Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.6.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1989 r.

KOMUNIKAT
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 8 sierpnia 1989 r.
w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wobec niektórych osób wykonujących pracę na rzecz uspołecznionych zakładów pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 lipca 1989 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 sierpnia 1989 r. najniższe wynagrodzenie pracowników uspołecznionych zakładów pracy za pełny miesięczny wymiar czasu pracy podwyższone zostało do kwoty 22.100 zł.
Powoduje to zmiany wysokości podstawy wymiaru oraz najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne niektórych grup ubezpieczeniowych.

W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych komunikuje:

1. Począwszy od składek za lipiec 1989 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa od 22.100 zł dla:
1) osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, w których czas pracy określony w umowie odpowiada co najmniej pełnemu wymiarowi czasu pracy,
2) osób współpracujących z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
3) pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w placówkach i zakładach prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
2. Uspołecznione zakłady pracy mogą dokonać od 1 lipca 1989 r. podwyższenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne do kwoty 110.500 zł miesięcznie na wniosek osób:
1) wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, które zawarły umowę na zasadach zryczałtowanej odpłatności,
2) współpracujących z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
3. Przy sprawdzaniu, po upływie 1989 r., czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia:
1) nie była niższa od sześciokrotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, należy brać kwotę 119.700 zł według wyliczenia:

17.800 zł x 6 + 22.100 zł x 6

------------------------------ = 119.700 zł

2

2) -nie była miesięcznie wyższa od pięciokrotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej - należy brać kwotę 99.750 zł według wyliczenia:

89.000 zł x 6 + 110.500 zł x 6

----------------------------- = 99.750 zł

12

4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w prowadzonych na zasadach zryczałtowanego rozrachunku w spółdzielczych zakładach usługowych powinna być ustalona, począwszy od lipca 1989 r., jako wielokrotność kwoty 22.100 zł, w zależności od kategorii osobistego zaszeregowania.