Upoważnienie dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług... - OpenLEX

Upoważnienie dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywanie pieczęci i stempli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2012.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2012 r.

DECYZJA Nr 112
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywanie pieczęci i stempli

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Upoważnia się dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umów i porozumień, których przedmiotem jest świadczenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywanie pieczęci i stempli na rzecz podmiotów zewnętrznych.
2.
W przypadku nieobecności dyrektora Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego umowy i porozumienia, o których mowa w ust. 1, zawiera upoważniony przez dyrektora jego zastępca.
§  2.
Traci moc decyzja nr 132 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zawierania umów i porozumień o świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich oraz wykonywanie pieczęci i stempli (Dz. Urz. ABW Nr 2, poz. 43).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.