Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Uruchamia się środki finansowe w kwocie 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.
§  2.  Wysokość środków, o których mowa w § 1, dla poszczególnych dysponentów określa załącznik do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.InstytucjaLimit w zł
123
1.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych,

w tym:

1.920.000
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych1.680.000
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej40.000
2.Dowództwo Garnizonu Warszawa,

w tym:

190.000
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych50.000
Inspektorat Informatyki40.000
3.Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej,

w tym:

70.000
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej70.000
4.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych40.000
5.Jednostka Wojskowa Nr 472428.000
6.Jednostka Wojskowa Nr 410119.000
7.Jednostka Wojskowa Nr 230514.000
8.Jednostka Wojskowa Nr 40269.000
9.Służba Kontrwywiadu Wojskowego10.000
OGÓŁEM2.300.000