Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.283

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2015 r.

DECYZJA Nr 396/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie uruchomienia III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz zgodnie z pkt 1 ppkt 7 upoważnienia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2015 r. dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - ustala się, co następuje:

1.
Uruchamia się środki finansowe w kwocie 1.100.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.
2.
Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów określa załącznik do decyzji.
3.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.InstytucjaLimit w zł
123
1.Dowództwo Generalne RSZ800.000
2.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych110.000
3.Dowództwo Garnizonu Warszawa,

w tym:

92.000
Inspektorat Systemów Informacyjnych20.000
Inspektorat Uzbrojenia2.000
4.Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej,

w tym:

30.000
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej30.000
5.Dowództwo Operacyjne RSZ17.000
6.Jednostka Wojskowa Nr 472417.000
7.Jednostka Wojskowa Nr 410112.000
8.Jednostka Wojskowa Nr 230510.000
9.Jednostka Wojskowa Nr 40265.000
10.Służba Wywiadu Wojskowego5.000
11.Służba Kontrwywiadu Wojskowego2.000
OGÓŁEM1.100.000