Ulgi podatkowe na 1979 r. dla rolników wykonujących niektóre rodzaje działalności zarobkowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1979.4.8

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 marca 1979 r.
w sprawie ulg podatkowych na 1979 r. dla rolników wykonujących niektóre rodzaje działalności zarobkowej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w podatkach obrotowym i dochodowym oraz w podatku gruntowym od przychodów z wykonywania osobiście lub z udziałem członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obsługi maszynowej produkcji rolniczej oraz usług przewozowych na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych, przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników.
2.
Przez usługi przewozowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się transport płodów rolnych z pola do zagrody oraz z pola lub zagrody do punktu skupu.
§  2.
Zarządza się częściowe zaniechanie poboru przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy od należności wypłacanych rolnikom przez jednostki gospodarki uspołecznionej za świadczenia w zakresie usług przewozowych innych niż wymienione w § 1 ust. 1 - w ten sposób, że przedpłaty ustala się w wysokości 6% od wypłat z tytułu lub na poczet tych należności.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie w okresie od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 1979 r.