Upoważnienie p.o. zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2016.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2016 r.

DECYZJA Nr 261
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia p.o. zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępnie do informacji publicznej

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się p.o. Zastępcę Dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Burczaniuka do załatwiania spraw z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, 352 i 996), zwanej dalej "ustawą", a w szczególności do:
1)
udostępniania informacji publicznej na wniosek, znajdującej się w posiadaniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy;
2)
wydawania decyzji w I instancji w przedmiocie odmowy udostępniania informacji publicznej, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy;
3)
wydawania decyzji w I instancji w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej, w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy i stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy.
§  2.
Traci moc decyzja nr 134 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do załatwiania spraw z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. Urz. ABW poz. 27).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie w dniem podpisania.