Dziennik resortowy

Dz.Urz.AW.2011.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 36
SZEFA AGENCJI WYWIADU
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 86, poz. 793) postanawia się, co następuje:
§  1. Ustala się dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu:
1) dzień 2 maja 2011 r. - dniem wolnym od służby;
2) w zamian za dzień wolny, o którym mowa w pkt 1, dzień 14 maja 2011 r. - dniem służby.
§  2.
1. Decyzja nie dotyczy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu pełniących służbę w:
1) zmianowym rozkładzie czasu służby;
2) indywidualnym rozkładzie czasu służby, jeżeli pełnienie przez nich służby w dniu 2 maja 2011 r. jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań Agencji Wywiadu.
2. Funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyznaczają kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu, w których funkcjonariusze ci pełnią służbę.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.