w tym zakresie;
5) koordynowanie i monitorowanie działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;
6) pełnienie roli sekretariatu oraz koordynowanie i monitorowanie prac Sieci Tematycznych PO KL;
7) wspieranie podmiotów polskich i z innych krajów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej.
2. W skład Wydziału KIW wchodzą następujące zespoły:
1) Zespół do Spraw Projektów Współpracy Ponadnarodowej;
2) Zespół do Spraw Projektów Innowacyjnych;
3) Zespół do Spraw Wsparcia Realizacji Projektów.
§  14. Do zadań CPI należy w szczególności:
1) udzielanie informacji horyzontalnych o możliwościach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych poprzez:
a) udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego lub regionalnego programu operacyjnego poprzez kontakt bezpośredni z potencjalnym beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną,
b) diagnostykę potrzeb informacyjnych potencjalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,
c) informowanie zainteresowanych o dostępnych, aktualnie realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich,
d) organizowanie konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów lub osób zainteresowanych udziałem w projektach, a także udział w tego typu przedsięwzięciach,
e) prowadzenie wstępnego doradztwa przy rozliczaniu projektów dofinansowanych z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności;
2) organizowanie lub współpraca przy organizacji konferencji, spotkań, wydarzeń tematycznych dotyczących zagadnień związanych z Narodową Strategią Spójności w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji;
3) opracowanie i wydawanie w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością CPI;
4) dystrybuowanie własnych i otrzymanych od Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych;
5) wykonywanie innych zadań wynikających z udziału CPI w sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na zlecenie i w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji.
§  15. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Centrum;
3) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Centrum, w szczególności listy obecności, delegacje;
4) prowadzenie rejestrów zarządzeń i decyzji Dyrektora Centrum oraz gromadzenie zbiorów zarządzeń i decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego mających związek z działalnością Centrum;
5) przygotowywanie na polecenia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora pism dotyczących spraw z zakresu działania Centrum;
6) obsługa jednostki w zakresie administracyjno-biurowym, w tym zabezpieczenie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
7) archiwizacja dokumentów.
§  16.
1. System zastępstw i upoważnień oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor Centrum w drodze decyzji.
2. Strukturę etatową komórek organizacyjnych Centrum i zakresy obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor Centrum.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH