Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 104
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie upoważnienia policjantów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji do żądania niezbędnej pomocy oraz zwracania się o niezbędną pomoc od instytucji państwowych, organów administracji publicznej, jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. Nr 141, poz. 1186) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Upoważnia się dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, jego zastępców oraz policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji:
1) naczelnika Zarządu w Warszawie,
2) naczelników wydziałów

- do żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji publicznej, jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, zgodnie z § 21 i 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

2. Podczas nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawnienia określone w ust. 1 przysługują osobom, które ich zastępują.
§  2. Upoważnieni policjanci, wykonujący czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, są obowiązani przedstawić na żądanie podmiotu, do którego Policja zwróciła się o udzielenie pomocy, kopię niniejszej decyzji wraz z dokumentem potwierdzającym zajmowane przez te osoby stanowisko służbowe wymienione w § 1.
§  3. Traci moc decyzja nr 144 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie upoważnienia policjantów Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji do żądania niezbędnej pomocy oraz zwracania się o niezbędną pomoc od instytucji państwowych, organów administracji publicznej, jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.