Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
§  3.  Decyzje wydane przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji na podstawie Tymczasowego Regulaminu Organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych decyzji Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji wydanych na podstawie niniejszego regulaminu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.
§  4.  Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji jest obowiązany do niezwłocznego zapoznania policjantów i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Policji z przepisami niniejszego regulaminu.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 28 lipca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1.  Regulamin organizacyjny Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwany dalej "Regulaminem", określa jego strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP".
§  2.  Kierownictwo BSWP stanowią:
1) Komendant BSWP, zwany dalej "Komendantem";
2) zastępcy Komendanta BSWP, zwani dalej "zastępcami Komendanta";
3) 3  kierownicy komórek organizacyjnych BSWP, o których mowa w § 3 pkt 1-22, zwani dalej "naczelnikami".
§  3.  W skład BSWP wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Analiz i Nadzoru;
2) Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli;
3) Wydział Ogólny;
4) Wydział Wsparcia Operacyjnego;
5) Wydział w Białymstoku;
6) Wydział w Bydgoszczy;
7) Wydział w Gdańsku;
8) Wydział w Gorzowie Wielkopolskim;
9) Wydział w Katowicach;
10) Wydział w Kielcach;
11) Wydział w Krakowie;
12) Wydział w Lublinie;
13) Wydział w Łodzi;
14) Wydział w Olsztynie;
15) Wydział w Opolu;
16) Wydział w Poznaniu;
17) Wydział w Radomiu;
18) Wydział w Rzeszowie;
19) Wydział w Szczecinie;
20) Wydział I w Warszawie;
21) Wydział II w Warszawie;
22) Wydział we Wrocławiu;
23) 4  Zespół Prawny;
24) 5  Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy.
§  4. 
1.  Komendant jest kierownikiem BSWP, przełożonym policjantów BSWP oraz pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w BSWP pracowników.
2.  Komendant kieruje BSWP przy pomocy zastępców Komendanta oraz naczelników.
3.  Do zadań Komendanta należy w szczególności:
1) planowanie, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne BSWP oraz podejmowanie czynności mających na celu tworzenie warunków sprzyjających sprawnemu wykonywaniu obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników BSWP;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zastępcami Komendanta;
3) wykonywanie uprawnień i obowiązków przełożonego w stosunku do policjantów i pracowników BSWP;
4) realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem środkami BSWP z funduszu operacyjnego Policji;
5) wykonywanie zadań zleconych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, w zakresie wynikającym z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą o Policji" oraz art. 11j ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanej dalej "ustawą o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych";
6) organizowanie współdziałania BSWP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym z innych państw, w szczególności z: Komendą Główną Policji, zwaną dalej "KGP", Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, szkołami policyjnymi, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Centrum Usług Logistycznych, Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Żandarmerią Wojskową, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", Krajową Administracją Skarbową, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Ochrony Państwa, Państwową Strażą Pożarną, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, sądami, prokuraturą, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Inspektorem Nadzoru Wewnętrznego.
4.  Do uprawnień Komendanta należy w szczególności:
1) wydawanie zarządzeń, regulaminów, decyzji, wytycznych i poleceń w sprawach związanych z zakresem działania BSWP;
2) powoływanie komisji i zespołów o charakterze stałym lub doraźnym, w skład których mogą wchodzić policjanci i pracownicy BSWP;
3) powoływanie pełnomocników Komendanta lub wyznaczanie osób do realizacji ściśle określonych zadań w BSWP;
4) zawieranie porozumień z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami;
5) zawieranie umów w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
6) udzielanie upoważnień policjantom lub pracownikom BSWP do podejmowania w jego imieniu określonych decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach;
7) wydawanie rozkazów organizacyjnych;
8) udzielanie, zmiana i odwoływanie upoważnień do dostępu do użytkowanych systemów teleinformatycznych dla podległych policjantów i pracowników BSWP.
5.  Funkcję Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych pełni Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli BSWP.
6.  Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (przypadający w dzień roboczy) w godzinach od 15.00 do 17.00.
§  5. 
1.  Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego zastępca Komendanta.
2.  Szczegółowy podział zadań między Komendantem a jego zastępcami określa Komendant w drodze decyzji.
§  6. 
1.  Komendant ustala w drodze decyzji:
1) szczegółowy katalog zadań komórki organizacyjnej BSWP, o której mowa w § 3 pkt 4, z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
2) szczegółową strukturę organizacyjną i katalog zadań komórek wewnętrznych wyodrębnionych w strukturze komórek organizacyjnych BSWP.
2.  6  Komendant ustala zakresy obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta, naczelników oraz policjantów i pracowników zajmujących stanowiska bezpośrednio mu podległe.
3.  Naczelnicy określają zakresy obowiązków i uprawnień podległych policjantów i pracowników BSWP.
§  7. 
1.  Naczelnik kieruje komórką organizacyjną BSWP przy pomocy zastępcy naczelnika, podległych kierowników komórek wewnętrznych oraz wyznaczonych policjantów i pracowników BSWP.
2.  Naczelnik występuje na zewnątrz w imieniu kierowanej komórki organizacyjnej BSWP w sprawach należących do zakresu jej działania.
3.  W razie nieobecności naczelnika komórką organizacyjną BSWP kieruje jego zastępca albo wyznaczony policjant lub pracownik BSWP.
4.  Osobom wyznaczonym, o których mowa w ust. 3, przysługują uprawnienia do wykonywania wszystkich zadań naczelnika, chyba, że naczelnik postanowi inaczej.
§  8. 
1.  Służba w BSWP wykonywana jest zgodnie z decyzją Komendanta w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu służby policjantów.
2.  Praca w BSWP wykonywana jest zgodnie z czasem pracy pracowników Policji, określonym w Regulaminie Pracy dla pracowników zatrudnionych w BSWP.
3.  Policjanci oraz pracownicy BSWP są obowiązani potwierdzać rozpoczęcie służby albo pracy w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.
4.  Przerwanie służby lub pracy wymaga zgody bezpośredniego przełożonego i potwierdzenia w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.

Rozdział  2.

Zadania komórek organizacyjnych BSWP

§  9.  Do wspólnych zadań realizowanych przez komórki organizacyjne BSWP, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:
1) wykonywanie określonych czynności, w tym również w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych zleconych Komendantowi przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz przekazywanie informacji na temat wyników tych czynności, w uzasadnionych przypadkach z wyłączeniem informowania Komendanta Głównego Policji;
2) przygotowywanie informacji dotyczących wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzonych wobec podmiotów nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz wobec zachodzących w tych podmiotach zjawisk i zdarzeń - w przypadku bezpośredniego żądania Inspektora Nadzoru Wewnętrznego skierowanego do Komendanta;
3) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym z innych państw;
4) organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników BSWP;
5) upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi oraz "dobrych praktyk" sprzyjających podnoszeniu jakości i efektywności realizowanych zadań BSWP;
6) opracowywanie analiz, informacji oraz innych dokumentów związanych z realizacją zadań służbowych;
7) monitorowanie zmian w przepisach prawa, uczestniczenie w inicjowaniu prac legislacyjnych oraz opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych;
8) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli oraz współdziałanie przy wykonywaniu zadań, w szczególności przez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz opracowywanie wspólnych stanowisk w określonych sprawach;
9) uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
10) przetwarzanie informacji jawnych i niejawnych, w tym zapewnienie ich ochrony i obiegu oraz organizowanie procesu ich archiwizacji;
11) wykonywanie zadań określonych w porozumieniach, decyzjach i dokumentach o współpracy zawartych przez Komendanta z innymi służbami, organami i instytucjami publicznymi;
12) kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku BSWP w Policji i w społeczeństwie;
13) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i użytkowaniem mienia służbowego.
§  10.  Do zakresu działania Wydziału Analiz i Nadzoru należy w szczególności:
1) sporządzanie analiz skali i przyczyn zagrożenia przestępczością w środowisku policyjnym;
2) opracowywanie priorytetów pracy BSWP;
3) analizowanie zjawisk przestępczych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników w jednostkach organizacyjnych Policji;
4) opracowywanie rocznej informacji o działalności BSWP w celu przekazania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
5) koordynowanie czynności związanych z zapobieganiem zjawiskom przestępczym i kryminogennym w środowisku policjantów i pracowników Policji oraz przygotowywanie pod względem merytorycznym przedsięwzięć szkoleniowych, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
6) opracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości w środowisku policyjnym, inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjno-prawnych oraz monitorowanie efektów wprowadzonych rozwiązań;
7) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą;
8) realizowanie zadań w ramach międzynarodowej współpracy BSWP oraz sprawozdawczość w tym zakresie;
9) realizowanie zadań z zakresu ochrony praw człowieka w Policji, przestrzegania zasad etyki oraz realizacji zasady równego traktowania w komórkach organizacyjnych BSWP;
10) opiniowanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji wytwarzanej przez komórki organizacyjne BSWP, o których mowa w 3 pkt 5-22, związanej z prowadzonymi sprawami operacyjnymi i procesowymi, w szczególności kierowanej do organów zewnętrznych oraz sporządzanie analiz dotyczących spraw realizowanych przez BSWP, jak również formalno-prawnych ocen dokumentów wytwarzanych w toku prowadzonych spraw;
11) dokonywanie oceny dokumentacji dotyczącej wydatkowania przez BSWP środków pochodzących z funduszu operacyjnego Policji;
12) 7  prowadzenie rejestru wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej dla BSWP, ewidencji zarządzeń Komendanta o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej, rejestru czynności wdrażanych na podstawie art. 19a ustawy o Policji, ewidencji zarządzeń Komendanta o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności operacyjno - rozpoznawczych, o których mowa w art. 19a ustawy o Policji, rejestru czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 19b ustawy o Policji oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o Policji - dla komórek organizacyjnych BSWP;
13) ocena obowiązujących przepisów prawnych pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności oraz analiza nowych regulacji prawnych, w tym na wniosek naczelników, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania BSWP;
14) inicjowanie prac legislacyjnych oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;
15) opiniowanie przesyłanych przez jednostki organizacyjne Policji projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie właściwości rzeczowej BSWP, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi BSWP;
16) prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
17) obsługa prasowo-informacyjna Komendanta;
18) opracowywanie projektów stanowisk Komendanta w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
19) opracowywanie projektów stanowisk Komendanta w zakresie udzielania informacji publicznej oraz w sprawie wpływających petycji;
20) prowadzenie Wewnętrznego Zbioru Informacji BSWP oraz dokonywanie sprawdzeń w systemach policyjnych i pozapolicyjnych;
21) administrowanie systemami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych i jawnych oraz administrowanie stanowiskami zlokalizowanymi w komórkach organizacyjnych BSWP usytuowanych w siedzibie Komendanta;
22) prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowanymi systemami teleinformatycznymi;
23) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do BSWP, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, sporządzanie informacji oraz opracowywanie rocznych analiz w tym zakresie;
24) przyjmowanie interesantów zgłaszających się do BSWP w sprawie skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków;
25) opracowywanie informacji stanowiących podstawę do sporządzenia rocznego planu kontroli BSWP w części dotyczącej załatwienia skarg i wniosków;
26) opracowywanie i przekazywanie informacji skargowych i pozaskargowych do Biura Kontroli KGP;
27) 8  (uchylony);
28) 9  (uchylony);
29) 10  (uchylony).
§  11.  Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników BSWP, sporządzanie projektów upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone";
2) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy Policji kandydujących do służby w BSWP oraz osób kandydujących do pracy w BSWP;
3) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla policjantów i pracowników BSWP, funkcjonariuszy Policji kandydujących do służby w BSWP oraz osób kandydujących do pracy w BSWP, w tym szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4) współpraca z ABW, w zakresie postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających, prowadzonych w stosunku do policjantów i pracowników BSWP, dla których wystąpiono o wydanie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej, NATO, ESA 11 ;
5) prowadzenie aktualnego wykazu policjantów i pracowników BSWP oraz osób wykonujących dla BSWP czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
6) zapewnienie ochrony i obiegu informacji niejawnych na podstawie obowiązujących przepisów, w tym stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa fizycznego;
7) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne i współdziałanie w tym zakresie z inspektorami bezpieczeństwa teleinformatycznego KGP;
8) współpraca z ABW w związku z akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego dla stanowisk dostępowych do systemów teleinformatycznych KGP, użytkowanych przez BSWP, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej;
9) weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, eksploatowanych w komórkach organizacyjnych BSWP, ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
10) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem informacji jawnych i niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, w komórkach organizacyjnych BSWP oraz konsultowanie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa tych systemów i sieci;
11) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
12) realizowanie zadań w ramach zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
13) prowadzenie czynności zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów w trybie art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
14) zapewnienie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych BSWP i współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
15) realizowanie zadań przewidzianych dla inspektora ochrony danych, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
16) współudział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
17) przeprowadzanie szkoleń z ochrony danych osobowych dla policjantów i pracowników BSWP, opracowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania dla systemów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe w BSWP;
18) prowadzenie postępowań kontrolnych związanych z ochroną danych osobowych w BSWP, w tym kontrola przetwarzania tych danych w zbiorach i systemach teleinformatycznych wykorzystywanych w BSWP;
19) prowadzenie czynności doraźnych, wynikających z incydentów naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
20) dokonywanie oceny, pod względem formalnym i merytorycznym, wniosków o udostępnienie materiałów operacyjnych na potrzeby postępowań karnych;
21) dokonywanie oceny wniosków o zniesienie klauzuli tajności z udostępnionych materiałów operacyjnych, w tym materiałów z kontroli operacyjnych;
22) przygotowywanie projektów stanowisk Komendanta w zakresie udostępnienia materiałów niejawnych oraz projektów decyzji w sprawach zmiany lub zniesienia klauzuli;
23) weryfikacja wniosków i opracowywanie projektów opinii Komendanta w sprawach dotyczących zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy policjantów i pracowników BSWP;
24) koordynacja procesu archiwizacji w BSWP oraz współdziałanie z Wydziałem - Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP w zakresie kwalifikowania, klasyfikowania, gromadzenia, brakowania oraz udostępniania dokumentacji wytworzonej w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP i BSWP;
25) realizowanie zadań kancelarii jawnej BSWP;
26) realizowanie zadań kancelarii tajnej BSWP, w tym:
a) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych oraz realizowanie czynności związanych z obowiązkiem rozliczenia się policjantów i pracowników BSWP z posiadanych dokumentów niejawnych,
b) nadzór nad sposobem postępowania z dokumentami niejawnymi w komórkach organizacyjnych BSWP obsługiwanych przez kancelarię tajną BSWP, w tym nad obiegiem dokumentów niejawnych, ich powielaniem, prawidłowym oznaczaniem i ewidencjonowaniem, udostępnianiem, zmianą lub zniesieniem klauzuli tajności i rozliczaniem oraz koordynowanie tych czynności,
c) kontrolowanie sposobu postępowania z dokumentami niejawnymi w komórkach organizacyjnych BSWP, obsługiwanych przez, inne niż kancelaria tajna BSWP, komórki organizacyjne BSWP odpowiedzialne za przetwarzanie informacji niejawnych,
d) nadzór i koordynowanie zadań związanych z przekazywaniem dokumentów niejawnych przez komórki organizacyjne BSWP obsługiwane przez kancelarię tajną BSWP do archiwum, w tym opiniowanie pod względem formalnym protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "BC" przekazywanej przez komórki organizacyjne BSWP wymienione w § 3 pkt 1-4,
e) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób zajmujących się ewidencjonowaniem i obiegiem dokumentów niejawnych w BSWP oraz dla policjantów i pracowników BSWP,
f) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, opracowywanie analiz i ocen stanu ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych BSWP,
g) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym policjantów i pracowników BSWP zobowiązanych do ich złożenia oraz nadzorowanie procesu składania i analizowania oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez policjantów i pracowników BSWP;
27) przeprowadzanie kontroli realizacji ustawowych zadań BSWP w komórkach organizacyjnych BSWP, dokumentowanie wyników kontroli, monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie ich wykonania;
28) gromadzenie, analizowanie i przedstawianie informacji oraz opracowywanie na ich podstawie rocznego planu kontroli BSWP;
29) opracowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej w BSWP;
30) dokonywanie ustaleń związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów i pracowników BSWP pod kątem oceny prawidłowości realizowanych przez nich zadań;
31) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych oraz informacji związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów i pracowników BSWP;
32) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem przemysłowym, w tym uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji umów związanych z dostępem wykonawcy do informacji niejawnych albo z wykonującym na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
§  12.  Do zakresu działania Wydziału Ogólnego należy w szczególności:
1) projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjno-etatowej BSWP, w tym opracowywanie rozkazów z tym związanych;
2) projektowanie kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy;
3) realizowanie zadań w zakresie wartościowania stanowisk pracy w BSWP;
4) realizowanie spraw osobowych policjantów i pracowników BSWP, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta w tym zakresie;
5) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska policyjne oraz pracownicze w BSWP;
6) wykonywanie zadań w zakresie funduszu nagród i zapomóg Komendanta;
7) monitorowanie terminowości i prawidłowości sporządzania opinii służbowych policjantów oraz ocen okresowych pracowników BSWP;
8) prowadzenie dokumentacji kadrowej policjantów i pracowników BSWP, w tym akt osobowych;
9) obsługa modułu kadrowego Systemu Wspomagania Obsługi Policji;
10) wydawanie, przedłużanie oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych dla policjantów i pracowników BSWP;
11) realizowanie zadań związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną policjantów i pracowników BSWP oraz odpowiedzialnością porządkową pracowników BSWP niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
12) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego w BSWP, monitorowanie tego procesu w komórkach organizacyjnych BSWP oraz kierowanie policjantów BSWP na szkolenie zawodowe, doskonalenie zawodowe, egzamin oficerski, a także studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
13) planowanie i organizowanie zajęć, egzaminów oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz testów sprawności fizycznej dla policjantów BSWP pełniących służbę w komórkach organizacyjnych BSWP, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, a także monitorowanie i sprawozdawczość w tym zakresie;
14) organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych w BSWP;
15) organizacja i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy;
16) 12  (uchylony);
17) realizowanie zadań z zakresu opieki psychologicznej wobec policjantów i pracowników BSWP;
18) analizowanie potrzeb i stanu posiadania sprzętu i wyposażenia komórek organizacyjnych BSWP pod kątem oceny gospodarności i celowości ich zakupów;
19) koordynowanie zaopatrzenia oraz prowadzenie ewidencji pomocniczych sprzętu posiadanego i przyjmowanego w posiadanie przez BSWP dla komórek organizacyjnych BSWP, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz koordynowanie tego zadania w BSWP;
20) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP i komendami wojewódzkimi Policji w zakresie planowania i wydatkowania środków finansowych w BSWP oraz w zakresie określonym w pkt 19;
21) prowadzenie postępowań wyjaśniających, dotyczących szkód w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie administracyjnym i dyspozycji BSWP, udział w postępowaniach prowadzonych w tych sprawach w innych jednostkach organizacyjnych Policji oraz prowadzenie ewidencji dotyczącej zaistniałych szkód;
22) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach mieszkaniowych w BSWP, w tym opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta;
23) realizowanie zadań dotyczących gospodarowania funduszem operacyjnym Policji, będącym w dyspozycji Komendanta oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
24) organizowanie i obsługa narad, odpraw służbowych, uroczystości i spotkań z udziałem kierownictwa BSWP oraz prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Komendanta oraz zastępców Komendanta;
25) obsługa transportowa Komendanta i jego zastępców;
26) 13  (uchylony).
§  13.  Do zakresu działania Wydziału Wsparcia Operacyjnego należy w szczególności:
1) wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez policjantów BSWP;
2) opracowywanie procedur i zaleceń dla policjantów BSWP w zakresie prowadzenia czynności związanych z zadaniami wydziału;
3) prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego oraz szkoleń policjantów i funkcjonariuszy innych służb z zakresu zagadnień pozostających we właściwości wydziału;
4) wprowadzanie danych do systemów policyjnych Ogólnopolskiej Bazy Osobowych Źródeł Informacji (OBOZI) oraz Systemu Informacji Operacyjnych (SIO);
5) sporządzanie analiz kryminalnych na potrzeby spraw operacyjnych i procesowych oraz dokonywanie ustaleń telekomunikacyjnych, a także współpraca z administratorami i właścicielami sieci teleinformatycznych, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną;
6) prowadzenie rejestru wystąpień o uzyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, o którym mowa w art. 20c ust. 5 ustawy o Policji;
7) sporządzanie sprawozdania w okresach półrocznych dla właściwego sądu okręgowego, w zakresie: liczby przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaju tych danych; kwalifikacji prawnych czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe, albo informacji o pozyskaniu danych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, o którym mowa w art. 20ca ustawy o Policji.
§  14.  Do zakresu działania komórek organizacyjnych BSWP, o których mowa w § 3 pkt 5 - 22, należy w szczególności:
1) 14  rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, z zastosowaniem metod i form czynności operacyjno-rozpoznawczych;
2) pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o przestępczej działalności policjantów i pracowników Policji oraz innych osób fizycznych i prawnych w zakresie realizowanych zadań określonych w art. 5b ust. 1 ustawy o Policji, a także przestępstw popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, w tym rozpoznawanie powiązań środowiskowych oraz posiadanego stanu majątkowego, w tym opracowywanie na ich podstawie materiałów sprawozdawczych, porównawczych i analiz;
3) realizowanie poleceń Komendanta w zakresie zadań zleconych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, w zakresie wynikającym z art. 5b ust. 1 ustawy o Policji oraz na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych, w tym prowadzenie postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnianych przez policjantów i pracowników Policji, a także przestępstw popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego; a w przypadku śledztw prowadzonych wobec policjantów, zgodnie z art. 311 § 2 Kodeksu postępowania karnego dokonywanie poszczególnych czynności śledztwa - w przypadku ich powierzenia BSWP przez prokuratora;
5) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym również we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji i innymi właściwymi organami lub służbami;
6) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie prowadzonych spraw, a w szczególnych przypadkach podejmowanie wspólnych działań, ich planowanie i koordynowanie;
7) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych dostępnych w zbiorach danych administrowanych i wykorzystywanych przez Policję;
8) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania przestępczości, zgodnie z właściwością BSWP, w szczególności:
a) w razie stwierdzenia w toku prowadzonych czynności służbowych uchybień i nieprawidłowości sprzyjających popełnieniu przestępstwa, informowanie o tym właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji lub innych właściwych przełożonych, z możliwością żądania nadesłania informacji o podjętych działaniach w celu zapobieżenia takim nieprawidłowościom w przyszłości,
b) prowadzenia zajęć w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji,
c) wynikających z realizowanych programów.
§  14a.  15  Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:
1) zapewnienie pomocy prawnej kierownictwu BSWP;
2) zastępstwo procesowe Komendanta przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jednostkami organizacyjnymi prokuratury oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi;
3) sporządzanie opinii prawnych i dokonywanie interpretacji przepisów prawnych;
4) ocena obowiązujących przepisów prawnych pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności oraz analiza nowych regulacji prawnych, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania BSWP;
5) informowanie kierownictwa BSWP o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Policji oraz inicjowanie prac legislacyjnych i dokonywanie oceny prawnej wniosków zgłaszanych przez naczelników w zakresie uchylenia, zmiany lub wydania nowych aktów prawnych;
6) udzielanie porad i konsultacji prawnych policjantom i pracownikom BSWP w stosowaniu prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
7) opiniowanie nadesłanych przez jednostki organizacyjne Policji projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie właściwości rzeczowej BSWP, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi BSWP;
8) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych przygotowanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne BSWP;
9) opracowywanie projektów aktów prawnych i upoważnień wydawanych przez Komendanta pozostających we właściwości rzeczowej BSWP;
10) opiniowanie i opracowywanie projektów porozumień z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami oraz projektów umów zawieranych przez Komendanta;
11) koordynowanie działań legislacyjnych w zakresie powoływania, zmiany i rozwiązania grup śledczych oraz nieetatowych zespołów do wykonywania czynności operacyjno- rozpoznawczych;
12) współpraca prawno-legislacyjna z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Komendą Główną Policji, jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez te podmioty oraz komórkami do spraw prawnych organów administracji publicznej.
§  14b.  16  Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy należy w szczególności:
1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komórkach organizacyjnych BSWP;
2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedstawianie propozycji usuwania tych zagrożeń;
3) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
4) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
5) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników BSWP;
6) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i w pracy;
7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
8) organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.
§  15.  Naczelnicy komórek organizacyjnych BSWP, o których mowa w § 3 pkt 5-19 i 22, współpracują:
1) z właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi Policji oraz Komendantem Stołecznym Policji i właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej;
2) z właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi Policji w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i zaopatrzenia logistycznego wydziałów, znajdujących się na terenie ich działania, na podstawie odrębnych przepisów i porozumień.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Tymczasowym Regulaminem Organizacyjnym Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 27 stycznia 2018 r.
3 Załącznik § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
4 Załącznik § 3 pkt 23 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
5 Załącznik § 3 pkt 24 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
6 Załącznik § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
7 Załącznik § 10 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
8 Załącznik § 10 pkt 27 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
9 Załącznik § 10 pkt 28 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
10 Załącznik § 10 pkt 29 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
11 Przepisy bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kosmicznej uregulowane są w dokumencie ESA/REG/004 z dnia 18 stycznia 2012 r.
12 Załącznik § 12 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
13 Załącznik § 12 pkt 26 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
14 Załącznik § 14 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
15 Załącznik § 14a dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.
16 Załącznik § 14b dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 27 z dnia 6 listopada 2019 r. (Dz.Urz.MSWiA.2019.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 listopada 2019 r.