Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.5.211

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 331
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 19 czerwca 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody Domowi Maklerskiemu BMT SA na rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
§  2. Zmienia się decyzję Nr KPW-ZDM-36/91 z dnia 8 listopada 1991 r. zezwalającą Domowi Maklerskiemu BMT SA na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego w taki sposób, że w pkt. I dodaje się ppkt 4 w brzmieniu: "zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie".
§  3. Zobowiązuje się Dom Maklerski BMT SA do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie na podstawie załączonych do wniosku:
- Regulaminu zarządzania pakietem papierów wartościowych na zlecenie obowiązującego w Domu Maklerskim BMT SA,
- Regulaminu kontroli przepływu informacji poufnych w Domu Maklerskim BMT SA.
§  4. Każdorazowa zmiana regulaminów, o których mowa w § 3 wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.