Ustalenie merytorycznej instrukcji wyjazdowej wiążącej pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w trakcie pobytu w Paryżu w ramach imprez, jakie z ich udziałem mają odbyć się w ramach szczytu klimatycznego w Paryżu.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.1.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 85
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia merytorycznej instrukcji wyjazdowej wiążącej pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w trakcie pobytu w Paryżu w ramach imprez, jakie z ich udziałem mają odbyć się w ramach szczytu klimatycznego w Paryżu

GD.O.0720.151.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 - postanawiam, co następuje:

§  1.
1.
Jako reprezentant pracodawcy Pana Prof. dr. hab. Tomasza Zawiły-Niedźwieckiego, mojego zastępcy, oraz Pana Tomasza Wójcika, zatrudnionego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) między innymi w celu prowadzenia spraw związanych ze współpracą z zagranicą, delegowanych do Paryża celem udziału w imprezach, jakie w okresie delegowania mają odbyć się m.in. z ich udziałem w Paryżu w ramach szczytu klimatycznego (COP 21) - w załączeniu przekazuję delegowanym, celem szczegółowego zapoznania się, opracowanie pt. "Zarys krajowego eksperymentalnego systemu handlu jednostkami pochłoniętej emisji CO2" wraz z Aneksem nr 1 do tego opracowania.
2.
Opracowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące wraz z Aneksem nr 1 dalsze uszczegółowienie koncepcji leśnych gospodarstw węglowych, będących przedmiotem prezentacji w dniu 27 listopada 2015 r. w DGLP, należy traktować na zasadach merytorycznej instrukcji wyjazdowej. Oznacza to, że w trakcie pobytu w Paryżu delegowani powinni lansować tę koncepcję jako, w razie jej choćby częściowego urzeczywistnienia, prowadzącą do dalszego rozwoju polskiego leśnictwa.
§  2.
1.
Na przewodniczącego delegacji, zwanego dalej przewodniczącym, wyznaczam Pana Prof. dr. hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego.
2.
Po powrocie z delegacji przewodniczący, w trakcie najbliższej narady kierowników komórek organizacyjnych DGLP, złoży do protokołu ustaleń z narady sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego na szczyt klimatyczny do Paryża.
§  4.
Ze względu na okoliczność, że udział delegacji pracowników DGLP w imprezach związanych z COP 21 stanowi przede wszystkim przejaw wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej w sferze imperium (kształtowanie podstaw formalnoprawnych leśnictwa) - delegowani, z zastrzeżeniem powinności, o której mowa w § 1 ust. 2, są obowiązani do postępowania zgodnie z wolą Ministra Środowiska oraz członków delegacji Ministerstwa Środowiska.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości delegowanym poprzez wręczenie na ręce przewodniczącego wraz z załącznikami przed jego wyjazdem do Paryża, niezależnie od kolportażu intranetowego i publikacji w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671, 1322) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3а ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.