B.I.LP.2018.11.160

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ułatwienia wykonania obowiązków, wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, związanych z ubezpieczeniem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM"

ZI.252.55.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 , w związku z faktem, iż:

1) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" z siedzibą w Lubinie (TUW "CUPRUM");
2) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych ubezpieczają swój majątek w TUW "CUPRUM";
3) dnia 1 października 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486, ze zm.);
4) przepisy ww. ustawy nakładają na zakłady ubezpieczeń, w tym TUW "CUPRUM", nowe obowiązki, a w szczególności:
a) określenia wymagań i potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia (art. 8 ust. 1),
b) przekazania klientowi określonych informacji (art. 9 ust. 1 i 4)

- w celu ułatwienia wykonania przez TUW "CUPRUM" wspomnianych obowiązków oraz zminimalizowania nakładów pracy po stronie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - zarządzam, co następuje:

§  1.  Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do złożenia oświadczeń według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia oraz przesłania ich bezpośrednio do TUW "CUPRUM" oraz do wiadomości Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie do dnia 1 października 2018 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

"CUPRUM" w Lubinie

Do wiadomości

Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych

Nazwa jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych:

..........................................................................................

Działając w imieniu........................................... (nazwa jednostki), w związku z okolicznością, że potrzeby naszej jednostki co do zakresu umów ubezpieczenia są znane Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, oświadczam, że informacje o wymaganiach i potrzebach Klienta, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, na potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia/odnowienia umowy ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" w Lubinie należy uzyskać bezpośrednio z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a w szczególności do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych należy przesłać bezpośrednio dokumenty potrzebne do określenia wymagań i potrzeb Klienta.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" na stronie internetowej prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" dokumentów zawierających informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz dodatkowych informacji w zakresie informacji o zakładzie ubezpieczeń, informacji o charakterze wynagrodzenia osób wykonujących czynności dystrybucyjne w zakładzie ubezpieczeń, informacji o możliwości złożenia reklamacji, informacji o możliwości złożenia skargi.

Oświadczam, że.......................................... (nazwa jednostki) posiada regularny dostęp do Internetu.

...................................................

(podpis)

1 października 2018 r.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. Przepis § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.