Upoważnienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezesów sądów wojewódzkich do dokonywania przeniesień kredytów oraz w sprawie stosowania w sądach przepisów o rachunkowości budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1988.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 lutego 1988 r.
w sprawie upoważnienia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezesów sądów wojewódzkich do dokonywania przeniesień kredytów oraz w sprawie stosowania w sądach przepisów o rachunkowości budżetowej

Na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 286, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) oraz § 113 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 40, poz. 233 i z 1986 r. Nr 35, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezesi sądów wojewódzkich w terminie do dnia 31 października, na zasadach ustalonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Monitor Polski Nr 31, poz. 215 z późn. zm.) mogą dokonywać przeniesień kredytów między rozdziałami i paragrafami w ramach działu właściwej części budżetu, z wyjątkiem kredytów przewidzianych na:
a)
wynagrodzenia (§ 11 do 17),
b)
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 21),
c)
wydatki reprezentacyjne (§ 34),
d)
dotacje dla organizacji społecznych (§ 45 i 46),
e)
dotacje na inwestycje i remonty kapitalne (§ 71 do 75).
2.
W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 1 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezesi sądów wojewódzkich zawiadamiają Ministerstwo Sprawiedliwości o przeniesieniach kredytów w terminie do dnia 5 listopada roku budżetowego.
§  2.
Rachunkowość budżetową w sądach prowadzi się na zasadach określonych przez Ministra Finansów.
§  3.
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w sądach określa instrukcja w sprawie planowania i wykonywania budżetu, prowadzenia gospodarki kasowej, organizacji rachunkowości i sprawozdawczości, stanowiąca załącznik* do zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

* Tekst instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia ogłoszony zostanie w odrębnym wydawnictwie.