Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Minister Aktywów Państwowych, zwany dalej "Ministrem":
1)
inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;
2)
koordynuje pracą kierownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej "kierownictwem Ministerstwa" oraz ustala podstawowe kierunki polityki Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministerstwem";
3)
reprezentuje urząd Ministra, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.
2. 
Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
1)
Gabinet Polityczny Ministra;
2)
Centrum Koordynacyjne;
3)
Departament Analiz i Sprawozdawczości;
4)
Departament Kontroli i Audytu;
5)
Departament Nadzoru Właścicielskiego I;
6)
Biuro Ministra.
§  2. 
1. 
Minister wykonuje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
2. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1)
akceptowanie i kierowanie pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:
a)
ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,
b)
uchwał Rady Ministrów,
c)
dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,
d)
ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć,
e)
stanowisk Rządu do poselskich albo senackich projektów ustaw;
2)
występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;
3)
tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4)
powoływanie i odwoływanie członków zarządów, rad nadzorczych, pełnomocników wspólnika oraz likwidatorów w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5)
zatwierdzanie:
a)
instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,
b)
urlopów oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.
3. 
Minister podpisuje:
1)
rozporządzenia i zarządzenia;
2)
korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów - mającą zasadnicze znaczenie dla polityki energetycznej państwa oraz gospodarki złożami kopalin.
4. 
Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, lub do podpisywania korespondencji zawierającej odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje, oświadczenia i pisma posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych.
5. 
Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Maciej Małecki.
6. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Artur Soboń.
7. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego oraz Sekretarza Stanu Artura Sobonia, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Adam Gawęda.
8. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego, Sekretarza Stanu Artura Sobonia oraz Sekretarza Stanu Adama Gawędy, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Janusz Kowalski.
9. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz sekretarzy stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.
10. 
Pisma przedkładane do podpisu Ministra są parafowane przez właściwego dyrektora komórki organizacyjnej oraz wymagają akceptacji nadzorującego daną komórkę organizacyjną sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego.
§  3. 
Minister udziela imiennych upoważnień sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, dyrektorowi generalnemu lub pracownikom Ministerstwa, do wydawania, z upoważnienia Ministra, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w sprawach określonych w tych upoważnieniach.
§  4. 
Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu do podpisywania odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów lub senatorów lub komisje parlamentarne w sprawach pozostających w wyłącznej kompetencji Ministra.
§  5. 
Podmioty nadzorowane przez Ministra określa załącznik do zarządzenia.
§  6. 
1. 
Sekretarze stanu i podsekretarze stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a podejmowane przez nich działania są wyrazem polityki uzgodnionej z Ministrem.
2. 
Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, zadania Ministra.
3. 
Z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, sekretarze stanu i podsekretarze stanu, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, są upoważnieni do realizacji zadań Ministra.
4. 
Sekretarze stanu i podsekretarze stanu współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw oraz o rozstrzygnięciach o charakterze kierunkowym.
5. 
Sekretarze stanu i podsekretarze stanu przedkładają pod obrady kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych istotnych sprawach.
6. 
Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.
7. 
Minister może zlecić sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu inne zadania, niż określone w zarządzeniu.
8. 
W zakresie nadzorowanych zadań, sekretarze stanu i podsekretarze stanu podpisują korespondencję, w szczególności:
1)
kierującą, opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, do uzgodnień oraz konsultacji publicznych;
2)
zawierającą uwagi do przedkładanych Ministrowi projektów aktów normatywnych albo do założeń projektów ustaw, zgłaszane w ramach uzgodnień.
§  7. 
1. 
Sekretarz Stanu Maciej Małecki, w szczególności:
1)
realizuje zadania dotyczące spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492, 1655 i 1798);
2)
uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
3)
aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Sekretarz Stanu Maciej Małecki określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1)
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
2)
Departament Nadzoru Właścicielskiego II

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. 
Sekretarz Stanu Maciej Małecki zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.
§  8. 
1. 
Pełnomocnik Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, Sekretarz Stanu Artur Soboń, w szczególności:
1)
realizuje zadania:
a)
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa (Dz. U. poz. 2351),
b)
związane z prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia,
c)
związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi,
d)
wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
e)
przewodniczącego komitetu audytu, o którym mowa w art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473),
f)
związane z dialogiem społecznym i współpracą z instytucjami finansowymi;
2)
uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich;
3)
współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych;
4)
aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Sekretarz Stanu Artur Soboń określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1)
Departament Funduszy Europejskich,
2)
Departament Spraw Międzynarodowych,
3)
Departament Nadzoru Właścicielskiego III

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. 
Sekretarz Stanu Artur Soboń zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.
§  9. 
1. 
Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Sekretarz Stanu Adam Gawęda, w szczególności:
1)
realizuje zadania:
a)
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207 i 2136 oraz z 2019 r. poz. 2350),
b)
wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,
c)
związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin,
d)
związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
e)
związane z wdrażaniem czystych technologii węglowych;
2)
aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Sekretarz Stanu Adam Gawęda określa kierunki pracy oraz nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez Departament Górnictwa - w zakresie określonym w ust. 1.
3. 
Sekretarz Stanu Adam Gawęda zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.
§  10. 
1. 
Pełnomocnik Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu Janusz Kowalski, w szczególności:
1)
realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2375);
2)
aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Sekretarz Stanu Janusz Kowalski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1)
Departament Nadzoru Właścicielskiego IV,
2)
Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego - w zakresie określonym w ust. 1.
3. 
Sekretarz Stanu Janusz Kowalski zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.
§  11. 
1. 
Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak, w szczególności:
1)
koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;
2)
uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;
3)
koordynuje współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami;
4)
aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1)
Departament Nieruchomości,
2)
Departament Prawny

- w zakresie określonym w ust. 1.

§  12. 
1. 
Podsekretarz Stanu Zbigniew Gryglas, w szczególności aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Podsekretarz Stanu Zbigniew Gryglas, określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego V - w zakresie określonym w ust. 1.
§  13. 
1. 
Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski, w szczególności realizuje zadania związane z:
1)
kształtowaniem polityki energetycznej Unii Europejskiej;
2)
funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
3)
kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych;
4)
jakością paliw ciekłych;
5)
opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych;
6)
prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.
2. 
Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1)
Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
2)
Departament Energii Jądrowej,
3)
Departament Ropy i Gazu

- w zakresie określonym w ust. 1.

§  14. 
1. 
Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności:
1)
realizuje zadania związane z:
a)
tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej,
b)
sektorem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla,
c)
polityką energetyczną Polski,
d)
energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego,
e)
bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną,
f)
wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej,
g)
nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa,
h)
prowadzeniem spraw z zakresu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;
2)
wykonuje zadania wynikające z podległości Agencji Rezerw Materiałowych Ministrowi;
3)
odpowiada za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra.
2. 
Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:
1)
Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej,
2)
Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
3)
Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
4)
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- w zakresie określonym w ust. 1.

§  15. 
Dyrektor Generalny Tomasz Trautsolt, w szczególności:
1)
realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020);
2)
określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
a)
Departament Budżetu i Finansów,
b)
Biuro Dyrektora Generalnego,
c)
Biuro Administracyjne.
§  16. 
1. 
Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.
2. 
Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy w zakresie:
1)
doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;
2)
analizowania oraz oceny, na polecenie Ministra, procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;
3)
współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.
3. 
Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w sprawach określonych w § 6-15.
§  17. 
1. 
Ustala się następujące zasady zastępstwa w kierownictwie Ministerstwa:
1)
Sekretarza Stanu Macieja Małeckiego zastępuje - w zakresie określonym w § 7 - Sekretarz Stanu Artur Soboń;
2)
Sekretarza Stanu Artura Sobonia zastępuje - w zakresie określonym w § 8 - Sekretarz Stanu Adam Gawęda;
3)
Sekretarza Stanu Adama Gawędę zastępuje - w zakresie określonym w § 9 - Sekretarz Stanu Janusz Kowalski;
4)
Sekretarza Stanu Janusza Kowalskiego zastępuje - w zakresie określonym w § 10 - Podsekretarz Stanu Tomasz Szczegielniak;
5)
Podsekretarza Stanu Tomasza Szczegielniaka zastępuje - w zakresie określonym w § 11 - Podsekretarz Stanu Zbigniew Gryglas;
6)
Podsekretarza Stanu Zbigniewa Gryglasa zastępuje - w zakresie określonym w § 12 - Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski;
7)
Podsekretarza Stanu Tomasza Dąbrowskiego zastępuje - w zakresie określonym w § 13 - Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel;
8)
Podsekretarza Stanu Tadeusza Skobla zastępuje - w zakresie określonym w § 14 - Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski.
2. 
Minister może wskazać inny sposób zastępstwa niż określony w ust. 1.
§  18. 
Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13 i 14).
§  19. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Podmioty nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych

1.
Wykaz podmiotów podlegających bezpośrednio Ministrowi Aktywów Państwowych
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
2.Elektrociepłownia "Będzin" Spółka AkcyjnaPoznań
3.ENEA Spółka AkcyjnaPoznań
4.ENERGA Spółka AkcyjnaGdańsk
5.Fabryka Elementów Złącznych Spółka AkcyjnaSiemianowice Śląskie
6.Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka AkcyjnaBędzin
7.Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" Spółka AkcyjnaGrzybowo
8.GRUPA AZOTY Spółka AkcyjnaTarnów
9.Grupa Azoty Zakładowe Azotowe "Puławy" Spółka AkcyjnaPuławy
10.Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka AkcyjnaPolice
11.Grupa LOTOS Spółka AkcyjnaGdańsk
12.HUTMAR Spółka AkcyjnaCzęstochowa
13.Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWrocław
14.LOTOS PETROBALTIC Spółka AkcyjnaGdańsk
15.PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka AkcyjnaWarszawa
16."Poczta Polska Spółka Akcyjna"Warszawa
17.Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka AkcyjnaPłock
18.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka AkcyjnaWarszawa
19.Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka AkcyjnaWarszawa
20.Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGdańsk
21.Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka AkcyjnaCzęstochowa
22.TAURON Polska Energia Spółka AkcyjnaKatowice
23.Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
24.Towarzystwo Finansowe "Silesia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
25.Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" Spółka AkcyjnaWałbrzych
26.Zarządca Rozliczeń Spółka AkcyjnaWarszawa
27.Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka AkcyjnaNiedzica
2.
Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Maciejowi Małeckiemu
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" Spółka AkcyjnaWarszawa
2.Exatel Spółka AkcyjnaWarszawa
3.KGHM Polska Miedź Spółka AkcyjnaLubin
4.LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
5.MESKO Spółka AkcyjnaSkarżysko Kamienna
6.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPoznań
7."POLMO GNIEZNO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGniezno
8.Polska Grupa Lotnicza Spółka AkcyjnaWarszawa
9.Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka AkcyjnaRadom
10.Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
11.PSK Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiRzeszów
12.ROSOMAK Spółka AkcyjnaSiemianowice Śląskie
13.Stocznia Marynarki Wojennej Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnejGdynia
14.Stomil-Poznań Spółka AkcyjnaPoznań
15.Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka AkcyjnaWarszawa
16.Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka AkcyjnaWarszawa
17.Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPoznań
18.Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka AkcyjnaWarszawa
19.Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka AkcyjnaZielonka
20.Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka AkcyjnaDęblin
21.Wojskowe Zakłady Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
22.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka AkcyjnaŁódź
23.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka AkcyjnaBydgoszcz
24.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka AkcyjnaWarszawa
25.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka AkcyjnaZegrze
26.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka AkcyjnaCzernica
27.Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka AkcyjnaPoznań
28.Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka AkcyjnaGrudziądz
29.Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Krosno" Spółka AkcyjnaKrosno
30.Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
31.Zakłady Chemiczne "NITROCHEM" Spółka AkcyjnaBydgoszcz
3.
Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Arturowi Soboniowi
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka AkcyjnaBielsko-Biała
2.Beskidzki Hurt Towarowy Spółka AkcyjnaBielsko-Biała
3.BGE Spółka AkcyjnaMysłowice
4.BIS-SUKCES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLublin
5.Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka AkcyjnaWrocław
6.DRAGMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków
7.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka AkcyjnaWarszawa
8.Gremi Inwestycje Spółka AkcyjnaKarniowice
9.Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaKatowice
10."Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" Spółka AkcyjnaKostrzyn nad Odrą
11.Krajowa Spółka Cukrowa Spółka AkcyjnaToruń
12.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka AkcyjnaWarszawa
13.Krakowski Park Technologiczny - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków
14.Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaLegnica
15."Lubelski Rynek Hurtowy" Spółka AkcyjnaElizówka
16.Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaŁódź
17.Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka AkcyjnaRzeszów
18.Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe Spółka AkcyjnaBiałystok
19.Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka AkcyjnaSłupsk
20.Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSopot
21.Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Spółka AkcyjnaGdańsk
22.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka AkcyjnaWarszawa
23.RAPZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąDąbrowa Górnicza
24.Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "GIEŁDA HURTOWA" Spółka AkcyjnaLegnica
25.Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" Spółka AkcyjnaElbląg
26."Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" Spółka AkcyjnaRadom
27.Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" Spółka AkcyjnaStarachowice
28."Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości" Spółka AkcyjnaKamienna Góra
29.Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBydgoszcz
30.Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaSuwałki
31.Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWałbrzych
32.Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka AkcyjnaWałbrzych
33.Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka AkcyjnaOlsztyn
34.Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka AkcyjnaBronisze
35.Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza Spółka AkcyjnaPoznań
36.Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTulce
37."Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOstróda
38."Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" Spółka AkcyjnaZielona Góra
4.
Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Adamowi Gawędzie
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" Spółka AkcyjnaKatowice
2.Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka AkcyjnaBytom
3.Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLędziny
4.Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
5.HUTA ŁABĘDY Spółka AkcyjnaGliwice
6.Huta Stalowa Wola Spółka AkcyjnaStalowa Wola
7.Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka AkcyjnaJastrzębie Zdrój
8.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąJastrzębie Zdrój
9.JSW KOKS Spółka AkcyjnaZabrze
10."Katowicki Węgiel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
11.Nieruchomości KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
12.Polska Grupa Górnicza Spółka AkcyjnaKatowice
13.Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka AkcyjnaBytom
14.Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
15.Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" Spółka AkcyjnaGliwice
16.Węglokoks Spółka AkcyjnaKatowice
17.Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" Spółka AkcyjnaCzęstochowa
Lp.Instytuty Badawcze
1.Główny Instytut GórnictwaKatowice
2.Instytut Chemicznej Przeróbki WęglaZabrze
3.Instytut EnergetykiKraków
4.Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
5.Instytut Techniki Górniczej KOMAGGliwice
6."Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa OdkrywkowegoWrocław
Lp.Inne
1.Prezes Wyższego Urzędu GórniczegoKatowice
5.
Wykaz podmiotów podlegających Sekretarzowi Stanu Januszowi Kowalskiemu
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka AkcyjnaWarszawa
2.PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąMrągowo
3."PKS-IWOPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiSkarżysko-Kamienna
4."POLBUS-PKS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWrocław
5.Polskie Koleje Państwowe Spółka AkcyjnaWarszawa
6.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka AkcyjnaWarszawa
7.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacjiCzęstochowa
8.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w PrzemyśluPrzemyśl
9.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka AkcyjnaDębica
10.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka AkcyjnaKatowice
11.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka AkcyjnaOstrowiec Świętokrzyski
12.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOstrów Wielkopolski
13.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWołów
14.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZielona Góra
15.Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka AkcyjnaKatowice
16."WARS" Spółka AkcyjnaWarszawa
17.Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłościOleśnica
6.
Wykaz podmiotów podlegających Podsekretarzowi Stanu Tomaszowi Szczegielniakowi
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka AkcyjnaKatowice
2.DALMOR Spółka AkcyjnaGdynia
3."Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBrzeszcze
4.PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
5.Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
6.Polski Holding Nieruchomości Spółka AkcyjnaWarszawa
7.Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA-KRAKÓW" Spółka AkcyjnaKraków
8."Uzdrowisko Krynica Żegiestów" Spółka AkcyjnaKrynica-Zdrój
9."Uzdrowisko Rabka" Spółka AkcyjnaRabka-Zdrój
10.Warszawski Holding Nieruchomości Spółka AkcyjnaWarszawa
11.Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
7.
Wykaz podmiotów podlegających Podsekretarzowi Stanu Zbigniewowi Gryglasowi
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Akwen II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKielce
2.ARELAN Spółka AkcyjnaŁódź
3."BINGO CENTRUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
4.BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiZakopane
5.Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
6."Centrum Handlowe Wschód" Spółka AkcyjnaWarszawa
7.Chłodnia "MORS-WOLA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
8.Dom Hutników w Skierniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSkierniewice
9.Drexpol Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLublin
10."Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka AkcyjnaKatowice
11.EHN Spółka AkcyjnaStudzienice
12."ELEKTRIM - MEGADEX" Spółka AkcyjnaWarszawa
13.Elektromontaż Gdańsk Spółka AkcyjnaGdańsk
14."Energop" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSochaczew
15.Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź Spółka AkcyjnaŁódź
16.Fabryka Obrabiarek do Drewna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBydgoszcz
17.Fabryka Przyrządów i Uchwytów "BISON-BIAL" Spółka Akcyjna w likwidacjiBielsk Podlaski
18.Fabryka Żarówek "HELIOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
19.Federal-Mogul BIMET Spółka AkcyjnaGdańsk
20.FP SPOMAX Spółka AkcyjnaOstrów Wielkopolski
21.H. CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka AkcyjnaPoznań
22."HOLAGRA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLeszno
23.INWESTSTAR Spółka AkcyjnaStarachowice
24.KOFAMA Koźle Spółka AkcyjnaWarszawa
25.Kopalnia Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBochnia
26.Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka AkcyjnaWieliczka
27.Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBielany Wrocławskie
28.Kosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWrocław
29.Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSiedlce
30.LOGOTEC ENGINEERING Spółka AkcyjnaMysłowice
31."LUBINEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąLubin
32.METRON-TERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąToruń
33.Meprozet Kościan Spółka AkcyjnaKościan
34.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka AkcyjnaGdynia
35."Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPiastów
36.Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka AkcyjnaWarszawa
37.Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczecin
38.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka AkcyjnaDębica
39.Przedsiębiorstwo Handlowe "Agroma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚwierklaniec
40.Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa
41.Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź
42.Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiałystok
43.Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTrzemeszno
44.Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKobyłka
45.Regnon Spółka AkcyjnaKatowice
46."REK-SWED LILL-SPORT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBlękwit
47."Ruch" Chorzów Spółka AkcyjnaChorzów
48."SIARKOPOL" Gdańsk Spółka AkcyjnaGdańsk
49.Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTarnobrzeg
50.SKLEJKA ORZECHOWO Spółka AkcyjnaOrzechowo
51."SPOMASZ" Bełżyce Spółka AkcyjnaBełżyce
52.Stilna Spółka AkcyjnaBytom
53."SUPON USŁUGI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBiałystok
54.Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie "PZZ" Spółka AkcyjnaSzczecin
55."Termoizolacja Centrum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZabrze
56."TEXTILIMPEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź
57.UML Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice
58.WELUX Spółka AkcyjnaWrocław
59.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka AkcyjnaKatowice
60."Zakład Budowy Naczep" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNieżychowice
61.Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź
62.Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBolesławiec
63.Zakłady Mięsne "PEKPOL OSTROŁĘKA" Spółka AkcyjnaŁawy
64.Zakłady Przemysłu Wełnianego "9 MAJA" Spółka AkcyjnaŁódź
65.Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "ZETPEZET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPiła
66.Pol-Mot Holding Spółka AkcyjnaWarszawa
67.Veolia Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTarnowskie Góry
68.Zakłady Chemiczne "JELCHEM" Spółka AkcyjnaJelenia Góra
69.Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" Spółka AkcyjnaRudniki
8.
Wykaz podmiotów podległych podsekretarzowi Stanu Tomaszowi Dąbrowskiemu
Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1.Centralne Laboratorium Ochrony RadiologicznejWarszawa
2.Instytut Chemii i Techniki JądrowejWarszawa
3.Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra KaliskiegoWarszawa
4.Narodowe Centrum Badań JądrowychOtwock-Świerk
5.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów PromieniotwórczychOtwock
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256).