Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie upoważnienia Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:
§  1. Upoważnia się Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 11, do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).