Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia minimum uzyskania punktów z testu jako warunku dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się minimum uzyskania 120 punktów z testu jako warunek dopuszczenia do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2013 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.