Dz.Urz.MSWiA.2018.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 11b ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin organizacyjny Biura Nadzoru Wewnętrznego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest obowiązany do niezwłocznego zapoznania oddelegowanych do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników zatrudnionych w Biurze Nadzoru Wewnętrznego z przepisami niniejszego zarządzenia.
§  3.  Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie od dnia 27 stycznia 2018 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1.  Regulamin organizacyjny Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwany dalej "Regulaminem", określa strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zakres zadań i tryb pracy wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanego dalej "BNW".
§  2.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest organem, przy pomocy którego minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad podmiotami nadzorowanymi, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanej dalej "ustawą".
§  3. 
1.  BNW jest komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy pomocy której Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wykonuje swoje zadania określone w ustawie.
2.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest przełożonym oddelegowanych do wykonywania zadań w BNW funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "inspektorami BNW", strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "ekspertami BNW" oraz pracowników zatrudnionych w BNW.

Rozdział  2.

Struktura organizacyjna

§  4. 
1.  W skład BNW wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:
1) Wydział I;
2) Wydział II;
3) Wydział III, w ramach którego funkcjonuje Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy;
4) Wydział Ogólny.
2.  Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, zwanymi dalej "wydziałami", kierują naczelnicy wydziałów.
3.  Pracę Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego koordynuje, w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału III, inspektor BNW wyznaczony przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, zwany dalej "koordynatorem".
4.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może powoływać spośród inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW komisje i zespoły o charakterze stałym lub doraźnym oraz wyznaczać osoby do realizacji zadań.

Rozdział  3.

Organizacja i tryb kierowania

§  5.  Kierownictwo BNW stanowią:
1) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;
2) Zastępca Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
§  6. 
1.  Działalnością BNW kieruje Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, przy pomocy Zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz wsparciu naczelników wydziałów i koordynatora.
2.  Inspektora Nadzoru Wewnętrznego podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego naczelnik wydziału.
3.  W uzasadnionych przypadkach, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może wyznaczyć spośród inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW osobę do zastępowania go w czasie jego nieobecności.
4.  Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 2 i 3, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, z wyjątkiem przypadków wymagających odrębnego upoważnienia.
5.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może upoważnić naczelników wydziałów, koordynatora, a także inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
§  7.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego lub wyznaczona przez niego osoba przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności BNW, w tym realizacji zadań przez inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW.
§  8. 
1.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego ustala zakres obowiązków dla naczelników wydziałów oraz koordynatora.
2.  Naczelnicy wydziałów ustalają zakres obowiązków podległych inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW.
§  9. 
1.  Naczelnicy wydziałów kierują pracą podległych wydziałów.
2.  Do zadań naczelników wydziałów należy w szczególności:
1) organizowanie pracy podległego wydziału w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i właściwego wykonywania zadań określonych w niniejszym regulaminie oraz w innych przepisach prawa i dokumentach;
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań pozostających we właściwości podległego wydziału;
3) współdziałanie z naczelnikami innych wydziałów BNW oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministerstwem";
4) współpraca z właściwymi organami administracji publicznej oraz ze służbami i podmiotami podległymi lub nadzorowanymi przez Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, w ramach realizacji ustawowych zadań Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i BNW;
5) podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w ramach udzielonych upoważnień;
6) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego wniosków w sprawach osobowych podległych inspektorów i ekspertów BNW oraz w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników BNW;
7) nadzorowanie przestrzegania przez podległych inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW dyscypliny oraz czasu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów;
8) zapewnianie przygotowania i aktualizacji informacji przekazywanych do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, pozostających w zakresie zadań podległego wydziału;
9) zapewnianie w podległym wydziale funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
10) zarządzanie ryzykiem występującym w działalności podległego wydziału;
11) zapewnianie przestrzegania przez inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW reguł i zasad określonych w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie;
12) występowanie na zewnątrz w imieniu BNW w sprawach należących do zakresu działania BNW;
13) zapewnianie gospodarnego, celowego i prawidłowego wydatkowania środków budżetowych przy realizacji zadań BNW w ramach podległego wydziału;
14) zapewnianie prawidłowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego powierzonymi podległemu wydziałowi;
15) opracowywanie, na polecenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, sprawozdań i informacji z funkcjonowania podległego wydziału;
16) niezwłoczne przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego uzyskanych informacji i materiałów mogących mieć istotne znaczenie dla sprawowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nadzoru, o którym mowa w art. 1b ustawy.
3.  Naczelnika wydziału, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego inspektor BNW, ekspert BNW albo pracownik zatrudniony w BNW.
4.  Osoba wyznaczona do zastępowania naczelnika wydziału wykonuje wszystkie zadania naczelnika wydziału, z wyjątkiem przypadków wymagających odrębnego upoważnienia.
5.  Zadania koordynatora, w razie jego nieobecności, wykonuje naczelnik Wydziału III.
6.  Naczelnik wydziału może, spośród podległych inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW, powoływać zespoły i komisje oraz wyznaczać osoby do wykonywania określonych zadań.
§  10. 
1.  Dokumenty sporządzane w wydziale, przedkładane do podpisu Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, parafuje naczelnik tego wydziału.
2.  Przedkładanie dokumentów do podpisu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzowi Stanu lub Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa.

Rozdział  4.

Zadania wspólne wydziałów

§  11. 
1.  Wydziały, każdy w zakresie swojego działania:
1) realizują zadania Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i BNW;
2) udzielają niezbędnej pomocy Wydziałowi Ogólnemu przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków lub petycji wpływających do BNW, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień oraz sporządzanie opinii i stanowisk dotyczących zagadnień przedstawionych w skargach, wnioskach lub petycjach;
3) załatwiają skargi w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629);
4) uczestniczą w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej planowania wydatków BNW oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
5) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządczych, w szczególności systemu kontroli zarządczej, systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
6) udzielają niezbędnej pomocy Wydziałowi Ogólnemu przy rozpatrywaniu spraw wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243);
7) przygotowują i aktualizują informacje przekazywane do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, pozostające w zakresie zadań podległego wydziału, a także odpowiadają za ich zawartość merytoryczną;
8) przygotowują, w zakresie swojej właściwości, niezbędne informacje i materiały w ramach pomocy BNW komórkom organizacyjnym Ministerstwa, o której mowa w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa;
9) przygotowują, w zakresie swojej właściwości, niezbędne informacje i materiały w ramach sprawozdawczości funkcjonującej w BNW, wynikającej z przepisów prawa oraz poleceń Inspektora Nadzoru Wewnętrznego;
10) współpracują, w zakresie swojego działania, z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.  W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może polecić wydziałom wykonywanie zadań innych niż określone w ust. 1.
3.  Wydziały w ramach swojej działalności opracowują projekty dokumentów pozostających w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, w tym aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, aktów administracyjnych oraz umów i porozumień.
§  12. 
1.  Wydziały realizują zadania zgodnie z ich właściwością określoną niniejszym Regulaminem.
2.  Jeżeli w zakresie określonego zadania nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie właściwości wydziału lub jeśli zadanie wykracza poza zakres właściwości jednego wydziału, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, a w razie jego nieobecności Zastępca Inspektora Nadzoru Wewnętrznego lub wyznaczona przez niego osoba, wskazuje wydział właściwy do realizacji tego zadania.
3.  Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie wydziałów, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wyznacza lub może zobowiązać naczelników tych wydziałów do wyznaczenia spośród podległych im inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW osób, które będą współpracowały przy realizacji tego zadania.

Rozdział  5.

Zadania własne wydziałów

§  13.  Do zakresu działania Wydziału I należy, w szczególności:
1) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przetwarzaniem w BNW danych osobowych, w tym realizacja zadań wynikających z funkcji administratora danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z obowiązkiem składania przez inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW oświadczeń o stanie majątkowym, w tym również ich analizy;
3) koordynowanie w BNW tworzenia i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane przez inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW informacje niejawne, a także współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;
4) pełnienie funkcji administratora systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania przez inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083);
5) ocenianie podmiotów nadzorowanych w zakresie:
a) realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
b) realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym, a także ich analizy przez właściwych przełożonych, w zakresie w jakim nie narusza to kompetencji innych organów,
c) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
d) realizacji uprawnienia w zakresie zezwalania na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionym podmiotom;
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ministra właściwego do spraw wewnętrznych wynikających z art. 9 ust. 1, 3 i 4 ustawy, w przedmiocie udostępniania informacji dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
§  14.  Do zakresu działania Wydziału II należy, w szczególności:
1) ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości zaistniałych w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej;
2) ocena zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki działań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie;
3) ujawnianie i monitorowanie zachowań naruszających zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej;
4) weryfikowanie osób, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy, w zakresie określonym w tym przepisie, a także współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa właściwymi w sprawach kadr i współpracy międzynarodowej;
5) zlecanie Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanemu dalej "Komendantem BSWP", i Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanemu dalej "Komendantem BSWSG", a także Komendantowi Służby Ochrony Państwa, dokonywania sprawdzeń kandydatów, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2;
6) realizacja spraw związanych z uprawnieniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie:
a) prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec Komendanta BSWP i jego zastępców oraz Komendanta BSWSG i jego zastępców,
b) zawieszania w czynnościach służbowych Komendanta BSWP i jego zastępców oraz Komendanta BSWSG i jego zastępców,
c) rozpatrywania odwołań od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych podjętych przez Komendanta BSWP oraz Komendanta BSWSG,
d) opiniowania służbowego Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG,
e) rozpatrywania odwołań od opinii służbowej wydanej przez Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG;
7) przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie przyznania nagród rocznych Komendantowi BSWP i jego zastępcom oraz Komendantowi BSWSG i jego zastępcom.
§  15. 
1.  Do zakresu działania Wydziału III należy, w szczególności:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach, umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych;
2) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty nadzorowane;
3) analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze, w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu;
4) ocenianie realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwane dalej "BSWSG", a także przekazywanych przez te jednostki organizacyjne sprawozdań i informacji, w tym corocznej informacji dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych o działalności BSWP i BSWSG;
5) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;
6) zlecanie wykonania określonych czynności, w tym również w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, Komendantowi BSWP i Komendantowi BSWSG oraz żądania od nich informacji na temat wyników tych czynności, w uzasadnionych przypadkach z wyłączeniem informowania przełożonych służbowych kierowników tych jednostek organizacyjnych, a także Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
7) żądanie od Komendanta BSWP, Komendanta BSWSG i Komendanta Służby Ochrony Państwa informacji dotyczących wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych wobec podmiotów nadzorowanych oraz wobec zachodzących w tych podmiotach zjawisk i zdarzeń;
8) gospodarowanie funduszem operacyjnym, w tym mieniem zakupionym ze środków funduszu operacyjnego;
9) wnioskowanie do właściwych organów o wytworzenie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących inspektorów BNW oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych oraz prowadzenie ewidencji tych dokumentów i środków;
10) dokonywanie sprawdzeń i rejestracji w dostępnych systemach teleinformatycznych oraz wprowadzanie do nich informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
11) gospodarowanie uzbrojeniem i środkami przymusu bezpośredniego będącymi na wyposażeniu BNW, w tym prowadzenie magazynu broni;
12) sporządzanie i terminowe przekazywanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sprawozdań, o których mowa w art. 11x ust. 2 ustawy;
13) sporządzanie w zakresie BNW i terminowe przekazywanie do właściwej komórki Ministerstwa informacji o działalności BNW, o której mowa w art. 11n ust. 29 ustawy;
14) udzielanie pomocy Wydziałowi II w opiniowaniu służbowym Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG.
2.  Zadania określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5-10 są wykonywane przez Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy.
3.  Naczelnik Wydziału III, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, może wyznaczyć Zespołowi Operacyjno-Rozpoznawczemu inne zadania niż wymienione w ust. 2, które mieszczą się w zakresie działania Wydziału III.
§  16.  Do zakresu działania Wydziału Ogólnego należy, w szczególności:
1) obsługa sekretarsko-kancelaryjna oraz organizowanie narad, odpraw służbowych, spotkań okolicznościowych Inspektora Nadzoru Wewnętrznego;
2) obsługa kadrowa inspektorów i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW, a także współpraca w tym zakresie z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach kadr;
3) gospodarowanie mieniem oraz mieniem przekazanym przez podmioty nadzorowane, w tym prowadzenie ewidencji tego mienia;
4) prowadzenie w zakresie BNW spraw wynikających z:
a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
b) ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
5) prowadzenie, we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach organizacji Policji i Straży Granicznej, spraw związanych z uprawnieniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie:
a) ustalania regulaminu organizacyjnego BSWP i regulaminu organizacyjnego BSWSG,
b) określenia zasad naliczeń etatowych w BSWP oraz określenia liczby i rodzaju etatów w BSWSG;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa właściwymi w sprawach finansów i zamówień publicznych, w zakresie planowania i realizacji wydatków BNW, z wyłączeniem wydatków realizowanych ze środków funduszu operacyjnego;
7) koordynowanie, na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały, opracowywania, uzgadniania i opiniowania projektów aktów normatywnych pozostających w zakresie właściwości BNW;
8) koordynowanie, na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały, przygotowywania w zakresie właściwości BNW corocznej informacji o działalności BNW dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
9) koordynowanie, na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały, opracowania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje parlamentarzystów oraz wystąpienia naczelnych i centralnych organów administracji publicznej;
10) analizowanie, w zakresie właściwości BNW, materiałów z posiedzeń właściwych komitetów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz komisji i podkomisji parlamentarnych;
11) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków oraz petycji pozostających we właściwości BNW;
12) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, pozostających w zakresie właściwości BNW;
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz problematyki medycyny pracy;
14) obsługa kancelaryjna BNW w zakresie informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej o klauzuli "RESTRICTED".

Rozdział  6.

Postanowienia końcowe

§  17. 
1.  Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego podlegają bezpośrednio Wydział I, Wydział II oraz Wydział Ogólny.
2.  Zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego podlega bezpośrednio Wydział III wraz z Zespołem Operacyjno-Rozpoznawczym.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).