Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się, co następuje:
§  1. 
Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk (M), zwany dalej "Ministrem":
1)
kieruje działalnością Ministerstwa Infrastruktury, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki;
2)
sprawuje bezpośredni nadzór nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie;
3)
sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:
a)
Gabinet Polityczny Ministra (GP),
b)
Biuro Ministra (BM),
c)
Departament Poczty (DPO),
d)
Departament Prawny (DP),
e)
Departament Strategii Transportu (DST),
f)
Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM).
§  2. 
1. 
Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do innych członków Rady Ministrów i wojewodów, posłów i senatorów - w sprawach o szczególnym znaczeniu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.
2. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra, z zastrzeżeniem ust. 3, należy:
1)
podpisywanie rozporządzeń wydawanych przez Ministra oraz rozporządzeń wydawanych wspólnie albo w porozumieniu z innymi ministrami, a także innych aktów normatywnych, w szczególności zarządzeń i innych aktów wewnętrznych Ministra;
2)
akceptowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
3)
występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;
4)
powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. 
Minister wykonuje swoje zadania w odniesieniu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w Warszawie oraz w zakresie nadzoru nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przy pomocy Sekretarza Stanu.
4. 
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podpisują pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
5. 
Sekretarz Stanu Mikołaj Wild podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
6. 
Podsekretarz Stanu Andrzej Bittel podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
7. 
Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1)
do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;
2)
przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
3)
zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;
4)
odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;
5)
do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.
8. 
Dyrektor Generalny podpisuje, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, z wyłączeniem pism, o których mowa w ust. 7.
9. 
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
10. 
Pisma przedkładane do podpisu Ministra powinny być parafowane przez właściwego merytorycznie kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa oraz zaakceptowane przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną. Pisma, o których mowa w ust. 7 i 8, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa.
11. 
Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym, wymaga odrębnego upoważnienia.
12. 
Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie przewidzianej prawem.
§  3. 
1. 
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia oraz będące realizacją ustalonej polityki.
2. 
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, dokonują kontroli zgodności aktów prawa miejscowego z polityką Rady Ministrów.
3. 
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Dyrektor Generalny i Szef Gabinetu Politycznego Ministra współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1)
uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2)
wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
4. 
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Dyrektor Generalny i Szef Gabinetu Politycznego Ministra przedkładają pozostałym członkom kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.
5. 
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:
1)
wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
2)
wynikające z wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach;
3)
związane ze współpracą międzynarodową, w tym z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych.
6. 
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
§  4. 
Sekretarz Stanu Mikołaj Wild (MMW):
1)
z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach lotnictwa;
2)
wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089);
3)
w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:
a)
Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
b)
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,
c)
Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" w Warszawie;
4)
wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;
5)
reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów, Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w Międzyresortowym Zespole do spraw Strategii "Europa 2020" oraz w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
6)
sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:
a)
Departament Lotnictwa (DL),
b)
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej (BPCPK).
§  5. 
Podsekretarz Stanu Andrzej Bittel (MAB):
1)
z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
a)
kolejnictwa,
b)
opracowania i realizacji budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister;
2)
odpowiada za koordynację spraw parlamentarnych, w tym współpracę z Sejmem i Senatem;
3)
reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich;
4)
w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;
5)
wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;
6)
sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:
a)
Departament Budżetu (DBI),
b)
Departament Kolejnictwa (DTK).
§  6. 
Podsekretarz Stanu Marek Chodkiewicz (MMC):
1)
z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
a)
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
dróg publicznych,
c)
transportu drogowego;
2)
w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:
a)
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
b)
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
c)
Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie,
d)
Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie,
e)
Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie;
3)
sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:
a)
Departament Dróg Publicznych (DDP),
b)
Departament Transportu Drogowego (DTD),
c)
Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR).
§  7. 
Dyrektor Generalny:
1)
zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);
2)
wykonuje kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
3)
odpowiada za nadzorowanie spraw dotyczących:
a)
środków budżetu państwa dysponenta trzeciego stopnia w częściach, których dysponentem jest Minister,
b)
informatyzacji Ministerstwa,
c)
zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych,
d)
audytu i kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
4)
sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:
a)
Biuro Administracyjno- Finansowe (BAF),
b)
Biuro Dyrektora Generalnego (BDG),
c)
Biuro Zarządzania Kryzysowego (BZK),
d)
Departament Kontroli (DK).
§  8. 
1. 
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1)
realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;
2)
dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.
2. 
Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.
§  9. 
1. 
Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Mikołaj Wild.
2. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Mikołaja Wilda, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Andrzej Bittel.
3. 
W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:
1)
Sekretarza Stanu Mikołaja Wilda w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Bittel;
2)
Podsekretarza Stanu Andrzeja Bittela w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Chodkiewicz;
3)
Podsekretarza Stanu Marka Chodkiewicza w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Bittel.
4. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 3, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.
5. 
Dyrektora Generalnego w czasie nieobecności zastępuje Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.
6. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, Dyrektora Generalnego zastępuje osoba kierująca komórką organizacyjną Ministerstwa, wyznaczona przez Dyrektora Generalnego w uzgodnieniu z Ministrem.
7. 
Biuro Ministra niezwłocznie zawiadamia członków kierownictwa Ministerstwa o nieobecnościach Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz o zastępstwach, w przypadkach określonych w ust. 4 i 6.
§  10. 
Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§  11. 
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister.
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport oraz łączność na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).