Upoważnienie nr 10 /mon ministra obrony narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.60

Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 10 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), udzielam
Panu Tomaszowi NOWOGÓRSKIEMU

Szefowi Oddziału Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej

Departamentu Budżetowego

Ministerstwa Obrony Narodowej

upoważnienia do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących rachunku państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Upoważnienie zostaje udzielone na czas pełnienia przez Pana Tomasza Nowogórskiego obowiązków głównego księgowego dysponenta części budżetowej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.