Ustalanie wartości spółdzielczego prawa do lokalu oraz nabytych od Państwa budynków i lokali w małych domach mieszkalnych lub domach wielomieszkaniowych dla celów opłaty skarbowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1978.13.29

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1978 r.

OKÓLNIK Nr 14/PO
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1978 r.
w sprawie ustalania wartości spółdzielczego prawa do lokalu oraz nabytych od Państwa budynków i lokali w małych domach mieszkalnych lub domach wielomieszkaniowych dla celów opłaty skarbowej.

W celu jednolitego stosowania przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226), na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia się, co następuje:
1. W wypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego prawa do lokalu podstawę wymiaru opłaty skarbowej stanowi wartość rynkowa tego prawa. Wartość rynkową spółdzielczego prawa do lokalu należy ustalać w oparciu o ceny stosowane przy sprzedaży mieszkań na danym terenie przez Biuro Handlu Zagranicznego "Locum" i opinię spółdzielni będącej właścicielem budynku, co do standardu zbywanego mieszkania i amortyzacji.

2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio również w wypadkach, gdy przedmiotem odpłatnego zbycia jest budynek lub prawo odrębnej własności lokalu w małym domu mieszkalnym lub w domu wielomieszkaniowym nabyte przez zbywcę od Państwa.