Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. - OpenLEX

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2020.1

Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.
2. 
Minister nadzoruje merytorycznie:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Departament Budżetu;
3)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
4)
Departament Prawny;
5)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
6)
Departament Promocji Funduszy Europejskich;
7)
Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;
8)
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;
9)
Departament Strategii;
10)
Biuro Inicjatyw Społecznych;
11)
Biuro Komunikacji;
12)
Biuro Ministra.
3. 
Minister sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
§  2. 
1. 
Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.
2. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1)
kierowanie założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;
2)
występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;
3)
powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. 
Sekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działu administracji rządowej - rozwój regionalny.
4. 
Sekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
5. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.
6. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z przygotowaniem i realizacją Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022;
2)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
7. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich oraz do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetów oraz rozpatrywanych przez Komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
8. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego:
1)
może, w porozumieniu z Ministrem, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikających z zakresu swojego działania;
2)
może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań;
3)
podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
9. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
10. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:
1)
do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;
2)
do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;
3)
przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;
4)
zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;
5)
będące odpowiedziami na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;
6)
do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.
11. 
Pisma, o których mowa w ust. 1 i 10, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.
12. 
Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.
13. 
Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.
§  3. 
1. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.
2. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:
1)
uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
2)
wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.
3. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.
4. 
Sekretarze Stanu odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572), dotyczących wydawania wytycznych.
5. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.
6. 
Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:
1)
wynikające z nadzoru Ministra nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;
2)
związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
7. 
Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.
§  4. 
1. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:
1)
koordynacji wdrażania programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Umowy Partnerstwa, zwanej dalej "UP";
2)
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445, 1572 i 2020), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia Platformy PPP;
3)
realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
4)
koordynacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, zwanego "Planem Junckera", w Polsce w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych;
5)
nadzoru nad realizacją zadań na rzecz UP, w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych oraz zadań związanych z koordynacją współpracy z inicjatywą JASPERS;
6)
nadzoru w zakresie wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi;
7)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), w ramach sektora transportu oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, a także Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
8)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
9)
nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej;
10)
realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014 - 2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014 - 2020.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Puda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz. U. poz. 1036).
4. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
2)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6;
3)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
4)
Departament Programów Pomocowych;
5)
Departament Programów Ponadregionalnych;
6)
Departament Rozwoju Cyfrowego;
7)
Departament Współpracy Terytorialnej.
5. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda nadzoruje Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.
6. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich oraz Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
7. 
Sekretarz Stanu Grzegorz Puda realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Centrum Projektów Europejskich.
§  5. 
1. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach realizacji zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:
1)
w zakresie desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;
2)
związanych z pełnieniem funkcji Instytucji do spraw Nieprawidłowości oraz funkcji Instytucji Certyfikującej dla programu "Rozwój lokalny", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
3)
związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Certyfikującej dla programów operacyjnych perspektywy 2007 - 2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, w zakresie zadań związanych z zamknięciem programów.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Waldemar Buda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda, jako Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. poz. 1307).
4. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
5. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda nadzoruje merytorycznie Departament Certyfikacji i Desygnacji.
6. 
Sekretarz Stanu Waldemar Buda nadzoruje Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.
§  6. 
1. 
Sekretarz Stanu Kamil Bortniczuk, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach realizacji zadań przez Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie formułowania propozycji usprawnień wdrażania programów operacyjnych, dla których minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą.
2. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Kamil Bortniczuk reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
3. 
Sekretarz Stanu Kamil Bortniczuk nadzoruje merytorycznie Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.
§  7. 
1. 
Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.
2. 
Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:
1)
spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2)
spraw dotyczących kontroli w dziale administracji rządowej kierowanym przez Ministra;
3)
realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia części budżetowej 34 - Rozwój regionalny;
4)
spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.
3. 
Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:
1)
Departament Informatyki;
2)
Departament Kontroli;
3)
Biuro Administracyjne;
4)
Biuro Dyrektora Generalnego;
5)
Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
6)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  8. 
1. 
Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:
1)
realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez Ministra;
2)
dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.
2. 
Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.
§  9. 
1. 
Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Grzegorz Puda.
2. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Grzegorza Pudy, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Waldemar Buda.
3. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Grzegorza Pudy oraz Sekretarz Stanu Waldemara Budy Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Kamil Bortniczuk.
4. 
Sekretarza Stanu Grzegorza Pudę zastępuje Sekretarz Stanu Waldemar Buda.
5. 
Sekretarza Stanu Waldemara Budę zastępuje Minister.
6. 
Sekretarza Stanu Kamila Bortniczuka zastępuje Sekretarz Stanu Grzegorz Puda.
7. 
O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.
§  10. 
Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§  11. 
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.
§  12. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
§  13. 
Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 4).
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).