Upoważnienie nr 42/mon ministra obrony narodowej z dnia 12 września 2011 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.18.268

Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 2011 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 września 2011 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam
Pana płk. Jerzego GUTOWSKIEGO - Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

do załatwiania wszelkich spraw związanych z rozliczaniem przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej dotacji, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi oraz określenia terminu, od którego naliczane są odsetki, a także do udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznych, w zakresie dotacji udzielonych:

1)
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
2)
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności podpisuje decyzje i postanowienia oraz inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r . Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz.1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz.18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 662.