Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Minister Aktywów Państwowych, zwany dalej "Ministrem":
1) inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;
2) koordynuje pracą kierownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej "kierownictwem Ministerstwa" oraz ustala podstawowe kierunki polityki Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministerstwem";
3) reprezentuje urząd Ministra, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.
2.  Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
3) Departament Komunikacji;
4) Departament Kontroli i Audytu;
5) Departament Nadzoru I;
6) Biuro Ministra.
§  2. 
1.  Minister wykonuje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
2.  Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1) akceptowanie i kierowanie pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:
a) ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,
b) uchwał Rady Ministrów,
c) dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,
d) ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć,
e) stanowisk Rządu do poselskich albo senackich projektów ustaw;
2) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;
3) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4) powoływanie i odwoływanie członków zarządów, rad nadzorczych, pełnomocników wspólnika oraz likwidatorów w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5) zatwierdzanie:
a) instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,
b) urlopów oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.
3.  Minister podpisuje:
1) rozporządzenia i zarządzenia;
2) korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
4.  Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 2.
5.  Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, Sekretarz Stanu Maciej Małecki, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, zwanej dalej: "ustawą".
6.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, Sekretarz Stanu Artur Soboń.
7.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego oraz Sekretarza Stanu Artura Sobonia, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, Sekretarz Stanu Janusz Kowalski.
8.  W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz sekretarzy stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.
9.  Pisma przedkładane do podpisu Ministra są parafowane przez właściwego dyrektora komórki organizacyjnej oraz wymagają akceptacji nadzorującego daną komórkę organizacyjną sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego, a w przypadku pism przedkładanych przez komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Ministra - poza parafą właściwego dyrektora komórki organizacyjnej wymagana jest parafa wyznaczonego przez Ministra sekretarza stanu lub podsekretarza stanu na podstawie imiennego upoważnienia.
§  3.  Minister udziela imiennych upoważnień sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, dyrektorowi generalnemu lub pracownikom Ministerstwa, do wydawania, z upoważnienia Ministra, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w sprawach określonych w tych upoważnieniach.
§  4.  Podmioty nadzorowane przez Ministra określa załącznik do zarządzenia.
§  5. 
1.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a podejmowane przez nich działania są wyrazem polityki uzgodnionej z Ministrem.
2.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, zadania Ministra.
3.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu, w zakresie właściwości nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych, podpisują korespondencję zawierającą odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje, oświadczenia i pisma posłów i senatorów, dezyderaty oraz inną korespondencję kierowaną przez posłów lub senatorów lub komisje parlamentarne. Korespondencja, o której mowa w zdaniu pierwszym, odbywa się za pośrednictwem Departamentu Komunikacji.
4.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw oraz o rozstrzygnięciach o charakterze kierunkowym.
5.  Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.
6.  Minister może zlecić sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu inne zadania, niż określone w zarządzeniu.
7.  W zakresie nadzorowanych zadań, sekretarze stanu i podsekretarze stanu podpisują korespondencję, w szczególności:
1) kierującą, opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, do uzgodnień oraz konsultacji publicznych;
2) zawierającą uwagi do przedkładanych Ministrowi projektów aktów normatywnych albo do założeń projektów ustaw, zgłaszane w ramach uzgodnień.
§  6. 
1.  Sekretarz Stanu Maciej Małecki, w szczególności:
1) realizuje zadania:
a) dotyczące spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117 i 284),
b) wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,
c) związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin,
d) związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
e) związane z wdrażaniem czystych technologii węglowych,
f) nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa,
g) opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych;
2) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Sekretarz Stanu Maciej Małecki określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2) Departament Nadzoru II;
3) Departament Górnictwa.
§  7. 
1.  Pełnomocnik Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, Sekretarz Stanu Artur Soboń, w szczególności:
1) realizuje zadania:
a) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa (Dz. U. poz. 2351),
b) związane z prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia,
c) związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi,
d) wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
e) przewodniczącego komitetu audytu, o którym mowa w art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695),
f) związane z dialogiem społecznym i współpracą z instytucjami finansowymi;
2) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich;
3) współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych;
4) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Sekretarz Stanu Artur Soboń określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych;
2) Departament Nadzoru I - w zakresie określonym w ust. 1.
§  8. 
1.  Pełnomocnik Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu Janusz Kowalski, w szczególności:
1) realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2375);
2) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Sekretarz Stanu Janusz Kowalski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Biuro do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego;
2) Departament Nadzoru II - w zakresie określonym w ust. 1.
§  9. 
1.  Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak, w szczególności:
1) koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;
2) uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;
3) koordynuje współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami;
4) koordynuje współpracę z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności podpisuje dokumenty kierowane do Prezesa i Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
5) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1) Departament Prawny;
2) Departament Nadzoru I - w zakresie określonym w ust. 1.
§  10. 
1.  Podsekretarz Stanu Zbigniew Gryglas, w szczególności aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2.  Podsekretarz Stanu Zbigniew Gryglas, określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez Departament Nadzoru II - w zakresie określonym w ust. 1.
§  11.  Dyrektor Generalny Tomasz Trautsolt, w szczególności:
1) realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285);
2) określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Biuro Dyrektora Generalnego,
c) Biuro Administracyjne.
§  12. 
1.  Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.
2.  Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy w zakresie:
1) doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;
2) analizowania oraz oceny, na polecenie Ministra, procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;
3) współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.
3.  Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w sprawach określonych w § 6-11.
§  13. 
1.  Ustala się następujące zasady zastępstwa w kierownictwie Ministerstwa:
1) Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego zastępuje - w zakresie określonym w § 6 - Sekretarz Stanu Artur Soboń;
2) Sekretarza Stanu Artura Sobonia zastępuje - w zakresie określonym w § 7 - Sekretarz Stanu Janusz Kowalski;
3) Sekretarza Stanu Janusza Kowalskiego zastępuje - w zakresie określonym w § 8 - Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak;
4) Podsekretarza Stanu Tomasza Szczegielniaka zastępuje - w zakresie określonym w § 9 - Podsekretarz Stanu Zbigniew Gryglas;
5) Podsekretarza Stanu Zbigniewa Gryglasa zastępuje - w zakresie określonym w § 10 - Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak.
2.  Minister może wskazać inny sposób zastępstwa niż określony w ust. 1.
§  14.  Traci moc zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 1).
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Podmioty nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych

1. Wykaz podmiotów podlegających bezpośrednio Ministrowi Aktywów Państwowych
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1."Poczta Polska" Spółka AkcyjnaWarszawa
2.Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
3.ENEA Spółka AkcyjnaPoznań
4.GRUPA AZOTY Spółka AkcyjnaTarnów
5.Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka AkcyjnaPuławy
6.Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka AkcyjnaPolice
7.Grupa LOTOS Spółka AkcyjnaGdańsk
8.LOTOS PETROBALTIC Spółka AkcyjnaGdańsk
9.PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka AkcyjnaWarszawa
10.Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka AkcyjnaPłock
11.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka AkcyjnaWarszawa
12.Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka AkcyjnaWarszawa
13.Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGdańsk
14.TAURON Polska Energia Spółka AkcyjnaKatowice
15.Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
2. Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Maciejowi Małeckiemu
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1."Energop" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSochaczew
2."Katowicki Węgiel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
3.Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" Spółka AkcyjnaWarszawa
4.Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" Spółka AkcyjnaKatowice
5.Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka AkcyjnaBytom
6.Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLędziny
7.Exatel Spółka AkcyjnaWarszawa
8.Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
9.HUTA ŁABĘDY Spółka AkcyjnaGliwice
10.Huta Stalowa Wola Spółka AkcyjnaStalowa Wola
11.Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka AkcyjnaJastrzębie Zdrój
12.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąJastrzębie Zdrój
13.JSW KOKS Spółka AkcyjnaZabrze
14.KGHM Polska Miedź Spółka AkcyjnaLubin
15.LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
16.MĘSKO Spółka AkcyjnaSkarżysko Kamienna
17.Nieruchomości KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
18.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka AkcyjnaGdynia
19.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPoznań
20.Polska Grupa Górnicza Spółka AkcyjnaKatowice
21.Polska Grupa Lotnicza Spółka AkcyjnaWarszawa
22.Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka AkcyjnaRadom
23.Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
24.Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKobyłka
25.PSK Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiRzeszów
26.ROSOMAK Spółka AkcyjnaSiemianowice Śląskie
27.Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka AkcyjnaBytom
28.Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnejGdynia
29.Stomil-Poznań Spółka AkcyjnaPoznań
30.Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
31.Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka AkcyjnaWarszawa
32.Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" Spółka AkcyjnaGliwice
33.Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka AkcyjnaWarszawa
34.Węglokoks Spółka AkcyjnaKatowice
35.Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPoznań
36.Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne Spółka AkcyjnaWarszawa
37.Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka AkcyjnaZielonka
38.Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka AkcyjnaDęblin
39.Wojskowe Zakłady Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
40.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka AkcyjnaŁódź
41.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka AkcyjnaBydgoszcz
42.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka AkcyjnaZegrze
43.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka AkcyjnaCzernica
44.Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka AkcyjnaPoznań
45.Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka AkcyjnaGrudziądz
46.Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
47.Zakłady Chemiczne "NITROCHEM" Spółka AkcyjnaBydgoszcz
48.Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" Spółka AkcyjnaCzęstochowa
Lp.Instytuty Badawcze
1."Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa OdkrywkowegoWrocław
2.Główny Instytut GórnictwaKatowice
3.Instytut Chemicznej Przeróbki WęglaZabrze
4.Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
5.Instytut Techniki Górniczej KOMAGGliwice
Lp.Inne
1.Prezes Wyższego Urzędu GórniczegoKatowice
3. Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Arturowi Soboniowi
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1."Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" Spółka AkcyjnaKostrzyn nad Odrą
2."Lubelski Rynek Hurtowy" Spółka AkcyjnaElizówka
3."Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" Spółka AkcyjnaRadom
4."Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości" Spółka AkcyjnaKamienna Góra
5."Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" Spółka AkcyjnaZielona Góra
6.Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka AkcyjnaBielsko-Biała
7.Beskidzki Hurt Towarowy Spółka AkcyjnaBielsko-Biała
8.Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka AkcyjnaWrocław
9.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka AkcyjnaWarszawa
10.Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaKatowice
11.Krajowa Spółka Cukrowa Spółka AkcyjnaToruń
12.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka AkcyjnaWarszawa
13.Krakowski Park Technologiczny - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków
14.Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaLegnica
15.Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaŁódź
16.Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka AkcyjnaRzeszów
17.Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe Spółka AkcyjnaBiałystok
18.Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka AkcyjnaSłupsk
19.Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSopot
20.Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka AkcyjnaGdańsk
21.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaWarszawa
22.Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTrzemeszno
23.Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "GIEŁDA HURTOWA" Spółka AkcyjnaLegnica
24.Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka AkcyjnaElbląg
25.Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" Spółka AkcyjnaStarachowice
26.Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBydgoszcz
27.Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaSuwałki
28.Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWałbrzych
29.Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka AkcyjnaWałbrzych
30.Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaOlsztyn
31.Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka AkcyjnaBronisze
32.Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza Spółka AkcyjnaPoznań
33.Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTulce
34.Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "ZETPEZET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPiła
4. Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Januszowi Kowalskiemu
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1."PKS-IWOPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiSkarżysko-Kamienna
2."POLBUS-PKS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWrocław
3."WARS" Spółka AkcyjnaWarszawa
4.PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka AkcyjnaWarszawa
5.PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąMrągowo
6.Polskie Koleje Państwowe Spółka AkcyjnaWarszawa
7.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka AkcyjnaWarszawa
8.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacjiCzęstochowa
9.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w PrzemyśluPrzemyśl
10.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka AkcyjnaDębica
11.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka AkcyjnaKatowice
12.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka AkcyjnaOstrowiec Świętokrzyski
13.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOstrów Wielkopolski
14.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWołów
15.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZielona Góra
16.Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka AkcyjnaKatowice
17.Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłościOleśnica
5. Wykaz podmiotów podlegających Podsekretarzowi Stanu Tomaszowi Szczegielniakowi
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1."Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBrzeszcze
2."Uzdrowisko Krynica Żegiestów" Spółka AkcyjnaKrynica - Zdrój
3."Uzdrowisko Rabka" Spółka AkcyjnaRabka - Zdrój
4.Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka AkcyjnaKatowice
5.Chłodnia "MORS-WOLA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
6.DALMOR Spółka AkcyjnaGdynia
7.Elektrociepłownia "Będzin" Spółka AkcyjnaPoznań
8.Fabryka Elementów Złącznych Spółka AkcyjnaSiemianowice Śląskie
9.Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka AkcyjnaBędzin
10.HUTMAR Spółka AkcyjnaCzestochowa
11.Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWrocław
12.PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
13.Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
14.Polski Holding Nieruchomości Spółka AkcyjnaWarszawa
15.Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA - KRAKÓW" Spółka AkcyjnaKraków
16.Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź
17.Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka AkcyjnaCzęstochowa
18.Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
19.Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" Spółka AkcyjnaWałbrzych
20.Warszawski Holding Nieruchomości Spółka AkcyjnaWarszawa
21.Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
22.Zarządca Rozliczeń Spółka AkcyjnaWarszawa
23.Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka AkcyjnaNiedzica
6. Wykaz podmiotów podlegających Podsekretarzowi Stanu Zbigniewowi Gryglasowi
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1."BINGO CENTRUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
2."Centrum Handlowe Wschód" Spółka AkcyjnaWarszawa
3."Ruch" Chorzów Spółka AkcyjnaChorzów
4."SPOMASZ" Bełżyce Spółka AkcyjnaBełżyce
5."SUPON USŁUGI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiałystok
6."ELEKTRIM - MEGADEX" Spółka AkcyjnaWarszawa
7."HOLAGRA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLeszno
8."LUBINEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLubin
9."Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPiastów
10."POLMO GNIEZNO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGniezno
11."REK-SWED LILL-SPORT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBlękwit
12."Termoizolacja Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZabrze
13."TEXTILIMPEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź
14."Zakład Budowy Naczep" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNieżychowice
15."Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOstróda
16.Akwen II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKielce
17.ARELAN Spółka AkcyjnaŁódź
18.Arleg Spółka AkcyjnaLegnica
19.BGE Spółka AkcyjnaMysłowice
20.BIS-SUKCES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLublin
21.BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiZakopane
22.Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
23.Dom Handlowy Nauki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
24.Dom Hutników w Skierniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkierniewice
25.DRAGMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków
26.Drexpol Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLublin
27."Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka AkcyjnaKatowice
28.EHN Spółka Akcyjna
29.Elektromontaż Gdańsk Spółka AkcyjnaGdańsk
30.Fabryka Obrabiarek do Drewna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBydgoszcz
31.Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" Spółka Akcyjna w likwidacjiBielsk Podlaski
32.Fabryka Żarówek "HELIOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
33.Federal-Mogul BIMET Spółka AkcyjnaGdańsk
34.FP SPOMAX Spółka AkcyjnaOstrów Wielkopolski
35.Gremi Inwestycje Spółka AkcyjnaKarniowice
36.H. CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka AkcyjnaPoznań
37.INWESTSTAR Spółka AkcyjnaStarachowice
38.KOFAMA Koźle Spółka AkcyjnaWarszawa
39.Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka AkcyjnaWieliczka
40.Kopalnia Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBochnia
41.Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBielany Wrocławskie
42.Kosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWrocław
43.Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSiedlce
44.LOGOTEC ENGINEERING Spółka AkcyjnaMysłowice
45.Meprozet Kościan Spółka AkcyjnaKościan
46.METRON-TERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąToruń
47.Pol-Mot Holding Spółka AkcyjnaWarszawa
48.Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka AkcyjnaWarszawa
49.Polskie Centrum Ubezpieczeń z ograniczoną odpowiedzialnościąPoznań
50.Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczecin
51.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka AkcyjnaDębica
52.Przedsiębiorstwo Handlowe "Agroma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚwierklaniec
53.Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
54.Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "SONOPAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiałystok
55.Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiałystok
56.RAPZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąDąbrowa Górnicza
57.Regnon Spółka AkcyjnaKatowice
58.Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTarnobrzeg
59.Silo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSieradz
60.SKLEJKA ORZECHOWO Spółka AkcyjnaOrzechowo
61.Societe Immobiliere DHM S.A.Paryż
62.Stilna Spółka AkcyjnaBytom
63.Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie "PZZ" Spółka AkcyjnaSzczecin
64.UML Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
65.Unipan-Stalmech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
66.Veolia Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTarnowskie Góry
67.WE LUX Spółka AkcyjnaWrocław
68.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka AkcyjnaKatowice
69.Wrocławska Drukarnia Naukowa im. Stanisława Kulczyńskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w upadłościWrocław
70.Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Krosno" Spółka AkcyjnaKrosno
71.Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź
72.Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBolesławiec
73.Zakłady Chemiczne "JELCHEM" Spółka AkcyjnaJelenia Góra
74.Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" Spółka AkcyjnaRudniki
75.Zakłady Mięsne "PEKPOL OSTROŁĘKA" Spółka AkcyjnaŁawy
76.Zakłady Przemysłu Wełnianego "9 MAJA" Spółka AkcyjnaŁódź
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).