Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.7.112

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2016 r.

DECYZJA Nr 259
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych

GD.001.11.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z całokształtu obowiązków nałożonych na Dyrektora Generalnego LP jako reprezentanta pracodawcy, skutkujących w szczególności nakazem zapewnienia przez niego należytej funkcjonalności Dyrekcji Generalnej LP (DGLP) - postanawiam, co następuje:

§  1. Jako wiążące kierowników komórek organizacyjnych DGLP przyjmuję ustalenia z narady, która odbyta się w dniu 23 maja 2016 r., zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu z wykorzystaniem, funkcjonującego w ramach DGLP, elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD) lub doręczeniu do komórek organizacyjnych DGLP funkcjonujących jeszcze poza tym systemem.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zmianami) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.