Ustalenie dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od służby dla policjantów Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.40

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od służby dla policjantów Komendy Głównej Policji

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471, z 2014 r. poz. 1286, z 2018 r. poz. 209 oraz z 2019 r. poz. 463 i 627) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Dla policjantów Komendy Głównej Policji dzień:
1)
2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od służby;
2)
11 maja 2019 r. wyznacza się dniem służby.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.