Ustalenia przyjęte przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Jedlni w dniu 12 grudnia 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.1.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.

DECYZJA Nr 574
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Jedlni w dniu 12 grudnia 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami

GD.0050.6.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Jako wiążące dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz kierowników komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady, o której mowa w tytule decyzji, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym oraz kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 2 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.