Ustalenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących warunków eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.21.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia dokumentów normalizacyjnych dotyczących warunków eksploatacji pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.) ustala się listę dokumentów normalizacyjnych dotyczących warunków eksploatacji pojazdów kolejowych, stanowiącą załącznik nr 1 do obwieszczenia.
WYKAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH:
PPWPrzepisy użytkowania wagonów w kolejowej komunikacji międzynarodowej. (Biuletyn PKP A nr 25 z 1997 r. poz. 82)
RIVUmowa o wymianie i użytkowaniu wagonów towarowych przez kolejowe przedsiębiorstwa przewozowe. (Biuletyn PKP B Nr 16, poz. 37 z 2000 r.)
RICUmowa o wymianie i użytkowaniu wagonów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej (Biuletyn PKP A nr 10 poz. 34 z 2001 r.).
RIDRegulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Stanowiący Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177; Biuletyn PKP S.A. B z 2002 r. nr 7 poz. 19).
Załącznik nr 2 do umowy SMGSPrzepisy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. MT i GM z 1998 r. Nr 7 poz. 70 i z 2000 Nr 6 poz. 44).
WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH:
UIC - przepisy Międzynarodowego Związku Kolei z zakresu taboru kolejowego:
Numer kartyTytuł karty
400Ekonomiczna eksploatacja na liniach
401Potrzeby informacyjne ruchu dotyczące procesu transportowego, opóźnień i innych zakłóceń; kryteria pozwalające ocenić jakość eksploatacji i środki dla polepszenia eksploatacji
404-1Scentralizowanie i zintegrowanie kierowania ruchem towarowym
404-2Przepisy o wymianie wstępnych informacji między zarządami kolejowymi o przesyłkach w ruchu międzynarodowym
404-3Przepisy dotyczące przekazywania danych zarządowi kolejowemu, będącemu właścicielem o zastosowaniu jego wagonów towarowych za granicą
404-4Reguły dotyczące informacji związanych z transportem towarów za pomocą pociągów zwykłych/ pociągów bezpośrednich przewidziany do wymiany pomiędzy zarządami w ruchu międzynarodowym
405Związki między przepustowością kolejowych urządzeń eksoloatacyjnych i jakością eksploatacji
407Wymiana danych informatycznych pomiędzy centralami zarządu ruchu
410Skład i określenie ładunku oraz hamowania pociągów pasażerskich
411Forma, treść i struktura rozkładów jazdy
413Środki dla ułatwienia podróży koleją
414Bagaż. Wzór oznakowania bagażu przez podróżnego. Odbiór i dostawa. Przewóz bagażu podręcznego na dworcu
419-1Analityczne oznaczenie numerami międzynarodowych pociągów towarowych
419-2Numerowanie analityczne międzynarodowych pociągów towarowych
421Reguły dotyczące składu i hamowania pociągów towarowych w ruchu międzynarodowym
422Artykuły i technika ich stosowania w dezynfekcji bieżącej wagonów
423Organizacja i stosowanie urządzeń rejestrujących udary w międzynarodowym ruchu towarowym
424Przesyłki w pociągach zwartych z obniżonym obciążeniem w ruchu międzynarodowym
425-2Planowanie transportu w międzynarodowym ruchu towarowym. Umowa wzorcowa
425-3Nadzór i kontrola następna wyprawiania w drogę wagonów kompletnych w ruchu międzynarodowym
427Ochrona żywych zwierząt w transporcie międzynarodowym
428-1Międzynarodowy proces stosowania punktów kierunkowych przy transporcie towarów w ruchu załadowczym wagonów
428-2Międzynarodowy sposób umieszczania nalepek na wagonach
428-3Międzynarodowe sposoby tworzenia pociągów i grup wagonów
428-4Organizacja przewożenia przesyłek drobnych w ruchu międzynarodowym
429Warunki eksploatacji składów i pociągów formowanych z naczep siodłowych na wózkach kolejowych
430-1Przepisy techniczne dla wagonów towarowych kursujących między Francją a Hiszpanią ze zmianą osi na granicy
430-2Przepisy techniczne dotyczące wagonów osobowych kursujących między Francją a Hiszpanią ze zmianą wózków na granicy
430-3Wagony towarowe. Przepisy techniczne dla wagonów towarowych, które mogą kursować po torze normalnym i po fińskim torze szerokim
430-4Wagony towarowe. Komunikacja pomiędzy kolejami o szerokości toru 1.435 mm oraz kolejami o szerokości toru 1.520 mm. Przepisy techniczne i warunki dopuszczenia
430-5Przepisy do wymiany i wykorzystania wagonów towarowych nowej generacji na EVU (Transport Towarów na Kolejach o Różnej Szerokości Torów) o szerokości 1.435 mm i o szerokości 1.520 mm
431-1Transport w wagonach towarowych, transkontenerach, kontenerach wielkich i zbiornikach wymiennych z oddziaływaniem temperaturowym
432Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić
433Ogólne jednolite warunki (OJW) włączania i eksploatacji wagonów "P"
434Przepisy dotyczące zwrotów wagonów towarowych do celów utrzymania i konserwacji
435-1Palety ładunkowe zwykłe oraz skrzynkowe stosowane w ruchu międzynarodowym
435-2Norma jakościowa dla europejskiej palety płaskiej z drewna 4 wejściowej o wymiarach 800 x 1.200 mm
435-3Normy jakościowe dla europejskiej 4 wejściowej palety skrzyniowej "Y" ze stali o wymiarach 800 x 1.200 mm
435-4Naprawa palet płaskich EUR i palet skrzyniowych "Y" EUR
438-1Znakowanie identyfikacyjne wagonów pasażerskich
438-2Znakowanie wagonów towarowych
438-3Znakowanie pojazdów silnikowych
438-4Znakowanie pojazdów specjalnych
440Urządzenia nagłaśniające w wagonach osobowych RIC
441Klauzule do umieszczenia w kontrakcie zarejestrowania wagonów pasażerskich szczególnych
450-1Kooperacja pomiędzy członkami dla wymiany informacji o charakterze operacyjnym odnośnie cyrkulacji pociągów międzynarodowych pasażerskich i towarowych
450-2Współpraca kolei przy wymianie informacji statystycznych dotyczących przebiegów międzynarodowych pociągów osobowych i towarowych
451-1Zapasy jakie należy przewidzieć na regularność w rozkładach jazdy dla zapewnienia punktualności eksploatacji. Zapasy na regularność
451-2Koordynacja miejsc budowy oraz przedsięwzięć eksploatacyjnych na głównych liniach, w szczególności dla ruchu międzynarodowego
452Zdejmowany sygnał oznaczenia końca pociągu dla pociągów osobowych i towarowych
453Próby hamulców pneumatycznych przy pomocy pojazdu napędowego
461Telegramy służbowe. Przepis dla komunikacji telegramami służbowymi pomiędzy kolejami UIC
471-1Przepisy dotyczące ruchu na trasach, gdzie następuje przekraczanie granicy oraz zastosowanie lokomotyw i pociągów motorowych w ruchu międzynarodowym
471-2Przeglądy techniczne wymiany na granicach i poza granicami, dotyczące wagonów towarowych w ruchu międzynarodowym
471-3Kontrola dla wykonania przy wysyłce towarów niebezpiecznych w ruchu międzynarodowym
473Przepisy wstępne dotyczące składu pociągu osobowego przeznaczonych do ruchu międzynarodowego
475Dokumentacja ruchu wagonów
481Przepisy dotyczące treści i wymiany informacji międzynarodowej banku danych o niebezpiecznych ładunkach
482Przepisy dotyczące zawartości i wymiany informacji międzynarodowego banku danych NHM (Zharmonizowany wykaz towarów)
491Świadectwo, konstrukcja i eksploatacja bocznic
495Przepisy dotyczące mechanizacji procesów roboczych i modernizacji urządzeń do transportu drobnicy na dworcach i w miejscach przeładunkowych do ruchu drogowego
500Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, wyniki
502Transporty nadzwyczajne. Wytyczne
503Komunikacja wagonów towarowych kontynentalnych w Wielkiej Brytanii. Warunki ogólne (skrajnia, nacisk zestawów kołowych itd.) ze względu na dopuszczenie w Wielkiej Brytanii do ruchu międzynarodowego wagonów 2-osiowych i wózkowych zarejestrowanych w innych zarządach UIC
504Urządzenia do przetaczania, wyładowywania i do podnoszenia i opuszczania wagonów towarowych
505-1Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów
505-4Wpływ zastosowania skrajni kinematycznych określonych w karcie 505 na rozmieszczenie budowli w stosunku do torów i na tory między sobą
505-5Wspólne warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4

Komentarz o przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczące

506Przepisy dla zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GC
507Wagony towarowe. Warunki, którym powinny odpowiadać wagony towarowe w komunikacji promowej
508-1Współdziałanie urządzeń stałych z pojazdami transportu osobowego
508-2Urządzenia do czyszczenia i parkowania w stanie gotowości do pracy dla pojazdów transportu pasażerskiego
510-1Wagony towarowe. Układ biegowy - Normalizacja
510-2Pojazdy doczepne.

Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu

510-3Wagony towarowe. Badania stanowiskowe ram 2 i 3 osiowych wózków towarowych
510-4Wagony towarowe. Układy biegowe z nastawą na szerokość toru 1.435/1.520 mm oraz 1.668 mm.

Zalecenia dla umów dwustronnych

510-5Dopuszczenie techniczne kół monoblokowych
511Wagony. Rozstaw zestawów kołowych
512Pojazdy. Warunki wymagane dla działania obwodów torowych i układu styku "koło-szyna"
513Wytyczne oceny komfortu jazdy pasażera w pojazdach kolejowych pod względem oddziaływania drgań
515-0Wagony pasażerskie. Wózki - Układy biegowe
515-1Pojazdy dla transportu pasażerskiego. Wózki toczne - Układy biegowe - Ustalenia ogólne dla zespołów konstrukcyjnych wózków
515-3Pojazdy kolejowe. Wózki - Układy biegowe. Metoda obliczania osi zestawów kołowych
515-4Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne -Układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków
515-5Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki - Układy biegowe. Badanie maźnic zestawów kołowych
517Wagony towarowe. Części zawieszenia resorowego. Normalizacja
518Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych
518-1Uzupełnienie karty UIC 518: Zastosowanie na pojazdach wyposażonych w układy wyrównania niedostateczności przechyłki oraz/lub na pojazdach przewidzianych do ruchu z niedostatecznością przechyłu przewyższającą kategorie I i III
518-2Uzupełnienie do karty UIC 518: Zastosowanie dla wagonów towarowych przystosowanych do nacisku zestawu kołowego większego niż 22,5 t i do 25 t
520Wagony towarowe, wagony pasażerskie i wagony bagażowe. Części urządzenia pociągowego. Normalizacja
521Wagony pasażerskie i wagony bagażowe, wagony towarowe, pojazdy trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na końcach pojazdów
522Warunki techniczne, którym musi odpowiadać sprzęg samoczynny kolei członkowskich UIC i OSŻD
522-2Warunki dopuszczenia samoczynnego sprzęgu cięgłowego
523Warunki techniczne, jakie spełniać powinien sprzęg automatyczny kolei członkowskich UIC i OSŻD aby zapewnić wzajemną współpracę sprzęgów
524Wagony. Warunki techniczne, którym muszą odpowiadać amortyzatory wagonów towarowych ze sprzęgiem samoczynnym kolei członków UIC i kolei członków OSŻD
526-1Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 105 mm
526-2Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 75 mm
526-3Wagony towarowe. Zderzaki o skoku 130 i 150 mm
527-1Wagony pasażerskie, wagony bagażowe i wagony towarowe. Wymiary tarcz zderzakowych.

Tor w kształcie litery S

527-2Wagony pasażerskie, wagony bagażowe i wagony towarowe. Wymiary tarcz zderzakowych pojazdów budowanych przed 1.01.1965r.
528Urządzenia zderzakowe do wagonów pasażerskich
529Wagony towarowe. Amortyzatory hydrodynamiczne o dużym skoku. Warunki techniczne
530-1Zalecenia konstrukcyjne dotyczące wagonów towarowych w związku z wprowadzeniem sprzęgu samoczynnego kolei - członków UIC oraz kolei członków OSŻD
530-2Wagony towarowe. Bezpieczeństwo biegu
530-4Dopuszczalny stan wyposażenia wagonów towarowych w ruchu międzynarodowym w okresie wprowadzania sprzęgu samoczynnego
532Wagony towarowe i wagony pasażerskie. Wsporniki sygnałowe. Wagony pasażerskie - Stałe sygnały elektryczne
533Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu
534Sygnały i wsporniki sygnałowe lokomotyw, wagonów motorowych i jednostek trakcyjnych
535-1Ujednolicenie stopni i uchwytów wagonów towarowych
535-2Ujednolicenie rozmieszczenia stopni, pomostów końcowych mostków przejściowych, uchwytów, haków do lin, urządzeń uruchamiających sprzęg samoczynny i kurków końcowych powietrza wagonów towarowych ze względu na zastosowanie sprzęgu samoczynnego na kolejach członkowskich UIC i OSŻD
535-3Wyposażenie wagonów towarowych w urządzenia do przechodzenia i w hamulce ręczne
536Haki holownicze dla wagonów towarowych
537Złącza przewodów wagonów towarowych do opróżniania pneumatycznego
538Wagony towarowe. Przepisy bezpieczeństwa przy wyposażeniu wagonów towarowych w maszyny robocze i silniki z własnym względnie obcym zasilaniem w energię
540Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych i osobowych
541-03Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulcowych. Układ zaworu hamulcowego maszynisty
541-04Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Samoczynna zmiana skuteczności hamowania w zależności od obciążenia ładunkiem i samoczynne urządzenie przestawcze "próżny-ładowny"
541-05Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części hamulca: urządzenie przeciwpoślizgowe
541-06Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca. Hamulec magnetyczny
541-07Hamulec. Przepisy dla budowy różnych części hamulca. Zbiorniki ciśnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na płomień dla instalacji hamulcowych pneumatycznych i urządzeń pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych
541-08Hamulec - Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca : detektory wykolejenia dla wagonów towarowych
541-1Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca
541-2Wymiary połączeń przewodami giętkimi (węże hamulcowe) i przewodów elektrycznych. Rodzaje przyłączy sprężonego powietrza i przyłączy elektrycznych oraz ich rozmieszczenia na wagonach towarowych i wagonach pasażerskich ze sprzęgiem samoczynnym na kolejach członkowskich UIC i kolejach członkowskich OSŻD
541-3Hamulec. Hamulec tarczowy i okładziny hamulcowe. Wymagania ogólne , dopuszczenie okładzin hamulcowych
541-4Hamulce. Hamowanie wstawkami klocków hamulcowych z materiału syntetycznego
541-5Hamulec. Hamulec elektropneumatyczny (Hamulec- ep). Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca bezpieczeństwa
542Części hamulcowe - Wymienność
543Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów
544-1Hamulec. Hamowność
544-2Warunki jakie muszą spełniać hamulce dynamiczne lokomotyw i wagonów silnikowych, których siła hamowania doliczana jest do ciężaru hamującego
545Hamulec. Napisy, znaki i cechy
546Hamulec. Hamulec dużej mocy dla pociągów pasażerskich
547Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prób
549Wyposażenie hamulca ręcznego na wagonach towarowych przyjętych do ruchu międzynarodowego w Anglii
550Urządzenia elektryczne do zasilania w energię dla wagonów typu pasażerskiego
550-1Szafy rozdzielcze w wagonach pasażerskich
550-2Urządzenia elektryczne zasilania w energię wagonów typu pasażerskiego. Badanie typu
551Ogrzewanie parowe
552Zasilanie pociągów w energię elektryczną. Techniczne charakterystyki ujednolicone głównego przewodu wysokiego napięcia zasilania pociągu
553Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonów pasażerskich
553-1Urządzenia klimatyzacyjne wagonów pasażerskich.

Badania typowe

554-1Zasilanie odbiorników elektrycznych pojazdów szynowych na postoju z sieci lokalnej lub urządzeń sieci zastępczej 220 V lub 380 V, 50 Hz
554-2Zasilanie w energię elektryczną wagonów chłodniczych kursujących w zespołach. Środki zabezpieczające instalacje elektryczne
555Oświetlenie elektryczne w wagonach pasażerskich
555-1Przetwornice tranzystorowe przeznaczone do zasilania lamp fluorescencyjnych
557Technika diagnostyki w wagonach pasażerskich
558Przewody zdalnego sterowania i informacji. Ujednolicone charakterystyki techniczne dla wyposażenia wagonów pasażerskich RIC
560Drzwi, pomosty wejściowe, okna, stopnie, uchwyty i poręcze wagonów osobowych i wagonów bagażowych
561Urządzenia przejściowe wagonów pasażerskich
562Półki bagażowe
563Urządzenia sanitarne i porządkowe wagonów pasażerskich
564-1Wagony osobowe. Szyby ze szkła bezpiecznego
564-2Przepisy o zapobieganiu przeciw pożarowym i zwalczaniu ognia w pojazdach szynowych do komunikacji międzynarodowej w których przewozi się pasażerów lub przyłączanych wagonach typu pasażerskiego
565-1Cechy charakterystyczne budowy i wyposażenia pojazdów pasażerskich kursujących w ruchu nocnym dopuszczonych do ruchu międzynarodowego
565-2Charakterystyki szczególne dla konstrukcji, komfortu i zasad utrzymywania higieny w wagonach restauracyjnych dopuszczonych do komunikacji międzynarodowej
565-3Wytyczne dla wyposażenia wagonów pasażerskich, w których mogą być również transportowane osoby niepełnosprawne na swoich wózkach inwalidzkich
566Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i części dobudowanych
567Postanowienia ogólne dla wagonów pasażerskich
567-1Zunifikowane wagony pasażerskie typów X i Y dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki
567-2Zunifikowane wagony pasażerskie typu Z dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki
567-3Dyspozycje konstrukcyjne dotyczące wagonów pasażerskich ze względu na wprowadzenie sprzęgu samoczynnego na kolejach członkach UIC i OSŻD
567-4Ujednolicony, odkryty wagon bagażowy na wózkach do przewozu samochodów. Charakterystyki
567-5Ujednolicone wagony pasażerskie typu A dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki
567-6Ujednolicone wagony pasażerskie typu B dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki
567-7Ujednolicone wagony pasażerskie typu M dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki
568Instalacje głośnikowe i urządzenia telefoniczne wagonów pasażerskich RIC. Ujednolicone charakterystyki techniczne
569Warunki dla budowy wagonów pasażerskich i wagonów bagażowych przeznaczonych do przewozu promami
570Wagony towarowe. Części wymienne
571-1Ujednolicone wagony towarowe dla ruchu międzynarodowego. Wagony towarowe dwuosiowe ogólnego przeznaczenia. Charakterystyki
571-2Wagony towarowe zunifikowane. Wagony towarowe wózkowe ogólnego przeznaczenia. Charakterystyki
571-3Ujednolicone wagony towarowe. Wagony towarowe typu specjalnego. Charakterystyki
571-4Wagony towarowe ujednolicone. Wagony towarowe dla ruchu kombinowanego. Charakterystyki
572Jednostki wagonowe i wagony przegubowe złożone z kilku stale sprzęgniętych elementów. Normalizacja
573Warunki techniczne dotyczące budowy wagonów cystern
574Wagony towarowe i kontenery izotermiczne chłodnicze
575Wagony towarowe. Ramka do nalepek (wymienność) i tablice do oznaczania niebezpieczeństwa
576Drzwi i zamknięcia wagonów towarowych. Standardyzacja
577Wagony towarowe - Obciążenia
578Kłonice (Wymienność)
579-1Wagony towarowe. Naprawa rewizyjna. Metodologia dla określania częstości i zakresu napraw rewizyjnych
580Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numeracyjne dla wprowadzanych do ruchu międzynarodowego pojazdów transportu osobowego
581Wagony towarowe. Podnoszenie - Ustawianie na tor wykolejonego taboru
582Znaki dla wagonów towarowych ujednoliconych i wagonów towarowych standardowych
583Wagony towarowe. Zastosowanie specjalnego znaku dla części wymiennych
584Wytyczne jak opracować instrukcję obsługi w celu ułatwienia używania aparatury przez personel w wagonach dopuszczonych do ruchu międzynarodowego
591Pojemniki przenośne dla przeładunku poziomego. Warunki techniczne jakie należy spełnić dla stosowania w ruchu międzynarodowym
592-2Kontenery wielkie do przewozu na wagonach towarowych. Warunki techniczne dla kontenerów wielkich dopuszczonych do międzynarodowego przewozu ładunków
592-3Kontenery duże, pojemniki ruchome i pojemniki przenośne do przeładunku poziomego. Ujednolicony protokół prób odbiorczych
592-4Pojemniki ruchome ładowane za pomocą uchwytów nożycowych. Warunki techniczne
593Kontenery prywatne transkontenery i kontenery. Techniczne warunki dopuszczenia
596-2Transport pojazdów drogowych na wagonach. Organizacja techniczna. Metoda typu 3.Transport na wagonach specjalistycznych naczep siodłowych zwykłych (Wippen)
596-5Przewóz pojazdów drogowych na wagonach towarowych. Organizacja techniczna. Metoda nr 1. Transport naczep siodłowych zwykłych nakładanych na wagony towarowe specjalne za pomocą uchwytów nożycowych (wagony towarowe ujednolicone)
596-6Transport pojazdów drogowych na wagonach towarowych. Organizacja techniczna. Warunki kodyfikacji jednostek ładunkowych w transporcie kombinowanym oraz linii transportu kombinowanego
597System transportu kombinowanego szynowo-drogowego. Naczepy wózkowe. Charakterystyki
599Wyposażenia przystosowane do ładowania i wyładowywania kontenerów lub pojazdów do przewozu kombinowanego ładunków na wagonach
600Trakcja elektryczna z górnym przewodem jezdnym
603Przeładunek do zbiorników zawierających ciecze łatwopalne lub gazowe. Iskrzenie
605Zabezpieczenie przed korozją. Środki do zastosowania na sieci jezdnej prądu stałego w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa na sąsiednich przewodach
606-1Ukształtowanie systemu sieci trakcyjnej przy uwzględnieniu wpływu kinematyki pojazdów według kart UIC szeregu 505
606-2Projektowanie linii sieci trakcyjnej 25 kV i 50 Hz
608Warunki jakie należy przestrzegać odnośnie pantografów pojazdów trakcyjnych używanych w ruchu międzynarodowym
611Zasady dopuszczenia lokomotyw elektrycznych, wagonów silnikowych i zespołów trakcyjnych wagonowych dla ich wprowadzenia do komunikacji międzynarodowej
614Określenie pojęcia mocy lokomotyw elektrycznych i wagonów trakcyjnych
615-0Pojazdy napędne. Wózki i układy biegowe. Wymagania ogólne
615-1Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Przepisy ogólne dla części składowych
615-4Pojazdy trakcyjne. Wózki i układy biegowe. Badanie wytrzymałościowe konstrukcji ram wózków
617-3Przepisy dotyczące układu, typu i kierunku manewrowania głównych urządzeń sterujących elektrycznych pojazdów napędnych
617-4Szyby czołowe, boczne i inne montowane w kabinach maszynisty pojazdów trakcji elektrycznej
617-5Przepisy dotyczące bezpieczeństwa personelu w kabinach maszynisty pojazdów trakcji elektrycznej
617-6Przepisy budowy kabin maszynisty w pojazdach trakcji elektrycznej
617-7Przepisy dotyczące widoczności na stanowiskach maszynisty pojazdów w trakcji elektrycznej
622Określenie pojęcia mocy znamionowej lokomotyw i wagonów spalinowych trakcyjnych
623-1Homologacja silników spalinowych pojazdów napędnych
623-2Badania homologacyjne silników spalinowych pojazdów napędnych
623-3Badania seryjne i warunki odbioru silników spalinowych pojazdów napędnych
624Badanie emisji gazów wydechowych silników spalinowych trakcyjnych
625-2Wykonanie szyb do okien w ścianach czołowych i bocznych oraz innych szyb na stanowisku maszynisty spalinowych pojazdów szynowych i wagonów sterujących (dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi)
625-5Przepisy dotyczące rozmieszczenia typu i kierunku ruchu zasadniczych urządzeń sterowniczych na pojazdach napędnych trakcji spalinowej
625-6Przepisy dotyczące widoczności z kabin maszynisty pojazdów spalinowych
625-7Przepisy dotyczące wytrzymałości na uderzenia eksploatacyjne spalinowych wagonów i wieloczłonów
626Wytwarzanie energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych spalinowych przeznaczonej do zasilania wagonów przez przewód główny wysokiego napięcia
627-1Zasięg minimalny pojazdów spalinowych (przepisy obowiązujące)
627-2Urządzenia do pobierania paliwa i wody na spalinowych pojazdach szynowych
627-4Przepisy dotyczące urządzeń zderzakowych, pociągowych i hamulca dla wagonów motorowych i pociągów motorowych trakcji spalinowej zmierzające do umożliwienia w razie awarii holowania przy pomocy dowolnego pojazdu napędnego
627-5Przepisy dotyczące konstrukcji budowy wagonów motorowych spalinowych stosowanych w międzynarodowej komunikacji na promach
631Przepisy dotyczące turbin gazowych trakcyjnych
640Pojazdy trakcyjne. Napisy, oznaczenia i znaki
641Warunki dotyczące urządzeń czuwaka automatycznego używanych w ruchu międzynarodowym
642Ustalenia specjalne dotyczące zabezpieczenia i walki z pożarem na pojazdach trakcyjnych i pasażerskich pojazdach prowadzących w ruchu międzynarodowym
643Przepisy dotyczące słyszalności ustnych gwizdawek przetokowych i spłonek wybuchowych w kabinie maszynisty pojazdów napędnych
644Sygnały ostrzegawcze dźwiękowe na pojazdach motorowych w komunikacji międzynarodowej
645Warunki na łukach pojazdów napędnych w ruchu międzynarodowym
646Ujednolicenie stopni i poręczy lokomotyw przetokowych spalinowych i elektrycznych
648Sprzęgi przewodów elektrycznych i pneumatycznych na ścianach czołowych lokomotyw i pasażerskich pojazdów prowadzących
649Przepisy dotyczące rezystorów omowych pracujących w obwodach prądowych-siłowych elektrowozów
650Ujednolicone oznaczanie układu osi w lokomotywach i zespołach trakcyjnych
651Ukształtowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonów napędnych, jednostek trakcyjnych i pojazdów sterujących
660Przepisy dotyczące zapewnienia kompatybilności technicznej dla pociągów do stosowania dużych prędkości
700Klasyfikacja linii kolejowych. Przynależne granice obciążenia wagonów towarowych
702Schemat obciążeń do obliczeń konstrukcji pod szynami na liniach międzynarodowych
703Wzory określeń charakterystyk torów, po których kursują pociągi międzynarodowe
704Systemy transportu kolejowego EMV
710Poszerzenie torów na łukach
711Geometria rozjazdów ze szyn wg UIC dla szybkości na torach odgałęźnych począwszy od 100 km/h
712Wady szyn
714Klasyfikacja torów z punktu widzenia ich konserwacji
715Czynniki działające na koszt konserwacji toru oraz ich względne znaczenie
715-1Zastosowanie oceny cyfrowej geometrycznego stanu toru do planowania prac podbijania i prac regulacyjnych
715-2Zalecenia dotyczące utrzymania szyn
716Zarys maksymalnego dopuszczalnego zużycia dla iglic
717Zalecenia dla konstrukcji mostów przy uwzględnieniu wymagań technicznych nawierzchni i dla zmniejszenia emisji akustycznej
717-3Punkty metalowe. Układanie torów bez podtorza na metalu
718-1Kryteria brane pod uwagę przy wybieraniu urządzeń mechanicznych do konserwacji torów.
718-2Kryteria, które należy brać pod uwagę przy wydawaniu zezwoleń na podbijaki torowe.
718-3Kryteria, które należy uwzględniać przy akceptowaniu podbijarek - prostownic przeznaczonych do prac torowych
718-4Wytyczne dla pomiaru hałasu maszyn drogowych
719Prace ziemne i podsypka tłuczniowa kolejowa
720Układanie i utrzymywanie w dobrym stanie toru z długich szyn spawanych
721Zalecenia odnośnie stosowania szyn o gatunku twardym i gatunku ekstra twardym
722Metody poprawy stanu podtorza linii istniejących
723Wybór i zastosowanie herbicydu w nawierzchni pod kątem uwzględnienia ochrony środowiska
730-3Systemy automatyczne alarmujące brygady na torze
731Kontrola urządzeń sygnalizacyjnych
732Zasady dla sygnalizacji jazd pociągów przy pomocy stałych miejscowych sygnałów
734Przystosowanie urządzeń bezpieczeństwa do wymagań wysokich prędkości
736Przekaźnik bezpieczeństwa
737-1Połączenie elektrycznych obwodów szynowych ze ślizgami prądowymi na szynach
737-2Środki polepszenia czułości bocznikowej elektrycznych obwodów szynowych
737-3Zastosowanie tyrystorów w technice kolejowej. Układy dla uniknięcia zakłóceń na urządzeniach technicznych sygnałowych
737-4Dyspozycje dla ograniczenia zakłóceń instalacji prądów słabych przez trakcję elektryczną (szczególnie urządzenia z tyrystorami)
738Ważniejsze przepisy bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy stosowaniu elementów elektronicznych w technice sygnalizacji kolejowej
739Drogi przekroczeń za sygnałami
741Dworce osobowe, wysokość peronu
750Połączenia służbowe telekomunikacyjne
751-1Wyposażenie radioelektryczne Kolei - Stacje stałe i ruchome - Ogólne warunki techniczne
751-2Przepisy techniczne na wyposażenie radiowe w eksploatacji kolejowej
751-3Przepisy techniczne dla systemów radiowych pociągu w ruchu międzynarodowym
752Zalecenia ogólne dotyczące zastosowania i eksploatacji połączeń telekopisami.
753-1Przepisy techniczne dotyczące międzynarodowych kolejowych połączeń telefonicznych
753-2Przepisy techniczne ogólne dla zapewnienia komunikacji przez międzynarodową sieć telefoniczną
753-3Utrzymanie, eksploatacja i kryteria mocy sieci telekomunikacji kolejowej UIC. Metody ogólne
754Obwody telefoniczne "omnibus". Reguły dla zabudowy i wyposażenia
755-1Zakładanie przewodów telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
755-2Ochrona personelu i instalacji telekomunikacyjnych przed spadkiem wysokiego napięcia w ziemi spowodowanym sąsiednią trakcyjną linią elektryczną
757Instalacje głośnikowe dworców kolejowych osobowych
758Instalacje radiowe kolejowe (służba ruchoma) anteny
759Warunki techniczne dla par współosiowych o małej średnicy
760Przejazd kolejowy - sygnalizacja drogowa
761Wytyczne techniczne dotyczące instalacji sygnalizacji automatycznej
762Pomiary bezpieczeństwa na przejściach kolejowych dla pieszych, przez które przechodzą pociągi pośpieszne
770Wskazówki dotyczące stosowania śrub o dużej wytrzymałości w mostach i rusztowaniach kolejowych
771-1Stal walcowana do budowy mostów
771-2Zalecenia do zastosowania różnych jakości i klas stali wg karty 771-1 "Stale walcowane dla budowy mostów"
771-3Zalecenia dotyczące łączenia belek podłużnych z poprzecznymi w stalowych mostkach kolejowych za pomocą nitów lub mocnych śrub
772-1Zasady norm zastosowania urządzeń oparcia wykonanych z różnych materiałów dla mostków kolejowych
772-2Dyrektywy dotyczące stosowania podparć gumowych na mostkach kolejowych
773Zalecenia dotyczące metody obliczania mostków kolejowych z filarami zbrojowymi
774-1Zalecenia dla wymiarowania mostków kolejowych z betonu zbrojowego i sprężanego
774-2Rozdział nacisków na oś na mostkach kolejowych z żelbetonu o nawierzchni z podsypką
774-3Oddziaływanie tor/budowle - Zalecenia do obliczeń
775Stosowanie spoin w konstrukcji mostów kolejowych
776-1Obciążenia do uwzględniania w obliczeniach mostów kolejowych
776-2Mosty dla szybkości dużych i bardzo dużych
776-3Odkształcenia mostów
776-4Zastosowanie metody EDV do obliczenia mostów i innych konstrukcji inżynierii lądowej i wodnej
778-1Zalecenia do uwzględnienia zwężenia przy pomiarach stalowych mostów kolejowych
778-2Zalecenia dla określenia ładowności nośnej istniejącej budowy metalowej
778-3Zalecenia dla oceny możliwości nośnej mostków sklepieniowych z muru i betonu
778-4Wady mostków kolejowych i środki, które należy przedsięwziąć ze względu na stan utrzymania i wzmocnienia tych budowli
779-1Oddziaływanie ssania ciśnieniowego z ruchu pociągów na budowle w pobliżu toru
779-10Utrzymanie istniejących tuneli kolejowych
779-11Wymiarowanie przekroju tunelu przy uwzględnieniu efektu aerodynamicznego
780Sterowanie zdalne urządzeń sygnalizacyjnych
781Układy transmitowania i sterowania zdalnego instalacji sygnalizacyjnych
790Sterowanie liczników osi
791Zabezpieczenie jakości instalacji górnej sieci jezdnej
792Ogólne przepisy dotyczące konstrukcji i użytkowania urządzeń do zdejmowania z toru przewodów sieci trakcji elektrycznej
793Wykonawstwo zmechanizowanego montażu górnej sieci jezdnej
794Oddziaływanie między siecią trakcyjną i pantografem na kolejach europejskich przy dużej prędkości
794-1Współpraca między siecią trakcyjną a odbieraniem prądu na liniach kolejowych prądu stałego
795Minimalna instalowana moc. Kategoria linii
796Napięcie na odbieraku prądu
797Koordynacja zabezpieczeń elektrycznych - podstacje/pojazdy trakcyjne
798Okresy czasowe sumowania, w których mogą być uśredniane parametry
799Charakterystyki górnych przewodów trakcyjnych zasilanych prądem zmiennym dla linii na prędkości wyższe od 200 km/h
799-1Charakterystyki sieci jezdnych zasilanych prądem stałym dla linii na prędkość do 200 km/h
800Wykaz norm podstawowych opracowanych przez Podkomisję "Normalizacja wymiarów" UIC. Karta serii 800
800-01Stosowanie fachowych pojęć kolejowych z uwzględnieniem Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI)
800-09Zasady i definicje wykazów charakterystyk identyfikacyjnych
800-10Minimalne wartości promieni łuków w odniesieniu do gięcia, zwijania brzegów na zimno i profilowania przez walcowanie blach, taśm i płaskowników szerokich ze stali o gwarantowanej zdolności do gięcia
800-11Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gięciu na zimno rur metalowych
800-30Dobór gwintów ISO
800-50Niedokładność obróbki przy wymiarach bez podawania tolerancji części obrabianych przez usuwanie materiału
800-51Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez wskazania tolerancji w konstrukcjach spawanych
800-52System tolerancji wymiarów dla części lanych
800-53Dopuszczalne odchyłki wymiarów bez wskazania tolerancji dla wykrawanych części metalowych
800-55Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych bez wskazania tolerancji w konstrukcjach elementów spawanych z aluminium
800-57Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez podanych tolerancji części kutych z aluminium i stopów aluminiowych za pomocą matrycowania
800-58Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez podanych tolerancji dla odkuwek matrycowych ze stali
801-17Wybór wymiarów poprzecznych dla gorąco walcowanych prętów żłobkowanych ze stali resorowej
801-19Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich konstrukcji
802-08Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna z łbami kulistymi z nacięciem prostym lub krzyżowym
802-11Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna ze łbami sześciokątnymi
802-23Asortyment nakrętek nitów rurkowych z łbem płaskim lub wpuszczanym
802-24Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierścieniem
802-30Zestawienie połączeń przegubowych część I średnice normalne wałków (8-80 mm)
802-31Wykaz wyboru sworzni z łbem
802-32Wykaz wyboru sworzni bez łba
802-33Wykaz wyboru tulejek wtłaczanych bez luzu
802-72Zabezpieczanie połączeń śrubowych
803-30Wykaz opasek do rur z jednym łącznikiem, typu normalnego
803-31Wykaz opasek do rur z dwoma łącznikami, typu normalnego
803-34Wykaz wyboru połączeń sztywnych dla rur z miedzi
803-35Wykaz wybranych złączek dla rur stalowych (złączki gwintowane dla układów rur bez gwintu)
805-01Wykaz smarowniczek
805-30Wymiary prętów kwadratowych napędnych
805-70Otwór gwintowany kanałów dla hydraulicznego ściągania i poluźniania połączeń zaciskowych
806Warunki techniczne na dostawę brezentów (plandek) zabezpieczających ładunki na wagonach towarowych odkrytych
810-1Wymagania techniczne na dostawę obręczy surowych walcowanych ze stali niestopowej dla taboru napędnego i doczepnego
810-2Warunki techniczne na dostawę obręczy nieobrobionych pojazdów szynowych napędnych i wagonów. Tolerancje
810-3Warunki techniczne na dostawę płaskowników i profili ze stali niestopowej dla pierścieni zaciskowych obręczy
811-1Warunki techniczne na dostawę osi zestawów kołowych dla pojazdów trakcyjnych i wagonów
811-2Warunki techniczne dostawy osi zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje
812-1Warunki techniczne na dostawę kół bosych walcowanych lub kutych dla wagonowych obręczowanych zestawów kołowych
812-2Koła monoblokowe dla pojazdów napędnych i doczepnych -Tolerancje
812-3Warunki techniczne dostawy dla kół bezobręczowych z walcowanej stali niestopowej dla pojazdów napędnych i wagonów
812-4Warunki techniczne dostawy kół obręczowanych dla wagonów i pojazdów trakcyjnych. Obręczowanie i tolerancje
812-5Warunki techniczne dostawy kół bosych walcowanych lub kutych dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. Tolerancje i chropowatość powierzchni
813Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych dla taboru trakcyjnego i wagonów. Tolerancje i montaż
814Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy smarów przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych pojazdów szynowych
820Warunki techniczne dostawy stali sprężynowej płaskiej dla resorów piórowych i sprężyn stożkowych
821Warunki techniczne dostawy resorów piórowych dla pojazdów
822Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych naciskowych formowanych na gorąco lub na zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów
823Warunki techniczne dostawy sprężyn stożkowych dla pojazdów
825Warunki techniczne na dostawę haków cięgłowych dla obciążeń nominalnych 250 kN, 600 kN lub 1.000 kN dla pojazdów trakcyjnych i wagonów
826Warunki techniczne na dostawę sprzęgów śrubowych dla taboru napędnego i doczepnego
827-1Warunki techniczne na dostawę elementów z elastomerów do zderzaków
827-2Warunki techniczne na dostawę pierścieni stalowych sprężyn zderzakowych
828Warunki techniczne dostawy zderzaków ze spawanych części składowych
829-1Warunki techniczne dostawy głowic sprzęgu samoczynnego typu UIC, dla pojazdów napędowych i wagonów
829-2Warunki techniczne dostawy części odlewanych z żeliwa szarego, z żeliwa ciągliwego lub z żeliwa sferoidalnego dla sprzęgu samoczynnego typu UIC dla pojazdów napędnych i wagonów
829-3Tymczasowe warunki techniczne dostawy części ze stali kutej lub walcowanej przeznaczonych dla sprzęgu samoczynnego typu UIC dla pojazdów napędnych i wagonów
829-4Tymczasowe warunki techniczne dostawy sprężyn przeznaczonych dla sprzęgu samoczynnego typu UIC dla pojazdów napędnych i wagonów
829-5Warunki techniczne odnośnie ochrony i opakowania części ze stopów zawierających żelaza, sprzęgów samoczynnych
829-6Warunki techniczne na dostawę części z elastomerów dla sprzęgania sprzęgu samoczynnego - hamulec pneumatyczny i inne elementy
829-7Warunki techniczne na dostawę profili ślizgowych podparcia belki poprzecznej sprzęgu samoczynnego wagonów towarowych
830-1Warunki techniczne na dostawę węży elastomerowych dla sprzęgów hamulców pneumatycznych
830-2Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających dla głowic sprzęgów hamulcowych
830-3Warunki techniczne dostawy główek sprzęgów hamulcowych
831Warunki techniczne na dostawę pierścieni uszczelniających elastomerowych dla tłoków cylindrów hamulcowych
832Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów
833Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych
834Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na płomień zbiorniki ciśnieniowe ze stali dla urządzeń hamulcowych sprężonego powietrza i pneumatycznych urządzeń pomocniczych w pojazdach szynowych
840-2Warunki techniczne na dostawę części ze staliwa do pojazdów napędnych i wagonów
842-1Warunki techniczne na dostawę materiałów malarskich przeznaczonych do ochrony pojazdów kolejowych i kontenerów
842-2Warunki techniczne dla metod badań materiałów malarskich i szpachli
842-3Warunki techniczne dotyczące przygotowania powierzchni materiałów metalowych i niemetalowych używanych przy budowie pojazdów kolejowych i kontenerów
842-4Warunki techniczne dotyczące ochrony przed korozją oraz malowania wagonów towarowych i kontenerów
842-5Wykonawcze warunki techniczne dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowania wagonów osobowych i pojazdów trakcyjnych
842-6Warunki techniczne kontroli jakości systemów malowania pojazdów kolejowych
844-1Warunki techniczne na dostawę bali podłogowych nie obrobionych i obrobionych dla wagonów towarowych
844-2Warunki techniczne na dostawę surowych i obrobionych desek na ściany i dach wagonów towarowych i bagażowych
844-3Warunki techniczne na dostawę płyt sklejkowych, sklejanych i zabezpieczanych żywicami fenolowymi, przeznaczonych na ściany krytych wagonów towarowych
844-4Warunki techniczne dostawy płyt laminowanych o powierzchniach dekoracyjnych na bazie tworzyw sztucznych termoutwardzalnych
845Warunki techniczne dostawy wałków z elastomerów dla przejść międzywagonowych
846Warunki techniczne na dostawę korpusów maźnic tocznych z żeliwa sferoidalnego
852-1Warunki techniczne na dostawę złączek z elastomeru dla przewodów wodnych chłodzenia i ogrzewania pojazdów spalinowych
854Warunki techniczne na dostawę baterii akumulatorów rozruchowych (baterii zasadowych albo baterii ołowiowych)
860Warunki techniczne na dostawę szyn
861-1Ujednolicone zarysy szyn o masie 54 kg/m - UIC profile 54 i 54 E
861-2Ujednolicone profile szyn - iglice zwrotnic dla profili szyn 54 kg /m i 60 /m
861-3Ujednolicone profile szyn 60 kg/m - profile UIC 60 i 60 E
861-4Ujednolicone profile szyn 61R/61, 13 kg/m/ i 68 R/68,46 kg/m/ dla ułożenia w tunelach
861-5Profil ujednolicony szyn 71 kg/m - profil UIC 71
863Warunki techniczne na dostawę nieimpregnowanych podkładów drewnianych (podkłady na tor normalny i szeroki oraz podkłady na zwrotnice)
863-1Stosowanie drewna poza europejskiego dla wytwarzania podkładów torowych
864-1Warunki techniczne na dostawę śrub do podkładów kolejowych
864-2Warunki techniczne na dostawę stalowych śrub do mocowania szyn
864-3Warunki techniczne na dostawę pierścieni sprężynowych stalowych do budowy toru
864-4Warunki techniczne na dostawę nakładek stykowych ze stali walcowanej
864-5Warunki techniczne na dostawę podkładek rowkowych gumowych umieszczonych pod szynami
864-6Warunki techniczne na dostawę podkładek stalowych ze stali walcowanej pod szyny
864-7Przekroje walcowane podkładek pod szyny UIC
864-8Kształtowniki walcowane do łączenia szyn typu UIC o masie 54 i 60 kg/m
864-9Profil walcowany dla łączenia szyn UIC 71
865-1Warunki techniczne na dostawę podkładów stalowych
865-2Ujednolicony profil podkładów stalowych o masie 28 kg/m
866Warunki techniczne na dostawę części odlewanych ze staliwa manganowego dla zwrotnic
870Warunki techniczne na dostawę drutów rowkowych dla przewodów jezdnych
890Warunki techniczne dla dostawy ręczników papierowych
891Warunki techniczne dla dostawy słupków mydła dla mydelniczek
893Warunki techniczne dla dostawy blach na płyty prowadnicowe ze stali manganowej
895Warunki techniczne na dostawę przewodów izolowanych dla pojazdów kolejowych
896-2Zalecenia dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją
897-1Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elektrod do ręcznego spawania łukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej niż 610 N/mm2
897-2Warunki techniczne dotyczące oznaczenia symbolami elektrod do ręcznego spawania łukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej niż 610 N/mm2
897-4Warunki techniczne dotyczące dopuszczenia i dostawy kombinacji drutów elektrodowych i topników do spawania samoczynnego łukiem krytym stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej od 610 N/mm2
897-5Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod drutowych i proszków do spawania pod topnikiem stali niestopowych lub niskostopowych
897-6Warunki techniczne dotyczące dopuszczenia i dostawy kombinacji drutów elektrodowych pełnych i proszkowych oraz gazu do spawania samoczynnego i półsamoczynnego w osłonie gazowej stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej od 610 N/mm2
897-7Warunki techniczne dotyczące symboli drutów elektrodowych pełnych i proszkowych oraz gazów do spawania automatycznego i półautomatycznego w osłonie gazowej stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej od 610 N/mm2
897-8Warunki techniczne dotyczące określania wydajności nominalnej oraz współczynnika topliwości drutów elektrodowych proszkowych do spawania automatycznego i półautomatycznego w osłonie gazowej stali niestopowych i niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej od 610 N/mm2
897-9Warunki techniczne przygotowania krawędzi do spawania blach stalowych walcowanych niestopowych lub niskostopowych o wytrzymałości na rozciąganie poniżej 610 N/mm2 w przypadku półautomatycznych spawanych wyrobów walcowanych łukiem elektrodami otulonymi
897-11Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, którzy są wykwalifikowani do spawania stali
897-12Warunki techniczne dla dopuszczenia metody do elektrycznego spawania łukowego stali (Badanie metody)
897-13Warunki techniczne dla kontroli jakości złącz spawanych części pojazdów ze stali
897-14Warunki techniczne dla wykonywania i badania połączeń spawanych ze stali. Próbki robocze
897-20Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, którzy są wykwalifikowani do spawania aluminium i stopów aluminiowych
897-21Warunki techniczne dla dopuszczenia metody spawania łukowego aluminium i stopów aluminiowych
897-22Warunki techniczne badań jakości zespołów spawanych pojazdów szynowych wykonanych z aluminium i stopów aluminium
897-23Warunki techniczne dla wykonania i badania połączeń spawanych z aluminium i stopów aluminium (próbki robocze)
898Świadczenie usług w zakresie jakości wyrobów Kolejowych. Ramy ogólne
960Kwalifikacja i certyfikacja personelu odpowiedzialnego za prowadzenie badań nieniszczących elementów zespołów pojazdów szynowych w procesie ich utrzymania
OSŻD - przepisy Organizacji Współpracy Kolei z zakresu taboru kolejowego.
Polskie Normy:
Numer PNTytuł
PN-H-93408:1997Kształtowniki stalowe wagonowe walcowane na gorąco.
PN-70/K-02056Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.
PN-92/K-02100Tabor kolejowy. Hałas. Ogólne wymagania i badania.
PN-85/B-13059Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa.
PN-C-94117:1997Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatorów wagonowych.
PN-C-94127:1997Wyroby gumowe. Pyty gumowe na wałki do przejść

międzywagonowych.

PN-76/C-94131Węże gumowe ogrzewcze taboru kolejowego.
PN-80/C-94134Węże gumowe hamulcowe taboru kolejowego.
PN-84/H-84027.00Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogólne wytyczne.
PN-H-84027-1:1994Stal da kolejnictwa. Koła bose. Gatunki.
PN-84/H-84027.02Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.
PN-91/H-84027.03Stal dla kolejnictwa. Osie zestawów kołowych do pojazdów

szynowych. Gatunki.

PN-88/H-84027.04Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urządzenia sprzęgowego. Gatunki.
PN-84/H-84027.05Stal dla kolejnictwa. Koła bezobręczowe. Gatunki.
PN-84/H-84027.06Stal dla kolejnictwa. Obręcze do kół pojazdów szynowych.

Gatunki.

PN-H-93009:1996Stal. Kęsiska, kęsy i pręty walcowane na gorąco dla

kolejowych urządzeń sprzęgowych.

PN-88/H-94114.02Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła bose nieobrobione

mechanicznie do zestawów kołowych wagonów D=780mm.

Wymiary.

PN-88/H-94114.03Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła bose nie obrobione

mechanicznie do zestawów kołowych wagonów D=860 mm.

Wymiary.

PN-88/H-94114.04Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła bose nie obrobione

mechanicznie do zestawów kołowych zespołów trakcji

elektrycznej i tendrów D=860 mm. Wymiary.

PN-88/H-94114.05Tabor kolejowy normalnotorowy. Koła bose nie obrobione

mechanicznie do zestawów kołowych wagonów i tocznych

zestawów zespołów trakcyjnych D=820 mm. Wymiary.

PN-K-88202:1996Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania.
PN-K-02059:1994Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed

porażeniem prądem elektrycznym.

PN-K-02511 :2000Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów.

Wymagania.

PN-K-02512:2000Tabor kolejowy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów.

Metoda badania wskaźnika rozprzestrzeniania się płomienia.

PN-K-02501:2000Tabor kolejowy. Właściwości dymowe materiałów. Wymagania i

metody badań.

PN-93/K-02505Tabor kolejowy. Stężenie tlenku i dwutlenku węgla

wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania

materiałów.

Wymagania i badania.

PN-K-02508:1999Tabor kolejowy. Właściwości palne materiałów. Wymagania i

metody badań.

PN-85/K-88150Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy.
PN-93/K-88158Tabor kolejowy. Osie zestawów kołowych. Nakiełki.
PN-K-88160:1999Tabor kolejowy. Sprzęg śrubowy.
PN-77/K-88168Tabor kolejowy. Sprężyny taśmowe stożkowe.
PN-91/K-88170Tabor kolejowy. Sprężyny taśmowe stożkowe. Wymagania i

badania.

PN-81/K-88171Tabor kolejowy. Sprężyny śrubowe walcowe.
PN-61/K-88174Tabor kolejowy. Sprężyny pierścieniowe. Pierścienie.
PN-K-88177:1998Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badań.
PN-75/K-88180Tabor kolejowy. Resory piórowe. Wspólne wymagania i badania.
PN-K-88182:1997Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania.
PN-K-88183:1997Tabor kolejowy. Sprężyny cylindrów hamulcowych. Wymagania i

badania.

PN-K-88207:1998Tabor kolejowy. Zbiorniki sprężonego powietrza. Wymagania i

metody badań.

PN-K-88209:1997Tabor kolejowy. Złączki do napełniania zbiorników wodnych.
PN-92/K-91018Tabor kolejowy. Koła bezobręczowe. Wymagania i badania.
PN-91/K-91032Tabor kolejowy. Obręcze nieobrobione do zestawów kołowych.
PN-75/K-91033Tabor kolejowy. Pierścienie zaciskowe do zestawów kołowych.
PN-91/K-91034Tabor kolejowy. Obręcze obrobione do zestawów kołowych.
PN-K-91041:1994Tabor kolejowy. Koła bose do zestawów kołowych. Wymagania i

badania.

PN-93/K-91042Tabor kolejowy. Obręcze nieobrobione do zestawów kołowych.

Wymagania i badania.

PN-92/K-91043Tabor kolejowy. Koła bose obrobione do zestawów kołowych.
PN-69/E-06120Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne

wymagania i badania.

PN-83/E-06122Pojazdy trakcyjne. Wyposażenie elektroniczne. Przepisy ogólne.
PN-75/E-77100Elektryczne urządzenia grzejne oporowe. Urządzenia grzejne

dla taboru kolejowego. Ogólne wymagania i badania.

PN-75/E-77101Elektryczne urządzenia grzejne oporowe. Ogrzewacze

przewiewowe dla taboru kolejowego.

Wymagania i badania.

PN-87/E-77102Pojazdy trakcyjne. Oporniki stosowane w obwodach silników

prądu stałego.

Ogólne wymagania i badania.

PN-K-02506:1998Elektryczne pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie

przeciwpożarowe.

Wytyczne konstrukcyjne.

PN-K-02507:1997Spalinowe pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
PN-90/K-11001Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej

dwukabinowej. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa

pracy i ergonomii.

PN-90/K-11002Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej

dwukabinowej.

Metodyka badania hałasu.

PN-90/K-11003Ochrona pracy. Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej

dwukabinowej.

Metodyka badania drgań.

PN-K-91001:1997Elektryczne pojazdy trakcyjne. Odbieraki prądu. Wymagania i

metody badań.

PN-93/K-91046Pojazdy trakcyjne. Osie zestawów kołowych. Wymagania i

badania.

PN-92/K-02502Tabor kolejowy. Podatność na zapalenie siedzeń wagonowych.

Wymagania i badania.

PN-92/K-02503Wagony towarowe. Badania spokojności biegu.
PN-K-11010:1994Tabor kolejowy. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania

nawiewnego wagonu.

Wymagania ogólne.

PN-89/K-23001Wagony towarowe czteroosiowe z przechylnym pudłem.

Wymagania.

PN-90/K-23002Wagony towarowe kryte czteroosiowe z rozsuwanymi ścianami.

Wymagania.

PN-90/K-23003Wagony towarowe kryte czteroosiowe. Wymagania.
PN-91/K-23004Wagony towarowe odkryte czteroosiowe. Wymagania.
PN-91/K-23005Wagony towarowe samowyładowcze czteroosiowe. Wymagania.
PN-91/K-23006Wagony towarowe samowyładowcze czteroosiowe hopper-

dozator. Wymagania.

PN-91/K-23007Wagony towarowe czteroosiowe uniwersalne. Wymagania i

badania.

PN-K-23011:1998Tabor kolejowy. Elektryczna instalacja zasilania urządzeń

wagonowych.

Wymagania ogólne.

PN-75/K-46022Tabor kolejowy. Trzpienie mocujące kontenery. Główne

wymiary.

PN-75/K-46023Tabor kolejowy. Gniazdo trzpienia mocującego kontenery.

Główne wymiary.

PN-93/K-88152Wagony osobowe. Okna. Wymagania.
PN-93/K-88153Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nawskrośne. Sprzęgło

łubkowe.

PN-93/K-88157Wagony. Prowadnik haka cięgłowego.
PN-89/K-88161Wagony. Haki cięgłowe.
PN-93/K-88162Wagony towarowe. Urządzenia cięgłowe nawskrośne. Cięgło

długie.

PN-K-88163:1994Wagony towarowe. Urządzenia cięgłowe nawskrośne. Cięgło

krótkie.

PN-61/K-88173Kolejowe wagony towarowe. Płyta oporowa gniazda sprężyny

cięgłowej.

PN-91/K-88176Wagony towarowe. Trójkąty hamulcowe.
PN-61/K-88181Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Resory piórowe.
PN-K-88184-1:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne. Części

i wymiary montażowe.

PN-K-88184-2:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne. Cięgło widłowe.
PN-K-88184-3:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne.

Nakrętka koronowa.

PN-K-88184:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne.

Podpora.

PN-K-88184-5:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne.

Podkładka zabezpieczająca.

PN-K-88184-6:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne.

Sworzeń.

PN-K-88184-7:1997Wagony towarowe. Urządzenie cięgłowe nienawskrośne.

Podkładka odginana.

PN-K-88200:1996Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu. Wymagania.
PN-K-88201:1996Tabor kolejowy. Kurki hamulcowe końcowe. Wymagania i

badania.

PN-K-88204:1997Wagony osobowe. Instalacja wodna. Wymagania i badania.
PN-K-88208:1997Wagony osobowe. Drzwi czołowe rozsuwane. Wymagania i

metody badań.

PN-K-91000:1998Wagony towarowe. Wózki dwuosiowe. Wymagania i metody

badań.

PN-92/K-91019Wagony. Koła bezobręczowe. Typy i wymiary.
PN-92/K-91020Wagony. Zestawy kołowe z kołami bezobręczowymi.
PN-92/K-91039Wagony towarowe. Zawieszenia resorowe.
PN-93/K-91047Wagony. Osie zestawów kołowych. Wymagania i badania.
PN-92/K-91048Wagony. Osie zestawów kołowych.
PN-92/K-91049Wagony towarowe. Zestawy kołowe z kołami obręczowanymi.
PN-91/K-91066Wagony towarowe. Widły maźnicze. Wymiary.
PN-92/K-91200Wagony osobowe. Drzwi wejściowe obrotowo-składane.

Wymagania.

PN-92/K-91201Wagony osobowe. Drzwi wejściowe odchylno-suwane.

Wymagania.

PN-92/K-91202Wagony osobowe. Urządzenia do centralnego zamykania drzwi

wejściowych. Wymagania.

PN-92/K-91203Wagony osobowe. Urządzenia do blokowania drzwi

wejściowych. Wymagania.

PN-EN

10204+A1:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-86/B-13113Szkło. Metody badań. Badanie odporności wyrobów szklanych

na nagłe zmiany temperatury.

PN-74/B-13161Szkło. Metody badań. Oznaczenie odporności powierzchni

wyrobów na działanie wody.

PN-92/E-08106Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).
PN-K-02040-1:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogólne.
PN-K-02040-2:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo.
PN-K-02040-3:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Ujednolicony kod wagonów.
PN-K-02040-4:1997Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer

inwentarzowy pojazdu.

PN-K-02040-5:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczące

okresowych napraw

i przeglądów.

PN-K-02040-6:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca.
PN-K-02040-7:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy

podnoszeniu pojazdu.

PN-K-02040-8:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach

spełniających przepisy UIC.

PN-K-02040-9:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki długości, rozstawu osi

skrajnych i czopów skrętnych pojazdu oraz rozstawu osi w

wózkach.

PN-K-02040-10:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znak wytrzymałości sprzęgu

śrubowego

na rozciąganie.

PN-K-02040-11:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Tablice zastępcze stosowane

do pojazdów nie mających tablicy firmowej.

PN-K-02040-12:1996Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwności osi i

zakazu kursowania po torach

z łukami o promieniach do 180 m oraz przestawności

zestawów kołowych.

PN-K-02040-13:1998Wagony kolejowe. Napisy i znaki. Rozmieszczenie.
PN-K-02041-1:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Napisy i

znaki na wagonach spełniających przepisy RIC.

PN-K-02041-2:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki

graficzne.

PN-K-02041-3:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki klasy.
PN-K-02041-4:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki

różne.

PN-K-02041-5:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na

wagonach z przewodem lub urządzeniami ogrzewczymi.

PN-K-02041-6:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na

wagonach z urządzeniami głośnikowymi.

PN-K-02041-7:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki

masy i liczby miejsc siedzących.

PN-K-02041-8:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na

wagonach pocztowych i pocztowo-bagażowych.

PN-K-02041-9:1996Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Dodatkowe

napisy i znaki na wagonach sypialnych, z miejscami do

leżenia, restauracyjnych i barowych.

PN-K-02041-10:1997Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki

umieszczone wewnątrz wagonów.

PN-K-02042-1:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki różne.
PN-K-02042-2:1996Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znak masy własnej wagonu.
PN-K-02042-3:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki granicy ładowności na

wagonach spełniających przepisy RIV.

PN-K-02042-4:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki informujące o

warunkach załadunku.

PN-K-02042-5:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Napisy i znaki ostrzegawcze.
PN-K-02042-6:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki na wagonach z

elektrycznym przewodem ogrzewczym.

PN-K-02042-7:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znak przynależności.
PN-K-02042-8:1997Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki umieszczone na

wagonach dopuszczonych do komunikacji promowej i w

tunelu pod kanałem La Manche.

PN-92/K-02504Tabor kolejowy. Pomiar sztywności skrętnej.
PN-92/K-02510Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Badania hamulca w ruchu.
PN-59/C-96153Przetwory naftowe. Smar grafitowany.
PN-60/C-96145Przetwory naftowe. Smary CSW do urządzeń walcowniczych.
PN-92/K-91045Tabor kolejowy. Zestawy kołowe. Wymagania i badania.
PN-K-88205:1997Wagony cysterny. Urządzenia do napełniania i opróżniania.

Wymagania.

PN-92/K-91056Tabor kolejowy. Zarys zewnętrzny obręczy i wieńców kół

bezobręczowych zestawów kołowych.

PN-92/K-88151Tabor kolejowy. Obsady wstawki i kliny klocków hamulcowych.

Ogólne wymagania i badania.

PN-93/K-88156Tabor kolejowy. Sprzęgi hamulcowe.
PN-K-88203:1996Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i

badania.

PN-91/K-88100Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.
PN-93/K-23008Wagony towarowe. Zderzak o skoku 105 mm z amortyzatorem

elastomerowym.

Badania homologacyjne.

PN-93/K-23009Wagony platformy uniwersalne czteroosiowe. Wymagania.
PN-K-23010:1994Wagony towarowe dwuosiowe uniwersalne. Wymagania

i badania.