Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.377

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWALA Nr 603
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody Przedsiębiorstwu Maklerskiemu ELIMAR SA na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego o zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.
§  2. Zmienia się decyzję Nr KPW-4031-8/93 z dnia 8 października 1993 r. zezwalającą Przedsiębiorstwu Maklerskiemu ELIMAR SA na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego w taki sposób, że w pkt. I dodaje się ppkt 5 w brzmieniu: "zawodowe doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi".
§  3. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Maklerskie ELIMAR SA do prowadzenia działalności w zakresie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi na podstawie:
a) załączonego do wniosku z dnia 21 sierpnia 1997 r. (znak pisma: RMS/7174/97) Regulaminu świadczenia usług doradczych przez Przedsiębiorstwo Maklerskie ELIMAR SA,
b) Regulaminu kontroli przepływu informacji poufnej w Przedsiębiorstwie Maklerskim ELIMAR SA zatwierdzonego decyzją Nr KPW-4027-28/97 z dnia 22 października 1997 r.
§  4. Każdorazowa zmiana regulaminów, o których mowa w § 3 wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.