Dzienniki resortowe

B.I.LP.2012.11.108

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie uruchomienia punktu alarmowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

GS-021-1/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska, wydanego na podstawie § 10 Zarządzenia nr 39 Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska, zarządzam, co następuje:

§  1. W celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych na terenie lasów uruchamiam w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych punkt alarmowy, na który składają się alarmowa poczta elektroniczna oraz telefon alarmowy, które działają na podstawie niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Punkt alarmowy w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwany dalej punktem alarmowym, ma na celu gromadzenie informacji, przesyłanie ich i współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w celu usuwania ich skutków na terenie Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem punktu alarmowego sprawuje Główny Inspektor Straży Leśnej.
§  3.
1. Do punktu alarmowego zgłoszeniu podlegają meldunki z nadzorowanych przez Dyrektora Generalnego jednostek Lasów Państwowych zawierające informacje na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz o zdarzeniach niebezpiecznych, a w szczególności dotyczące:
a) zagrożeń naturalnych o charakterze klęskowym - huragany; śnieżyce; susze; duże pożary lasów; burze gradowe; powodzie; zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza; osunięcia gruntu; gradacje szkodliwych organizmów;
b) zagrożenia przemysłowego - długotrwały brak zasilania; zakłócenia systemów informatycznych; skażenia materiałem niebezpiecznym;
c) zagrożenia o charakterze humanitarnym - braki wody i żywności; migracje ludności;
d) zagrożenia społecznego i cywilnego - zorganizowana przestępczość, blokady dróg przebiegających przez lasy; sabotaż; terroryzm;
e) innych zdarzeń niebezpiecznych - użycie broni palnej; wypadki przy pracy i wypadki drogowe (śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe z udziałem pracowników własnych bądź osób świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych), w tym kolizje z udziałem zwierzyny; zdarzenia o szczególnym znaczeniu mogące mieć istotny wpływ na zdrowie lub życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego, mienia i infrastruktury.
2. Kierownicy nadzorowanych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zapewniają przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji poprzez wyznaczenie osób i podległych komórek organizacyjnych zobowiązanych do przekazywania meldunków.
3. Punkt alarmowy prowadzi rejestr osób wyznaczonych do stałych całodobowych kontaktów z nadzorowanych jednostek w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
4. Meldunki o zdarzeniach niebezpiecznych na terenie nadleśnictw i zakładów regionalnych składają regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
5. Dane teleadresowe punktu alarmowego określa zał. nr 1.
6. Meldunki należy składać niezwłocznie, jednakże nie później niż do godz. 11.00 w najbliższym kolejnym dniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, z zastrzeżeniem § 5.
7. Punkt alarmowy ma prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań.
8. Punkt alarmowy może gromadzić wszelkie niezbędne informacje na potrzeby zarządzania kryzysowego, w szczególności dane meteorologiczne, prognostyczne, oceny zagrożeń, komunikaty i ostrzeżenia.
§  4.
1. Punkt alarmowy prowadzi rejestr meldunków o zdarzeniach niebezpiecznych oraz raport sytuacyjny.
2. Raport sytuacyjny o sytuacji kryzysowej jest niezwłocznie przesyłany do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.
3. Osoby obsługujące punkt alarmowy informują niezwłocznie o niebezpiecznym zdarzeniu Głównego Inspektora Straży Leśnej.
4. Na podstawie meldunków zbiorczych opracowywana jest informacja na potrzeby Dyrektora Generalnego, którą przedkłada Główny Inspektor Straży Leśnej.
5. O zdarzeniu niebezpiecznym może być poinformowany właściwy merytorycznie kierownik komórki organizacyjnej DGLP.
6. Wzór meldunku i raportu sytuacyjnego określa zał. nr 2a i 2b.
§  5.
1. Punkt alarmowy przyjmuje meldunki i inne informacje, o których mowa w § 3 ust. 8:
a) w godzinach pracy DGLP - w formie elektronicznej lub telefonicznej,
b) poza godzinami pracy biura DGLP - w formie elektronicznej.
2. Na wypadek sytuacji kryzysowej może zostać zarządzone przez Dyrektora Generalnego pełnienie całodobowego dyżuru w każdej jednostce organizacyjnej w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza dyżurnych w celu zapewnienia obsady całodobowego dyżuru.
§  6.
1. Na wypadek sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem militarnym rolę punktu alarmowego przejmuje uruchomiony przez Dyrektora Generalnego LP stały dyżur.
2. Działanie systemu stałego dyżuru określają odrębne przepisy odnośnie gotowości obronnej państwa.
§  7.
1. Punkt alarmowy może współdziałać z innymi punktami zarządzania kryzysowego oraz alarmowego.
2. Otrzymane meldunki oraz wysłane raporty sytuacyjne i inne dane podlegają dokumentowaniu.
3. Osoby obsługujące punkt alarmowy obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i przestrzeganie tajemnicy w zakresie wykonywanych zadań.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DANE TELEADRESOWE

punktu alarmowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

TelefonTelefon kom.
Numery telefonów punktu alarmowego(22) 589 82 70882 122 107
Adres e-mailpalp@lasy.gov.pl
Główny Inspektor Straży Leśnej Tadeusz Pasternak(22) 589 81 17691 360 813

ZAŁĄCZNIK Nr  2a

MELDUNEK NR ......../.......

(data)

za dzień ....................

o zdarzeniu kryzysowym / zdarzeniu niebezpiecznym lub przewidywalnych zdarzeniach kryzysowych

Zdarzenie kryzysowe
określenie rodzaju zdarzeniadata powstania zdarzeniagodzina powstania zdarzeniamiejsce zdarzeniapodjęte działaniaefekty podjętych działańskutki zdarzenia
Opis zdarzenia i zagrożeń przez nie spowodowanych
Przewidywane zdarzenia kryzysowe
określenie rodzaju przewidywanego zdarzeniaprzewidywany termin zdarzeniamiejsce zdarzeniaprzewidywane skutki zdarzeniaprzewidywane działaniauwagi
Opis potencjalnego zdarzenia i zagrożeń, które może spowodować

Meldunek przekazano ............................................

(data, godzina, adresat)

Sporządził:

…………………………

ZAŁĄCZNIK Nr  2b

RAPORT MIESIĘCZNY NR …./….

(liczba zdarzeń)

Za okres ………... miesiąc ............ rok

Rodzaj zagrożeń i zdarzeńNadzorowana jednostka DGLP
123456789101112131415161718192021222324
BiałystokGdańskKatowiceKrakówKrosnoLublinŁódźOlsztynPiłaPoznańRadomSzczecinSzczecinekToruńWarszawaWrocławZielona GóraCILPOKLLBGZILPOTLORWLPCKPŚ
Zagrożenie naturalne
Zagrożenie przemysłowe
Zagrożenie o charakterze humanitarnym
Zagrożenie społeczne i cywilne
Inne zdarzenia