Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2020/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 931 578 tys. zł do 923 539 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych kosztów administracyjnych w pozycji D2 - "usługi obce", wynikających z konieczności realizacji zadań będących konsekwencją wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobęCOVID-19).
§  2. 
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 2 kwietnia 2020 r., znak: DEF-WPiAE.311.30.2020 2020.43278.MMA oraz DEF-WPiAE.311.30.2020 2020.43279.MMA, do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 8 039 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji D2 - "usługi obce", wynikające z konieczności realizacji zadań będących konsekwencją wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobęCOVID-19).

Na ww. kwotę składają się następujące koszty:

-
infolinia Telefoniczna Informacja Pacjenta - zwiększenie wartości umowy w związku ze zwiększoną liczbą obsługiwanych połączeń będącą konsekwencją wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 - koszt 3 880 tys. zł,
-
uruchomienie infolinii Telefoniczna Pomoc Psychologiczna dla pacjentów potrzebujących porady psychologiczno-psychiatrycznej w związku z utrudnionym dostępem do przedmiotowych świadczeń spowodowanym wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 - szacowany koszt 3 810 tys. zł,
-
udostępnienie numeru infolinii 800 090 600 (bezpłatnej dla dzwoniącego) oraz zapewnienie przekierowania połączenie do Call Center CCIG w ramach zapewnienie wsparcia informacyjnego dla lekarzy POZ w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 - szacowany koszt 100 tys. zł,
-
udostępnienie numeru (+48) 22 125 66 00 oraz zapewnienie przekierowania połączeń do Call Center CCIG w ramach zapewnienia wsparcia informacyjnego dla osób dzwoniących z zagranicy w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 - szacowany koszt 30 tys. zł,
-
koszty udziału Narodowego Funduszu Zdrowia w działaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej i polityki informacyjnej poprzez sfinansowanie materiałów nadawanych/publikowanych w środkach masowego przekazu, jako niezbędnego elementu profilaktyki chorób i promocji zdrowia w okresie epidemii COVID-19 - szacowany koszt ok. 127 tys. zł,
-
dezynfekcja pomieszczeń Centrali NFZ - szacowany koszt 92 tys. zł.

Minister Finansów oraz Minister Zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2020:

*
Minister Zdrowia - pismem znak: SZF.736.2020, z 6 kwietnia 2020 r.,
*
Minister Finansów - pismem znak: FS1.4541.24.2020, z dnia 8 kwietnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK