Ujednolicenie nazewnictwa jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z nowelizacją zarządzenia w... - OpenLEX

Ujednolicenie nazewnictwa jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z nowelizacją zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2012.30

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie ujednolicenia nazewnictwa jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z nowelizacją zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach zarządzeń, decyzji, pism okólnych, wytycznych i instrukcji wydanych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest mowa o:
1)
Departamencie Kontrwywiadu (Departament II) - należy przez to rozumieć Departament Kontrwywiadu (Departament II), Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A) oraz Departament Zwalczania Terroryzmu (Departament II B);
2)
Departamencie Zwalczania Terroryzmu (Departament II B) - należy przez to rozumieć Departament Kontrwywiadu (Departament II);
3)
Departamencie Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A) - należy przez to rozumieć Departament Kontrwywiadu (Departament II);
4)
Biurze Ewidencji i Archiwum (Biuro E) - należy przez to rozumieć Biuro Ewidencji i Analiz (Biuro E);
5)
Centrum Analiz (Biuro C) - należy przez to rozumieć Biuro Ewidencji i Analiz (Biuro E)

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 11 załącznika do zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M. P. Nr 26, poz. 432, z późn. zm.), zwanego dalej "statutem".

§  2.
Ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach zarządzeń, decyzji, pism okólnych, wytycznych i instrukcji wydanych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest mowa o:
1)
dyrektorze Departamentu Kontrwywiadu (Departament II) - należy przez to rozumieć dyrektora Departamentu Kontrwywiadu (Departament II), Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A) oraz Departamentu Zwalczania Terroryzmu (Departament II B);
2)
dyrektorze Departamentu Zwalczania Terroryzmu (Departament II B) - należy przez to rozumieć dyrektora Departamentu Kontrwywiadu (Departament II);
3)
dyrektorze Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A) - należy przez to rozumieć dyrektora Departamentu Kontrwywiadu (Departament II);
4)
dyrektorze Biura Ewidencji i Archiwum (Biuro E) - należy przez to rozumieć dyrektora Biura Ewidencji i Analiz (Biuro E);
5)
dyrektorze Centrum Analiz (Biuro C) - należy przez to rozumieć dyrektora Biura Ewidencji i Analiz (Biuro E).
§  3.
Ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach zarządzeń, decyzji, pism okólnych, wytycznych i instrukcji wydanych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest mowa o komórkach organizacyjnych (wydziałach) Departamentu Kontrwywiadu, Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa, Departamentu Zwalczania Terroryzmu, Biura Ewidencji i Archiwum oraz Centrum Analiz - należy przez to rozumieć odpowiednie merytorycznie komórki organizacyjne (wydziały) Departamentu Kontrwywiadu lub Biura Ewidencji i Analiz.
§  4.
Ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach zarządzeń, decyzji, pism okólnych, wytycznych i instrukcji wydanych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostały użyte dotychczasowe skróty nazw jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wymienionych w § 1 - należy je zastąpić odpowiednimi skrótami nowych nazw jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 11 statutu.
§  5.
Strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wymienionych w przepisach zarządzenia regulują odrębne przepisy.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2013 r.