Upoważnienie nr 20/mon ministra obrony narodowej z dnia 29 marca 2012 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.109

Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2012 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)), udzielam
Panu gen. dyw. Andrzejowi DUKSOWI

- SZEFOWI INSPEKTORATU UZBROJENIA

upoważnienia do oceny przesłanek i podjęcia decyzji o niestosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) do zakupu:

1)
śmigłowców w wersji:
a)
wielozadaniowo-transportowej dla Wojsk Lądowych,
b)
poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Sił Powietrznych,
c)
poszukiwawczo-ratowniczej SAR dla Marynarki Wojennej,
d)
zwalczania okrętów podwodnych ZOP dla Marynarki Wojennej
-
w oparciu o wspólną platformę bazową;
2)
pakietu logistycznego do śmigłowców pozyskiwanego w oparciu o wspólną platformę bazową;
3)
zintegrowanego systemu szkolenia oraz pakietu szkoleniowego śmigłowców pozyskiwanego w oparciu o wspólną platformę bazową.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Szef Inspektoratu Uzbrojenia podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.