Ustalenie limitów finansowych na zakup zastawy stołowej na wyposażenie sekretariatów obsługujących kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 28
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia limitów finansowych na zakup zastawy stołowej na wyposażenie sekretariatów obsługujących kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych Policji

W celu ujednolicenia zasad wyposażenia sekretariatów obsługujących kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych Policji w zastawę stołową do przyrządzania, podawania i spożywania herbaty lub kawy ustala się, co następuje:
§  1.
Ustala się następujące limity:
1)
dla Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji otrzymujących limit wydatków reprezentacyjnych:
a)
w wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotnej diety określonej w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, zwanej dalej "dietą", na zakup pierwszego pełnego wyposażenia,
b)
w wysokości nieprzekraczającej piętnastokrotnej diety rocznie na uzupełnienie zastawy.
2)
dla kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich, stołecznego Policji oraz komendantów szkół Policji otrzymujących limit wydatków reprezentacyjnych:
a)
w wysokości nieprzekraczającej czterdziestokrotnej diety na zakup pierwszego pełnego wyposażenia,
b)
w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnej diety rocznie na uzupełnienie zastawy.
3)
dla zastępców osób wymienionych w pkt 2 i komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji otrzymujących limit wydatków reprezentacyjnych:
a)
w wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnej diety na zakup pierwszego pełnego wyposażenia,
b)
w wysokości nieprzekraczającej siedmio i półkrotnej diety rocznie na uzupełnienie zastawy.
4)
dla innych osób otrzymujących limit wydatków reprezentacyjnych:
a)
w wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnej diety na zakup pierwszego pełnego wyposażenia,
b)
w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotnej diety rocznie na uzupełnienie zastawy.
§  2.
1.
Limity przydziela się jednorazowo z przeznaczeniem na wyposażenie sekretariatów obsługujących kierowników organizowanych jednostek (komórek) oraz osób otrzymujących uprawnienia do wydatków reprezentacyjnych, którzy takich uprawnień nie posiadali.
2.
Przydziału środków na zakup wyposażenia, o którym mowa w § 1, w miarę zaistniałych potrzeb w granicach ustalonych limitów dokonuje właściwy kierownik jednostki Policji będący dysponentem środków budżetu państwa lub upoważniona osoba.
3.
Ewidencję sprzętu prowadzą sekretariaty osób, o których mowa w § 1.
§  3.
Traci moc decyzja 66/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia limitów finansowych na zakup zastawy stołowej na wyposażenie sekretariatów kierowników jednostek organizacyjnych Policji.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.