Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.5.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dr Sławomira Dębskiego -Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Na podstawie art. 1 pkt 2, w związku z art. 2 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.2)) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) w związku z § 1 ust. 3 zarządzenia nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 27) postanawia się, co następuje:
§  1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dr. Sławomira Dębskiego - Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w wysokości 3,9 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2010 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  2. Zarządzenie ma zastosowanie do miesięcznego wynagrodzenia dr. Sławomira Dębskiego - Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia należnego za okres od dnia 1 czerwca 2011 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 oraz Nr 238, poz. 1578.