Ustalenie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.4.19

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 241
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 2376, 2377, 2378, 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji z uwzględnieniem stanowiska pracy, ilości i okresu używalności odzieży i obuwia roboczego określonych w zestawach, zawartych w tabelach, stanowiących załącznik do zarządzenia.
2.
Przedmioty, o których mowa w ust. 1, stanowią własność Komendy Głównej Policji z wyjątkiem przedmiotów, które na podstawie dalszych przepisów przechodzą na własność pracownika. Okres używalności przedmiotów liczy się od daty powstania należności.
3.
Użyte w załączniku, o którym mowa w ust. 1, skróty oznaczają:
1)
okres używalności:
a)
cyfra arabska miesiąc kalendarzowy,
b)
symbol "d.z." - przedmiot wydany pracownikowi użytkowany do zużycia,
c)
cyfra arabska w nawiasie - okres używalności stosowany wyłącznie do celów planistycznych,
d)
symbol "O.Z." - okres zimowy od 1 listopada do 31 marca, cyfra arabska przy symbolu ilość tych okresów,
e)
skrót "+ uż. zbior." - przedmiot wydawany dodatkowo do użytku zbiorowego,
f)
skrót "uż. zbior." - przedmiot wydawany tylko do użytku zbiorowego,
2)
trzewiki sk/sk - obuwie robocze skórzane na podeszwie skórzanej,
3)
trzewiki sk/guma - obuwie robocze skórzane na podeszwie z tworzyw sztucznych.
§  2.
1.
Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwane dalej "jednostką zaopatrującą", jest odpowiedzialne za zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
2.
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze jednostka zaopatrująca wydaje na podstawie zapotrzebowania sporządzonego przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji zatrudniającej pracowników uprawnionych do otrzymywania tych przedmiotów.
§  3.
Pracownikowi można przydzielić używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia roboczego, jeżeli zachowują wartość użytkową. Przedmioty te powinny być czyste i zdezynfekowane.

Okres używalności tych przedmiotów wynosi połowę okresu przewidzianego dla przedmiotów nowych.

§  4.
1.
Zmiana okresu używalności odzieży i obuwia roboczego może nastąpić w przypadku:
1)
nabycia uprawnienia do innego zestawu, w którym wymieniony jest ten sam przedmiot, lecz o innym okresie używalności,
2)
wprowadzenia zmian w zestawach należności.
2.
W przypadku zmiany okresu używalności przedmiotów odzieży roboczej oraz obuwia roboczego uprzednio wydanych, których okres używalności nie upłynął, należy stosować nowy okres używalności określony w innym zestawie lub wprowadzony zmianą.
§  5.
1.
Jednostka zaopatrująca obowiązana jest wydać pracownikowi niezwłocznie nowe przedmioty przewidziane w tabeli norm w wypadkach:
1)
utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego z przyczyn niezależnych od pracownika, w związku z wykonywaniem pracy,
2)
utraty lub zniszczenia tych przedmiotów z winy pracownika.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1, nowy przedmiot wydaje się nieodpłatnie przyjmując okres używalności /użytkowania/ od daty jego wydania.
3.
Równowartość utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów ustalona według zasad określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowi szkodę w majątku Komendy Głównej Policji.
§  6.
1.
Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie robocze po upływie okresu używalności przechodzą na własność pracownika.
2.
Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie robocze o nieustalonym okresie używalności /używane do zużycia/ podlegają zwrotowi.
§  7.
Wydanie nowych środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego o nieustalonym okresie używalności może nastąpić w przypadku zdania do magazynu przedmiotów uprzednio wydanych, które utraciły cechy użytkowe lub ochronne.
§  8.
1.
W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest obowiązany zwrócić pobrane środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą z wyjątkiem bielizny osobistej i obuwia roboczego, lub uiścić ich równowartość według cen detalicznych w następującej wysokości:
1)
za przedmioty o ustalonym okresie używalności kwotę równą niezamortyzowanej części,
2)
za przedmioty o nieustalonym okresie używalności:
a)
użytkowane przez okres do 12 miesięcy 80% wartości,
b)
użytkowane ponad 12 miesięcy 50% wartości.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w razie:
1)
przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
2)
śmierci pracownika.
§  9.
Równoważnik pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłaca się w miesiącu listopadzie każdego roku za okres 12 miesięcy. Stawki za pranie odzieży roboczej należy ustalać na podstawie aktualnych cen usług pralniczych, stosowanych przez ogólnodostępne zakłady pralnicze.
§  10.
1.
Na wniosek pracownika jednostka zaopatrująca może wypłacić ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą po uprzednim zaopiniowaniu przez inspektora bhp i organizację związkową.
2.
Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, będzie naliczana według aktualnych cen zakupu odzieży roboczej.
§  11.
Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza i obuwie robocze, wydane pracownikom przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, powinny być używane do czasu utraty cech ochronnych /użytkowych/ lub upływu okresu używalności określonego w zestawach stanowiących załącznik do zarządzenia nr 101/92 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Zestaw nr 1

dla pracowników wykonujących prace remontowo-budowlane

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IWszyscy pracownicya) czapka- Rszt.118lit. e w obiektach
oraz bezpośrednib) ubranie robocze lubkpl.224gdzie nie ma
nadzór techniczny kombinezon roboczy- Rszt.224suszarek
c) trzewiki sk/sk lub sk/guma- Rpara124
d) koszula bawełniana- Rszt.212
e) ręczniki- Oszt.212
f) podkoszulek bawełniany- Rszt.212
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Cykliniarza) fartuch brezentowy lubd.z./12/
(posadzkarz) wodoodporny- Oszt.1d.z./12/
b) rękawice ochronne- Opara112uż.zbior.
c) napulśniki- Opara1d.z./12/uż.zbior.
d) nakolanniki- Opara1d.z./12/uż.zbior.
2.Hydraulik,a) buty gumowe lubpara1d.z./12/
kanalizator buty gumowe do bioder- Opara1d.z./24/
b) fartuch wodoodporny- Oszt.1d.z./12/uż.zbior.
c) rękawice ochronne- Opara1d.z./12/+ uż.zbior.
d) rękawice gumowe- Opara112+ uż.zbior.
3.Kopacz, robotnika) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
ziemnyb) buty gumowe- Opara1d.z./24/
4.Malarz budowlanya) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
b) rękawice gumowe- Opara112+ uż.zbior.
5.Monter (elektromonter) instalacji elektrycznycha) rękawice gumowe dielektryczne- Opara1d.z./12/
wewnętrznych i napowietrznychb) buty gumowe dielektryczne- Opara1d.z./24/
oraz urządzeńc) nakolanniki- Opara1d.z./24/uż.zbior.
elektroenergetycznychd) naramienniki- Opara1d.z./24/uż.zbior.
6.Monter instalacji i urządzeń klimatyzacyjno-a) fartuch wodoodporny lub

brezentowy

- Opara1d.z./24/
wentylacyjnych ib) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
instalacji sanitarnych,c) napulśniki- Opara1d.z./24/uż.zbior
centralnego ogrzewania, gazowych oraz konserwator tych instalacji i urządzeńd) nakolanniki- Opara1d.z./24/uż.zbior
7.Murarza) fartuch przedni brezentowy- Oszt.1d.z./12/lit. a
b) rękawice ochronne- Opara112uż.zbior
c) nakolanniki- Opara1d.z./24/lit. b + uż.zbior lit. c

uż.zbior

8.Robotnik remontowo-budowlanya) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior
9.Spawacza) rękawice spawalnicze- Opara1d.z./12/uż.zbior
b) fartuch spawalniczy- Oszt.1d.z./60/
c) okulary spawalnicze- Oszt.1d.z./12/
10.Szklarza) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior
b) napulśniki- Opara1d.z./12/uż.zbior
c) nabrzusznik- Oszt.1d.z./36/uż.zbior
d) fartuch przedni brezentowy- Oszt.1d.z./24/uż.zbior
11.Stolarza) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
b) fartuch przedni brezentowy- Oszt.1d.z./24/uż.zbior
IIPracownicy inżynieryjno-a) kask- Oszt.1d.z./24/lit. b + uż.zbior
techniczni przy budowieb) rękawice ochronne- Opara1d.z./12/lit. c w
(produkcji)c) ręczniki- Oszt.212w obiektach gdzie
- nadzór bezpośrednid) fartuch drelichowy lub

ubranie robocze

- Rszt.112nie ma suszarek
e) buty gumowe- Opara1d.z./24/

Zestaw nr 2

dla pracowników zatrudnionych przy remontach, konserwacji oraz eksploatacji

pojazdów mechanicznych

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy fizycznia) czapka- Rszt.124lit. e w
zatrudnieni przy b) ubranie robocze lub- Rkpl.212obiektach, gdzie
remontach, konserwacji i kombinezon roboczy lub- Rszt.212nie ma suszarek
eksploatacji pojazdów fartuch drelichowy- Rszt.212lit. d w zamian
mechanicznych i sprzętuc) trzewiki sk/sk lub sk/guma- Rpara112buty gumowe dla
specjalnego oraz urządzeńd) koszula flanelowa- Rszt.212dla kierowców
i zbiorników magazynue) ręczniki- Oszt.312samochodów
paliw i smarów, kierowca samochodu osobowegof) bielizna bawełniana - Rkpl.212osobowych
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego oraz a) rękawice ochronne drelichowe

lub brezentowe wzmocnione

skórą

- Opara112+ uż.zbior
specjalnego, maszynista pługu odśnieżającegob) buty gumowe- Opara1d.z./24/
2.Mechanik, elektro-mechanik,a) ubranie olejo- i benzyno-

odporne

- Okpl.1d.z./24/lit. d w zamian trzewików sk/sk
elektryk pojazdówb) rękawice ochronne- Opara112lub sk/guma
mechanicznych i sprzętu,c) rękawice olejo-kwasoodporne- Opara1d.z./12/lit.b. +
d) trzewiki olejoodporne- Opara118uż.zbior
3.Smarowacz pojazdów samochodowycha) ubranie olejo- i

benzynoodporne

- Okpl.1d.z./12/lit. c w zamian trzewików
b) fartuch przedni olejo- i

benzynoodporny

- Oszt.1d.z./12/sk/sk lub sk/guma
c) trzewiki olejoodporne- Opara112
d) rękawice olejoodporne- Opara1d.z./12/
4.Ślusarz cystern i urządzeń dystrybucyjnych materiałów pędnych i smarów rękawice ochronne- Oszt.112+ uż.zbior
5.Zmywacz pojazdówa) fartuch wodoodporny- Oszt.1d.z./24/uż.zbior
mechanicznychb) buty gumowe- Opara1d.z./12/
c) rękawice gumowe- Opara112+ uż.zbior.
6.Ładowacz akumulatorówa) ubranie olejo- i

benzynoodporne

- Okpl.1d.z./12/+ uż.zbior.
b) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior
c) rękawice olejokwasoodporne- Opara2d.z./6/
d) trzewiki olejoodporne- Opara112lit. d w zamian
e) ubranie kwasoodporne- Okpl.2d.z./18/trzewików
f) fartuch kwasoodporny- Oszt.2d.z./24/sk/sk lub
g) buty gumowe kwasoodporne- Opara2d.z./18/sk/guma
IIPracownicya) ubranie robocze lub- Rkpl.1d.z./24/lit. b uż.zbior
inżynieryjno-techniczni kombinezon roboczy lub- Rszt.1d.z./24/lit. c + uż.zbior
zatrudnieni przy fartuch drelichowy- Rszt.1d.z./24/lit. d
naprawach, badaniach, eksploatacjib) ubranie olejo- i

benzynoodporne

- Okpl.1d.z./24/w obiektach, gdzie nie ma suszarek
pojazdów mechanicznych ic) rękawice ochronne- Opara112
sprzętu oraz dyspozytorzy eksploatacyjni, pracownicy zatrudnieni przy badaniu pojazdów mechanicznychd) ręczniki- Oszt.212
IIIKonserwatora) czapka- Rszt.124lit. f
pojazdówb) ubranie robocze lub- Rkpl.224w obiektach, gdzie
kombinezon roboczy lub- Rszt.224nie ma suszarek
płaszcz drelichowy- Rszt.124
c) trzewiki olejoodporne- Opara118
d) koszula bawełniana- Rszt.112
e) rękawice ochronne- Opara212+ uż.zbior
f) ręczniki- Oszt.212
IVKierowca samochodua) fartuch roboczy drelichowy- Rszt.124
osobowego, kierowca autobusub) rękawice ochronne wzmocnione- Opara112

Zestaw nr 3

dla pracowników zatrudnionych przy obróbce metali i drewna oraz przy pracach konserwacyjno-remontowych

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy fizyczni zatrudnieni przy obróbcea) czapka lub beret- Rszt.124Lit. e w obiektach,
wiórowej, plastycznej ib) ubranie robocze lub- Rkpl.218gdzie nie ma
cieplnej metali, kombinezon roboczy lub- Rszt.218suszarek
spawalnictwie, fartuch drelichowy- Rszt.224
zgrzewaniu, powlekaniuc) trzewiki sk/guma lub sk/sk- Rpara112
metali i drewna,d) koszula bawełniana- Rszt.212
maszynowej i ręcznej obróbce drewna, przye) ręczniki- Oszt.212
robotach ślusarsko-montażowych, elektromechanicznych oraz bezpośredni nadzór techniczny (brygadzista, mistrz)f) podkoszulek bawełniany- Rszt.212
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Blacharz warsztatowya) fartuch przedni brezentowy- Oszt.1d.z./12/uż.zbior.
i samochodowyb) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior
2.Frezer, szlifierz, a) fartuch przedni brezentowyszt.1d.z./12/+ uż.zbior.
wiertacz maszynowy lub gumowy- Oszt.1d.z./12/
b) rękawice ochronne- Opara112
3.Konserwator sprzętua) fartuch wodoodporny- Oszt.1d.z./24/uż.zbior.
przeciwpożarowegob) rękawice ochronne- Opara112
c) rękawice gumowe kwasoodporne- Opara1d.z./12/
d) buty gumowe kwasoodporne- Opara1d.z./24/
4.Lakiernik ręczny ia) rękawice ochronne- Oszt.112lit. a +
natryskowyb) buty gumowe- Opara1d.z./24/uż.zbior
c) kombinezon papierowy- Opara1d.z.lit. c na wyznaczonych stanowiskach
5.Pracownicy warsztatów przya) fartuch przedni brezentowy- Oszt.1d.z./18/uż.zbior.
obróbce drewna, jak: bednarz, cieśla, kołodziej, stolarz, tokarz, szkutnik itp.b) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
6.Ślusarz warsztatowy i narzędziowyrękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
7.Spawacz elektryczny i a) fartuch skórzany spawalniczy- Oszt.1d.z./60/uż.zbior.
gazowyb) rękawice spawalnicze- Opara1d.z./24/
c) okulary spawalnicze- Opara1d.z./24/
8.Tokarz rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior
9.Tapicera) trzewiki profilaktyczne- Rpara124
b) czapka lub

chustka na głowę

- Rszt.

szt.

1

1

24

24

Zestaw nr 4

dla pracowników administracyjno-gospodarczych

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy zatrudnienia) ubranie robocze lubkpl.224lit. b
przy wykonywaniu prac fartuch drelichowy- Rszt.224w obiektach, gdzie
administracyjno-b) ręczniki- Oszt.212nie ma suszarek
gospodarczych (stanowiskac) koszula bawełniana- Rszt.212
robotnicze)d) podkoszulki dzianinowe- Rszt.212
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Robotnik transportowya) czapka- Rszt.124lit. b
b) rękawice ochronne drelichowe- Opara112+ uż.zbior.
c) trzewiki sk/guma- Rpara124
2.Palacz sezonowya) trzewiki przemysłowe sk/guma- Rpara124+ uż.zbior.
b) rękawice ochronne- Opara112
3.Portier, woźny, szatniarz, szatniarkaa) obuwie profilaktyczne dla

kobiet

- Rpara124lit. b w zamian ubrania roboczego
b) fartuch z tkanin

syntetycznych dla kobiet

- Rszt.136
4.Sprzątaczka biurowaa) chustka na głowę- Rszt.124lit. d w zamian
b) obuwie profilaktyczne wiązane- Rpara118ubrania roboczego
c) buty gumowe- Opara1d.z./36/
d) fartuch z tkanin niepotliwych- Rszt.224+ uż.zbior.
e) rękawice gumowe- Opara212
5.Sprzątaczka pomieszczeńa) chustka na głowę- Rszt.124lit. d
produkcyjnychb) obuwie sk/guma- Rpara124w zamian ubrania
i warsztatowychc) rękawice z PCV lub gumowe- Opara212roboczego
d) buty gumowe- Opara1d.z./36/
e) fartuch z tkanin

syntetycznych

- Rszt.236
IIPracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac administr.-gosp. (stanowiska nierobotnicze)
1.Archiwista, dokumentalista,a) fartuch z tkanin

syntetycznych lub kretonowych

- Rszt.

szt.

1

1

36

18

lit. b w obiektach,
referent, pracownicy biur przepustekb) ręczniki- Oszt.212gdzie nie ma suszarek
2.Inspektor bhpa) fartuch drelichowy- Rszt.124lit. b
b) ręczniki- Oszt.212w obiektach, gdzie nie ma suszarek
3.Intendent gmachu,a) fartuch drelichowy lubszt.124lit. b +
administrator ubranie robocze- Rszt.124uż.zbior.
b) rękawice ochronne- Opara112lit. c
c) ręczniki- Oszt.212w obiektach, gdzie
d) trzewiki profilaktyczne- Rpara124nie ma suszarek

Zestaw nr 5

dla pracowników łączności

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy zatrudnienia) ubranie robocze lub- Rkpl.224lit. c
przy instalowaniu, kombinezon roboczy- Rszt.224w obiektach, gdzie
remontach, konserwacji oraz obsłudze urządzeń łączności, w tymb) trzewiki przemysłowe sk/sk

lub sk/gum lub obuwie

profilaktyczne

- Rpara124nie ma suszarek
bezpośredni nadzórc) ręczniki- Oszt.212
technicznyd) podkoszulek bawełniany- Rszt.212
e) koszula bawełniana- Rszt.212
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Ekspedytor składnicy meldunkowej i poczty specjalnej oraz pracownicy węzłów pocztowycha) obuwie profilaktyczne- Rpara112w zamian trzewików przemysłowych sk/sk lub sk/guma
2.Instalator abonenckich urządzeń telekomunikacyjnychrękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
3.Kopacz - układacza) rękawice ochronne- Opara1d.z./12/+ uż.zbior.
kabli i kanalizacjib) buty gumowe- Opara1d.z./24/
kablowychc) naramienniki- Opara1d.z./24/uż.zbior
d) nakolanniki- Opara1d.z./24/uż.zbior
e) czapka robocza- Rszt.124
4.Monter akumulatorówa) ubranie kwasoodporne- Okpl.1d.z./36uż.zbior
i baterii, ładowaczb) fartuch przedni kwasoodporny- Oszt.1d.z./36/
akumulatorów i bateriic) rękawice kwasoodporne- Oszt.112
d) buty gumowe kwasoodporne- Opara1d.z./24/
5.Monter instalacjia) rękawice ochronne- Opara112
wewnętrznychb) naramienniki- Opara1d.z./24/uż.zbior
c) nakolanniki- Opara1d.z./24/uż.zbior.
6.Operator radiowyobuwie profilaktyczne- Rpara124w zamian trzewików przemysłowych sk/sk lub sk/guma
7.Radiomechanik,a) rękawice ochronne- Opara1d.z./12/lit. c w zamian
radiotechnik naprawyb) buty gumowe- Opara1d.z./24/ubrania roboczego
stacji radiowychc) fartuch ochronny- Oszt.224
8.Telefonista(ka)a) obuwie profilaktyczne- Rpara124lit. a
telegrafista(ka) oraz kontroler ruchub) fartuch drelichowy lub

fartuch z tkaniny

- Rszt.224w zamian trzewików przemysłowych
telefonicznego i telegraficznego syntetycznej- Rszt.224sk/sk lub sk/guma lit. b w zamian ubrania roboczego
9.Telemonter liniowy,a) buty gumowe- Opara1d.z./24/+ uż.zbior.
monter sieci kablowych,b) rękawice ochronne- Opara112
monter siecic) nakolanniki- Opara1d.z./24/
napowietrznychd) naramienniki- Opara1d.z./24/
e) kamizelka ostrzegawcza- Oszt.1d.z./36/
10.Teletechnik, telemechanika) buty gumowe- Opara1d.z./24/
robót liniowychb) rękawice ochronne- Opara1d.z./12/
c) naramienniki- Opara1d.z./24/
d) nakolanniki- Opara1d.z./24/
11.Pracownicy inżynieryjnoa) obuwie profilaktyczne- Rszt.1d.z./24/lit. a w zamian
-techniczni średniego i wyższego dozoru technicznegob) fartuch drelichowy- Rpara1d.z./24/trzewików przemysłowych sk/sk lub sk/guma lit. b w zamian ubrania roboczego

Zestaw nr 6

dla pracowników placówek kulturalno-oświatowych

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
1.Bibliotekarza) fartuch bawełniany- Rszt.124lit. b
b) ręczniki- Oszt.212w obiektach, gdzie nie ma suszarek
2.Dekorator, plastyka) fartuch bawełniany- Rszt.124lit. c
b) rękawice ochronne- Opara112w obiektach, gdzie
c) ręczniki- Oszt.212nie ma suszarek
3.Technik i konserwatora) fartuch drelichowy- Rszt.124lit. c
maszynb) rękawice ochronne- Opara112w obiektach, gdzie
c) ręczniki- Oszt.212nie ma suszarek
4.Operator i pracownika) fartuch drelichowy- Rszt.124lit. c
obsługib) rękawice ochronne- Opara112w obiektach, gdzie
c) ręczniki- Oszt.212nie ma suszarek

Zestaw nr 7

dla pracowników informatyki

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
1.Technicy i konserwatorzy maszyna) fartuch bawełniany zapinany

z przodu

- Rszt.112lit. b w obiektach, gdzie
b) ręczniki- Oszt.212nie ma suszarek
2.Operatorzy, pracownicya) fartuch bawełniany- Rszt.112lit. c
obsługib) obuwie- Rpara124w obiektach, gdzie
c) ręczniki- Oszt.212nie ma suszarek

Zestaw nr 8

dla pracowników składnic, magazynów i laboratoriów, z wyjątkiem pracowników administracyjno-gospodarczych

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy zatrudnienia) czapka- Rszt.124lit. d
w składnicach,b) fartuch drelichowy lubszt.224w obiektach, gdzie
magazynach i laboratoriach ubranie robocze- Rszt.224nie ma suszarek
c) trzewiki sk/guma lub sk/sk- Rpara124
d) ręczniki- Oszt.212
e) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
f) podkoszulek bawełniany- Rszt.212
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Konserwator sprzętu a) fartuch zapinany z przodu- Rszt.224lit. a w zamian
medycznego lub innych przedmiotów (urządzeń) wymagających czystości robótb) obuwie profilaktyczne- Rpara112fartucha drelichowego,

lit. b w zamian trzewików sk/guma lub sk/sk

2.Laboranta) czepek lub furażerka- Rszt.124lit. a w zamian
b) obuwie profilaktyczne- Rpara124czapki
c) fartuch biały zapinany z

przodu

- Rszt.224lit. b w zamian trzewików
d) rękawice ochronne gumowe- Opara212/d.z./sk/guma lub sk/sk lit. c w zamian fartucha drelichowego
3.Obsługa dźwigów,a) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior.
operator sprzętu przeładunkowego, suwnicy, wózka widłowego lub akumulatorowegob) kask ochronny- Oszt.124/d.z./
4.Pracownicy zatrudnieni przy płynach etylowycha) ubranie olejo- i

benzynoodporne

- Okpl.1d.z./24/uż.zbior
i etylizowaniu benzynb) fartuch benzynoodporny- Oszt.1d.z./24/uż.zbior.
c) rękawice benzynoodporne- Opara1d.z./12/
5.Pracownik zaopatrzenia dokonujący odbioru materiałów i sprzętu rękawice ochronne- Opara112
6.Robotnik magazynowya) rękawice ochronne- Opara112
oraz robotnik transportowyb) napulśniki- Opara1d.z./24/uż.zbior.
za- i wyładunkowyc) naramienniki- Opara1d.z./24/uż.zbior.
d) koszula bawełniana- Rszt.212
7.Pracownik magazynówa) rękawice ochronne- Opara212+ uż.zbior.
części zamiennychb) rękawice olejo-benzynoodporne- Opara2d.z./12/
oraz paliw i smarówc) obuwie nieiskrzące olejo-

benzynoodporne

- Opara1d.z./12/

Zestaw nr 9

dla pracowników fizycznych zatrudnionych przy obsłudze maszyn drukarskich oraz wykonujących prace przygotowawcze

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy fizycznia) ubranie robocze lubkpl.224lit. c w
zatrudnieni przy obsłudze kombinezon roboczy Rszt.224obiektach
maszyn drukarskich oraz wykonujący prace b) obuwie profilaktyczne lub

trzewiki przemysłowe

para124gdzie nie ma suszarek
przygotowawcze sk/sk lub sk/guma- Rpara124
(pomocnicze):c) ręczniki- Oszt.212
- składacze ręcznid) rękawice ochronne lubpara112
- składacze maszynowi

- maszyniści typo i

offsetowi

- mechanicy maszyn

drukarskich

- magazynierzy materiałów

drukarskich

- introligatorzy

obsługujący maszyny

gumowe- Opara112+ uż.zbior.

+ uż.zbior.

IIPracownicy zatrudnieni naa) fartuch drelichowy lub- Rszt.224lit. c
stanowiskach: bawełniany- Rszt.224w obiektach,
- introligatorab) obuwie profilaktyczne- Rpara124gdzie nie ma
- kserografistyc) ręczniki- Oszt.212suszarek
- przy fotoskładzie

- w przygotowalni

offsetowej /fotografia/

- dyżurnych drukarni

wykonujących prace

pomocnicze

d) rękawice ochronne odporne na

wysoką temperaturę

- O1/d.z./12
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Laborant fotoskładua) ubranie drelichowe- Rkpl.224+ uż.zbior.
b) rękawice gumowe- Opara112
2.Fotografa) fartuch przedni gumowy- Oszt.1d.z./24/uż.zbior
b) rękawice gumowe- Opara112+ uż.zbior.

Zestaw nr 10

dla pracowników ochrony cywilnej

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownik ochronya) czapka letnia wartownicza- Rszt.124
cywilnejb) czapka zimowa wartownicza- Rszt.160
c) koszula wartownicza letnia- Rszt.224
d) koszula z długim rękawem

służbowa

- Rszt.224
e) krawat- Rszt.148
f) kurtka olimpijka wartownicza- Rszt.148
g) kurtka nieprzemakalna- Rszt.1d.z.
h) kurtka zimowa wartownicza- Rszt.1d.z.
i) spodnie letnie- Rszt.124
j) spodnie gabardynowe- Rszt.136
k) pas główny- Rszt.1d.z.
l) rękawiczki zimowe skórzane- Rpara136
ł) półbuty- Rpara124
m) trzewiki - botki ocieplane- Rpara136
n) emblemat- Rszt.6d.z.
o) sweter służbowy- Rszt.124
p) podkoszulek bawełniany- Rszt.224

Zestaw nr 11

przedmiotów odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej wydawanych pracownikom w zależności od warunków pracy

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
1.Praca grożąca urazami głowykask ochronny- Oszt.1d.z./36/
2.Praca na otwartej przestrzenikurtka nieprzemakalna przeciwdeszczowa- Rszt.1d.z./36/
3.Praca w okresie zimowyma) czapka zimowa- Rszt.14 O.Z.
na otwartej przestrzenib) ubranie watowane lub- Rkpl.1d.z./4 O.Z./
lub w pomieszczeniach ocieplacz watowany lub- Rszt.1d.z./3 O.Z./
nieogrzewanych kurtka watowana- Rszt.1d.z./6 O.Z./
c) rękawice watowane- Rpara12 O.Z.
d) buty filcowo-gumowe lub- Rpara1d.z./3 O.Z./
botki ocieplane- Rpara1d.z./5 O.Z/
4.Praca grożąca urazamia) okulary ochronne lub- Oszt.1d.z./24/
oczu lub twarzy kask z opuszczoną ochroną

oczu i twarzy ze zmienną

przejrzystością

- Oszt.1d.z./26/
b) maska spawalnicza- Oszt.1d.z./36/
5.Kierowcy pojazdów o nieogrzewanej kabiniea) rękawice skórzane lub na

futrze

- Rpara13 O.Z.
w okresie zimowymb) ubranie watowane- Rkpl.1d.z./3 O.Z./
6.Praca grożąca szkodliwymi wpływami pyłów, gazów i par na drogi oddechowepółmaska z właściwym filtrem stosownie do zagrożenia lub maska przeciwgazowa- Oszt.1d. z.przewidywany okres używalności wg instrukcji
z pochłaniaczem powietrza- Oszt.1d.z.producenta
lub aparat tlenowy- Oszt.1d.z.
7.Praca grożąca napromieniowaniemodzież ochronna specjalna chroniąca przed napromieniowaniem- Okpl.1d.z.przewidywany okres używalności wg instrukcji producenta
8.Praca o nadmiernymochronniki słuchu lub- Okpl.1d.z./48/
natężeniu hałasuwkładki przeciwhałasowe- Okpl.1d.z./24/
9.Praca grożąca porażeniem prądem elektrycznyma) rękawice dielektryczne 5, 10

kW

- Opara1d.z.lit. a i b przewidywany okres
b) kalosze dielektryczne 5, 20

kW

- Opara1d.z.używalności wg instrukcji
lub półbuty dielektryczne- Opara1d.zproducenta
10.Praca grożąca upadkiema) szelki bezpieczeństwa- Oszt.1d.z.lit. a i b
z wysokościb) kask ochronny - Oszt.1d.z./48/przewidywany okres używalności wg instrukcji producenta, lit. a na wyznaczonych stanowiskach do użytku zbiorowego
11.Praca grożąca urazami mechanicznymi nógtrzewiki z podnoskami stalowymi- Rpara124
12.Praca związana z myciema) buty gumowe- Opara1d.z./24/
pojazdówb) fartuch przedni wodoodporny- Oszt.1d.z./12/
13.Praca w wodzie, ściekach itp.buty gumowe do bioder- Opara1d.z./24/

Zestaw nr 12

dla pracowników fizycznych uzbrojenia i elektroniki

Lp.Stanowisko pracyZakres wyposażenia

odzież i obuwie robocze

środki ochrony indywidualnej

- R

- O

J.m.IlośćPrzewidywany okres używalnościUwagi
1234567
IPracownicy fizycznia) czapka lub beret- Rszt.124lit. d
zatrudnieni przy próbach ib) ubranie robocze lub- Rkpl.224w obiektach, gdzie
doświadczeniach z kombinezon roboczy lub- Rszt.224nie ma suszarek
uzbrojeniem, amunicją i fartuch drelich- Rszt.224
sprzętem specjalnym orazc) obuwie profilaktyczne lub- Rpara112
przy konserwacji, trzewiki przemysłowe sk/sk- Rpara112
remontach i eksploatacji lub sk/guma- Rpara112
tego uzbrojenia, amunicjid) ręczniki- Opara212
i sprzętu, w tym równieże) rękawice ochronne lub- Oszt.112
urządzeń elektronicznych i gumowe- Opara112
radiolokacyjnychf) koszula flanelowa- Rszt.112
z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
1.Konserwator (czyściciel) kombinezon olejoodporny lub- Oszt.1d.z./24/uż.zbior
składowanego uzbrojenia oraz stałych urządzeń technicznych fartuch przedni olejoodporny- Oszt.1d.z./24/uż.zbior.
2.Mechanik-monter precyzyjnya) rękawice ochronne- Opara112+ uż.zbior
i mechanik maszyn licząco-analitycznych, biurowych, dalekopisów, przyrządów optycznych i noktowizyjnychb) obuwie profilaktyczne- Rpara124
3.Magazynier materiałów ia) buty gumowe- Opara1d.z./24/uż.zbior
środków chemicznychb) rękawice kwasoodporne- Opara1d.z./12/
parzących, trujących i c) ubranie kwasoodporne- Okpl.1d.z./24/
żrącychd) bielizna bawełniana- Rkpl.112

Zestaw nr 13

środków higieny osobistej

L.p.Rodzaj środków higienyGrupa według stopnia intensywności brudzeniaUwagi
IIIIII
1.Mydło toaletowe /w gramach na 1 pracownika na 1 miesiąc/100100 - 200200 - 300Wzrost normy następuje co 100 gramów

Grupa I gdzie nie ma mydła przy umywalkach

2.Pasta do mycia rąk /w gramach na 1 pracownika na 1 miesiąc/-100200 - 400Wzrost normy następuje co 100 gramów
3.Krem do rąk /w gramach na 1 pracownika na 1 miesiąc/-1)

1 opakowanie

1)

2 opakowania

Wzrost normy następuje o 1 opakowanie

Uwaga: 1) przy założeniu, że opakowanie zawiera nie mniej niż 75 gr.