Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ME.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Minister Energii, zwany dalej "Ministrem":
1) inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;
2) koordynuje pracą kierownictwa Ministerstwa Energii, zwanego dalej "kierownictwem Ministerstwa" oraz ustala podstawowe kierunki polityki Ministerstwa Energii, zwanego dalej "Ministerstwem";
3) reprezentuje urząd Ministra, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.
2.  Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Komunikacji Społecznej;
3) Biuro Ministra;
4) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;
5) Departament Kontroli i Audytu;
6) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.
§  2. 
1.  Minister wykonuje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
2.  Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1) akceptowanie i kierowanie do uzgodnień oraz pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:
a) ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,
b) uchwał Rady Ministrów,
c) dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,
d) ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć;
2) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;
3) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4) powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5) zatwierdzanie:
a) instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,
b) urlopów oraz podróży służbowych sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.
3.  Minister podpisuje:
1) rozporządzenia i zarządzenia;
2) korespondencję kierowaną do:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów - mającą zasadnicze znaczenie dla polityki energetycznej państwa oraz gospodarki złożami kopalin,
b) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - przesyłającą opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw.
4.  Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Adam Gawęda.
5.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Adama Gawędy, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów.
6.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz sekretarzy stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.
7.  Pisma przedkładane do podpisu Ministra są parafowane przez właściwego dyrektora komórki organizacyjnej oraz wymagają akceptacji nadzorującego daną komórkę organizacyjną sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego.
§  3.  Minister udziela imiennych upoważnień sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, dyrektorowi generalnemu lub pracownikom Ministerstwa, do wydawania, z upoważnienia Ministra, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w sprawach określonych w tych upoważnieniach.
§  4.  Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu do podpisywania odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów lub senatorów lub komisje parlamentarne w sprawach pozostających w wyłącznej kompetencji Ministra.
§  5.  Podmioty nadzorowane przez Ministra określa załącznik do zarządzenia.
§  6. 
1.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a podejmowane przez nich działania są wyrazem polityki uzgodnionej z Ministrem.
2.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, zadania Ministra należące do działu administracji rządowej energia oraz gospodarka złożami kopalin.
3.  Z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, sekretarze stanu i podsekretarze stanu, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, są upoważnieni do realizacji zadań Ministra.
4.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw oraz o rozstrzygnięciach o charakterze kierunkowym.
5.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu przedkładają pod obrady kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych istotnych sprawach.
6.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.
7.  Minister może zlecić sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu inne zadania, niż określone w niniejszym zarządzeniu.
8.  W zakresie nadzorowanych zadań, sekretarze stanu i podsekretarze stanu podpisują korespondencję, w szczególności:
1) kierującą, opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, do uzgodnień oraz konsultacji publicznych;
2) zawierającą uwagi do przedkładanych Ministrowi projektów aktów normatywnych albo do założeń projektów ustaw, zgłaszane w ramach uzgodnień;
3) zawierającą odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje, oświadczenia i pisma posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych.
§  7. 
1.  Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Sekretarz Stanu Adam Gawęda, w szczególności:
1) realizuje zadania:
a) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207 i 2136),
b) wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,
c) związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin,
d) związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
e) przewodniczącego komitetu audytu, o którym mowa w art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
f) związane z dialogiem społecznym i współpracą z instytucjami finansowymi,
g) związane z prowadzeniem spraw z zakresu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu,
h) związane z wdrażaniem czystych technologii węglowych;
2) odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra;
3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia;
4) uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz prezentuje stanowisko Ministra;
5) podpisuje korespondencję kierowaną do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie;
6) koordynuje współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami.
2.  Sekretarz Stanu Adam Gawęda określa kierunki pracy oraz nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Górnictwa,
2) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
3) Departament Kontroli i Audytu,
4) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,
5) Departament Ropy i Gazu

- w zakresie określonym w ust. 1.

3.  Sekretarz Stanu Adam Gawęda zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.
§  8. 
1.  Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów, w szczególności realizuje zadania:
1) wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ);
2) związane z:
a) tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej,
b) sektorem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla,
c) programowaniem i wykorzystaniem środków unijnych;
3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej,
2) Departament Funduszy Europejskich,
3) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
4) Departament Kontroli i Audytu,
5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej

- w zakresie określonym w ust. 1.

3.  Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.
§  9. 
1.  Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski, w szczególności realizuje zadania:
1) związane z:
a) prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia,
b) członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi,
c) kształtowaniem polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej,
d) funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
e) kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych,
f) jakością paliw ciekłych,
g) opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych,
h) prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych;
4) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
2) Departament Energii Jądrowej,
3) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
4) Departament Kontroli i Audytu,
5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,
6) Departament Ropy i Gazu,
7) Departament Spraw Międzynarodowych

- w zakresie określonym w ust. 1.

3.  Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
§  10. 
1.  Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności realizuje zadania:
1) wynikające z podległości Agencji Rezerw Materiałowych Ministrowi;
2) związane z:
a) polityką energetyczną Polski,
b) energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego,
c) bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną,
d) wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej,
e) nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa,
f) realizowaniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492);
3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
2) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
3) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
4) Departament Kontroli i Audytu,
5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej

- w zakresie określonym w ust. 1.

3.  Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.
§  11.  Dyrektor Generalny, w szczególności:
1) realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730);
2) koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;
3) określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
a) Biuro Administracyjne,
b) Biuro Dyrektora Generalnego,
c) Biuro Prawne,
d) Departament Budżetu i Finansów.
§  12. 
1.  Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.
2.  Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy w zakresie:
1) doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;
2) analizowania oraz oceny, na polecenie Ministra, procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;
3) współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.
3.  Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w sprawach określonych w § 6-10.
§  13. 
1.  Ustala się następujące zasady zastępstwa w kierownictwie Ministerstwa:
1) Sekretarza Stanu Adama Gawędę zastępuje - w zakresie określonym w § 7 - Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów;
2) Sekretarza Stanu Krzysztofa Kubów zastępuje - w zakresie określonym w § 8 - Sekretarz Stanu Adam Gawęda;
3) Podsekretarza Stanu Tomasza Dąbrowskiego zastępuje - w zakresie określonym w § 9 - Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel;
4) Podsekretarza Stanu Tadeusza Skobla zastępuje - w zakresie określonym w § 10 - Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski.
2.  Minister może wskazać inny sposób zastępstwa niż określony w ust. 1.
§  14.  Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13 i 18 oraz z 2019 r. poz. 7).
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII

I. PODMIOTY Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA
Lp.Nazwa PodmiotuSiedzibaCzłonek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru
1.Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
2.Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.BytomSekretarz Stanu Adam Gawęda
3.Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.LędzinySekretarz Stanu Adam Gawęda
4.Elektrociepłownia Będzin S.A.PoznańPodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
5.ENEA S.A.PoznańPodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
6.ENERGA S.A.GdańskPodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
7.Fabryka Elementów Złącznych S.A.Siemianowice

Śląskie

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
8.Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.BędzinPodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
9.Holding KW Sp. z o.o.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
10.Holding Węglowy Sp. z o.o.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
11.Huta Łabędy S.A.GliwiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
12.HUTMAR S.A.CzęstochowaSekretarz Stanu Krzysztof Kubów
13.Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.WrocławPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
14.JSW KOKS S A.ZabrzeSekretarz Stanu Adam Gawęda
15.Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.Jastrzębie - ZdrójSekretarz Stanu Adam Gawęda
16.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.Jastrzębie - ZdrójSekretarz Stanu Adam Gawęda
17.KGHM Polska Miedź S.A.LubinSekretarz Stanu Krzysztof Kubów
18.Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.BochniaSekretarz Stanu Krzysztof Kubów
19.Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.WieliczkaSekretarz Stanu Krzysztof Kubów
20.Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o. o.Bielany

Wrocławskie

Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów
21.LOTOS Petrobaltic S.A.GdańskPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
22.Nieruchomości KW Sp. z o.o.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
23.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.WarszawaPodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
24.Polska Grupa Górnicza S.A.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
25.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.WarszawaPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
26.Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.GdańskPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
27.PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacjiRzeszówSekretarz Stanu Krzysztof Kubów
28.Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.CzęstochowaMinister Energii Krzysztof Tchórzewski
29.SIARKOPOL Gdańsk S.A.GdańskPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
30.Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.TarnobrzegSekretarz Stanu Krzysztof Kubów
31.Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.BytomSekretarz Stanu Adam Gawęda
32.Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
33.TAURON Polska Energia S.A.KatowicePodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
34.Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.KatowiceMinister Energii Krzysztof Tchórzewski
35.Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.GliwiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
36.Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.WałbrzychMinister Energii Krzysztof Tchórzewski
37.Węglokoks S.A.KatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
38.Zarządca Rozliczeń S.A.WarszawaMinister Energii Krzysztof Tchórzewski
39.Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.NiedzicaSekretarz Stanu Krzysztof Kubów

II. INSTYTUTY BADAWCZE

Lp.Nazwa PodmiotuSiedzibaCzłonek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru
1.Centralne Laboratorium Ochrony RadiologicznejWarszawaPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
2.Główny Instytut GórnictwaKatowiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
3.Instytut Chemicznej Przeróbki WęglaZabrzeSekretarz Stanu Adam Gawęda
4.Instytut Chemii i Techniki JądrowejWarszawaPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
5.Instytut EnergetykiWarszawaPodsekretarz Stanu Tadeusz Skobel
6.Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej

Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

WarszawaPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
7.Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut BadawczyKrakówPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
8.Instytut Techniki Górniczej KOMAGGliwiceSekretarz Stanu Adam Gawęda
9.Narodowe Centrum Badań JądrowychOtwock - ŚwierkPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
10."Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa OdkrywkowegoWrocławSekretarz Stanu Krzysztof Kubów

III. INNE

Lp.Nazwa PodmiotuSiedzibaCzłonek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru
1.Prezes Wyższego Urzędu GórniczegoKatowiceMinister Energii Krzysztof Tchórzewski
2.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów PromieniotwórczychOtwock - ŚwierkPodsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.ME.2019.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 sierpnia 2019 r.