Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.232

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1997 r.

UCHWALA Nr 376
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 i art. 22 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Bankowi Gospodarki Żywnościowej SA zgody na prowadzenie w wydzielonym biurze maklerskim działalności polegającej na nabywaniu papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży.
§  2. Zobowiązuje się Bank Gospodarki Żywnościowej SA do prowadzenia działalności w zakresie nabywania papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży w oparciu o załączoną do wniosku Procedurę 3/97 określającą zasady kontroli przepływu i wykorzystania informacji poufnych (znak pisma RMS/5133/97).
§  3. Każdorazowa zmiana procedury, o której mowa w § 2 wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych.
§  4.
1. Bank Gospodarki Żywnościowej SA (zwany dalej domem maklerskim), zobowiązany jest przed podjęciem działalności określonej w § 1 do opracowania i stosowania w działalności biura poniżej określonych zasad postępowania w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem, w oparciu o pisemne procedury.
2. Procedury, o których mowa w ust. 1 powinny opierać się w szczególności na następujących zasadach:
1) Dom maklerski rejestruje każdą jednorazową wpłatę, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub polecenie przelewu powyżej 20.000 zł.
2) Dom maklerski rejestruje osobno również mniejsze wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub polecenia przelewu następujące po sobie w ciągu krótkiego czasu, przekraczające w sumie kwotę 20.000 zł.
3) Dom maklerski dodatkowo rejestruje każdą wpłatę i polecenie przelewu inne niż te, o których mowa w ppkt. 1-2, które są dokonywane w okolicznościach świadczących, że mogą one mieć na celu lokowanie środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.
4) Dom maklerski ma obowiązek obserwacji rachunków, których właściciele dokonują operacji określonych w ppkt. 1-3.
5) Dom maklerski prowadzi rejestry operacji określonych w ppkt. 1-3 uwzględniające:
a) tożsamość i adres osoby fizycznie dokonującej wpłaty lub składającej polecenie przelewu,
b) tożsamość i adres osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja,
c) tożsamość i adres beneficjenta,
d) numer rachunków bankowych związanych z transakcją o ile istnieją
e) rodzaj transakcji,
f) datę dokonania transakcji,
g) kwotę transakcji,
h) pochodzenie i przeznaczenie wpłaty lub przelewu,
i) dane osoby, która zarejestrowała powyższe dane.
§  5. Powyższe dane gromadzi, przechowuje i poddaje analizie inspektor nadzoru w domu maklerskim.
§  6. Zobowiązuje się dom maklerski do informowania Komisji Papierów Wartościowych o wdrożeniu procedur oraz przesłanie ich do Komisji.
§  7. Komisja Papierów Wartościowych przypomina o ciążącym na każdym, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa obowiązku, określonym w art. 256 kpk, informowania prokuratora lub Policji.
§  8. Zobowiązuje się dom maklerski do informowania Komisji Papierów Wartościowych o każdym powiadomieniu organów ścigania o zaistnieniu uzasadnionego podejrzenia wskazującego, że środki pieniężne klienta pochodzą z przestępstwa lub mają z nim związek.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.