Ustalenie oznaczenia literowego dla celów korespondencyjnych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - OpenLEX

Ustalenie oznaczenia literowego dla celów korespondencyjnych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia oznaczenia literowego dla celów korespondencyjnych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Dla celów korespondencyjnych ustala się dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego następujące oznaczenia literowe - "ZOZ".
§  2.
Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może określić dodatkowe oznaczenia literowe dla celów korespondencyjnych w komórkach organizacyjnych podległego sobie Zakładu Opieki Zdrowotnej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.