Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.378

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 604
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na zmiany w regulaminie

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody na zmiany w "Regulaminie kontroli przepływu informacji poufnej w Przedsiębiorstwie Maklerskim ELIMAR SA" zawarte we wniosku Przedsiębiorstwa Maklerskiego ELIMAR SA o ich zatwierdzenie z dnia 25 sierpnia 1997 r. (znak pisma: RMS/7173/97) oraz w uzupełnieniu do ww. wniosku w piśmie z dnia 13 października 1997 r. (znak pisma: RMS/8410/97).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.