Upoważnienie Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa... - OpenLEX

Upoważnienie Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.4.22

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych

Na podstawie art. 17 ust. 2, art. 17a, art. 26 pkt 1, art. 27a, art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 32e ust. 2, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 6 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa zakres upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, zwanego dalej "Dyrektorem Biura", do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.
§  2.
1.
Dyrektor Biura jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie:
1)
licencji na międzynarodowy transport drogowy;
2)
zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób;
3)
świadectw kierowcy;
4)
odmowy wydawania zezwoleń zagranicznych na przewóz osób i rzeczy na warunkach określonych w ustawie i corocznie wydawanym Komunikacie Ministra Infrastruktury w sprawie zasad wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz mając na uwadze podział zezwoleń zagranicznych dokonany przez komisję społeczną, o której mowa w art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
5) 1
zawieszania wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2.
Dyrektor Biura w zakresie wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do:
1)
przyjmowania i prowadzenia dokumentacji oraz korespondencji;
2)
zawiadamiania stron na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wzywania na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. do wypowiedzenia się w przedmiocie zgromadzonych w tym postępowaniu materiałów i dowodów;
3)
wzywania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków formalnych we wnioskach stron;
4)
wzywania na podstawie art. 50 k.p.a. do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym;
5)
doręczania postanowień i decyzji administracyjnych;
6)
kierowania pisemnych ostrzeżeń do przedsiębiorców, w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
7)
wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 217 k.p.a.;
8)
wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
9)
wzywania w trybie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadaczy:
a)
licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
b)
zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonych odpowiednio licencji lub zezwolenia;
10) 2
przyjmowania zawiadomień od przewoźników drogowych w związku z zawieszeniem w całości lub części wykonywania międzynarodowego transportu drogowego;
11) 3
zwrotu części opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego z rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia wpływów z tytułu opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.
§  3.
1.
Dyrektor Biura jest upoważniony do wydawania następujących dokumentów:
1)
formularzy jazdy;
2)
certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;
3)
zaświadczeń na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne;
4)
zezwoleń zagranicznych.
2.
Dyrektor Biura, w zakresie wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest upoważniony do:
1)
prowadzenia wymiany zagranicznych zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy na polskie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy, według kontyngentów uzgodnionych z państwami, które zezwolenia te wydają;
2)
przekazywania zezwoleń zagranicznych na międzynarodowy transport drogowy polskim organizacjom o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym międzynarodowych przewoźników drogowych, upoważnionym do ich wydawania na podstawie art. 26 pkt 2 i art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz zawierania z nimi odrębnych porozumień w tym zakresie;
3)
monitorowania liczby wydawanych zezwoleń zagranicznych, w tym także przez inne podmioty uprawnione do ich wydawania.
3.
Dyrektor Biura jest upoważniony do wzywania, w trybie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadaczy zaświadczeń na międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowych przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i warunkami udzielonego zaświadczenia.
4.
Przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  4.
1.
Dyrektor Biura, w zakresie opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, jest upoważniony do:
1)
zawierania porozumień, w szczególności z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje benzynowe, polskimi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym dotyczących poboru opłat;
2)
przechowywania i dystrybucji kart opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych do pobierania tych opłat;
3)
prowadzenia szczegółowej ewidencji kart opłaty wydanych podmiotom uprawnionym do pobierania tych opłat oraz kart opłaty zwróconych przez te podmioty jako nie wydane przedsiębiorcom lub nie wykorzystane w całości lub w części;
4)
monitorowania liczby i rodzajów wydawanych kart opłaty, w tym także przez inne podmioty uprawnione do pobierania tych opłat.
2.
Dyrektor Biura współpracuje z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wypełnienia zadań.
§  5.
Dyrektor Biura jest upoważniony do:
1)
zlecania druku dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1;
2)
dystrybucji dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
§  6.
Dyrektor Biura prowadzi rejestr:
1)
udzielonych licencji na międzynarodowy transport drogowy;
2)
wydanych zezwoleń zagranicznych;
3)
wydanych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób;
4)
wydanych świadectw kierowcy;
5)
pojazdów i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne.
§  7.
1.
Dyrektor Biura przygotowuje sprawozdanie na temat wydanych:
1)
licencji na międzynarodowy transport drogowy, w tym informacje dotyczące zmiany i przeniesienia uprawnień wynikających z licencji oraz wypisów z licencji,
2)
zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób oraz wypisów z tych zezwoleń,
3)
zezwoleń zagranicznych,
4)
zaświadczeń na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
5)
kart opłaty oraz możliwości zachowania ciągłości ich dystrybucji,
6)
świadectw kierowcy,
7)
formularzy jazdy,
8)
certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

- i przedkłada je właściwemu ze względu na zakres czynności Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu oraz dyrektorowi właściwej komórki merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury.

2.
Dyrektor Biura współpracuje z dyrektorem właściwej komórki merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury, w przygotowaniu informacji w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
§  8.
Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Transportu z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Transportu do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 23).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 42 z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.15.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2010 r.
2 § 2 ust. 2 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 42 z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.15.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2010 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 42 z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MI.10.15.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 grudnia 2010 r.