Umundurowanie specjalistyczne i wyposażenie specjalne dostosowane do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2004.3.7

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa:
1)
umundurowanie specjalistyczne dostosowane do warunków pełnienia służby, zwane dalej "umundurowaniem",

oraz

2)
zasady przyznawania i korzystania z wyposażenia specjalnego, zwanego dalej "wyposażeniem".
§  2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej,
2)
jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej,
3)
kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej - Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej,
4)
komórka organizacyjna Straży Granicznej - strażnicę, graniczną placówkę kontrolną, dywizjon Straży Granicznej, wydział, samodzielną sekcję, zakład, studium lub pododdział (równorzędne),
5)
kierownik komórki organizacyjnej Straży Granicznej - komendanta strażnicy, komendanta granicznej placówki kontrolnej, komendanta dywizjonu, naczelnika wydziału, kierownika sekcji, zakładu lub studium, dowódcę pododdziału.
§  3.
1.
Funkcjonariuszowi można przydzielić umundurowanie i wyposażenie z tytułu wykonywania zadań służbowych lub zajmowania określonych stanowisk służbowych wymagających stosowania tego umundurowania i wyposażenia na czas wykonywania tych zadań lub zajmowania określonych stanowisk służbowych.
2.
Przydzielenie umundurowania i wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień funkcjonariusza wynikających z przepisów o umundurowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej.
3.
Umundurowanie i wyposażenie może być przydzielone także jednostce lub komórce organizacyjnej Straży Granicznej z tytułu wykonywania zadań służbowych.
4.
Rodzaj, ilości, okresy używalności, jednostki miary umundurowania i wyposażenia oraz szczegółowe zasady korzystania z umundurowania i wyposażenia określają zestawy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy i jednostki lub komórki organizacyjnej Straży Granicznej, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
5.
Wzory identyfikatorów rozpoznawczych do umundurowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. 1
Wzory identyfikatorów rozpoznawczych do umundurowania dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz słuchaczy odbywających szkolenie w oddziale Straży Granicznej określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  4.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Straży Granicznej i na podstawie zestawów umundurowania i wyposażenia stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia wyraża zgodę na przydzielenie umundurowania i wyposażenia, zgodnie z faktycznymi potrzebami funkcjonariusza lub jednostki albo komórki organizacyjnej Straży Granicznej wynikającymi z tytułu wykonywania zadań służbowych albo zajmowania określonych stanowisk służbowych oraz możliwościami finansowo-materiałowymi jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.
2.
Nie przydzielenie funkcjonariuszowi umundurowania i wyposażenia nie powoduje powstania zobowiązania finansowo-rzeczowego jednostki lub komórki organizacyjnej Straży Granicznej wobec funkcjonariusza.
3.
Zaopatrzenie w umundurowanie i wyposażenie jest realizowane wyłącznie w naturze w I lub II kategorii, określonej zgodnie z przepisami o zasadach gospodarowania mieniem w Straży Granicznej.
4.
Umundurowanie i wyposażenie przydzielone funkcjonariuszowi podlega zwrotowi, chyba, że szczegółowe zasady korzystania z umundurowania i wyposażenia określone w załączniku nr 1 do zarządzenia stanowią inaczej.
5.
W przypadku korzystania jednocześnie z dwóch lub więcej zestawów umundurowania i wyposażenia, powtarzające się w tych zestawach przedmioty przydziela się tylko na podstawie jednego z tych zestawów, chyba, że szczegółowe zasady korzystania z umundurowania i wyposażenia stanowią inaczej.
6.
Komendant Główny Straży Granicznej, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, może zezwolić na zmianę ilości i okresu używalności umundurowania i wyposażenia, określonych w zestawach umundurowania i wyposażenia.
§  5.
Traci moc zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zmienione zarządzeniem nr 7 z dnia 5 marca 2002 r., nr 9 z dnia 18 marca 2002 r. oraz nr 17 z dnia 23 kwietnia 2002 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1 2

ZESTAWY

umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy i jednostki lub komórki organizacyjnej Straży Granicznej

ZESTAW NR 1

dla funkcjonariuszy pełniących służbę graniczną oraz wykonujących działania graniczne, a także funkcjonariuszy realizujących inne zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w umundurowaniu polowym
1.Czapka polowaszt.12
2.Czapka futrzanaszt.14
3.Bluza polowaszt.23
4.Spodnie poloweszt.23
5.Bluza polowa letniaszt.14
6.Spodnie polowe letnieszt.14
7.Kurtka polowakpl.13
8.Kurtka ubrania na złą pogodęszt.23z podpinką
9.Spodnie ubioru na złą pogodęszt.23
10.Ubranie uniwersalne - ocieplaczszt.23
11.Bluza od dresówszt.14
12.Spodnie od dresówszt.14
13.Koszula polowaszt.12
14.Kominiarkaszt.13
15.Rękawice polowepara12
16.Rękawice z membraną izolacyjnąpara13
17.Skarpety zimowepara2do zużycia
18.Bielizna "oddychająca"kpl.1do zużycia
Oznaki stopni do:
19.czapki polowejszt.12
20.bluzy polowejpara23
21.bluzy polowej letniejpara14
22.kurtki polowejpara13
23.kurtki ubrania na złą pogodępara13
24.bluzy ubrania uniwersalnego - ocieplaczapara13
25.Kamizelka ostrzegawczaszt.12
26.Kamizelka operacyjno taktycznaszt.14
27.Trzewiki desantowcapara12
28.Buty z membraną izolacyjnąpara22
29.Obuwie sportowepara1do zużyciadla funkcjonariuszy biorących udział w zajęciach sportowych podczas szkoleń
30.Kożuchszt.15
31.Kurtka przeciwdeszczowa z kapturemszt.15
32.Peleryna przeciwdeszczowa gumowanaszt.15
Emblemat "SG" do umundurowania polowego do:
33.bluzy polowejszt.23
34.bluzy polowej letniejszt.14
35.kurtki polowejszt.13
36.Torba polowa brezentowaszt.15
37.Plecakszt.15
38.Ochraniacze na łokcie i kolanakpl.1do zużycia
przedmioty pozostające w dyspozycji komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej i komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz komendanta oddziału Straży Granicznej realizującego szkolenie podstawowe lub szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej
1.Torba polowa brezentowaszt.15na 100% słuchaczy i kadry dydaktycznej
2.Płaszcz drelichowyszt.13na słuchaczy, wg potrzeb
3.Okulary ochronneszt.13na słuchaczy, wg potrzeb
4.Ochraniacze słuchuszt.1wg zaleceń producentana słuchaczy, wg potrzeb, bierne lub czynne
5Identyfikator rozpoznawczy słuchacza do:100% słuchaczy, wykonane metodą termodruku na suknie koloru zielonego, noszone do umundurowania polowego na lewym rękawie wyszczególnionych przedmiotów umundurowania 4,5 cm od wszycia rękawa
bluzy polowejszt.11
kurtki polowejszt.12
koszuli polowej

z krótkimi rękawami

szt.12
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe na nartach oraz przy użyciu sprzętu ratownictwa górskiego
1.Kombinezon narciarski z napisem "SG"kpl.14
2.Bluza maskująca białaszt.14w razie potrzeby także dla funkcjonariuszy bezpośrednio uczestniczących w działaniach granicznych
3.Spodnie maskujące białeszt.14w porze zimowej
4.Rękawice narciarskiepara14
5.Okulary narciarskieszt.14
6.Nartypara14
7.Kijki do nartpara14
8.Wiązania do nartpara14
9.Fokipara14
10.Buty do nartpara14
11.Trzewiki górskiepara12
12.Raki taterniczepara106
13.Czekan taterniczyszt.6wg atestu
14.Hak lodowyszt.25wg atestu
15.Hak skalnyszt.25wg atestu
16.Karabińczykszt.12wg atestuna komórkę
17.Lina taterniczaszt.6wg atestuorganizacyjną
18.Młotek taterniczyszt.12wg atestu
19.Sonda lawinowaszt.2wg atestu
20.Topogan (akia)szt.2wg atestu
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe przy użyciu motocykli, skuterów śnieżnych, mikrociągników rolniczych TRX
1.Hełm motocyklistykpl.1wg atestuokres używalności do naliczania normatywu 5 lat
2.Rękawice skórzane 5 palcowe z mankietamipara14
dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w umundurowaniu wyjściowym
1.Czapka garnizonowaszt.14
2.Bluza olimpijka ze spodniami lub spódnicąkpl.14
3.Kurtka służbowa SG koloru khakikpl.14z podpinką
4.Koszula koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikamiszt.12
5.Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikamiszt.12
6.Taśma otokowa ze stopniemszt.14
Oznaki stopni do:
7.bluzy olimpijkipara14
8.kurtki służbowej SG koloru khakiszt.14
9.koszuli koloru khaki z krótkimi rękawami i naramiennikamipara12
10.koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikamipara12
Emblemat "SG" do umundurowania wyjściowego do:
11.bluzy olimpijkiszt.14
12.kurtki służbowej koloru khakiszt.14
13.Torba kontroleraszt.14tylko dla kontrolerów z wyjątkiem pełniących służbę w przejściach lotniczych.

Uwagi:

1. Bielizna "oddychająca" przysługuje tylko funkcjonariuszom noszącym ubiór na złą pogodę oraz buty z membraną izolacyjną. W skład kompletu tej bielizny wchodzą:

- podkoszulek z długimi rękawami,

- podkoszulek z krótkimi rękawami,

- kalesony,

- skarpety.

2. Przedmioty umundurowania polowego wymienione w niniejszej tabeli, po upływie okresu używalności, podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów wydanych do zużycia, emblematów "Straż Graniczna", oznak stopni, oraz obuwia sportowego.

3. Przedmioty umundurowania wyjściowego wymienione w niniejszej tabeli, po upływie okresu używalności, nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem torby kontrolera.

4. Funkcjonariusze służby kandydackiej, w razie potrzeby, mogą zostać wyposażeni w poszczególne przedmioty wymienione w niniejszej tabeli w kategorii II.

5. Funkcjonariusze - kobiety noszą w czasie pełnienia służby do bluzy olimpijki spódnicę lub spodnie, w zależności od potrzeb.

ZESTAW NR 2

dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w warunkach powodujących nadmierne brudzenie się lub wymagających użycia umundurowania lub wyposażenia ochronnego

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Kombinezon z napisem "SG"szt.22
2.Płaszcz drelichowyszt.24
3.Rękawice ochronnepara22
4.Rękawice ochronne lateksowe - lekarskieparawg potrzebjednorazowe
5.Kask ochronnyszt.1wg atestu
6.Buty filcowo - gumowepara13
7.Buty gumowepara13
8.Buty gumowe do bioderpara12
9.Rękawice gumowe grubeparawg potrzebdo zużycia
10.Rękawice gumowe cienkieparawg potrzebdo zużycia
11.Czepek płócienny białyszt.35
12.Płaszcz płócienny białyszt.35
13.Ręcznikszt.22
14.Obuwie profilaktycznepara12
15.Okulary ochronne bezbarwneszt.13
16.Rękawice płócienne białe 5 palcowepara1do zużycia
17.Rękawice roboczepara1do zużycia
18.Bluza roboczaszt.1do zużycia
19.Spodnie roboczeszt.1do zużycia
20.Okulary z filtrem UVszt.13
21.Maska ochronna z pleksiszt.13
22.Maseczka ochronna na drogi oddechowe -przeciwpyłowaszt.wg potrzebwg atestu
23.Fartuch drelichowyszt.23
24.Kurtka robocza ocieplonaszt.12
25.Kaftan bezpieczeństwaszt.12
26.Ochraniacze słuchuszt.wg potrzebwg zaleceń producentaczynne lub bierne wg potrzeb

Uwagi:

1. Zamiast płaszcza płóciennego białego można wydawać fartuch lekarza.

2. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem:

przedmiotów wydanych do zużycia, jednorazowych oraz rękawic ochronnych, ręczników i obuwia profilaktycznego. Przedmioty nie podlegające zwrotowi z chwilą wydania spisuje się z ewidencji.

4. W czasie strzelań ochraniacze słuchu wydaje się na każde stanowisko strzeleckie oraz osobom funkcyjnym strzelnicy.

ZESTAW NR 3

dla funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe poza stałym miejscem zakwaterowania, pełniących służbę dyżurną, wartowniczą, na posterunku zewnętrznym oraz w innych warunkach wymagających użycia wymienionych w zestawie przedmiotów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Śpiwór - kołdraszt.16
2.Prześcieradła do śpiwora - kołdryszt.36
3.Kocszt.24
4.Kołdraszt.14
5.Poszwa na koc (kołdrę)szt.32
6.Poduszka duża z pierzaszt.14
7.Poszewka na poduszkę dużąszt.32
8.Poduszka mała z pierzaszt.14
9.Podgłówek koszarowo polowyszt.14
10.Poszewka na podgłówek koszarowo polowyszt.32
11.Materac z lateksuszt.16
12.Pokrowiec na materac z lateksuszt.16
13.Materac koszarowo polowyszt.16
14.Podkład pod materacszt.16
15.Prześcieradłoszt.32
16.Karimataszt.wg potrzeb4

ZESTAW NR 4

dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzących w skład załóg jednostek pływających

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Bluza ćwiczebnaszt.11
2.Spodnie ćwiczebneszt.11
3.Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnegokpl.12z podpinką
4.Bluza od dresówszt.12
5.Spodnie od dresówszt.12
6.Czapka polowa koloru granatowegoszt.11z orłem wykonanym metodą termonadruku
7.Szalokominiarkaszt.16
8.Rękawice - palcowe ortalionowepara12
9.Skarpety zimowepara2do zużycia
10.Emblemat "SG" do umundurowania polowego do:wykonany metodą termonadruku (napis wykonany w kolorze złotym)
11.bluzy ćwiczebnejszt.11
12.kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnegoszt.12
13.Oznaki stopni do:w kolorze złotym
bluzy ćwiczebnejszt.11
kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnegoszt.12
14.Trzewiki desantowcapara13
15.Półbuty ćwiczebnepara11
dla członków załóg w dziale pokładowym
Sweter golfszt.13
16.Okulary przeciwsłoneczne z dużym zasięgiem widnokręguszt.13
17.Rękawice 5-cio palcowe skórzane na futrzepara15
18.Kask ochronnyszt.1-2wg atestuwg potrzeb
19.Czapka zimowa koloru czarnego z dzianinyszt.12
20.Ubranie sztormowekpl.14
dla oficerów i bosmanów okrętowych
1.Gwizdek bosmanaszt.16
2.Gwizdek oficeraszt.16
3.Nóż marynarzaszt.13tylko dla bosmana okrętowego
dla załóg działu elektrotechnicznego
1.Ręcznikszt.21
2.Rękawice 5-cio palcowe skórzane z mankietamipara12
3.Rękawice roboczepara11
dla załóg działu elektrotechnicznego
1.Kurtka wełniana kwasoochronnaszt.11
2.Rękawice dielektrycznepara11
3Rękawice kwasoochronnepara11
4.Rękawice roboczepara11
5.Spodnie wełniane kwasoochronneszt.11
dla wchodzących w skład grup kontrolnych jednostek pływających SG
1.Obuwie ćwiczebnepara12
2.Buty z wkładką z membraną izolacyjnąpara12wysokie, wiązane, z płaską podeszwą
3.Rękawice gumowe grubepara11
4.Kombinezon specjalny suchy z napisem "STRAŻ GRANICZNA"szt.1wg atestu
5.Kombinezon dwuczęściowy z membraną izolacyjnąkpl.12
6.Ocielpacz pod kombinezonkpl.12
7.Bielizna "oddychająca"kpl.1do zużycia
8.Pas na wyposażenie specjalne z szelkamiszt.17
9.Kamizelka ratunkowa (pneumatyczna)szt.1wg atestu
10.Skafander mokryszt.1do zużycia
11.Skafander suchyszt.1do zużycia
12.Ocieplacz pod skafander suchyszt.1do zużycia
13.Rękawice nurkowe trójpalczastepara1do zużycia
14.Rękawice nurkowe pięciopalczastepara1do zużycia
15.Rękawice z wkładką z dzianiny polarowejpara12z membraną izolacyjną
16.Czapka z wkładką z dzianiny polarowejszt.12z membraną izolacyjną
17.Skarpety neoprenowepara1do zużycia
18.Buty neoprenowepara1do zużycia
19.Maska płetwonurkaszt.1do zużycia
20.Fajka płetwonurkaszt.1do zużycia
21.Płetwyszt.1do zużycia
22.Pas balastowyszt.1do zużycia
23.Nóż nurkaszt.1do zużycia
24.Torba nurkaszt.1do zużycia

Uwagi:

1. Należności określone w zestawie można wydawać za zgodą Komendanta oddziału również bezpośrednim przełożonym załóg pływających.

2. Rękawice gumowe grube nie podlegają zwrotowi. Z chwilą wydania spisuje się je z ewidencji.

3. Zamiennie w ramach niniejszej należności można wydawać dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej zamiast jednego ubrania sztormowego - 1 komplet ubrania na złą pogodę.

4. Bielizna "oddychająca" przysługuje tylko funkcjonariuszom noszącym kombinezon dwuczęściowy z membraną izolacyjną oraz buty z wkładką z membraną izolacyjną. W skład kompletu tej bielizny wchodzą: podkoszulek z długimi rękawami, podkoszulek z krótkimi rękawami, kalesony i skarpety.

ZESTAW NR 5

dla funkcjonariuszy wchodzących w skład personelu latającego i pozostałego personelu lotniczego

Lp.PrzedmiotJ.m.Funkcjonariusz personelu latającegoFunkcjonariusz pozostałego personelu lotniczegoUwagi
IlośćOkres używalności w latachIlośćOkres używalności w latach
12345678
1.Kombinezon pilota z podpinkąkpl.22--
2.Kombinezon technikakpl.--22tylko bezpośrednia obsługa statków powietrznych
3.Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnegokpl.1212z podpinką
4.Kamizelka ocieplacz pod kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnegoszt.--16
5.Bluza dresówszt.1212
6.Spodnie dresówszt.1212
7.Furażerkaszt.1**2--z orłem wykonanym metodą termodruku
8.Czapka z daszkiemszt.--1**2do kombinezonu z orłem wykonanym metodą termodruku
9.Rękawice 5-palcowe ortalionowepara--24
10.Kalesony pilota zimoweszt.2*22*2
11.Kalesony pilota letnieszt.2*2--
12.Koszulka pilota zimowaszt.2*22*2
13.Koszulka pilota letniaszt.2*2--
14.Trzewiki desantowcapara1212z płaską podeszwą
15.Trzewiki pilota letniepara1**3--
16.Trzewiki pilota zimowepara1**3--
17.Półbuty koloru czarnegopara--1**1
18.Teczka pilota bez wkładkiszt.1**8--
19.Wieszak do worka na wyposażenieszt.1jednorazowo--
20.Twardy hełm lotniczyszt.1według stanu technicznego--
21.Słuchawki lotniczeszt.1według stanu technicznego--
22.Worek na wyposażenieszt.1jednorazowo--
23.Wkładka do teczki pilotaszt.1**8--tylko dla pilotów
24.Ploter nawigacyjnyszt.15--tylko dla pilotów i operatorów
25.Kalkulator nawigacyjnyszt.110--tylko dla pilotów
26.Zegarek ręczny lotnikaszt.110--tylko dla pilotów
27.Nakolannikszt.14--tylko dla pilotów i operatorów
28.Mapnik pokrowiec małyszt.21--tylko dla pilotów i operatorów
29.Mapnik pokrowiec dużyszt.14--tylko dla pilotów i operatorów
30.Futerał na okularyszt.1**2--
31.Okulary przeciwsłoneczne pilotaszt.1**2--
32.Rękawice letnie przeciwwibracyjnepara13--
33.Rękawice zimowe przeciwwibracyjnepara14--
34.Ręcznikszt.--22
35.Skarpety zimowepara3*13*1
36.Oznaka stopnia na kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnegoszt.1*21*2
37.Oznaka stopnia na kombinezon technikaszt.--2*2
38.Oznaka stopnia na kombinezon pilotaszt.2*2--
39.Oznaka stopnia na furażerkęszt.1**2--
40.Emblemat "Straż Graniczna" do kombinezonuszt.2*22*2wykonany metodą termodruku
41.Identyfikator rozpoznawczy Lotnictwa SGszt.2*22*2wykonany metodą termodruku, do kombinezonu
42.Identyfikator imiennyszt.2*2--wykonany metodą termodruku
43.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.1515

Uwagi:

1. Przedmioty oznaczone jedną gwiazdką przechodzą na własność użytkownika z chwilą wydania, natomiast przedmioty oznaczone dwiema gwiazdkami przechodzą na własność po okresie używalności.

2. Dla funkcjonariuszy wykonujących zadania nad morzem, przysługuje kombinezon specjalny (mokry) z okresem używalności ustalonym przez producenta (atest).

Identyfikator rozpoznawczy Lotnictwa SG, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia nosi się na lewym rękawie kombinezonu - 4,5 cm od wszycia rękawa.

ZESTAW NR 6

dla funkcjonariuszy wchodzących w skład personelu medycznego

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Płaszcz płócienny lekarzaszt.22
2.Ubranie lekarskie dwuczęściowekpl.22
3.Kurtka zespołu ratowniczegoszt.12wg potrzeb
4.Obuwie lekarskiepara12

ZESTAW NR 7

dla funkcjonariusza w służbie kandydackiej - kucharza w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Czepek kucharzaszt.41
2.Bluza płócienna białaszt.51
3.Spodnie płócienne białeszt.51
4.Fartuch frontowy płócienny białyszt.51wg potrzeb
5.Obuwie profilaktycznepara21
6.Ręcznikszt.31
7.Ścierkaszt.121

Uwagi:

1. Według niniejszej tabeli zaopatruje się także słuchaczy kursów kucharskich w ośrodku szkolenia, z zachowaniem okresów używalności.

2. Ścierki nie podlegają zwrotowi. Z chwilą wydania spisuje się je z ewidencji.

ZESTAW NR 8

dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe wymagające użycia teczek, worków kancelaryjnych i neseserów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
dla funkcjonariuszy pełniących służbę operacyjną
1.Teczka koloru czarnegoszt.15
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe jako łącznicy składnicy meldunkowej, nadzoru i kontroli oraz kontroli gospodarczo-finansowej
1.Teczka koloru czarnegoszt.15
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe w kancelariach nie obsługiwanych przez składnice meldunkowe
1.Teczka koloru czarnegoszt.15
dla funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe w kancelariach
1.Worek kancelaryjnyszt.4010na kancelarię
dla funkcjonariuszy Biura Finansów KG SG i wydziałów finansów jednostek organizacyjnych SG
1.Teczka koloru czarnegoszt.15
dla Wydziału Współpracy Granicznej Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej KG SG
1.Teczka koloru czarnegoszt.35
dla Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej
1.Teczka koloru czarnegoszt.35
dla Biura Prawnego KGSG
1.iTeczka koloru czarnegoszt.25

Uwagi:

1. Zakup teczek koloru czarnego dokonywany jest na wniosek kierownika komórki organizacyjnej SG lub kierownika jednostki organizacyjnej KGSG.

ZESTAW NR 9

dla funkcjonariuszy realizujących zadania specjalne: plutonu specjalnego oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz innych grup lub funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
1.Kombinezon specjalnyszt.13
2.Czapka do kombinezonuszt.13
3.Ubiór ćwiczebny z membraną para przepuszczalnąkpl.15
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
4.Kominiarkaszt.12
5.Rękawice specjalne - taktycznepara12
6.Rękawice skórzanepara12
7.Buty taktycznepara14
8.Sweterszt.14
9.Bielizna oddychającakpl.13*
10.Obuwie sportowepara12*
11.Obuwie treningowepara12*
12.Kurtka realizacyjnaszt.1do zużyciadla BSW SG z napisem "BSW SG" lub "Straż Graniczna"
13.Torba transportowa (realizacyjna)szt.1do zużycia
14.Kaftan bezpieczeństwaszt.1do zużyciaNa wydział /pluton
15.Ubranie sportowekpl.12*
16.Rękawice "Polar"para14*
17.Ubranie sportowe ortalionoweszt.15*
18.Bluza maskująca białaszt.14na okres zimy
19.Spodnie maskujące białeszt.14na okres zimy
20.Torba podróżna dużaszt.1do zużycia
21.Ręcznik kąpielowy "frotte" - dużyszt.13*
22.Ręcznik "frotte" - małyszt.23*
23.Ochraniacze na kolana i łokciekpl.1do zużycia*
24.Śpiwórkpl.1do zużycia
25.Czepek pływackiszt.13*
26.Spodenki sportoweszt.12*
27.Okulary pływackieszt.13*
28.Spodenki kąpieloweszt.13*
29.Klapki kąpielowepara13*
30.Ubiór do sportów walki "judoga"szt.1do zużycia*
31.Materac typu karimataszt1do zużycia
32.Kamizelka operacyjna (taktyczna)szt.14
33.Buty taktyczne letnieszt.14
34.Identyfikator rozpoznawczy plutonu specjalnego/ Wydziału Zabezpieczenia Działań ZOŚ KGSG, Pirotechnika SGszt.13
35.Plecak para - medykaszt.1do zużyciaNa wydział/pluton
Sprzęt wysokościowo - alpinistyczny
1.Lina alpinistyczna - statycznam.b.400do zużycia**na pluton/Wydział
2.Lina alpinistyczna - dynamicznam.b.250do zużycia**na pluton/Wydział
3.Lina desantowa do śmigłowcaszt.2do zużycia**na pluton/Wydział
4.Uprząż ewakuacyjnaszt.2do zużycia**na pluton/Wydział
5.Karabinek alpinistycznyszt.50do zużycia**na pluton/Wydział
6.Karabinek strażackiszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
7.Rolka Petzlaszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
8.Ósemka Fiszeraszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
9.Krollszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
10.Dreslerszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
11.Płaniaszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
12.Schuntszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
13.Repsznurm.b.100do zużycia**na pluton/Wydział
14.Taśma rurowam.b.150do zużycia**na pluton/Wydział
15.Bloczek alpinistyczny "rescue"szt.10do zużycia**na pluton/Wydział
16.Kausza do linszt.20do zużycia**na pluton/Wydział
17.Kombinezon SPELEOszt.5do zużycia**na pluton/Wydział
18.Pętla alpinistycznaszt.20do zużycia**na pluton/Wydział
19.Pokrowce na linyszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
20.Drabina hakowaszt.1do zużycia**na pluton/Wydział
21.Ochraniacz linszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
22.Plecak alpinistycznyszt.10do zużycia**na pluton/Wydział
23.Uprząż alpinistycznaszt.1do zużycia**
24.Rękawice do zjazdu na szybkiej linie desantowejpara1do zużycia**
25.Rękawice specjalne - alpinistycznepara12
26.Kask alpinistycznyszt.1do zużycia
27.Latarka czołowaszt.10do zużyciana pluton/Wydział
28.Drabina sznurowaszt.1do zużyciana pluton/Wydział
29.Drabina Speleoszt.1do zużyciana pluton/Wydział
30.Worek Speleoszt.5do zużyciana pluton/Wydział
Sprzęt do nurkowania
1.Skafander mokryszt.5do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG
2.Skafander suchyszt.2do zużycia**na Wydział/pluton Morskiego OSG - 5 szt.
3.Ocieplacz pod skafander suchyszt.2do zużycia**na Wydział/pluton Morskiego OSG - 5 szt.
4.Skarpety do ocieplacza suchegopara2do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 5 szt.
5.Rękawice nurkowe trójpalczastepara2do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 5 szt.
6.Rękawice nurkowe pięciopalczastepara5do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG
7.Skarpety neoprenowepara5do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG
8.Buty neoprenowepara5do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG
9.Maska płetwonurkaszt.1do zużycia**
10.Fajka płetwonurkaszt.1do zużycia**
11.Płetwyszt.1do zużycia**
12.Pas balastowyszt.7do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 10 szt.
13.Nóż nurkaszt.7do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 10 szt.
14.Torba nurkaszt.10do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG
15.Kamizelka ratunkowo - wypornościowaszt.7do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 10 szt.
16.Butle do nurkowaniaszt.7do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 13 szt.
17.Automat oddechowy z Octopusemkpl.7do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 10 szt.
18.Przyrządy pomiarowe dla nurka - konsolakpl.7do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 10 szt.
19.Komputer podwodnyszt.1do zużycia**na Wydział/ pluton Morskiego OSG, dla plutonu MOSG - 2 szt.

Uwagi:

1. Wszystkie przedmioty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przedmiotów oznaczonych jedną gwiazdką, które po okresie używalności przechodzą na własność użytkownika.

2. W skład kompletu bielizny, wyszczególnionej w tabeli w poz. 9, wchodzą:

- podkoszulek z długimi rękawami,

- podkoszulek z krótkimi rękawami,

- kalesony,

- skarpety letnie i zimowe.

3. Przedmioty oznaczone dwiema gwiazdkami określają okres używalności ustalony przez producenta (atest).

4. Identyfikator rozpoznawczy plutonu specjalnego/Wydziału Zabezpieczenia Działań ZOŚ KGSG, pirotechnika SG, wg wzorów określonych w załączniku nr 2, nosi się na kombinezonie specjalnym: na prawym rękawie - 4,5 cm od wszycia rękawa.

ZESTAW NR 10

dla osób wchodzących w skład orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Czapka garnizonowaszt.13
2.Kapelusz podhalański oficeraszt.12
3.Mundur wyjściowykpl.13
4.Mundur służbowy oficera ze spodniami narciarskimikpl.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
5.Bluza olimpijkaszt.13
6.Spodnie wyjścioweszt.12
7.Kurtka służbowa SG koloru khakikpl.13z podpinką
8.Płaszcz sukiennyszt.13
9.Pelerynaszt.15
10.Peleryna podhalańskaszt.13
11.Krawatszt.23
12.Rękawiczki dziane koloru białegopara11zamiennie wg potrzeb można wydawać rękawiczki skórzane koloru białego
13.Rękawiczki letniepara13
14.Rękawiczki zimowepara13
15.Szalik zimowyszt.14
16.Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.23
17.Koszula koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikamiszt.23
18.Koszula koloru białego z krótkimi rękawamiszt.11
19.Skarpety letniepara21
20.Półbuty galowepara11
21.Botki zimowe koloru czarnegopara12
22.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
23.Pas główny skórzany koloru białegoszt.14
24.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.14
25.Pasek skórzany koloru czarnegoszt.13
26.Sznur galowy oficeraszt.13
27.Walizka - zasobnikszt.110
28.Getry białepara1d.z.
29.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
30.Wieszak - ramiączkoszt.55
31.Taśma otokowa ze stopniem do czapki garnizonowejszt.13
32.Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowego na:
33.kurtkę munduru wyjściowegoszt.13
34.kurtkę munduru służbowegoszt.13
35.bluzę olimpijkęszt.13
36.kurtkę służbową SG koloru khakiszt.13
37.płaszcz sukiennyszt.13
Oznaki stopnia do:
38.munduru wyjściowegopara13wykonane metodą haftu komputerowego
39.munduru służbowegopara13
40.bluzy olimpijkipara13
41.koszuli koloru khaki z długimi rękawami i naramiennikamipara23
42.koszuli koloru białego z krótkimi rękawamipara11
43.kurtki służbowej SG koloru khakiszt.13
44.płaszcza sukiennegopara13haftowane bajorkiem
Oznaka Straży Granicznej na:
45.kurtkę munduru wyjściowegopara13
46.kurtkę munduru służbowegopara13
47.płaszcz sukiennypara13
Dodatkowo pierwszy i drugi kapelmistrz, tamburmajor orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej otrzymują:
48.Spodnie wyjściowe - bryczesyszt.13z zielonymi lamówkami na nogawkach
49.Buty typu oficerki do spodni bryczesówpara13

Uwagi:

1. Funkcjonariusze zaopatrywani według niniejszego zestawu otrzymują umundurowanie wojsk lądowych.

2. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem skarpet.

Po okresie używalności, w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

3. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana według niniejszej tabeli otrzymuje:

1) spódnicę lub spodnie w zależności od potrzeb,

2) kozaki - zamiast botków zimowych koloru czarnego,

3) czółenka damskie - zamiast półbutów galowych.

4. Do peleryny podhalańskiej przysługuje metalowa szarotka - 2 szt.

5. Funkcjonariusze zaopatrywani na podstawie powyższego zestawu otrzymują dodatkowo pokrowiec na mundur.

6. Dodatkowo na potrzeby orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW NR 11

dla osób wchodzących w skład orkiestry reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
1.Czapka garnizonowaszt.13
2.Mundur wyjściowykpl.13
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimikpl.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
4.Bluza olimpijkaszt.13
5.Spodnie wyjścioweszt.12
6.Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnegokpl.13z podpinką
7.Płaszcz sukiennyszt.16wg potrzeb
8.Krawatszt.23
9.Rękawiczki dziane koloru białegopara22
10.Rękawiczki letniepara13
11.Rękawiczki zimowepara13
12.Szalik zimowy koloru białegoszt.14
13.Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.23
14.Koszula koloru białego z krótkimi rękawamiszt.23
15.Skarpety letniepara21
16.Półbuty galowepara11
17.Botki zimowe koloru czarnegopara12
18.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
19.Pas główny skórzany koloru białegoszt.14
20.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
21.Pasek skórzany koloru czarnegoszt.13
22.Sznur galowyszt.13według korpusów osobowych, dla szeregowych - sznur galowy podoficera
23.Walizka - zasobnikszt.110
24.Getry białepara1d.z.
25.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
26.Wieszak - ramiączkoszt.55
27.Taśma otokowa do czapki garnizonowejszt.13
28.Oznaka stopnia do czapki garnizonowejszt.13
Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowego na:
29.kurtkę munduru wyjściowegoszt.13
30.kurtkę munduru służbowegoszt.13
31.bluzę olimpijkęszt.13
32.kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnegoszt.13
33.płaszcz sukiennyszt.16
34.Oznaki stopni do:
35.munduru wyjściowegopara13oznaki stopnia na rękawy
36.munduru służbowegopara13
37.bluzy olimpijkipara13pochewki z haftem komputerowym
38.koszuli koloru białego z krótkimi rękawamipara11
39.kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnegoszt.13wykonane metodą haftu komputerowego
40.płaszcza sukiennegopara16

Uwagi:

1. Funkcjonariusze zaopatrywani według niniejszego zestawu otrzymują umundurowanie marynarki wojennej.

2. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem skarpet.

Po okresie używalności, w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

3. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana według niniejszej tabeli otrzymuje:

1) spódnicę lub spodnie w zależności od potrzeb,

2) kozaki - botków zimowych koloru czarnego,

3) czółenka damskie - zamiast półbutów galowych.

4. Funkcjonariusze zaopatrywani na podstawie powyższego zestawu otrzymują dodatkowo pokrowiec na mundur.

5. Dodatkowo na potrzeby osób wchodzących w skład orkiestry reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW NR 12

dla funkcjonariuszy kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej, nieetatowej kompani reprezentacyjnej oddziału (ośrodka) Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
Umundurowanie wyjściowe dla funkcjonariuszy występujących podczas uroczystości w szyku (zwartym):
funkcjonariusze w służbie kandydackiej
1.Czapka garnizonowaszt.12wg odpowiednich korpusów
2.Kapelusz podhalańskiszt.12tylko dla kompanii reprezentacyjnej Karpackiego OSG
3.Krawatszt.12
4.Mundur służbowy oficera ze spodniami narciarskimiszt.12z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
5.Peleryna podhalańskaszt.14tylko dla kompanii reprezentacyjnej Karpackiego OSG
6.Płaszcz sukiennyszt.14wg potrzeb
7.Rękawiczki letniepara12
8.Rękawiczki zimowepara12
9.Szalik zimowyszt.14wg potrzeb
10.Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.3na okres służby
11.Skarpety zimowepara1na okres służby
12.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
13.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.12
14.Sznur galowy oficeraszt.12
15.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
Oznaki stopni do:kpl.1x
16.munduru wyjściowegopara12
17.płaszcza sukiennegopara14haftowane bajorkiem
18.Taśma otokowa ze stopniem do czapki garnizonowejszt.12
Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowego na:
19.kurtkę munduru służbowegoszt.12
20.płaszcz sukiennyszt.14
Oznaka Straży Granicznej na:
21.kurtkę munduru służbowegopara12
22.płaszcz sukiennypara14
funkcjonariusze w służbie przygotowawczej i stałej
1.Czapka garnizonowaszt.12
2.Krawatszt.12
3.Mundur służbowy oficera ze spodniami narciarskimikpl.12z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni i rękawach kurtki
4.Płaszcz sukiennyszt.14wg potrzeb
5.Rękawiczki letniepara12
6.Rękawiczki zimowepara12
7.Szalik zimowyszt.14wg potrzeb
8.Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.21
9.Sznur galowy oficeraszt.12
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
11.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.12dla występujących z szablą pas z poprzeczką
12.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
Oznaki stopni do:
13.munduru wyjściowegopara12
14.płaszcza sukiennegopara14
15.Taśma otokowa ze stopniem do czapki garnizonowej Straży Granicznejszt.12
Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowego na:
16.kurtkę munduru służbowegoszt.12
17.płaszcz sukiennyszt.14
18.Oznaka Straży Granicznej na:
19.kurtkę munduru służbowegopara12
20.płaszcz sukiennypara14
funkcjonariusze pocztów sztandarowych, pocztów flagowych oraz dowódcy pododdziałów dodatkowo otrzymują:
21.Spodnie wyjściowe - bryczesyszt.13z zielonymi lamówkami na nogawkach
22.Buty typu oficerki do spodni bryczesówpara13
Umundurowanie polowe:
1Czapka polowaszt.12
2.Apaszkaszt.12
3.Kurtka polowakpl.12z podpinką
4.Bluza polowaszt.12
5.Koszula polowa z krótkimi rękawamiszt.12
6.Spodnie poloweszt.12
7.Skarpety zimowepara21
8.Oznaki stopni do:
9.czapki polowejszt.12
10.kurtki polowejpara12
11.bluzy polowejpara12
12.koszuli polowej z krótkimi rękawamipara12
Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania polowego na:
13.kurtkę polowąszt.12
14.bluzę polowąszt.12
15.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
16.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.12

Uwagi:

1. Funkcjonariusze zaopatrywani według niniejszego zestawu otrzymują umundurowanie wojsk lądowych.

2. Przedmioty wyszczególnione w zestawie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem skarpet. Po okresie używalności w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

3. Do peleryny podhalańskiej przysługuje metalowa szarotka - 2 szt.

4. Funkcjonariusze zaopatrywani na podstawie powyższego zestawu otrzymują dodatkowo pokrowiec na mundur.

5. Dodatkowo na potrzeby kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej, nieetatowej kompani reprezentacyjnej oddziału (ośrodka) Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW NR 13

dla funkcjonariuszy nieetatowej kompanii reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów użytkujących umundurowanie wzoru marynarki wojennej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
Umundurowanie wyjściowe dla funkcjonariuszy występujących podczas uroczystości w szyku (zwartym):
funkcjonariusze w służbie kandydackiej
1.Czapka garnizonowa marynarzaszt.13z zielonym otokiem napisem "Straż Graniczna" koloru żółtego oraz metalowym orłem bez tarczy z napisem "Straż Graniczna"
2.Pokrowiec koloru białego na czapkę garnizonową marynarzaszt.22
3.Bluza wyjściowa marynarzaszt.13z zielonymi lamówkami na rękawach
4.Spodnie wyjściowe marynarzaszt.13typu narciarskiego z zielonymi lamówkami na nogawkach
5.Półpłaszcz marynarskiszt.13wg potrzeb
6.Kołnierz marynarskiszt.22
7.Krawat marynarskiszt.22
8.Rękawiczki dziane koloru białegopara22
9.Rękawiczki letnie oficera koloru czarnegopara13
10.Rękawiczki zimowe koloru czarnegopara13
11.Szalik zimowy koloru białegoszt.14
12.Sznurek do wiązania krawataszt.22
13.Koszulka marynarskaszt.22
14.Skarpety zimowepara1na okres służby
15.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
16.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
17.Sznur galowy podoficeraszt.13
18.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
19.Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowego na:
20.bluzę wyjściową marynarzaszt.13
21.półpłaszcz marynarskiszt.13
22.Oznaki stopni do:wykonane metodą obowiązującą w MW
23.bluzy wyjściowej marynarzaszt.13
24.półpłaszcza marynarskiegoszt.13
funkcjonariusze w służbie przygotowawczej i stałej
1.Czapka garnizonowaszt.12
2.Krawatszt.23
3.Mundur służbowy ze spodniami narciarskimikpl.13z zielonymi lamówkami na nogawkach spodni
4.Płaszcz sukiennyszt.16
5.Rękawiczki dziane koloru białegopara22
6.Rękawiczki letniepara13
7.Rękawiczki zimowepara13
8.Koszula koloru białego z długimi rękawamiszt.23
9.Sznur galowyszt.13według korpusów osobowych, dla szeregowych - sznur galowy podoficera
10.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara12
11.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16dla występujących z szablą - pas z poprzeczką
12.Pasta do obuwia czarnag601 m-c
13.Oznaki stopni do:kpl.1xwykonane metodą obowiązującą w MW
14.munduru służbowegopara13
15.płaszcza sukiennegopara16
16.Szalik zimowy oficera koloru białegoszt.16
17.Taśma otokowa do czapki garnizonowejszt.13
18.Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania wyjściowego na:
19.kurtkę munduru służbowegoszt.szt.szt.
20.płaszcz sukiennyszt.szt.szt.
21.Oznaka stopnia do czapki garnizonowejszt.12
Umundurowanie polowe
1.Czapka polowa koloru granatowegoszt.12
2.Apaszkaszt.12
3.Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnegokpl.14z podpinką
4.Bluza ćwiczebnaszt.12
5.Spodnie ćwiczebneszt.12
6.Skarpety zimowepara24
Emblemat "STRAŻ GRANICZNA" do umundurowania polowego na:
7.kurtkę zimową nieprzemakalną koloru czarnegoszt.14
8.bluzę ćwiczebnąszt.12
9.Trzewiki reprezentacyjne koloru czarnego z gwoździami ochronnymipara13
10.Pas główny skórzany koloru czarnegoszt.16
Oznaki stopni do:
11.kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnegoszt.14
12.bluzy ćwiczebnejszt.12

Uwagi:

1. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem skarpet. Po okresie używalności w razie potrzeby podlegają zabiegom renowacyjno-konserwacyjnym (czyszczenie, pranie, dezynfekcje itp.) i mogą być powtórnie wydane.

2. Bluza wyjściowa marynarza oraz spodnie wyjściowe marynarza wymienione w podzestawie a) w pozycji 3 i 4 mogą być wykonane z tkaniny "gabardyna".

3. Dodatkowe elementy wyposażenia (np. ładownice) funkcjonariusze noszą w kolorze czarnym.

4. Funkcjonariusze zaopatrywani na podstawie powyższego zestawu otrzymują dodatkowo pokrowiec na mundur.

5. Dodatkowo na potrzeby funkcjonariuszy nieetatowej kompanii reprezentacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pocztów sztandarowych, pocztów flagowych i dowódców pododdziałów użytkujących umundurowanie wzoru marynarki wojennej wydaje się dwie deski do prasowania oraz dwa żelazka.

ZESTAW NR 14

dla funkcjonariuszy - kapelanów w Straży Granicznej

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
dla kapelanów obrządku rzymsko-katolickiego
1.Albaszt.24
2.Kapa fioletowaszt.110
3.Komżaszt.34
4.Obrusszt.24
5.Ornat białyszt.110
6.Ornat fioletowyszt.110
7.Ornat zielonyszt.110
8.Kielichszt.210
9.Patenaszt.210
10.Cyboriumszt.110
11.Puszkaszt.110
12.Monstrancjaszt.115
13.Trybularzszt.110
14.Łódka do trybularzuszt.110
15.Ampułki z tacąszt.25
16.Komplet do lawaboszt.210
17.Komplet dla chorychszt.110
18.Walizka do odprawiania mszy św. polowejszt.110
19.Kropidłoszt.210
20.Kociołek na wodę święconąszt.110
21.Kapa złotaszt.110
22.Kapa czarnaszt.110
23.Koloratka z księżowską koszuląszt.310
24.Stuła SGszt.310
25.Ornat złotyszt.110
26.Welon koloru złotegoszt.27
27.Puryfikaterzszt.72
28.Palkaszt.35
29.Korporałszt.53
30.Ręczniczek do laweboszt.33
31.Mszał rzymskiszt.27
32.Czytania mszalnekpl.17
33.Mszalnikszt.25
34.Rytuały:szt.
35.Chrztuszt.15
36.Ślubuszt.15
37.Pogrzebuszt.15
38.Chorychszt.15
39.Poświęceńszt.15
40.Modlitwa wiernychszt.15
41.Podstawka pod mszał na ołtarzuszt.110
42.Krzyż na ołtarzszt.110
43.Świece olejowe z podstawkami na ołtarzszt.310
dla kapelanów obrządku prawosławnego
1.Obrusszt.24
2.Podrywnik koloru białego lub dowolnegoszt.210
3.Szata liturgiczna, w tym: kpl.
- koloru białego lub

złotego lub żółtego

110
- koloru niebieskiego

lub zielonego

110
- koloru czerwonego lub

bordowego

110
- koloru fioletowego lub

czarnego

110
dla kapelanów obrządku ewangelickiego
1.Albaszt.14
2.Luteroszt.14
3.Togaszt.14
4.Koloratkaszt.21
5.Stułaszt.14
6.Koszula koloru czarnego księżęcaszt.21
7.Kapeluszszt.13

ZESTAW NR 15

dla funkcjonariuszy użytkujących konie służbowe oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej posiadających konie służbowe

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
dla funkcjonariuszy użytkujących konie służbowe
1.Spodnie polowe do jazdy konnejszt.11do umundurowania polowego
2.Obuwie do jazdy konnej kol. czarnegopara12do umundurowania polowego i wyjściowego
3.Spodnie wyjściowe "bryczesy"szt.13do umundurowania wyjściowego
4.Rękawice jeźdźcapara11
5.Szpicrutaszt.1do zużycia
6.Kask jeździeckiszt.1wg atestu
dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej posiadających konie służbowe
Lp.PrzedmiotJ.m.ilość naOkresUwagi
konia wierzchowegokonia pociągowegoużywalności w latach
1234567
1.Rząd wierzchowy rajdowykpl.1-5
2.Derka zimowaszt.113
3.Derka letniaszt.113
4.Ogłowiekpl.-15
5.Kantar skórzanykpl.112
6.Lonżaszt.1 / 4 konie-do zużycia
7.Siatka na sianoszt.2-1na 1 przyczepę specjalną
8.Wiadro ocynkowaneszt.111
9.Przybory do pielęgnacjikpl.113
10.Ścierkaszt.331lub wg potrzeb
11.Uprząż szorowakpl.-15
12.Podkowyszt.5252na cały rok*przy wymianie co 4 tyg. lub wg potrzeb
13.Gwoździe podkowiakiszt.---wg potrzeb
14.Klucz do haceliszt.111
15.Haceleszt.---wg potrzeb
16.Ochraniacze transportowe na nogi i ogonkpl.2--na 1 przyczepę specjalną
17.Bat do lonżowaniaszt.1 / 4 konie-do zużycia
18.Wieszak na siodłoszt.1-10
19.Bat woźnicyszt.-12
20.Ochraniacze do jazdy strychulcekpl.112
21.Chambonszt.1 / 4 konie-5
22.Kawecanszt.1 / 4 konie-5
23.Pas do lonżowaniaszt.1 / 4 konie-5
24.Wypinaczszt.1 / 4 konie-5
25.Wędzidło sportoweszt.1 / 4 konie-5
26.Wytokszt.1 / 4 konie-3
27.Uwiązszt.111

ZESTAW NR 16

dla funkcjonariuszy Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej, przewodników psów służbowych oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej posiadających psy służbowe

Lp.PrzedmiotJ.m.IlośćOkres używalności w latachUwagi
123456
Funkcjonariusze Ośrodka Tresury Psów Służbowych
lekarz - weterynarz
1.Ręcznikszt.22
2.Ręcznik frotteszt.22
3.Obuwie gumowepara12wg potrzeb
4.Obuwie profilaktycznepara24
5.Rękawice kwasoochronne L1/K2para12wg potrzeb
6.Fartuch igielitowyszt.12
7.Fartuch lekarzaszt.11
8.Fartuch operacyjnyszt.11
9.Strój dwuczęściowykpl.11
10.Furażerka płócienna - białaszt.22
11.Maseczka ochronnaszt.1do zużycia
12.Okulary ochronne bezbarwneszt.14
13.Kurtka przeciwdeszczowa z kapturemszt.14wg potrzeb
14.Rękawice gumowe cienkie -jednorazoweparawg potrzebdo zużyciawg potrzeb
technik weterynarii i pielęgniarz
1.Ręcznikszt.22
2.Obuwie gumowepara12
3.Fartuch igielitowyszt.24
4.Kombinezon drelichowyszt.12
5.Okulary ochronne bezbarwneszt.14
6.Czapkaszt.12
7.Fartuchszt.22
8.Rękawice gumowe cienkie -jednorazoweparawg potrzebdo zużyciawg potrzeb
9.Rękawice kwasoochronnepara22
10.Maseczka ochronnaszt.1do zużycia
technik laborant
1.Rękawice kwasoochronnepara22
2.Okulary ochronne bezbarwneszt.14
3.Strój dwuczęściowykpl.22
4.Obuwie profilaktycznepara24
5.Rękawice gumowe cienkie -jednorazoweparawg potrzebdo zużyciawg potrzeb jednorazowe
6.Ręcznikszt.22
7.Maseczka ochronnaszt.1do zużycia
technik rtg
1.Ręcznikszt.22
2.Fartuchszt.22
3.Okulary ochronne bezbarwneszt.22
4.Maseczka ochronnaszt.4do zużycia
5.Rękawice kwasoochronnepara42
6.Rękawice gumowe cienkie -jednorazoweparawg potrzebdo zużyciawg potrzeb
7.Obuwie profilaktycznepara12
8.Fartuch igielitowyszt.22
9.Fartuch ochronny - ołowianyszt.25
10.Rękawice ochronne ołowianepara25
funkcjonariusze realizujący proces szkolenia
1.Czapkaszt.13wg potrzeb
2.Czapka futrzanaszt.15wg potrzeb
3.Kurtka ocieplanaszt.14wg potrzeb
4.Sweter golfszt.12wg potrzeb
5.Koszulaszt.12wg potrzeb
6.Spodnieszt.12wg potrzeb
7.Półbuty lub obuwie sportowepara12wg potrzeb
8.Obuwie zimowepara12wg potrzeb
9.Kombinezon instruktoraszt.12wg potrzeb
10.Obuwie filcowo gumowepara13wg potrzeb
11.Rękawice ochronnepara41wg potrzeb
12.Obuwie gumowepara13wg potrzeb
przedmioty pozostające w dyspozycji komendanta OTPS SG
1.Torba polowa brezentowaszt.14na 100% słuchaczy i kadry dydaktycznej
2.Obuwie filcowo gumowepara13na 100% słuchaczy wg potrzeb
3.Obuwie gumowepara13na 100% słuchaczy i kadry dydaktycznej
4.Kurtka przeciwdeszczowa z kapturemszt.14na 100% słuchaczy i kadry dydaktycznej
5.Okulary ochronneszt.13na słuchaczy i kadrę dydaktyczną, wg potrzeb
6.Ochraniacze słuchuszt.1wg zaleceń producentana słuchaczy i kadrę dydaktyczną, wg potrzeb, bierne lub czynne
7.Identyfikator rozpoznawczy słuchacza do:100% słuchaczy, wykonane metodą

termodruku na suknie koloru zielonego,

noszone do

umundurowania polowego na lewym rękawie wyszczególnionych przedmiotów umundurowania 4,5 cm od wszycia rękawa

bluzy polowejszt.11
kurtki polowejszt.12
koszuli polowej z krótkimi rękawamiszt.12
Wyposażenie Ośrodka Tresury Psów Służbowych oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej posiadających psy służbowe
Lp.PrzedmiotyJ.m.OTPS SGJednostki organizacyjne SG
IlośćOkres używalności w latachUwagiIlośćOkres używalności w latachUwagi
12345678
wyposażenie do tresury
1.Kostium ochronny dwuczęściowykpl.13- na grupę szkoleniową (6 funk..)16na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe
2.Bluza ochronna do tresuryszt.12- na grupę szkoleniową (6 funk..)13na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe
3.Spodnie ochronne do tresuryszt.13- na grupę szkoleniową (6 funk..)13na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe
4.Rękaw ochronnyszt.23- na grupę szkoleniową (6 funk..) lewy, prawy lub uniwersalny26na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe lewy, prawy lub uniwersalny
5.Kask ochronnyszt.23- na grupę szkoleniową (6 funk..)13na 1graniczną jedn. org.
6.Rękaw miękkiszt.12- na grupę szkoleniową (6 funk..)
7.Rękaw dla młodych psówszt.12- na grupę szkoleniową (6 funk..)
8.Nakładka ochronna na rękawszt.21- na grupę szkoleniową (6 funk..)22na 1graniczną jedn. org.
9.Ochrona skórzana dłoniszt.23- na grupę szkoleniową (6 funk..)26na 1graniczną jedn. org.
10.Pas ze skóryszt.15- na grupę szkoleniową (6 funk..)
11.Manżeta skórzanaszt.13- na grupę szkoleniową (6 funk..)13na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe
12.Ochrona kroczaszt.13- na grupę szkoleniową (6 funk..)
13.Pałka ze sznurkiemszt.21na instruktora11na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe
14.Pałkaszt.21na instruktora11na 1graniczną jedn. org. lub na 6 psów realizujących ćwiczenia obrończe
15.Piłka ze sznurkiem 60cmszt.10,5na psa
16.Piłka dzwonek ze sznurkiemszt.10,5na psa
17.Gryzak szyty z chwytem 25 cmszt.10,5na psa11na psa
18.Gryzak klejony z uchwytemszt.10,5na psa
19.Aport drewniany 650 gramszt.30,5- na grupę szkoleniową (6 funk..)
20.Aport duży 60 cmszt.11- na grupę szkoleniową (6 funk..)
21.Rolka 80 cm ze sznurkiemszt.61- na grupę szkoleniową (6 funk..)
22.Hak wkręcany w ziemięszt.15na psa1na psa
23.Łapacz psówszt.25na OTPS SG15na 1graniczną jedn. org.
24.Nosidło dla psówszt.35na OTPS SG15na 1graniczną jedn. org.
25.Przenośny tor przeszkódszt.25na OTPS SG15na 1graniczną jedn. org.
26.Namiot do szkolenia psówszt.25na OTPS SG15na 1graniczną jedn. org.
27.Buty dla psaszt.41na psa wg potrzeb41na psa wg potrzeb
28.Kaganiec nylonowy lub skórzanyszt.11na psa11na psa wg potrzeb
29.Kaganiec metalowyszt.21na psa
30.Smycz skórzana (lub z taśmy tkanej)szt.11na psa
31.Obroża skórzana (lub z taśmy tkanej)szt.12na psa
32.Obroża łańcuchszt.55na grupę szkoleniową (6 funk..)
33.Obroża metalowa kolczastaszt.12na psa
34.Obroża treningowa elektrycznaszt.15na OTPS SG
35.Szorki skórzane (lub z taśmy tkanej)szt.11na psa
36.Linka do tresury - 20mszt.11na jednego psa tropiącego
37.Linka do tresury - 10mszt.1dla jednego psa specjalnego
38Szczypce metaloweszt.12na instruktora, na psa
39.Torba na sprzęt tresurowy - dużaszt.-2na grupę szkoleniową (6 funk.)
40.Torba na sprzęt tresurowy - średniaszt.12na grupę szkoleniową (6 funk..)
41.Torba na smakołykiszt.21na psa
42.Torba przewodnikaszt.12na psa
wyposażenie do pielęgnacji i utrzymania psa służbowego
1.Obroża przeciw insektomszt.1wg zaleceń producentawg potrzeb1wg zaleceń producentawg potrzeb
2.Zgrzebłoszt.1do zużyciana psa1do zużyciana psa
3.Trymerszt.1do zużyciana psa1do zużyciana psa
4.Grzebień metalowyszt.11na psa11na psa
5.Szczotka z włosia do pielęgnacji psaszt.13na psa13na psa
6.Miska ze stali nierdzewnejszt.2do zużyciana psa2do zużyciana psa
7.Taczkaszt.22na OTPS SG
8.Szczotka ryżowaszt.5do zużyciana grupę szkoleniową1do zużyciana psa
9.Wiadroszt.4do zużyciana grupę szkoleniową1do zużyciana psa
10.Zestaw fryzjerskikpl.3do zużyciana OTPS SG1do zużyciana 1gran. jednostkę organizacją
11.Suszarka do włosówszt.3do zużyciana OTPS SG1do zużyciana 1gran. jednostkę organizacją
12.Waga do ważenia psówszt.25na OTPS SG
13.Klatki do przewozu psówszt.10do zużyciana OTPS SG1do zużyciana 1 jednostkę organizacją
14.Legowiskoszt.30do zużyciana OTPS SG izolatki, suszarnia oraz dla psów ciepłolubnych13tylko dla psa trzymanego w domu przewodnika psa
Wyposażenie do służby
1.Gryzak klejony z uchwytemszt.1do zużyciana psa
2.Obroża skórzana lub brezentowaszt.1/12/1na psa
3.Obroża metalowa kolczastaszt.12na psa
4.Smycz skórzana lub brezentowaszt.11na psa
5.Szorki skórzane (lub z taśmy tkanej) z napisem "Straż Graniczna"szt.12na psa
6Linka z karabińczykiem 10 lub 20 mszt.12na psa, 10 m psy specjalne, 20 m psy PO i T
7.Kaganiec metalowyszt.12na psa
8.Torba przewodnikaszt.15na psa
9.Torba na smakołykiszt.12na psa
10.Szczypce metaloweszt.13na psa
11.Pojemnik (opakowanie) na przedmioty wiatronośneszt.1wg potrzebna psa

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wzory identyfikatorów rozpoznawczych

grafika

Identyfikator rozpoznawczy personelu lotniczego Straży Granicznej

grafika

Identyfikator rozpoznawczy plutonu specjalnego

grafika

Identyfikator rozpoznawczy Wydziału Zabezpieczenia Działań Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej

grafika

Identyfikator rozpoznawczy pirotechnika Straży Granicznej

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 3

Wzory identyfikatorów rozpoznawczych do umundurowania dla słuchaczy ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz słuchaczy odbywających szkolenie w oddziale Straży Granicznej

1 § 3 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25 z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.KGSG.05.5.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2005 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 25 z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.KGSG.05.5.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2005 r.
3 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 25 z dnia 12 kwietnia 2005 r. (Dz.Urz.KGSG.05.5.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 2005 r.