Uruchomienie środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych zmiana Decyzji nr 48 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji (EP-363-11/2014).

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2014.11.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2014 r.

DECYZJA Nr 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych zmieniająca Decyzję nr 48 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji (EP-363-11/2014)

EP-363-17-1/2014

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 56 ust. 2 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§  1.
W Decyzji nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmienia się treść § 2 Lp. 2, który otrzymuje brzmienie:
Lp.RDLPKwota ogółem (tys. zł)W tym nakłady na budowę środków trwałych
2.Katowice5.182,00,0
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.