Dz.Urz.MIniR.2018.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 37).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

§  1. 
1.  Regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zwany dalej "regulaminem", określa organizację i tryb działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Komisji - rozumie się przez to Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną;
2) Ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
3) Departamencie - rozumie się przez to Departament Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
§  2. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji;
2) członkowie Komisji.
2.  Komisja wybiera, spośród swoich członków, w formie uchwały Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdzają zapoznanie się z regulaminem przez złożenie w formie pisemnej oświadczenia.
4.  Informację o powołaniu członków Komisji oraz Przewodniczącego Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
5.  Sekretarzem Komisji jest pracownik Departamentu wyznaczony przez dyrektora Departamentu.
§  3. 
1.  Przewodniczący Komisji:
1) reprezentuje Komisję;
2) kieruje całokształtem prac Komisji;
3) przedstawia Ministrowi na piśmie uchwałę Komisji, lub opinię Zespołu, o którym mowa w § 8, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub zajęcia stanowiska przez Zespół.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.
§  4. 
1.  Komisja rozpatruje sprawy z inicjatywy Ministra lub - po uzgodnieniu z Ministrem - na własny wniosek, wyrażając swoje stanowisko w formie pisemnych uchwał.
2.  Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  5. 
1.  Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.
2.  Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z inicjatywy Ministra, a w przypadku, gdy Komisja rozpatruje sprawy z własnej inicjatywy - Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu z Ministrem.
3.  O terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz rodzaju spraw skierowanych pod obrady Przewodniczący Komisji powiadamia w formie pisemnej Ministra i członków Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienie może być dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną z zachowaniem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
4.  W posiedzeniach Komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, może uczestniczyć Minister oraz inne osoby zaproszone przez Ministra lub Przewodniczącego Komisji.
5.  Osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.
§  6. 
1.  W szczególnych przypadkach Przewodniczący Komisji może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Do głosowania w tym trybie stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2.
2.  Na najbliższym posiedzeniu Komisji Przewodniczący Komisji lub Sekretarz Komisji informuje członków Komisji o przyjęciu uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego.
§  7. 
1.  Członkowie Komisji mogą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną zgłaszać uwagi do projektów uchwał oraz zdania odrębne do uchwał. W przypadku zgłoszenia przez członka Komisji zdania odrębnego, dołącza się je do uchwały.
2.  Sekretarz Komisji, a w razie jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji członek Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji.
3.  Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Komisji i niezwłocznie przekazuje, za pośrednictwem Departamentu, Ministrowi.
§  8. 
1.  Komisja może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy w ramach prac Zespołu, składającego się z członków Komisji. Podjęcie decyzji o rozpatrzeniu sprawy w ramach prac Zespołu oraz o utworzeniu Zespołu i jego składzie następuje w trybie uchwały Komisji.
2.  Członkowie Zespołu ze swojego grona wybierają Koordynatora Zespołu, który organizuje prace Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.
3.  Zespół wyraża swoje stanowisko w formie pisemnych opinii. Opinia Zespołu jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu Komisji celem zatwierdzenia i przekazania, za pośrednictwem Departamentu, Ministrowi.
4.  Członkowie Zespołu mogą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną zgłaszać uwagi do projektów opinii oraz zdania odrębne do opinii. W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu zdania odrębnego, dołącza się je do opinii.
5.  Członek Zespołu, wyznaczony przez Koordynatora Zespołu, sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
6.  Protokół podpisuje Koordynator Zespołu i niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komisji, w celu zatwierdzenia i przekazania, za pośrednictwem Departamentu, Ministrowi.
§  9. 
1.  Członkostwo w Komisji oraz udział w jej pracach są nieodpłatne.
2.  Przewodniczącemu Komisji, członkom Komisji oraz osobom zaproszonym, o których mowa w § 5 ust. 4, za udział w posiedzeniach Komisji, albo członkom Zespołu za udział w posiedzeniach Zespołu odbywających się poza miejscem ich zamieszkania, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej w transporcie lądowym na podstawie dołączonych do rozliczenia biletów.
3.  Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy w pociągu osobowym, pospiesznym lub ekspresowym. W przypadku odbycia podróży samochodem, zwrot kosztów podróży następuje na podstawie pisemnego, oświadczenia osoby, o której mowa w ust. 2, zaakceptowanego przez dyrektora Departamentu w oparciu o stawkę określoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z późn. zm.).
§  10.  Obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji zapewnia Departament.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).