Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2014 r.

DECYZJA Nr 119
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) oraz art. 19 ust. 2 w związku z art. 112 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. Do wydawania decyzji w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", z zastrzeżeniem § 4, upoważniam ppłk. Piotra Cyrana.
2. Funkcjonariusz ABW, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony również do wydawania decyzji w sprawach:
1) przyznawania i zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu;
2) przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego;
3) przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom ABW przeniesionym z urzędu do służby w innej miejscowości oraz rozliczania ich z udzielonej im pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
§  2.
1. Do prowadzenia, w imieniu Szefa ABW, postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w § 1, w tym do wydawania postanowień oraz podejmowania innych czynności przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego upoważnia się:
1) funkcjonariuszy Biura Logistyki ABW - dla funkcjonariuszy ABW pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia;
2) funkcjonariuszy samodzielnych sekcji logistyki - dla funkcjonariuszy ABW pełniących służbę w delegaturach ABW.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje postanowień kończących postępowanie i rozstrzygających sprawę co do istoty, których wydawanie zastrzega się do właściwości osoby, o której mowa w § 1ust. 1.
§  3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 oraz w § 2, obejmuje także sprawy związane z prawem do lokalu na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.), a w szczególności sprawy związane z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych oraz przyznawaniem pomocy na budownictwo mieszkaniowe odpowiednio dla ostatniego miejsca pełnienia służby lub ze względu na ich miejsce zamieszkania.
§  4. Upoważnienie udzielone niniejszą decyzją nie obejmuje spraw, o których mowa w § 1, dotyczących funkcjonariuszy ABW na stanowiskach zastępców Szefa ABW.
§  5. Traci moc decyzja nr 73 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji i postanowień w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater pozostających w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także świadczeń finansowych związanych z prawem funkcjonariuszy do lokalu mieszkalnego zmieniona decyzją nr 184 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 2013 r.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.