Dzienniki resortowe

NFZ.2019.106

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 106/2019/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i poz. 1394) zarządza się, co następuje:
§  1.  W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 107 519 tys. zł do 27 102 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  2.  Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 6 marca 2019 r., znak: DEF.311.23.2019 2019.13805.DAJ oraz DEF.311.23.2019 2019.13801.DAJ, do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 842 555 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu:
1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,
2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,
3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985)) w kwocie 45 778 tys. zł,
4. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (Dz. U. poz. 353)) w kwocie 21 500 tys. zł,
5. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych programów lekowych w kwocie 62 683 tys. zł.

Minister Finansów oraz Minister Zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2019:

* Minister Zdrowia - pismem znak: SZF.749.2.2019, z 6 marca 2019 r.,
* Minister Finansów - pismem znak: FS1.4541.12.2019, z dnia 13 marca 2019 r.

Zarządzeniem nr 36/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. dokonano zwiększenia planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 735 036 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,
2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,
3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985)) w kwocie 22 442 tys. zł.

W ramach zmiany planu finansowego Funduszu na 2019 r. wprowadzanej niniejszym zarządzeniem Prezesa NFZ dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 80 417 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

1. zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985)) w kwocie 17 734 tys. zł,
2. zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych programów lekowych w kwocie 62 683 tys. zł.

Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększeniem planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 27 102 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ

Projektowany podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 80 417 tys. zł między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na:

1. zapotrzebowaniu zgłoszonym przez oddziały wojewódzkie NFZ włączone do realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1236) w kwocie 17 734 tys. zł,
2. aktualnym poziomie realizacji - programu lekowego - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni w odniesieniu do kwoty 60 018 tys. zł i algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2019 w odniesieniu do kwoty 2 665 tys. zł.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki

(1.1 + 1.2)

88 420 55488 420 554-100,00%
1.1od ZUS84 954 17384 954 173-100,00%
1.2od KRUS3 466 3813 466 381-100,00%
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)00--
2.1w stosunku do ZUS00--
2.2w stosunku do KRUS00--
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)115 000115 000-100,00%
3.1od ZUS115 000115 000-100,00%
3.2od KRUS00--
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)152 080152 080-100,00%
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS148 871148 871-100,00%
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS3 2093 209-100,00%
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy36 78536 785-100,00%
APrzychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A492 371 66392 371 663-100,00%
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji267 150267 150-100,00%
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych3 7453 745-100,00%
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3

pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy

1 597 2471 597 247-100,00%
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego2 156 8322 156 832-100,00%
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)92 675 68792 675 687-100,00%
B1Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną107 51927 102-80 41725,21%
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)89 652 92489 733 34180 417100,09%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna12 302 49712 302 497-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 114 3965 114 396-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:46 260 12746 260 127-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:4 230 2874 230 287-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 817 3213 817 321-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 561 6701 561 670-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii737 540737 540-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień3 001 9503 001 950-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 889 1542 889 154-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 865 3851 865 385-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna807 892807 892-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne1 920 3331 920 333-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe748 877748 877-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny53 91453 914-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu211 816211 816-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 302 6872 302 687-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 198 4321 198 432-100,00%
B2.14refundacja, z tego:8 697 8648 697 864-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 664 5368 664 536-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy19 43119 431-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy13 89713 897-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji748 250748 250-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:234 067296 75062 683126,78%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy17 34380 02662 683461,43%
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych684 097684 097-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej114 719114 719-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy15 77915 779-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy480 688498 42217 734103,69%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie3 7453 745-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego2 156 8322 156 832-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy733 400733 400-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy21 26721 267-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

13 270 06813 332 75162 683100,47%
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)-304 024-304 024-100,00%
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)864 207864 207-100,00%
D1zużycie materiałów i energii26 86226 862-100,00%
D2usługi obce224 642224 642-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego:4 9524 952-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:669669-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości666666-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego753753-100,00%
D3.3VAT2323-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON3 0483 048-100,00%
D3.6inne459459-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:396 455396 455-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 6231 623-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:89 64789 647-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych68 02368 023-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy9 6659 665-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia11 95911 959-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych115 111115 111-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne6 4886 488-100,00%
EPozostałe przychody428 065428 065-100,00%
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)160 423160 423-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 5921 592-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych122 128122 128-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty36 70336 703-100,00%
GPrzychody finansowe (G1 + G2)42 02742 027-100,00%
G1odsetki uzyskane z lokat36 16136 161-100,00%
G2inne przychody finansowe5 8665 866-100,00%
HKoszty finansowe41 43841 438-100,00%
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO

(C - D + E - F + G - H)

-900 000-900 000-100,00%
JPRZYCHODY - ogółem92 993 83592 993 835-100,00%
KKOSZTY - ogółem93 893 83593 893 835-100,00%
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)867 829867 829-100,0%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna00--
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna00--
B2.3leczenie szpitalne, w tym:00--
B2.3.1programy lekowe, w tym:00--
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi00--
B2.3.2chemioterapia, w tym:00--
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień00--
B2.5rehabilitacja lecznicza00--
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej00--
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna00--
B2.8leczenie stomatologiczne00--
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny00--
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu00--
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie00--
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji00--
B2.14refundacja, z tego:00--
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę00--
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy00--
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy00--
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji748 250748 250-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych00--
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej114 719114 719-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy4 8604 860-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy00--
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy21 26721 267-100,00%
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

00--
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)285 814285 814-100,00%
D1zużycie materiałów i energii3 7503 750-100,00%
D2usługi obce145 692145 692-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego801801-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:100100-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości100100-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego9494-100,00%
D3.3VAT1515-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON442442-100,00%
D3.6inne150150-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:53 65453 654-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe513513-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:13 09213 092-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych9 2369 236-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 3011 301-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia2 5552 555-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych66 39466 394-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne2 3812 381-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)7 1877 187-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 1851 185-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych00--
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty6 0026 002-100,00%
HKoszty finansowe14 18214 182-100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)88 785 09588 865 51280 417100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna12 302 49712 302 497-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 114 3965 114 396-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:46 260 12746 260 127-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:4 230 2874 230 287-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 817 3213 817 321-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 561 6701 561 670-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii737 540737 540-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień3 001 9503 001 950-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 889 1542 889 154-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 865 3851 865 385-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna807 892807 892-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne1 920 3331 920 333-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe748 877748 877-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny53 91453 914-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu211 816211 816-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 302 6872 302 687-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 198 4321 198 432-100,00%
B2.14refundacja, z tego:8 697 8648 697 864-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 664 5368 664 536-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy19 43119 431-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy13 89713 897-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:234 067296 75062 683126,78%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy17 34380 02662 683461,43%
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych684 097684 097-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy15 77915 779-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy475 828493 56217 734103,73%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie3 7453 745-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego2 156 8322 156 832-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy733 400733 400-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

13 270 06813 332 75162 683100,47%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)578 393578 393-100,00%
D1zużycie materiałów i energii23 11223 112-100,00%
D2usługi obce78 95078 950-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego4 1514 151-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:569569-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości566566-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego659659-100,00%
D3.3VAT88-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON2 6062 606-100,00%
D3.6inne309309-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:342 801342 801-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 1101 110-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:76 55576 555-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych58 78758 787-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy8 3648 364-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia9 4049 404-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych48 71748 717-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne4 1074 107-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)153 236153 236-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept407407-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych122 128122 128-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty30 70130 701-100,00%
HKoszty finansowe27 25627 256-100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)6 677 6976 680 5392 842100,0%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna933 806933 806-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna423 151423 151-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 426 4593 426 459-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:360 763360 763-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi325 500325 500-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:122 921122 921-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii58 18658 186-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień261 234261 234-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza217 296217 296-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej167 166167 166-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna77 58777 587-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne126 156126 156-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe74 69174 691-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny4 6844 684-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu15 79515 795-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie157 744157 744-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji94 86694 866-100,00%
B2.14refundacja, z tego:638 333638 333-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę636 333636 333-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0836836-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0836836-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych38 29838 298-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy100100-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy20 33122 3372 006109,87%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie428428-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego160 014160 014-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy56 02956 029-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 022 0191 022 855836100,08%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)40 03240 032-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 6371 637-100,00%
D2usługi obce5 2835 283-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego368368-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5656-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5656-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego7070-100,00%
D3.3VAT11-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON239239-100,00%
D3.6inne22-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:24 77124 771-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 5305 530-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 2464 246-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy605605-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia679679-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 2352 235-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne208208-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)10 47410 474-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych8 8148 814-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 6601 660-100,00%
HKoszty finansowe1 1171 117-100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 776 4524 781 3154 863100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna659 314659 314-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna242 046242 046-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 485 2062 485 206-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:208 050208 050-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi185 049185 049-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:79 58479 584-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii35 96435 964-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień161 716161 716-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza135 133135 133-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej83 79783 797-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna50 87250 872-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne102 846102 846-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe40 73240 732-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 0503 050-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu12 58912 589-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie119 957119 957-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji65 51165 511-100,00%
B2.14refundacja, z tego:514 532514 532-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę513 489513 489-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy545545-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy498498-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:5 1497 8322 683152,11%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy02 6832 683-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych73 92573 925-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy400400-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy19 67721 8572 180111,08%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego127 245127 245-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy41 45141 451-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

735 545738 2282 683100,36%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)36 70036 700-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 6901 690-100,00%
D2usługi obce5 7945 794-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego297297-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:6161-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości6161-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego4040-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON181181-100,00%
D3.6inne1515-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:17 48117 481-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 9033 903-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 9982 998-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy426426-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia479479-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych7 1657 165-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne370370-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)26 39826 398-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych20 08820 088-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty6 3106 310-100,00%
HKoszty finansowe5 0005 000-100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 977 1974 980 8393 642100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna672 716672 716-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna239 487239 487-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 632 5422 632 542-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:225 736225 736-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi205 241205 241-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:95 80295 802-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii45 45445 454-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień178 496178 496-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza143 043143 043-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej99 86999 869-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna34 30534 305-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne131 093131 093-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe44 95844 958-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 6823 682-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu12 19912 199-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie148 722148 722-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji59 12659 126-100,00%
B2.14refundacja, z tego:473 388473 388-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę470 888470 888-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 2002 200-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy300300-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:03 6423 642-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy03 6423 642-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych79 95579 955-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy22 61622 616-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego131 588131 588-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy38 36638 366-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

724 083727 7253 642100,50%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)28 44528 445-100,00%
D1zużycie materiałów i energii964964-100,00%
D2usługi obce2 9642 964-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego278278-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3333-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3333-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON231231-100,00%
D3.6inne1414-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:18 21718 217-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144144-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 0654 065-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 1243 124-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy444444-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia497497-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 5621 562-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne395395-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)6 0456 045-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych5 0455 045-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 0001 000-100,00%
HKoszty finansowe1 0001 000-100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 236 8182 236 88668100,0%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna317 298317 298-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna131 094131 094-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 132 9041 132 904-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:91 61191 611-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi80 93680 936-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:39 09239 092-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii15 02415 024-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień92 98192 981-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza66 39666 396-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej38 72838 728-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna20 57620 576-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne42 19642 196-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe14 86514 865-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 0362 036-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 3916 391-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie75 54275 542-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji35 00035 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:222 250222 250-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę221 700221 700-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy350350-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:6 5006 56868101,05%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy06868-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych7 3457 345-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy23 71623 716-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego75 93975 939-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy16 69616 696-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

318 210318 27868100,02%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)18 20018 200-100,00%
D1zużycie materiałów i energii898898-100,00%
D2usługi obce2 3942 394-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego8383-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1515-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1515-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4343-100,00%
D3.6inne2525-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:10 72610 726-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe4343-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 4222 422-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 8371 837-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy261261-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia324324-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 4931 493-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne184184-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)3 2903 290-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 9151 915-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 3751 375-100,00%
HKoszty finansowe750750-100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)6 016 4866 024 3967 910100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna811 490811 490-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna317 998317 998-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 277 2613 277 261-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:308 527308 527-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi272 738272 738-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:102 405102 405-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii41 19541 195-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień165 346165 346-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza159 712159 712-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej88 74488 744-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna47 67447 674-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne125 977125 977-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe45 83045 830-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 6062 606-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu13 30013 300-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie154 401154 401-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji74 28074 280-100,00%
B2.14refundacja, z tego:659 470659 470-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę657 491657 491-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy889889-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0901 090-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:04 9454 945-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy04 9454 945-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych9 7579 757-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy62 64065 6052 965104,73%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie589589-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego143 026143 026-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy54 15754 157-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

973 403978 3484 945100,51%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)36 96136 961-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 3581 358-100,00%
D2usługi obce5 9395 939-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego283283-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1111-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1111-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON255255-100,00%
D3.6inne44-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:21 13521 135-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe9090-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 7194 719-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 6253 625-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy516516-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia578578-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 2353 235-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne292292-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)32 12532 125-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych30 12530 125-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty2 0002 000-100,00%
HKoszty finansowe5 0005 000-100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)7 795 5447 798 3182 774100,0%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 104 2601 104 260-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna435 230435 230-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 896 9823 896 982-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:369 483369 483-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi331 862331 862-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:102 931102 931-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii51 12651 126-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień230 990230 990-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza273 716273 716-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej216 600216 600-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna76 72976 729-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne210 123210 123-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe58 93258 932-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 8921 892-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu15 14715 147-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie262 967262 967-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji96 00096 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:746 050746 050-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę743 550743 550-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 8001 800-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy700700-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:12 00014 7742 774123,12%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy02 7742 774-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych98 02298 022-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy700700-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy59 20459 204-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie304304-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego170 115170 115-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy66 68466 684-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 129 0381 131 8122 774100,25%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)44 50544 505-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 9601 960-100,00%
D2usługi obce6 1296 129-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego248248-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2626-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2626-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5656-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON101101-100,00%
D3.6inne6565-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:26 53526 535-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2424-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 9315 931-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 5514 551-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy648648-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia732732-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 4003 400-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne302302-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)14 41514 415-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych11 15011 150-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty3 2653 265-100,00%
HKoszty finansowe300300-100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)12 997 54813 019 71422 166100,2%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 815 9191 815 919-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna663 744663 744-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:7 175 3987 175 398-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:656 551656 551-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi599 043599 043-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:252 082252 082-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii119 940119 940-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień435 758435 758-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza510 758510 758-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej239 146239 146-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna93 28593 285-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne239 189239 189-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe111 000111 000-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny8 6758 675-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu26 82626 826-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie232 375232 375-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji165 000165 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 134 7481 134 748-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 127 1421 127 142-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy3 0583 058-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy4 5484 548-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:24 92545 63720 712183,10%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy020 71220 712-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych21 79021 790-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy98 01299 4661 454101,48%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie724724-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego269 607269 607-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy102 864102 864-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 853 7311 874 44320 712101,12%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)76 69376 693-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 3612 361-100,00%
D2usługi obce12 75312 753-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego252252-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2020-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2020-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1212-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON209209-100,00%
D3.6inne1111-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:47 94047 940-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe7171-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:10 68810 688-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych8 2258 225-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 1701 170-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 2931 293-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 4822 482-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne217217-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)16 94016 940-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych9 6719 671-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty7 2697 269-100,00%
HKoszty finansowe5 6175 617-100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 118 6992 120 1881 489100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna290 539290 539-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna104 655104 655-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 099 7901 099 790-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:83 66483 664-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi75 27875 278-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:31 21231 212-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii14 76314 763-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień74 49674 496-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza69 21969 219-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej73 39573 395-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna26 41326 413-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne42 83842 838-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe13 84613 846-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 3601 360-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu5 1815 181-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie51 22451 224-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji32 07632 076-100,00%
B2.14refundacja, z tego:210 000210 000-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę209 150209 150-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy600600-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy250250-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:1 9852 04964103,22%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy06464-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych19 68219 682-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy400400-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy1 6003 0251 425189,06%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie247247-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego61 00261 002-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy20 01520 015-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

300 041300 10564100,02%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)18 72718 727-100,00%
D1zużycie materiałów i energii914914-100,00%
D2usługi obce2 6232 623-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego174174-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:00--
D3.1.1podatek od nieruchomości00--
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego88-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON160160-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:10 91410 914-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe3131-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 4342 434-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych1 8691 869-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy266266-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia299299-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 4731 473-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne195195-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)4 7254 725-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych4 2174 217-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty508508-100,00%
HKoszty finansowe1 2381 238-100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 719 3944 724 6175 223100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna663 032663 032-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna257 517257 517-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 413 9442 413 944-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:224 753224 753-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi204 641204 641-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:88 77588 775-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii44 88444 884-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień131 240131 240-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza200 096200 096-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej155 825155 825-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna58 16458 164-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne121 413121 413-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe40 50640 506-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 2863 286-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu8 9908 990-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie105 438105 438-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji57 45457 454-100,00%
B2.14refundacja, z tego:423 652423 652-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę420 652420 652-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 0002 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:05 2235 223-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy05 2235 223-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych41 86841 868-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy35 96935 969-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie6969-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego124 076124 076-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy35 42035 420-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundacj (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)673 177678 4005 223100,78%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)28 64728 647-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 4631 463-100,00%
D2usługi obce2 9782 978-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego126126-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2929-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2929-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4646-100,00%
D3.6inne3838-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:16 59416 594-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1010-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 7053 705-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 8452 845-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy404404-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia456456-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 5003 500-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne281281-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)3 3003 300-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 3002 300-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 0001 000-100,00%
HKoszty finansowe400400-100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)4 719 3944 724 6175 223100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna663 032663 032-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna257 517257 517-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 413 9442 413 944-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:224 753224 753-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi204 641204 641-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:88 77588 775-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii44 88444 884-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień131 240131 240-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza200 096200 096-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej155 825155 825-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna58 16458 164-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne121 413121 413-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe40 50640 506-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 2863 286-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu8 9908 990-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie105 438105 438-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji57 45457 454-100,00%
B2.14refundacja, z tego:423 652423 652-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę420 652420 652-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 0002 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:05 2235 223-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy05 2235 223-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych41 86841 868-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy35 96935 969-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie6969-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego124 076124 076-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy35 42035 420-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

673 177678 4005 223100,78%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)28 64728 647-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 4631 463-100,00%
D2usługi obce2 9782 978-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego126126-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2929-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2929-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4646-100,00%
D3.6inne3838-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:16 59416 594-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1010-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 7053 705-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 8452 845-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy404404-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia456456-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 5003 500-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne281281-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)3 3003 300-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 3002 300-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 0001 000-100,00%
HKoszty finansowe400400-100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)5 190 2825 194 8844 602100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna740 875740 875-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna342 849342 849-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 653 7732 653 773-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:286 630286 630-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi265 018265 018-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:93 37193 371-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii54 05954 059-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień202 570202 570-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza149 959149 959-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej66 00466 004-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna49 52249 522-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne116 347116 347-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe36 81336 813-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 5741 574-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu11 54911 549-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie133 544133 544-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji64 00064 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:591 500591 500-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę589 600589 600-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy900900-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:04 6024 602-
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy04 6024 602-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych13 46813 468-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy5050-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy15 88515 885-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie5858-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego122 820122 820-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy44 59044 590-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

910 577915 1794 602100,51%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)36 19136 191-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 6241 624-100,00%
D2usługi obce3 5733 573-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego159159-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5252-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5252-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego4040-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON4747-100,00%
D3.6inne2020-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:22 54122 541-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 0405 040-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 8673 867-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy550550-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia623623-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 9752 975-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne279279-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)3 7603 760-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5757-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 5032 503-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty1 2001 200-100,00%
HKoszty finansowe1 0001 000-100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)10 761 25010 768 5587 308100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 454 1601 454 160-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna733 978733 978-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:5 406 7635 406 763-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:492 199492 199-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi438 335438 335-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:181 898181 898-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii80 06280 062-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień381 969381 969-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza341 793341 793-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej296 384296 384-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna88 52288 522-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne204 947204 947-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe85 69685 696-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny8 0228 022-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu32 95032 950-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie275 034275 034-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji173 250173 250-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 072 6871 072 687-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 070 5971 070 597-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5291 529-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy561561-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:76 00083 3087 308109,62%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy07 3087 308-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych86 77786 777-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy3 0003 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy39 31839 318-100,00%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie127127-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego228 757228 757-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy93 41493 414-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 591 0841 598 3927 308100,46%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)73 28073 280-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 5862 586-100,00%
D2usługi obce9 3479 347-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego487487-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:127127-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości127127-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1010-100,00%
D3.3VAT77-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON318318-100,00%
D3.6inne2525-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:44 35844 358-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe250250-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:9 9009 900-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych7 6067 606-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy1 0831 083-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 2111 211-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 2846 284-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne318318-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)2 4402 440-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept300300-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 2101 210-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty930930-100,00%
HKoszty finansowe460460-100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)2 948 9172 950 7501 833100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna385 036385 036-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna165 987165 987-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 562 7971 562 797-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:125 456125 456-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi110 000110 000-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:58 03158 031-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 00027 000-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień99 39699 396-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza97 96997 969-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej64 99464 994-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna33 48933 489-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne67 22167 221-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe31 00631 006-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny1 7431 743-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu6 3086 308-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie66 64466 644-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji38 00038 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:278 875278 875-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę278 085278 085-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy590590-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy200200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:9 0439 13289100,98%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy9 0439 13289100,98%
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych28 65028 650-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy529529-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy11 23012 9741 744115,53%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie442442-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego66 23066 230-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy25 00025 000-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

424 918425 00789100,02%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)20 09820 098-100,00%
D1zużycie materiałów i energii697697-100,00%
D2usługi obce2 5242 524-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego6262-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:77-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości77-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1717-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON1111-100,00%
D3.6inne2727-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:12 96112 961-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe4444-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:2 8972 897-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 2242 224-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy316316-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia357357-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych766766-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne191191-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)11 24111 241-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych10 34010 340-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty901901-100,00%
HKoszty finansowe1 7121 712-100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)3 116 0003 118 1282 128100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna438 921438 921-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna166 843166 843-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 609 2221 609 222-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:125 817125 817-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi114 445114 445-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:50 73350 733-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii23 01523 015-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień109 683109 683-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza92 83292 832-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej55 24455 244-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna25 47525 475-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne82 61082 610-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe24 00224 002-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 0363 036-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu7 1197 119-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie70 66670 666-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji44 02744 027-100,00%
B2.14refundacja, z tego:288 622288 622-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę287 952287 952-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy520520-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy150150-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:19 44219 53593100,48%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy09393-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych64 77664 776-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy500500-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy12 98015 0152 035115,68%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego108 501108 501-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy25 67725 677-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

426 082426 17593100,02%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)25 02325 023-100,00%
D1zużycie materiałów i energii887887-100,00%
D2usługi obce3 2533 253-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego167167-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3232-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2929-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON119119-100,00%
D3.6inne33-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:13 72413 724-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe3030-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 0573 057-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 3532 353-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy335335-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia369369-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 7603 760-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne175175-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)1 2051 205-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych380380-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty825825-100,00%
HKoszty finansowe4545-100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)7 943 9277 953 7969 869100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 125 4391 125 439-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna521 194521 194-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:4 085 6444 085 644-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:405 378405 378-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi367 908367 908-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:149 911149 911-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii71 96771 967-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień278 763278 763-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza242 689242 689-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej113 232113 232-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna78 01578 015-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne152 704152 704-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe72 35072 350-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny3 9593 959-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu20 38720 387-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie218 790218 790-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji109 342109 342-100,00%
B2.14refundacja, z tego:837 687837 687-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę834 687834 687-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:25 00032 5437 543130,17%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy07 5437 543-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych44 93244 932-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy5 0005 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy8 80011 1262 326126,43%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie134134-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego170 369170 369-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy59 69559 695-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

1 277 5621 285 1057 543100,59%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)49 68149 681-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 5202 520-100,00%
D2usługi obce8 8738 873-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego581581-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5454-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5454-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego252252-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON269269-100,00%
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:27 26827 268-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123123-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:6 0866 086-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 6794 679-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy666666-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia741741-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 9633 963-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne390390-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)14 29014 290-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept5050-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych13 49013 490-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty750750-100,00%
HKoszty finansowe3 2003 200-100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan na 2019 rokPlan po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)3 812 0643 814 0041 940100,1%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna524 492524 492-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna209 013209 013-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 977 4161 977 416-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:152 259152 259-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi137 327137 327-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:65 84765 847-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii29 90129 901-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień113 738113 738-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza120 275120 275-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej63 31763 317-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna23 65923 659-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne89 84389 843-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe32 10032 100-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny2 5872 587-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu10 99910 999-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie158 577158 577-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji56 00056 000-100,00%
B2.14refundacja, z tego:363 870363 870-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę363 120363 120-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy350350-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy400400-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:45 72346 7911 068102,34%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy01 0681 068-
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych5 7035 703-100,00%
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej00--
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy13 75214 624872106,34%
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie238238-100,00%
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego116 177116 177-100,00%
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy31 04631 046-100,00%
B6Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
BnCałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)

531 098532 1661 068100,20%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)25 48825 488-100,00%
D1zużycie materiałów i energii898898-100,00%
D2usługi obce3 0123 012-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego295295-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2727-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2727-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego2525-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na PFRON201201-100,00%
D3.6inne4242-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:15 69915 699-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe5050-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 5093 509-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 6922 692-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy383383-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia434434-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 9201 920-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne155155-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)716716-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych00--
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty716716-100,00%
HKoszty finansowe5757-100,00%