Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2002.5.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 70/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od służby i pracy w 2002 r.

Sekr. Dyr. Generalnego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800), ustalam:

1. Czwartek 2 maja 2002 r. oraz piątki 31 maja 2002 r., 16 sierpnia 2002 r. i 27 grudnia 2002 r. są dniami wolnymi od służby dla żołnierzy zawodowych.
2. W zamian za dni, o których mowa w pkt 1, służba jest pełniona w soboty 11 maja 2002 r., 8 czerwca 2002 r., 24 sierpnia 2002 r. i 21 grudnia 2002 r. w dziennym wymiarze czasu służby odpowiadającym wymiarowi przewidzianemu dla czwartku i piątku każdego tygodnia.
3. Czwartek 2 maja 2002 r. oraz piątki 31 maja 2002 r., 16 sierpnia 2002 r. i 27 grudnia 2002 r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim.
4. W zamian za dni, o których mowa w pkt 3, ustala się dla pracowników zatrudnionych w wymienionych jednostkach organizacyjnych i przedsiębiorstwach dni pracy w soboty 11 maja 2002 r., 8 czerwca 2002 r., 24 sierpnia 2002 r. i 21 grudnia 2002 r. w dziennym wymiarze czasu pracy odpowiadającym wymiarowi przewidzianemu dla czwartku i piątku każdego tygodnia.
5. Dni wolne od pracy dla członków korpusu służby cywilnej i pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa ustala odrębna decyzja Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
6. Ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie naruszają zasad pełnienia dyżurów i służb dyżurnych.
7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.